Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/245 ze dne 10. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 245/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/57
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/245
   ze dne 10. února 2017
   o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. února 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
      
      
         
         
         
         
            
               
                  (EUR/100 kg)
               
            
            
               
                  Kód KN
               
               
                  Kód třetích zemí (1)
                  
               
               
                  Paušální dovozní hodnota
               
            
            
               
                  0702 00 00
               
               
                  MA
               
               
                  111,7
               
            
            
               
                  SN
               
               
                  359,5
               
            
            
               
                  TN
               
               
                  311,6
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  150,6
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  233,4
               
            
            
               
                  0707 00 05
               
               
                  MA
               
               
                  85,9
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  178,9
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  132,4
               
            
            
               
                  0709 91 00
               
               
                  EG
               
               
                  153,4
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  153,4
               
            
            
               
                  0709 93 10
               
               
                  MA
               
               
                  71,6
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  203,0
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  137,3
               
            
            
               
                  0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28
               
               
                  EG
               
               
                  44,1
               
            
            
               
                  IL
               
               
                  71,6
               
            
            
               
                  MA
               
               
                  44,1
               
            
            
               
                  TN
               
               
                  52,1
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  77,1
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  57,8
               
            
            
               
                  0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00
               
               
                  EG
               
               
                  93,2
               
            
            
               
                  IL
               
               
                  131,2
               
            
            
               
                  MA
               
               
                  90,2
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  86,4
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  100,3
               
            
            
               
                  0805 22 00
               
               
                  IL
               
               
                  117,8
               
            
            
               
                  MA
               
               
                  102,6
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  60,4
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  93,6
               
            
            
               
                  0805 50 10
               
               
                  EG
               
               
                  88,3
               
            
            
               
                  TR
               
               
                  83,4
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  85,9
               
            
            
               
                  0808 30 90
               
               
                  CL
               
               
                  181,7
               
            
            
               
                  CN
               
               
                  108,8
               
            
            
               
                  ZA
               
               
                  113,2
               
            
            
               
                  ZZ
               
               
                  134,6
               
            
         
      
      
      
         (1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.