Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/244 ze dne 10. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky linuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 244/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/54
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/244
   ze dne 10. února 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky linuron a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnicí Komise 2003/31/ES (2) byl linuron zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Platnost schválení účinné látky linuron, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dne 31. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení linuronu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla zpravodajským členským státem shledána úplnou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Zpravodajský členský stát připravil po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 15. dubna 2015 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 8. června 2016 (6) oznámil úřad Komisi svůj závěr ohledně toho, zda lze očekávat, že linuron splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Byly zjištěny důvody k obavám, zejména ohledně toho, že expozice dětských místních obyvatel je vyšší než toxikologická referenční hodnota (AOEL) a expozice obsluhy vzhledem k ruční aplikaci postřiku rovněž překračuje hodnotu AOEL, a to i při použití osobních ochranných prostředků. Kromě toho bylo zjištěno vysoké riziko pro ptáky a volně žijící savce, necílové členovce a necílové půdní makroorganismy. Posouzení rizika pro spotřebitele nemohlo být dokončeno v důsledku řady závažných nedostatků v dokumentaci. Navíc nemohlo být dokončeno ani posouzení expozice a rizik pro několik složek životního prostředí, včetně podzemních vod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Linuron je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 1B. Při navrženém použití je expozice dětských místních obyvatel vyšší než hodnota AOEL. K prokázání zanedbatelné expozice lidí látce v reálných navrhovaných podmínkách použití nesmí být expozice vyšší než hodnota AOEL, proto je použití linuronu v reálných navrhovaných podmínkách použití, za nichž je expozice lidí této látce zanedbatelná, vyloučeno. Kromě toho další požadavek k prokázání zanedbatelné expozice stanoví, že rezidua účinné látky nesmí překročit standardní hodnotu stanovenou podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (8). Z dostupných údajů pro navrhované použití linuronu nebylo možno odvodit maximální limit reziduí, avšak dostupné údaje o pokusech týkajících se reziduí pro navrhované použití naznačují, že lze očekávat vyšší rezidua linuronu než standardní hodnota, a proto tato podmínka není splněna. Z těchto skutečností vyplývá, že požadavky stanovené v bodě 3.6.4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Navíc kromě toho, že linuron je klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 1B, je linuron v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 také klasifikován jako karcinogenní kategorie 2, a proto se v souladu s třetím odstavcem bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 považuje za látku s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému. Kromě toho podle dostupných vědeckých důkazů má linuron vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, které mohou mít nepříznivé účinky na endokrinní orgány u lidí a necílových organismů. Zanedbatelná expozice lidí linuronu v reálných podmínkách použití je z důvodů uvedených v 9. bodě odůvodnění vyloučena. Z těchto skutečností vyplývá, že požadavky stanovené v prvním odstavci bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěru úřadu. Dále v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (ES) č. 844/2012 Komise vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k zprávě o obnovení. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné obavy týkající se dané látky vyvrátit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Tudíž nebylo stanoveno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 splněna. Schválení účinné látky linuron by se tedy nemělo obnovit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující linuron měl být poskytnut určitý čas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               U přípravků na ochranu rostlin obsahujících linuron, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 3. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/950 (9) byla prodloužena doba platnosti schválení linuronu do 31. července 2017, aby bylo možno dokončit postup obnovy schválení před uplynutím platnosti schválení uvedené látky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí se přijímá před tímto dnem uplynutí prodloužené platnosti schválení, mělo by se toto nařízení použít co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení linuronu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neobnovení schválení účinné látky
   Schválení účinné látky linuron se neobnovuje.
   Článek 2
   Přechodná opatření
   Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku linuron nejpozději dne 3. června 2017.
   Článek 3
   Odkladná lhůta
   Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 3. června 2018.
   Článek 4
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 51, linuron, zrušuje.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Komise 2003/31/ES ze dne 11. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, cyfluthrinu, iprodionu, linuronu, maleinohydrazidu a pendimethalinu (Úř. věst. L 101, 23.4.2003, s. 3).
   
      (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
      (6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance linuron. EFSA Journal 2016;14(2):4406, 173 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4406.
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.