Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/268 ze dne 14. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 268/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 40/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/268
   ze dne 14. února 2017
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. února 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
            
               
                  Popis zboží
               
               
                  Zařazení (kód KN)
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
            
            
               
                  Výrobek sestávající z bílých tablet složených z:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              steviol-glykosidů,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              uhličitanu sodného,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              citronanu sodného,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              leucinu.
                           
                        
                     
                  
                  200 tablet (každá o hmotnosti 56 mg) v balení pro drobný prodej v kapesním dávkovači.
                  Kalorická hodnota výrobku je 0,06 kcal na tabletu.
               
               
                  2106 90 92
               
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 1 b) ke kapitole 38 a na znění kódů KN 2106 , 2106 90  a 2106 90 92 .
                  V souladu s poznámkou 1 b) ke kapitole 38 nelze výrobek považovat za chemický výrobek kapitoly 38, neboť obsahuje látky s výživovou hodnotou typu používaného při přípravě potravin. Výživová hodnota není nijak omezena.
                  Steviol-glykosidy a leucin se považují za látky s výživovou hodnotou (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) ke kapitole 38, Všeobecné vysvětlivky, předpředposlední a předposlední odstavec).
                  Přípravky (jako tablety) sestávající ze sladidla a potraviny používané pro účely slazení by měly být zařazeny do čísla 2106  (viz též vysvětlivky k HS k číslu 2106 , bod 10).
                  Výrobek je proto třeba zařadit do čísla 2106  jako ostatní potravinové přípravky kódu KN 2106 90 92 .
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.