Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/243 ze dne 10. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o spoluzpravodajský členský stát pro účinnou látku metaldehyd (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 243/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/53
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/243
   ze dne 10. února 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o spoluzpravodajský členský stát pro účinnou látku metaldehyd
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení jednotlivých účinných látek zpravodajskému členskému státu a spoluzpravodajskému členskému státu. Po dohodě s dotčenými členskými státy se považuje za nutné změnit spoluzpravodajský členský stát pro účinnou látku metaldehyd při zachování vyváženosti, pokud jde o rozdělení povinností a činností mezi členskými státy. Spoluhodnocení pro účely postupů obnovení schválení metaldehydu by mělo být přiděleno Rakousku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se položka týkající se účinné látky metaldehyd nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
         
            
               
                  Účinná látka
               
               
                  Zpravodajský členský stát
               
               
                  Spoluzpravodajský členský stát
               
            
            
               
                  „Metaldehyd
               
               
                  PL
               
               
                  AT“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.