Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/241 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice z Origanum vulgare L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 241/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/45
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/241
   ze dne 10. února 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje silice z Origanum vulgare L. jako základní látka
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 19. října 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut technique de l'agriculture biologique, ITAB) žádost o schválení silice z Origanum vulgare L. jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Dne 22. června 2016 předložil úřad Komisi technickou zprávu o dotčené látce (2). Dne 7. října 2016 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení o neschválení silice z Origanum vulgare L. a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 7. prosince 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že silice z Origanum vulgare L. splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V technické zprávě úřadu byly uvedeny zvláštní obavy týkající se expozice silici a jejím složkám karvakrolu, γ-terpinenu a 1,8-cineolu, konkrétně prostřednictvím jejího použití jako pesticidu, a v důsledku toho nemohlo být dokončeno posouzení rizika pro obsluhu, pracovníky, osoby v okolí, spotřebitele a necílové organismy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nelze obavy týkající se dané látky vyvrátit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Zpráva Komise o přezkumu tudíž uvádí, že nebylo prokázáno, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné silici z Origanum vulgare L. jako základní látku neschválit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení silice z Origanum vulgare L. jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Silice z Origanum vulgare L. se neschvaluje jako základní látka.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Origanum vulgare L. essential oil for use in plant protection as fungicide, bactericide and insecticide on various crops. EFSA supporting publication 2016:EN-1054.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.