Nařízení Komise (EU) 2017/237 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 237/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/12
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/237
   ze dne 10. února 2017,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V návaznosti na zveřejnění vědecké studie v roce 2001 nazvané „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk“ (Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře) došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům, následně nahrazený podle rozhodnutí Komise 2004/210/ES (2) Vědeckým výborem pro spotřební zboží (dále jen „VVSZ“), k závěru, že možná rizika používání barev na vlasy jsou znepokojující. Ve svých stanoviscích VVSZ doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání látek k barvení vlasů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               VVSZ dále doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek k barvení vlasů, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v přípravcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu nebo karcinogenitu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V návaznosti na stanoviska VVSZ se Komise s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v přípravcích k barvení vlasů, podle níž měly průmyslové subjekty předložit podklady s aktualizovanými vědeckými údaji o bezpečnosti látek k barvení vlasů, aby mohl VVSZ provést posouzení rizika.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               VVSZ, který byl následně podle rozhodnutí Komise 2008/721/ES (3) nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“), posoudil bezpečnost jednotlivých látek k barvení vlasů, jichž se týkaly aktualizované podklady předložené průmyslovými subjekty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Co se týče vyhodnocení možných rizik pro zdraví spotřebitelů plynoucích z reakčních produktů vytvářených oxidačními látkami k barvení vlasů během barvení vlasů, nezmínil VVBS ve svém stanovisku ze dne 21. září 2010, založeném na dostupných údajích, žádné větší obavy, pokud jde o genotoxicitu a karcinogenitu barev na vlasy a jejich reakčních produktů používaných v současnosti v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby se zajistila bezpečnost přípravků k barvení vlasů pro lidské zdraví, je vhodné stanovit maximální koncentrace deseti posuzovaných látek k barvení vlasů, a to s přihlédnutím ke konečným stanoviskům, jež ohledně jejich bezpečnosti poskytl VVBS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že látky N,N'-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine a 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene jsou v současné době regulovány v rámci přílohy III položek 8 a 9 nařízení (ES) č. 1223/2009, měla by být pro tyto látky vytvořena samostatná referenční čísla se zohledněním závěrů ohledně jejich bezpečnosti uvedených ve stanoviscích VVBS 1572/16 a 1563/15.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Definice přípravku na vlasy v nařízení (ES) č. 1223/2009 vylučuje aplikaci látek k barvení vlasů na řasy. Důvodem pro toto vyloučení byla skutečnost, že stupeň rizika je při aplikaci kosmetických přípravků na vlasy jiný, než při aplikaci na řasy. V případě aplikace látek k barvení vlasů na řasy bylo tedy třeba provést zvláštní posouzení bezpečnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               VVBS dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. března 2015 (VVBS/1553/15) ohledně oxidačních látek k barvení vlasů a peroxidu vodíku používaného v přípravcích k barvení řas k závěru, že oxidační látky k barvení vlasů Toluene-2,5-Diamine, p-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, Tetraaminopyrimidine Sulfate, Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate a 2-Amino-3-Hydroxypyridine, uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009, jejichž použití v přípravcích k barvení vlasů bylo shledáno jako bezpečné, mohou být bezpečně používány profesionálními pracovníky v přípravcích určených k barvení řas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě vědeckého posouzení těchto látek by jejich používání v přípravcích určených k barvení řas mělo být povoleno. Přípravky určené k barvení řas by měly být povoleny pouze pro profesionální použití, aby se zabránilo jakémukoli riziku spojenému s jejich aplikací samotnými spotřebiteli. Aby profesionální pracovníci mohli informovat spotřebitele o možných nežádoucích účincích aplikace přípravků určených k barvení řas a aby se snížilo riziko senzibilizace kůže u těchto přípravků, měla by být na jejich etiketách vytištěna příslušná upozornění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Je vhodné poskytnout průmyslovým subjektům přiměřené lhůty, aby se mohly přizpůsobit novým požadavkům a postupně odstranily dotčené přípravky, které zmíněným požadavkům nevyhovují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004 o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí (Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha III nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Pod referenčním číslem 8c se vkládá tato položka:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Referenční číslo
                           
                           
                              Identifikace látky
                           
                           
                              Omezení
                           
                           
                              Znění podmínek použití a upozornění
                           
                        
                        
                           
                              Chemický název/INN
                           
                           
                              Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                           
                           
                              Číslo CAS
                           
                           
                              Číslo ES
                           
                           
                              Druh výrobku, části těla
                           
                           
                              Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                           
                           
                              Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              a
                           
                           
                              b
                           
                           
                              c
                           
                           
                              d
                           
                           
                              e
                           
                           
                              f
                           
                           
                              g
                           
                           
                              h
                           
                           
                              i
                           
                        
                        
                           
                              „8c
                           
                           
                              2,2′-[(2-Nitro-1,4-fenylen)diimino]bisethanol (9CI)
                           
                           
                              N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine
                           
                           
                              84041-77-0
                           
                           
                              281-856-4
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Pro a) i b) od 3. září 2017:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nepoužívejte s nitrosačními činidly.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                                          Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.““
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Od 3. září 2017: 1,5 %
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V položce 9 se sloupec b nahrazuje tímto:
                  „Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látek uvedených pod referenčními čísly 9a a 9b této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze II“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Položka 9a se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Referenční číslo
                           
                           
                              Identifikace látky
                           
                           
                              Omezení
                           
                           
                              Znění podmínek použití a upozornění
                           
                        
                        
                           
                              Chemický název/INN
                           
                           
                              Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                           
                           
                              Číslo CAS
                           
                           
                              Číslo ES
                           
                           
                              Druh výrobku, části těla
                           
                           
                              Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                           
                           
                              Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              a
                           
                           
                              b
                           
                           
                              c
                           
                           
                              d
                           
                           
                              e
                           
                           
                              f
                           
                           
                              g
                           
                           
                              h
                           
                           
                              i
                           
                        
                        
                           
                              „9a
                           
                           
                              2-Methylbenzen-1,4-diamin
                              2-Methylbenzen-1,4-diamin sulfát
                           
                           
                              Toluene-2,5-Diamine
                              Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)
                           
                           
                              95-70-5
                              615-50-9
                           
                           
                              202-442-1
                              210-431-8
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) i)
                                       
                                       
                                          Obecné použití
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) ii)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) i)
                                       
                                       
                                          Nepoužívejte k barvení řas.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) ii)
                                       
                                       
                                          Používejte vhodné rukavice.
                                          Jen pro profesionální použití.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.
                              Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy).
                              Používejte vhodné rukavice.
                              Jen pro profesionální použití.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                              Pro a) i b): Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 2,0 % (v přepočtu na volnou bázi) nebo 3,6 % (v přepočtu na sulfátovou sůl).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Pod referenčním číslem 9b se vkládá tato položka:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Referenční číslo
                           
                           
                              Identifikace látky
                           
                           
                              Omezení
                           
                           
                              Znění podmínek použití a upozornění
                           
                        
                        
                           
                              Chemický název/INN
                           
                           
                              Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                           
                           
                              Číslo CAS
                           
                           
                              Číslo ES
                           
                           
                              Druh výrobku, části těla
                           
                           
                              Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                           
                           
                              Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              a
                           
                           
                              b
                           
                           
                              c
                           
                           
                              d
                           
                           
                              e
                           
                           
                              f
                           
                           
                              g
                           
                           
                              h
                           
                           
                              i
                           
                        
                        
                           
                              „9b
                           
                           
                              1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)benzen
                           
                           
                              2,6-Dihydroxyethylaminotoluene
                           
                           
                              149330-25-6
                           
                           
                              443-210-1
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nepoužívejte s nitrosačními činidly.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                              Poměr pro mísení.
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.““
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Položky 200, 206, 211, 243 a 272 se nahrazují tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Referenční číslo
                           
                           
                              Identifikace látky
                           
                           
                              Omezení
                           
                           
                              Znění podmínek použití a upozornění
                           
                        
                        
                           
                              Chemický název/INN
                           
                           
                              Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                           
                           
                              Číslo CAS
                           
                           
                              Číslo ES
                           
                           
                              Druh výrobku, části těla
                           
                           
                              Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                           
                           
                              Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              a
                           
                           
                              b
                           
                           
                              c
                           
                           
                              d
                           
                           
                              e
                           
                           
                              f
                           
                           
                              g
                           
                           
                              h
                           
                           
                              i
                           
                        
                        
                           
                              „200
                           
                           
                              2,4,5,6-Tetraaminopyrimidin sulfát
                           
                           
                              Tetraaminopyrimidine Sulfate
                           
                           
                              5392-28-9
                           
                           
                              226-393-0
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) c)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 3,4 % (vypočteno jako sulfát).
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede:
                                          Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                                          Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Jen pro profesionální použití.
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          3,4 % (vypočteno jako sulfát)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              „206
                           
                           
                              3-(2-Hydroxyethyl)-p-fenylendiamonium sulfát
                           
                           
                              Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate
                           
                           
                              93841-25-9
                           
                           
                              298-995-1
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,0 % (vypočteno jako sulfát).
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                                       
                                    
                                 
                              
                              Poměr pro mísení.„Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Jen pro profesionální použití.
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,75 % (v přepočtu na volnou bázi)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              „211
                           
                           
                              2-Aminopyridin-3-ol
                           
                           
                              2-Amino-3-Hydroxypyridine
                           
                           
                              16867-03-1
                           
                           
                              240-886-8
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Jen pro profesionální použití.
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na řasy překročit 0,5 %
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              „243
                           
                           
                              2-Methylbenzen-1,3-diol
                           
                           
                              2-Methylresorcinol
                           
                           
                              608-25-3
                           
                           
                              210-155-8
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,8 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede:
                                          Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                                          Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Jen pro profesionální použití.
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          1,8 %
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na řasy překročit 1,25 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              „272
                           
                           
                              4-Aminofenol
                           
                           
                              p-Aminophenol
                           
                           
                              123-30-8
                           
                           
                              204-616-2
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a) b)
                                       
                                       
                                          Po smíchání za oxidačních podmínek nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy nebo řasy překročit 0,9 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          Na etiketě se uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Od 3. března 2018 se na etiketě uvede: Poměr pro mísení.
                                       
                                    
                                 
                              
                              „Tento výrobek může způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Řasy se nesmí barvit, pokud spotřebitel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          má vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          zaznamenal jakoukoli reakci po barvení vlasů nebo řas,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          v minulosti zaznamenal reakci na dočasné tetování černou hennou.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Jen pro profesionální použití.
                              Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.““
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Přípravky určené k barvení řas
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          Profesionální použití
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Doplňují se nové položky 298 až 305, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Referenční číslo
                           
                           
                              Identifikace látky
                           
                           
                              Omezení
                           
                           
                              Znění podmínek použití a upozornění
                           
                        
                        
                           
                              Chemický název/INN
                           
                           
                              Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                           
                           
                              Číslo CAS
                           
                           
                              Číslo ES
                           
                           
                              Druh výrobku, části těla
                           
                           
                              Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                           
                           
                              Ostatní
                           
                        
                        
                           
                              a
                           
                           
                              b
                           
                           
                              c
                           
                           
                              d
                           
                           
                              e
                           
                           
                              f
                           
                           
                              g
                           
                           
                              h
                           
                           
                              i
                           
                        
                        
                           
                              „298
                           
                           
                              Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminofenyl]vinyl]pyridin-1-ium] butanoyl]aminoethyl]disulfanyl-dichlorid
                           
                           
                              HC Red No. 17
                           
                           
                              1449471-67-3
                           
                           
                               
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                              Od 3. září 2017: 0,5 %
                           
                           
                              Od 3. září 2017:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nepoužívejte s nitrosačními činidly.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              299
                           
                           
                              Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyfenyl]vinyl]pyridinin-1- ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl-dichlorid
                           
                           
                              HC Yellow No. 17
                           
                           
                              1450801-55-4
                           
                           
                               
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                              Od 3. září 2017: 0,5 %
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. března 2018:
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              300
                           
                           
                              1-Hexyl-1H-pyrazol-4,5-diamin sulfát (2:1)
                           
                           
                              1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate
                           
                           
                              1361000-03-4
                           
                           
                               
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 1,0 %.
                           
                           
                              Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                              Poměr pro mísení.
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              301
                           
                           
                              4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidin sulfát
                           
                           
                              2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate
                           
                           
                              1603-02-7
                           
                           
                              216-500-9
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 0,5 %.
                           
                           
                              Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                              Poměr pro mísení.
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              302
                           
                           
                              2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochlorid
                           
                           
                              Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl
                           
                           
                              1079221-49-0
                           
                           
                              695-745-7
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.
                           
                           
                              Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                              Poměr pro mísení.
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              303
                           
                           
                              3-Amino-2,6-dimethylfenol
                           
                           
                              3-Amino-2,6-Dimethylphenol
                           
                           
                              6994-64-5
                           
                           
                              230-268-6
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v oxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                               
                           
                           
                              Od 3. září 2017 nesmí po smíchání za oxidačních podmínek nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2,0 %.
                           
                           
                              Od 3. března 2018 se na etiketě uvede:
                              Poměr pro mísení.
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              304
                           
                           
                              8-[(4-Amino-3-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naftalenaminium-chlorid
                           
                           
                              Basic Brown 17
                           
                           
                              68391-32-2
                           
                           
                              269-944-0
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                              Od 3. září 2017: 2,0 %
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              305
                           
                           
                              3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyfenoxazin-5-ium chlorid
                           
                           
                              Basic Blue 124
                           
                           
                              67846-56-4
                           
                           
                              267-370-5
                           
                           
                              Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů
                           
                           
                              Od 3. září 2017: 0,5 %
                           
                           
                              Od 3. září 2017:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nepoužívejte s nitrosačními činidly.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Od 3. března 2018:
                              „Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
                              Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
                              Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
                              Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
                              Nebarvěte si vlasy, pokud:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste již někdy zaznamenali jakoukoli reakci po barvení vlasů,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.““
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.