Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/256 ze dne 14. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 256/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 38/37
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/256
      ze dne 14. února 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 54 písm. a), c) a e) uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (3) se stanoví, že návrh programu podpory uvedený v čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 se vztahuje na pět rozpočtových roků v období 2014 až 2018. V zájmu zajištění kontinuity mezi programy podpory by měl být vytvořen návrh nového pětiletého programu podpory pro rozpočtové roky 2019 až 2023. S ohledem na skutečnost, že stávající víceletý finanční rámec stanoví financování společné zemědělské politiky do roku 2020, je nezbytné stanovit výhradu ohledně dostupnosti finančních prostředků od roku 2021. V zájmu konzistentnosti je nezbytné stanovit vzory, pokud jde o předkládání vnitrostátních programů podpory pro období let 2019 až 2023.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 je vhodné nahradit výraz „příjemce“ výrazem „žadatel“, jelikož tato ustanovení se týkají postupu podávání a vyřizování žádosti. Dále by druhý uvedený výraz měl být přidán do čl. 30 odst. 1 a odst. 2 písm. a), jelikož tato ustanovení se týkají mimo jiné správních kontrol žádostí o podporu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Kromě toho je vhodné změnit přílohy I až V prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, aby se názvy opatření sjednotily s formulacemi použitými v normativní části uvedeného nařízení, a u propagačního opatření uvést podrobnější informace vyžádané od členských států také za programové období let 2014 až 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) 2016/1150 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) 2016/1150 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Návrh programu podpory uvedený v čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 se vztahuje na následující pětiletá období:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              rozpočtové roky 2014 až 2018;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              rozpočtové roky 2019 až 2023.
                           
                        
                     
                  
                  1a.   Členské státy předloží Komisi návrh programu podpory pro rozpočtové roky 2019 až 2023 do 1. března 2018. Pokud se národní finanční rámec stanovený pro období od rozpočtového roku 2021 změní po tomto datu, členské státy programy podpory odpovídajícím způsobem upraví.
                  Členské státy předloží Komisi svůj návrh programu podpory pro rozpočtové roky 2019 až 2023 v elektronické podobě za použití vzoru uvedeného v příloze Ia.
                  Členské státy předloží Komisi přidělenou finanční částku podle návrhu programu podpory pro rozpočtové roky 2019 až 2023 v elektronické podobě za použití vzoru uvedeného v příloze IIa.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Změny podle odstavce 1 musí být uvedeny v programu podpory, který se předkládá Komisi, za použití vzoru uvedeného v příloze I nebo příloze Ia a musí zahrnovat:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odůvodnění navrhovaných změn;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              aktualizovanou verzi finanční tabulky s použitím vzoru uvedeného v příloze II nebo příloze IIa, pokud změny programu podpory znamenají revizi přidělené finanční částky.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  v článku 3 se písmeno f) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „f)
                           
                           
                              obecnou finanční tabulku podle přílohy II nebo přílohy IIa tohoto nařízení;“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Žadatelé, kteří chtějí ke své žádosti o platbu předložit osvědčení o finančních výkazech v souladu s článkem 41, oznámí svůj záměr příslušnému orgánu v okamžiku podání žádosti.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Žadatelé, kteří chtějí ke své žádosti o platbu předložit osvědčení o finančních výkazech v souladu s článkem 41, oznámí svůj záměr příslušnému orgánu v okamžiku podání žádosti.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v čl. 18 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Členské státy stanoví částku podpory a výši náhrady za náklady na sběr uvedené v čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v rámci limitů stanovených v odstavci 1 tohoto článku a na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Při použití vzorů uvedených v přílohách I, Ia, III, IV a IVa tohoto nařízení musí v příslušných bodech uvést obě částky.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  článek 19 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Současně se zprávou uvedenou v odstavci 1 oznámí členské státy Komisi finanční a technické údaje týkající se provádění opatření stanovených v jejich programu podpory za použití vzoru stanoveného v příloze IV nebo příloze IVa.
                              Tyto údaje pro každý rozpočtový rok a pro každé opatření zahrnují:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          pro rozpočtové roky pětiletého období, v němž výdaje vznikly: skutečné technické údaje a výkaz výdajů, které nesmí v žádném případě překročit rozpočtový strop pro dotyčný členský stát podle přílohy VI nařízení (EU) č. 1308/2013;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          pro následné rozpočtové roky až do konce plánovaného období provádění programu podpory: předpokládané technické údaje a předběžný odhad výdajů až do rozpočtového stropu pro dotyčný členský stát podle přílohy VI nařízení (EU) č. 1308/2013 a v souladu s nejnovější verzí finanční tabulky předložené v souladu s článkem 2 tohoto nařízení za použití vzoru uvedeného v příloze II nebo příloze IIa tohoto nařízení.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Do 1. března 2017, 1. března 2019, 1. března 2022 a 1. března 2024 oznámí členské státy Komisi hodnocení nákladové efektivnosti a přínosů jejich programu podpory a uvedou, jak lze jeho efektivnost zvýšit.
                              Tato hodnocení se předkládají za použití vzoru uvedeného v příloze III, musí je doprovázet finanční a technické údaje v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV nebo příloze IVa a musí se týkat všech předchozích let příslušného pětiletého období. Kromě toho se v závěrech uvádějí tyto údaje:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          C1: Hodnocení nákladové efektivnosti a přínosů programu podpory;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          C2: Způsoby zvyšování efektivnosti programu podpory.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  v článku 20 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Členské státy uvedou, zda bude státní podpora poskytnuta, a v příslušných bodech uvedou odpovídající částku za použití vzorů uvedených v přílohách I, Ia, III, IV, IVa a V.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  článek 30 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu, žádostí o platbu nebo jiných prohlášení a žádostí o změnu, které předkládá žadatel, příjemce nebo třetí strana, a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odst. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          způsobilosti žadatele;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  přílohy I až V se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
                  Vnitrostátní program podpory 2014–2018
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           
                              Rozpočtové roky 2014–2018
                           
                        
                        
                           
                              Členský stát
                               (1)
                              :
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Datum oznámení
                               (2)
                              :
                           
                        
                        
                           
                              Číslo revize:
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát
                               (3)
                           
                        
                     
                  
               
               A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1)
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       
                                          Informace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       
                                          Propagace ve třetích zemích podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2)
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       
                                          Restrukturalizace a přeměna vinic podle čl. 46 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       
                                          Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3)
                        
                        
                           Zelená sklizeň podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vi)
                                    
                                    
                                       
                                          Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   
                                                      pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4)
                        
                        
                           Vzájemné fondy podle článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           5)
                        
                        
                           Pojištění sklizně podle článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xii)
                                    
                                    
                                       
                                          Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           6)
                        
                        
                           Investice podle článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xii)
                                    
                                    
                                       
                                          Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           7)
                        
                        
                           Inovace v odvětví vína podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           8)
                        
                        
                           Destilace vedlejších produktů podle článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               B.   Výsledky konzultací:
               
               C.   Celková strategie:
               
               D.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů:
               
               E.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření:
               
               F.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize):
               
               G.   Strategické cíle, ukazatele a kvantifikované cíle, které se mají používat při sledování a hodnocení:
               
               H.   Opatření přijatá pro náležité a efektivní provádění programu:
               
               I.   Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu:
               
               J.   Internetová stránka, kde jsou veřejně přístupné vnitrostátní právní předpisy týkající se programu podpory:
               
            
            
               PŘÍLOHA Ia
               
                  Vnitrostátní program podpory 2019–2023
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           
                              Rozpočtové roky 2019–2023
                           
                        
                        
                           
                              Členský stát
                               (4)
                              :
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Datum oznámení
                               (5)
                              :
                           
                        
                        
                           
                              Číslo revize:
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Důvod: změnu požaduje Komise/změnu požaduje členský stát
                               (6)
                           
                        
                     
                  
               
               A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1)
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       
                                          Informace v členských státech podle čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       
                                          Propagace ve třetích zemích podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2)
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       
                                          Restrukturalizace a přeměna vinic podle čl. 46 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       
                                          Opětovná výsadba vinic ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů podle čl. 46 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013:
                                       
                                       Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                                       Popis navrhovaných opatření:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Příjemci:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   iv)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Kritéria způsobilosti:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   v)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                                   
                                                   
                                                      
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   vii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   viii)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Výběrové řízení:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   ix)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Lhůty pro platby příjemcům:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   x)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   xi)
                                                
                                                
                                                   
                                                      Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3)
                        
                        
                           Zelená sklizeň podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vi)
                                    
                                    
                                       
                                          Použití standardních stupnic jednotkových nákladů/věcných příspěvků: ano/ne
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   
                                                      pokud ano: informace o metodě výpočtu a roční úpravě:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4)
                        
                        
                           Vzájemné fondy podle článku 48 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           5)
                        
                        
                           Pojištění sklizně podle článku 49 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xii)
                                    
                                    
                                       
                                          Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           6)
                        
                        
                           Investice podle článku 50 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xii)
                                    
                                    
                                       
                                          Státní podpora: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           7)
                        
                        
                           Inovace v odvětví vína podle článku 51 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření:
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       
                                          Prioritní kritéria a jejich příslušná váha:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       
                                          Odlišení od jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů a systém ověřování zavedený s cílem zabránit dvojímu financování:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           8)
                        
                        
                           Destilace vedlejších produktů podle článku 52 nařízení (EU) č. 1308/2013:
                           
                              Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:
                           
                           
                              Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       
                                          Navrhovaná strategie a kvantifikované cíle:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       
                                          Příjemci:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       
                                          Postup podávání a vyřizování žádostí:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       
                                          Kritéria způsobilosti:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       
                                          Způsobilé/nezpůsobilé náklady:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       
                                          Výběrové řízení:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       
                                          Lhůty pro platby příjemcům:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       
                                          Zálohy: ano/ne, pokud ano: maximální sazba a podmínky:
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               B.   Výsledky konzultací:
               
               C.   Celková strategie:
               
               D.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů:
               
               E.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření:
               
               F.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize):
               
           &nbs