Nařízení Komise (EU) 2017/238 ze dne 10. února 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 238/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/37
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/238
   ze dne 10. února 2017,
   kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) ve svém stanovisku ze dne 16. prosince 2008 (2) dospěl k závěru, že používání oxybenzonu jako filtru ultrafialového záření v koncentraci do 6 % hmotnostních v kosmetických přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření a v koncentraci do 0,5 % hmotnostních ve všech typech kosmetických přípravků za účelem ochrany složení nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, s výjimkou jeho alergenního potenciálu při kontaktu a fotoalergenního potenciálu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Z toho vyplývá, že stávající nejvyšší koncentrace 10 % hmotnostních pro oxybenzon používaný jako filtr ultrafialového záření v kosmetických přípravcích by měla být snížena na 6 % hmotnostních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Použití nové nejvyšší koncentrace by mělo být odloženo, aby výrobní odvětví mohlo provést nezbytné úpravy složení přípravků. Především by měla být podnikům po vstupu tohoto nařízení v platnost poskytnuta šestiměsíční lhůta, aby přijaly nezbytná opatření, která zajistí, že se na trh budou uvádět přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením, a ukončí se dodávání přípravků, které již byly uvedeny na trh a které nesplňují novou nejvyšší koncentraci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení se použije ode dne 3. září 2017.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.
   
      (2)  SCCP 1201/08.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se položka 4 nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Referenční číslo
                  
                  
                     Identifikace látky
                  
                  
                     Podmínky
                  
                  
                     Znění podmínek použití a upozornění
                  
               
               
                  
                     Chemický název/INN/XAN
                  
                  
                     Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury
                  
                  
                     Číslo CAS
                  
                  
                     Číslo ES
                  
                  
                     Druh výrobku, části těla
                  
                  
                     Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
                  
                  
                     Jiné
                  
               
               
                  
                     a
                  
                  
                     b
                  
                  
                     c
                  
                  
                     d
                  
                  
                     e
                  
                  
                     f
                  
                  
                     g
                  
                  
                     h
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  
                     „4
                  
                  
                     2-Hydroxy-4-methoxybenzofenon/Oxybenzon
                  
                  
                     Benzophenone-3
                  
                  
                     131-57-7
                  
                  
                     205-031-5
                  
                  
                      
                  
                  
                     6 %
                  
                  
                     Ne více než 0,5 % za účelem ochrany složení přípravku
                  
                  
                     Obsahuje oxybenzon (1)“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.