Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/254 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013, (EU) č. 65/2014, (EU) č. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 a (EU) 2015/1187, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 254/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 38/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/254
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012, (EU) č. 874/2012, (EU) č. 665/2013, (EU) č. 811/2013, (EU) č. 812/2013, (EU) č. 65/2014, (EU) č. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 a (EU) 2015/1187, pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Zkušenosti s prováděním nařízení Komise v přenesené pravomoci, jež byla přijata na základě směrnice 2010/30/EU, ukazují, že tolerance pro ověřování, které jsou v těchto aktech stanoveny a jejichž použití je zamýšleno pouze v případě orgánů dohledu nad trhem, jsou používány některými dodavateli ke stanovení hodnot, které je třeba uvést v technické dokumentaci, nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení lepší energetické klasifikace nebo za účelem jiného deklarování lepší výkonnosti jejich výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tolerance pro ověřování jsou navrženy tak, aby připouštěly odchylky, které vznikají při měření během ověřovacích zkoušek a které jsou způsobeny rozdíly v měřicích zařízeních používaných dodavateli a orgány dohledu napříč Unií. Tolerance pro ověřování by neměly být používány dodavateli ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení lepší energetické klasifikace nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti, než jaká byla ve skutečnosti naměřena a vypočtena. Parametry, které dodavatel deklaruje či zveřejňuje, by pro něho neměly být příznivější než hodnoty obsažené v technické dokumentaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž, aby se dosahovalo úspor energie, o které koncepce uvedených nařízení usiluje, a aby byly spotřebitelům poskytovány správné informace o energetické účinnosti a funkčních vlastnostech výrobků, mělo by být vyjasněno, že tolerance pro ověřování stanovené v předmětných aktech v přenesené pravomoci mohou používat pouze orgány členských států za účelem ověření shody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (2), (EU) č. 1060/2010 (3), (EU) č. 1061/2010 (4), (EU) č. 1062/2010 (5), (EU) č. 626/2011 (6), (EU) č. 392/2012 (7), (EU) č. 874/2012 (8), (EU) č. 665/2013 (9), (EU) č. 811/2013 (10), (EU) č. 812/2013 (11), (EU) č. 65/2014 (12), (EU) č. 1254/2014 (13), (EU) 2015/1094 (14), (EU) 2015/1186 (15) a (EU) 2015/1187 (16) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010
   Příloha V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 2
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010
   Příloha VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 3
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010
   Příloha V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 4
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010
   Přílohy VII a VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 5
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011
   Příloha VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 6
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012
   Příloha V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 7
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012
   Příloha V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 8
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013
   Příloha VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 9
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013
   Příloha VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 10
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013
   Příloha IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 11
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014
   Příloha VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 se mění v souladu s přílohou XI tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 12
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014
   Příloha IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 se mění v souladu s přílohou XII tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 13
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094
   Příloha X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 se mění v souladu s přílohou XIII tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 14
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186
   Příloha IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 se mění v souladu s přílohou XIV tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 15
   Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187
   Příloha X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187 se mění v souladu s přílohou XV tohoto nařízení v přenesené pravomoci.
   Článek 16
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 64).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (Úř. věst. L 178, 6.7.2011, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (Úř. věst. L 192, 13.7.2013, s. 1).
   
      (10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 1).
   
      (11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 83).
   
      (12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost (Úř. věst. L 29, 31.1.2014, s. 1).
   
      (13)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 27).
   
      (14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 2).
   
      (15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 20).
   
      (16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 43).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Změny přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely myček nádobí pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Roční spotřeba energie (AEC
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AEC
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba vody (Wt
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Wt
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Index účinnosti sušení (ID
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota ID
                            o více než 19 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie (Et
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 10 %. Je-li zapotřebí vybrat tři další kusy, aritmetický průměr zjištěných hodnot těchto tří kusů nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Trvání programu (Tt
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarované hodnoty Tt
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po
                            a Pl
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota spotřeby energie Po
                            a Pl
                            vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 10 %. Zjištěná hodnota spotřeby energie Po
                            a Pl
                            menší než 1,00 W nebo rovná této hodnotě nesmí překročit deklarovanou hodnotu Po
                            a Pl
                            o více než 0,10 W.
                     
                  
                  
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tl
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota musí odpovídat deklarované hodnotě.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Změny přílohy VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010
      
      Příloha VII se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VII
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VI a VIII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Hrubý objem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší.
                     
                  
                  
                     
                        Užitný objem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud jsou objemy prostoru s mírnou teplotou a prostoru pro čerstvé potraviny vzájemně nastavitelné uživatelem, objem se zkouší, když je prostor s mírnou teplotou nastaven na minimální objem.
                     
                  
                  
                     
                        Mrazicí výkon
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu (E
                           24h) o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Vlhkost spotřebičů pro uchovávání vína
                     
                     
                        Zjištěná hodnota relativní vlhkosti naměřená při zkoušení nesmí překročit deklarovaný rozsah o více než 10 % v kterémkoli směru.
                     
                  
                  
                     
                        Emise hluku šířeného vzduchem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota musí odpovídat deklarované hodnotě.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Změny přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako modely ekvivalentních praček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako modely ekvivalentních praček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Roční spotřeba energie (AEC
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AEC
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie (Et
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 10 %. Je-li zapotřebí vybrat tři další kusy, aritmetický průměr zjištěných hodnot těchto tří kusů nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Trvání programu (Tt
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarované hodnoty Tt
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba vody (Wt
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Wt
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Zbytkový obsah vlhkosti (D)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu D o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Otáčky při odstřeďování
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po
                            a Pl
                           )
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po
                            a Pl
                            vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po
                            a Pl
                            menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 0,10 W.
                     
                  
                  
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tl
                            o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota musí odpovídat deklarované hodnotě.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Změny příloh VII a VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1)
               
               
                  Příloha VII se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              V části 2 písmeni a) se zrušuje bod iv).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Část 3 se zrušuje.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Název části 4 se nahrazuje tímto:„4.   
                                 Měření poměru nejvyšších stupňů jasu podle tabulky 2 přílohy VIII“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2)
               
               
                  Příloha VIII se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA VIII
                     
                        Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
                     
                     Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
                     Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1)
                              
                              
                                 Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2)
                              
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 2.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 3)
                              
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 4)
                              
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 5)
                              
                              
                                 Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 2.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 6)
                              
                              
                                 Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 7)
                              
                              
                                 Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                              
                           
                        
                     
                     Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
                     U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 2 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
                     
                        Tabulka 2
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Parametry
                              
                              
                                 Tolerance pro ověřování
                              
                           
                           
                              
                                 Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
                              
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.
                              
                           
                           
                              
                                 Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu / pohotovostním režimu
                              
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.
                              
                           
                           
                              
                                 Poměr nejvyšších stupňů jasu
                              
                              
                                 Zjištěná hodnota nesmí být nižší než 60 % nejvyššího stupně jasu nejjasnějšího nastavení v zapnutém stavu, jehož může televizní přijímač dosáhnout.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Změny přílohy VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011
      
      Příloha VIII se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VIII
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Chladicí faktor daného období (SEER)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                  
                  
                     
                        Topný faktor v daném období (SCOP)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Chladicí faktor (EERrated
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Topný faktor (COPrated
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A).“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA VI
      
         Změny přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely bubnových sušiček pro domácnost, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, nejmodernější, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Vážená roční spotřeba energie (AEC
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu AEC
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Vážená spotřeba energie (Et
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Et
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Vážená účinnost kondenzace (Ct
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota Ct
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Vážené trvání programu (Tt
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tt
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po
                            a Pl
                           )
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po
                            a Pl
                            vyšší než 1,00 W nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 6 %. Zjištěná hodnota spotřeby energie Po
                            a Pl
                            menší než 1,00 W nebo rovná této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po
                            a Pl
                            o více než 0,10 W.
                     
                  
                  
                     
                        Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Tl
                            o více než 6 %.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu (LWA
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu LWA
                           .“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA VII
      
         Změny přílohy V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012
      
      Příloha V se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            1.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ V PŘÍPADĚ ELEKTRICKÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A MODULŮ LED, KTERÉ JSOU UVÁDĚNY NA TRH JAKO SAMOSTATNÉ VÝROBKY
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na vzorku minimálně 20 světelných zdrojů téhož modelu od téhož dodavatele, přičemž mezi těmito světelnými zdroji by pokud možno měly být rovnoměrně zastoupeny světelné zdroje pocházející ze čtyř náhodně vybraných zdrojů.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětných kusů daného modelu je aritmetický průměr zjištěných hodnot (hodnot příslušných parametrů naměřených při zkoušení a hodnot vypočítaných z těchto měření) v mezích příslušné přípustné odchylky ve výši 10 %.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí postupy měření, jež zohledňují obecně uznávané, v současné době nejlepší, spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustnou odchylku pro ověřování ve výši 10 % a pouze postup popsaný v bodech 1 až 4. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            2.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ V PŘÍPADĚ SVÍTIDEL, KTERÁ MAJÍ BÝT UVÁDĚNA NA TRH NEBO DODÁVÁNA KONEČNÉMU UŽIVATELI
            Má se za to, že svítidlo vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení v přenesené pravomoci, pokud jsou k němu přiloženy požadované informace o výrobku, pokud se o něm uvádí, že je kompatibilní se všemi energetickými třídami světelných zdrojů, s nimiž je kompatibilní, a pokud je při použití nejmodernějších metod a kritérií pro posuzování kompatibility shledáno kompatibilním s energetickými třídami světelných zdrojů, s nimiž má být kompatibilní na základě tvrzení podle přílohy I části 2 bodu 2 podbodu IV písm. a) a b).“
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA VIII
      
         Změny přílohy VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013
      
      Příloha VII se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VII
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 4.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako modely ekvivalentních vysavačů, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní vysavače v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 4.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako modely ekvivalentních vysavačů, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VI.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 4 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 4
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Roční spotřeba energie
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.
                     
                  
                  
                     
                        Schopnost odstraňování prachu na koberci
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 0,03.
                     
                  
                  
                     
                        Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 0,03.
                     
                  
                  
                     
                        Emise prachu z vysavače
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 15 %.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IX
      
         Změny přílohy VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013
      
      Příloha VIII se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VIII
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 16.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 16.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 16 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 16
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů (ηs
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                  
                  
                     
                        Energetická účinnost ohřevu vody (ηwh
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A).
                     
                  
                  
                     
                        Třída regulátoru teploty
                     
                     
                        Třída regulátorů teploty odpovídá deklarované třídě jednotky.
                     
                  
                  
                     
                        Účinnost kolektoru (ηcol
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Stálá ztráta (S)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba pomocné elektrické energie (Qaux
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA X
      
         Změny přílohy IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013
      
      Příloha IX se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IX
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely ohřívačů vody, zásobníků teplé vody, solárních zařízení nebo souprav ohřívače vody a solárního zařízení nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých rovnocenných modelů.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 9.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely ohřívačů vody, zásobníků teplé vody, solárních zařízení nebo souprav ohřívače vody a solárního zařízení nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VII a VIII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 9 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 9
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Denní spotřeba elektrické energie (Qelec
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu (LWA
                           ) ve vnitřním a/nebo venkovním prostředí
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB.
                     
                  
                  
                     
                        Denní spotřeba paliva (Qfuel
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Týdenní spotřeba paliva s inteligentním ovládáním (Qfuel,week,smart
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním (Qelec,week,smart
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Týdenní spotřeba paliva bez inteligentního ovládání (Qfuel,week
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání (Qelec,week
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Užitný objem (V)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.
                     
                  
                  
                     
                        Plocha apertury kolektoru (Asol
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2 %.
                     
                  
                  
                     
                        Energetická spotřeba čerpadla (solpump)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 3 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (solstandby)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Statická ztráta (S)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XI
      
         Změny přílohy VIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014
      
      Příloha VIII se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA VIII
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze II.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 6 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 6
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Hmotnost trouby (M)
                        
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu M o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        Objem pečicího prostoru trouby (V)
                        
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota V o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           ECelectric cavity
                           , ECgas cavity
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty ECelectric cavity
                            a ECgas cavity
                            o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           WBEP
                           , WL
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí překročit deklarované hodnoty WBEP
                            a WL
                            o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           QBEP
                           , PBEP
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty nesmí být nižší než deklarované hodnoty QBEP
                            a PBEP
                            o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           Qmax
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu Qmax
                            o více než 8 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           Emiddle
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota Emiddle
                            o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           GFEhood
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota GFEhood
                            o více než 5 %.
                     
                  
                  
                     
                        
                           Po
                           , Ps
                           
                        
                     
                     
                        Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 10 %. Zjištěné hodnoty spotřeby energie Po a Ps menší než 1,00 W nebo rovné této hodnotě nesmí překročit deklarované hodnoty Po a Ps o více než 0,10 W.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu (LWA
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu LWA
                           .“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XII
      
         Změny přílohy IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014
      
      Příloha IX se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IX
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých rovnocenných modelů.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny ostatní rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VIII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 1
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Měrný příkon (SPI)
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než 1,07násobkem deklarované hodnoty.
                     
                  
                  
                     
                        Tepelná účinnost větrací jednotky pro obytné budovy
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být méně než 0,93násobkem deklarované hodnoty.
                     
                  
                  
                     
                        Hladina akustického výkonu
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být více než deklarovaná hodnota plus 2 dB.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XIII
      
         Změny přílohy X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094
      
      Příloha X se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA X
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Přípustné odchylky pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné odchylky ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 4.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné profesionální chladicí boxy, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které jsou v technické dokumentaci uvedeny jako rovnocenné modely.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými přípustnými odchylkami, tak jak jsou stanoveny v tabulce 4.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné profesionální chladicí boxy, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VIII a IX.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze přípustné odchylky pro ověřování stanovené v tabulce 4 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další přípustné odchylky, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 4
            
            
               Přípustné odchylky pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametry
                     
                     
                        Přípustné odchylky pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Užitný objem
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 %.
                     
                  
                  
                     
                        Spotřeba energie (E24h
                           )
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XIV
      
         Změny přílohy IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186
      
      Příloha IX se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA IX
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6. Příslušný kus se testuje s palivem, jehož charakteristiky jsou ve stejném rozmezí jako v případě paliva, které dodavatel použil při měřeních popsaných v příloze VIII.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako rovnocenné modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 6.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako rovnocenné modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VIII.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 6 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 6
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametr
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Index energetické účinnosti
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA XV
      
         Změny přílohy X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187
      
      Příloha X se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA X
            
               Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem
            
            Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.
            Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 5. Příslušný kus se testuje s palivem, jehož charakteristiky jsou ve stejném rozmezí jako v případě paliva, které dodavatel použil při měřeních podle přílohy VIII.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní modely v technické dokumentaci dodavatele.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5)
                     
                     
                        Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 5.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6)
                     
                     
                        Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny modely, které byly v technické dokumentaci dodavatele uvedeny jako ekvivalentní modely, nejsou v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7)
                     
                     
                        Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.
                     
                  
               
            
            Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v přílohách VIII a IX.
            U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 5 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.
            
               Tabulka 5
            
            
               Tolerance pro ověřování
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Parametr
                     
                     
                        Tolerance pro ověřování
                     
                  
                  
                     
                        Index energetické účinnosti
                     
                     
                        Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 6 %.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.