Nařízení Komise (EU) 2017/269 ze dne 16. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 269/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 40/4
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/269
   ze dne 16. února 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1185/2009 stanoví společný rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik o prodeji a používání pesticidů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise by měla pravidelně, alespoň každých pět let, upravovat seznam látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikaci do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III. Jelikož seznam v příloze uvedeného nařízení byl naposledy aktualizován v roce v roce 2011 nařízením Komise (EU) č. 656/2011 (2), je třeba jej znovu aktualizovat pro období 2016–2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k počtu látek a složitosti identifikace relevantních sloučenin a jejich klasifikace je pro národní statistické úřady obtížné vytvořit potřebné nástroje pro sběr informací o používání pesticidů a jejich uvádění na trh. Proto by se měly zařadit jen ty látky, kterým přidělila identifikační číslo jedna nebo obě hlavní mezinárodně uznávané instituce pro registraci chemických sloučenin nebo pesticidů: Chemical Abstracts Service Americké chemické společnosti (CAS) a Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1185/2009 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 656/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek (Úř. věst. L 180, 8.7.2011, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA III
            
               HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE LÁTEK
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Hlavní skupiny
                     
                     
                        Kategorie přípravků
                     
                     
                        Kód
                     
                     
                        Chemická skupina
                     
                     
                        Obecné názvy látek
                        Společná nomenklatura
                     
                     
                        CAS (1)
                        
                     
                     
                        CIPAC (2)
                        
                     
                  
                  
                     
                        Fungicidy a baktericidy
                     
                     
                         
                     
                     
                        PES_F
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Anorganické fungicidy
                     
                     
                        F01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01
                     
                     
                        SLOUČENINY MĚDI
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BORDEAUXSKÁ JÍCHA
                     
                     
                        8011-63-0
                     
                     
                        44.604
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        HYDROXID MĚĎNATÝ
                     
                     
                        20427-59-2
                     
                     
                        44.305
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        OXID MĚĎNÝ
                     
                     
                        1319-39-1
                     
                     
                        44.603
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        OXYCHLORID MĚĎNATÝ
                     
                     
                        1332-40-7
                     
                     
                        44.602
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        TROJSYTNÝ SÍRAN MĚĎNATÝ
                     
                     
                        1333-22-8
                     
                     
                        44.606
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ SOLI MĚDI
                     
                     
                         
                     
                     
                        44
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_02
                     
                     
                        ANORGANICKÁ SÍRA
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        SÍRA
                     
                     
                        7704-34-9
                     
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99
                     
                     
                        OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        POLYSULFID VÁPENATÝ
                     
                     
                        1344-81-6
                     
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FOSFONÁTY DRASELNÉ (DŘÍVE FOSFORITAN DRASELNÝ)
                     
                     
                        13977-65-6
                        13492-26-7
                     
                     
                        756
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        FOSFORITAN DISODNÝ
                     
                     
                         
                     
                     
                        808
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ
                     
                     
                        298-14-6
                     
                     
                        853
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F01_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Fungicidy na bázi karbamátů a dithiokarbamátů
                     
                     
                        F02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_01
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI KARBANILÁTU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIETHOFENKARB
                     
                     
                        87130-20-9
                     
                     
                        513
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_02
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENTHIAVALIKARB-ISOPROPYL
                     
                     
                        413615-35-7
                        177406-68-7
                     
                     
                        744
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        IPROVALIKARB
                     
                     
                        140923-17-7
                     
                     
                        620
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_02_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROPAMOKARB
                     
                     
                        24579-73-5
                     
                     
                        399
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI DITHIOKARBAMÁTU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        MANKOZEB
                     
                     
                        8018-01-7
                     
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        MANEB
                     
                     
                        12427-38-2
                     
                     
                        61
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        METIRAM
                     
                     
                        9006-42-2
                     
                     
                        478
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROPINEB
                     
                     
                        12071-83-9
                     
                     
                        177
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        THIRAM
                     
                     
                        137-26-8
                     
                     
                        24
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_03_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        ZIRAM
                     
                     
                        137-30-4
                     
                     
                        31
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_99
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F02_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Fungicidy na bázi benzimidazolů
                     
                     
                        F03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_01
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        KARBENDAZIM
                     
                     
                        10605-21-7
                     
                     
                        263
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        FUBERIDAZOL
                     
                     
                        3878-19-1
                     
                     
                        525
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        THIABENDAZOL
                     
                     
                        148-79-8
                     
                     
                        323
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        THIOFANÁT-METHYL
                     
                     
                        23564-05-8
                     
                     
                        262
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_99
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F03_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Fungicidy na bázi imidazolů a triazolů
                     
                     
                        F04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI KONAZOLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        BROMUKONAZOL
                     
                     
                        116255-48-2
                     
                     
                        680
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYPROKONAZOL
                     
                     
                        94361-06-5
                     
                     
                        600
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIFENOKONAZOL
                     
                     
                        119446-68-3
                     
                     
                        687
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        EPOXIKONAZOL
                     
                     
                        106325-08-0
                     
                     
                        609
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        ETRIDIAZOL
                     
                     
                        2593-15-9
                     
                     
                        518
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENBUKONAZOL
                     
                     
                        114369-43-6
                     
                     
                        694
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUCHINKONAZOL
                     
                     
                        136426-54-5
                     
                     
                        474
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_10
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUTRIAFOL
                     
                     
                        76674-21-0
                     
                     
                        436
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_11
                     
                     
                         
                     
                     
                        IMAZALIL (ENILKONAZOL)
                     
                     
                        35554-44-0
                     
                     
                        335
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_12
                     
                     
                         
                     
                     
                        IPKONAZOL
                     
                     
                        125225-28-7
                     
                     
                        798
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_13
                     
                     
                         
                     
                     
                        METKONAZOL
                     
                     
                        125116-23-6
                     
                     
                        706
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_14
                     
                     
                         
                     
                     
                        MYKLOBUTANIL
                     
                     
                        88671-89-0
                     
                     
                        442
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_15
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENKONAZOL
                     
                     
                        66246-88-6
                     
                     
                        446
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_16
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROPIKONAZOL
                     
                     
                        60207-90-1
                     
                     
                        408
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_17
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROTHIOKONAZOL
                     
                     
                        178928-70-6
                     
                     
                        745
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_18
                     
                     
                         
                     
                     
                        TEBUKONAZOL
                     
                     
                        107534-96-3
                     
                     
                        494
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_19
                     
                     
                         
                     
                     
                        TETRAKONAZOL
                     
                     
                        112281-77-3
                     
                     
                        726
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_20
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIADIMENOL
                     
                     
                        55219-65-3
                     
                     
                        398
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_21
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIFLUMIZOL
                     
                     
                        99387-89-0
                     
                     
                        730
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_01_22
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRITIKONAZOL
                     
                     
                        131983-72-7
                     
                     
                        652
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_02
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYAZOFAMID
                     
                     
                        120116-88-3
                     
                     
                        653
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENAMIDON
                     
                     
                        161326-34-7
                     
                     
                        650
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_02_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIAZOXID
                     
                     
                        72459-58-6
                     
                     
                        729
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_99
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_99_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        AMETOKTRADIN
                     
                     
                        865318-97-4
                     
                     
                        818
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_99_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        AMISULBROM
                     
                     
                        348635-87-0
                     
                     
                        789
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_99_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICYKLAZOL
                     
                     
                        41814-78-2
                     
                     
                        547
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F04_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Fungicidy na bázi morfolinů
                     
                     
                        F05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_01
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIMETHOMORF
                     
                     
                        110488-70-5
                     
                     
                        483
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DODEMORF
                     
                     
                        1593-77-7
                     
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENPROPIMORF
                     
                     
                        67564-91-4
                     
                     
                        427
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_99
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F05_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Fungicidy mikrobiologického nebo botanického původu
                     
                     
                        F06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01
                     
                     
                        Mikrobiologické fungicidy
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        AMPELOMYCES QUISQUALIS (KMEN AQ10)
                     
                     
                         
                     
                     
                        589
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        AUREOBASIDIUM PULLULANS (KMENY DSM 14940-1)
                     
                     
                         
                     
                     
                        809, 810
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        BACILLUS SUBTILIS (KMEN QST 713)
                     
                     
                         
                     
                     
                        661
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        CONIOTHYRIUM MINITANS
                     
                     
                         
                     
                     
                        614
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        GLIOCLADIUM CATENULATUM (KMEN J1446)
                     
                     
                         
                     
                     
                        624
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS (KMEN MA342)
                     
                     
                         
                     
                     
                        574
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        PSEUDOZYMA FLOCCULOSA
                     
                     
                         
                     
                     
                        669
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_11
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (KMEN T-22, KMEN ITEM 908)
                     
                     
                         
                     
                     
                        816
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_12
                     
                     
                         
                     
                     
                        CANDIDA OLEOPHILA (KMEN O)
                     
                     
                         
                     
                     
                        946
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_14
                     
                     
                         
                     
                     
                        PHLEBIOPSIS GIGANTEA (NĚKOLIK KMENŮ)
                     
                     
                         
                     
                     
                        921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_15
                     
                     
                         
                     
                     
                        PSEUDOMONAS SP. (KMEN DSMZ 13134)
                     
                     
                         
                     
                     
                        935
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_16
                     
                     
                         
                     
                     
                        PYTHIUM OLIGANDRUM (KMEN M1)
                     
                     
                         
                     
                     
                        936
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_17
                     
                     
                         
                     
                     
                        STREPTOMYCES K61 (KMEN K61) (DŘÍVE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)
                     
                     
                         
                     
                     
                        937
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_18
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA ASPELLERUM (KMEN ICC012, KMEN T25, KMEN TV1) (DŘÍVE T. HARZIANUM)
                     
                     
                         
                     
                     
                        938, 939, 940
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_19
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEN T34)
                     
                     
                         
                     
                     
                        941
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_20
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN IMI 206040, KMEN T11) (DŘÍVE T. HARZIANUM)
                     
                     
                         
                     
                     
                        942, 943
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_21
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN I-1237)
                     
                     
                         
                     
                     
                        944
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_22
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA GAMSII (KMEN ICC080) (DŘÍVE T. VIRIDE)
                     
                     
                         
                     
                     
                        945
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_23
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA POLYSPORUM (KMEN IMI 206039)
                     
                     
                         
                     
                     
                        946
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_24
                     
                     
                         
                     
                     
                        VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (KMEN WCS850) (DŘÍVE VERTICILLIUM DAHLIAE)
                     
                     
                         
                     
                     
                        948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_25
                     
                     
                         
                     
                     
                        BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN MBI 600)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_26
                     
                     
                         
                     
                     
                        BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KMEN FZB24)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_27
                     
                     
                         
                     
                     
                        SACCHAROMYCES CEREVISIAE (KMEN LAS02)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_28
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN SC1)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_29
                     
                     
                         
                     
                     
                        BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM (KMEN D747)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_01_30
                     
                     
                         
                     
                     
                        BACILLUS PUMILUS (KMEN QST 2808)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02
                     
                     
                        BOTANICKÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        EUGENOL
                     
                     
                        97-53-0
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        GERANIOL
                     
                     
                        106-24-1
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        THYMOL
                     
                     
                        89-83-8
                     
                     
                        900
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        VÝTAŽEK Z KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO (TEA TREE)
                     
                     
                        68647-73-4
                     
                     
                        914
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        LAMINARIN
                     
                     
                        9008-22-4
                     
                     
                        671
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO – PRÁŠEK ZE SEMEN (FEN 560)
                     
                     
                         
                     
                     
                        858
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_02_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        VÝTAŽEK Z KŘÍDLATKY SACHALINSKÉ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_99
                     
                     
                        OSTATNÍ FUNGICIDY MIKROBIOLOGICKÉHO NEBO BOTANICKÉHO PŮVODU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F06_99_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CEREVISAN
                     
                     
                         
                     
                     
                        980
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Baktericidy
                     
                     
                        F07
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F07_01
                     
                     
                        ANORGANICKÉ BACTERICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F07_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHLORNAN SODNÝ
                     
                     
                        7681-52-9
                     
                     
                        848
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F07_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        SÍRAN HLINITÝ
                     
                     
                        10043-01-3
                     
                     
                        849
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F07_99
                     
                     
                        OSTATNÍ BACTERICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Ostatní fungicidy a baktericidy
                     
                     
                        F99
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_01
                     
                     
                        ALIFATICKÉ DUSÍKATÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYMOXANIL
                     
                     
                        57966-95-7
                     
                     
                        419
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DODIN
                     
                     
                        2439-10-3
                     
                     
                        101
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI AMIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYFLUFENAMID
                     
                     
                        180409-60-3
                     
                     
                        759
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUOPIKOLID
                     
                     
                        239110-15-7
                     
                     
                        787
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROCHLORAZ
                     
                     
                        67747-09-5
                     
                     
                        407
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        SILTHIOFAM
                     
                     
                        175217-20-6
                     
                     
                        635
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        ZOXAMID
                     
                     
                        156052-68-5
                     
                     
                        640
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        MANDIPROPAMID
                     
                     
                        374726-62-2
                     
                     
                        783
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENTHIOPYRAD
                     
                     
                        183675-82-3
                     
                     
                        824
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENZOVINDIFLUPYR
                     
                     
                        1072957-71-1
                     
                     
                        981
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        ISOFETAMID
                     
                     
                        875915-78-9
                     
                     
                        972
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_10
                     
                     
                         
                     
                     
                        MANDESTROBIN
                     
                     
                        173662-97-0
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_02_11
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUOPYRAM
                     
                     
                        658066-35-4
                     
                     
                        807
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI ANILIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENALAXYL
                     
                     
                        71626-11-4
                     
                     
                        416
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        BOSKALID
                     
                     
                        188425-85-6
                     
                     
                        673
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        KARBOXIN
                     
                     
                        5234-68-4
                     
                     
                        273
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENHEXAMID
                     
                     
                        126833-17-8
                     
                     
                        603
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUTOLANIL
                     
                     
                        66332-96-5
                     
                     
                        524
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        METALAXYL-M
                     
                     
                        70630-17-0
                     
                     
                        580
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        METALAXYL
                     
                     
                        57837-19-1
                     
                     
                        365
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENALAXYL-M
                     
                     
                        98243-83-5
                     
                     
                        766
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        BIXAFEN
                     
                     
                        581809-46-3
                     
                     
                        819
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_12
                     
                     
                         
                     
                     
                        ISOPYRAZAM
                     
                     
                        881685-58-1
                     
                     
                        963
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_13
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUXAPYROXAD
                     
                     
                        907204-31-3
                     
                     
                        828
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_14
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENFLUFEN
                     
                     
                        494793-67-8
                     
                     
                        826
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_03_15
                     
                     
                         
                     
                     
                        SEDAXAN
                     
                     
                        874967-67-6
                     
                     
                        833
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_05
                     
                     
                        AROMATICKÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_05_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHLORTHALONIL
                     
                     
                        1897-45-6
                     
                     
                        288
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_05_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        METHYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLORBENZOOVÉ
                     
                     
                        2905-69-3
                     
                     
                        686
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_06
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_06_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        IPRODION
                     
                     
                        36734-19-7
                     
                     
                        278
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_07
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI DINITROANILINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_07_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUAZINAM
                     
                     
                        79622-59-6
                     
                     
                        521
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_08
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI DINITROFENOLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_08_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        MEPTYLDINOKAP
                     
                     
                        131-72-6
                     
                     
                        811
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_09
                     
                     
                        ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_09_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        FOSETYL-AL
                     
                     
                        15845-66-6
                     
                     
                        384
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_09_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        TOLKLOFOS-METHYL
                     
                     
                        57018-04-9
                     
                     
                        479
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_10
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI OXAZOLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_10_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        FAMOXADON
                     
                     
                        131807-57-3
                     
                     
                        594
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_10_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        HYMEXAZOL
                     
                     
                        10004-44-1
                     
                     
                        528
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_11
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI FENYLPYRROLU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_11_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUDIOXONIL
                     
                     
                        131341-86-1
                     
                     
                        522
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_12
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI FTALIMIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_12_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        KAPTAN
                     
                     
                        133-06-2
                     
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_12_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        FOLPET
                     
                     
                        133-07-3
                     
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_13
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI PYRIMIDINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_13_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BUPIRIMÁT
                     
                     
                        41483-43-6
                     
                     
                        261
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_13_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYPRODINIL
                     
                     
                        121552-61-2
                     
                     
                        511
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_13_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        MEPANIPYRIM
                     
                     
                        110235-47-7
                     
                     
                        611
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_13_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        PYRIMETHANIL
                     
                     
                        53112-28-0
                     
                     
                        714
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_14
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI CHINOLINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_14_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        8-HYDROXYCHINOLIN SULFÁT (8-HYDROXYCHINOLIN VČETNĚ OXYCHINOLINU)
                     
                     
                        134-31-6
                     
                     
                        677
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_14_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHINOXYFEN
                     
                     
                        124495-18-7
                     
                     
                        566
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_15
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI CHINONU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_15_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        DITHIANON
                     
                     
                        3347-22-6
                     
                     
                        153
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI STROBILURINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        AZOXYSTROBIN
                     
                     
                        131860-33-8
                     
                     
                        571
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIMOXYSTROBIN
                     
                     
                        149961-52-4
                     
                     
                        739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUOXASTROBIN
                     
                     
                        361377-29-9
                     
                     
                        746
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        KRESOXIM-METHYL
                     
                     
                        143390-89-0
                     
                     
                        568
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        PIKOXYSTROBIN
                     
                     
                        117428-22-5
                     
                     
                        628
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        PYRAKLOSTROBIN
                     
                     
                        175013-18-0
                     
                     
                        657
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_16_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIFLOXYSTROBIN
                     
                     
                        141517-21-7
                     
                     
                        617
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_17
                     
                     
                        FUNGICIDY NA BÁZI MOČOVINY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_17_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENCYKURON
                     
                     
                        66063-05-6
                     
                     
                        402
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_17_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        MOČOVINA
                     
                     
                        57-13-6
                     
                     
                        913
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Nezařazené fungicidy
                     
                     
                        F99_99
                     
                     
                        NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        2-FENYLFENOL
                     
                     
                        90-43-7
                     
                     
                        246
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        ACIBENZOLAR-S-METHYL
                     
                     
                        126448-41-7
                     
                     
                        597
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        KYSELINA ASKORBOVÁ
                     
                     
                         
                     
                     
                        774
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        KYSELINA BENZOOVÁ
                     
                     
                        65-85-0
                     
                     
                        622
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENPROPIDIN
                     
                     
                        67306-00-7
                     
                     
                        520
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        METRAFENON
                     
                     
                        220899-03-6
                     
                     
                        752
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        PYRIOFENON
                     
                     
                        688046-61-9
                     
                     
                        827
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_10
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPIROXAMIN
                     
                     
                        118134-30-8
                     
                     
                        572
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_12
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROCHINAZID
                     
                     
                        189278-12-4
                     
                     
                        764
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_13
                     
                     
                         
                     
                     
                        VALIFENALÁT (DŘÍVE VALIFENAL)
                     
                     
                         
                     
                     
                        857
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_14
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIMETHYL-DISULFID
                     
                     
                        624-92-0
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_15
                     
                     
                         
                     
                     
                        COS-OGA
                     
                     
                         
                     
                     
                        979
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_16
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUTIANIL
                     
                     
                        958647-10-4
                     
                     
                        835
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_17
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENPYRAZAMIN
                     
                     
                        473798-59-3
                     
                     
                        832
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        F99_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Herbicidy, desikanty a přípravky proti mechům
                     
                     
                         
                     
                     
                        PES_H
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi fenoxy-fytohormonů
                     
                     
                        H01
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI FENOXYKYSELIN
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        2,4-D
                     
                     
                        94-75-7
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        2,4-DB
                     
                     
                        94-82-6
                     
                     
                        83
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        DICHLORPROP-P
                     
                     
                        15165-67-0
                     
                     
                        476
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        MCPA
                     
                     
                        94-74-6
                     
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        MCPB
                     
                     
                        94-81-5
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        MEKOPROP
                     
                     
                        7085-19-0
                     
                     
                        51
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_01_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        MEKOPROP-P
                     
                     
                        16484-77-8
                     
                     
                        475
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H01_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi triazinů a triazinonů
                     
                     
                        H02
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_02
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        TERBUTHYLAZIN
                     
                     
                        5915-41-3
                     
                     
                        234
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_03
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINONU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_03_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        METAMITRON
                     
                     
                        41394-05-2
                     
                     
                        381
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_03_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        METRIBUZIN
                     
                     
                        21087-64-9
                     
                     
                        283
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H02_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi amidů a anilidů
                     
                     
                        H03
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI AMIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BEFLUBUTAMID
                     
                     
                        113614-08-7
                     
                     
                        662
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIMETHENAMID-P
                     
                     
                        163515-14-8
                     
                     
                        638
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        ISOXABEN
                     
                     
                        82558-50-7
                     
                     
                        701
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        NAPROPAMID
                     
                     
                        15299-99-7
                     
                     
                        271
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENOXSULAM
                     
                     
                        219714-96-2
                     
                     
                        758
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        PETHOXAMID
                     
                     
                        106700-29-2
                     
                     
                        665
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROPYZAMID
                     
                     
                        23950-58-5
                     
                     
                        315
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_01_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        PYROXSULAM
                     
                     
                        422556-08-9
                     
                     
                        793
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI ANILIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIFLUFENIKAN
                     
                     
                        83164-33-4
                     
                     
                        462
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLORASULAM
                     
                     
                        145701-23-1
                     
                     
                        616
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUFENACET
                     
                     
                        142459-58-3
                     
                     
                        588
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        METAZACHLOR
                     
                     
                        67129-08-2
                     
                     
                        411
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_02_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        METOSULAM
                     
                     
                        139528-85-1
                     
                     
                        707
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_03
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI CHLORACETANILIDU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_03_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIMETHACHLOR
                     
                     
                        50563-36-5
                     
                     
                        688
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_03_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        S-METOLACHLOR
                     
                     
                        87392-12-9
                     
                     
                        607
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H03_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi karbamátů a bis-karbamátů
                     
                     
                        H04
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_01
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI BIS-KARBAMÁTU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHLORPROFAM
                     
                     
                        101-21-3
                     
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DESMEDIFAM
                     
                     
                        13684-56-5
                     
                     
                        477
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENMEDIFAM
                     
                     
                        13684-63-4
                     
                     
                        77
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_02
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_02_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        KARBETAMID
                     
                     
                        16118-49-3
                     
                     
                        95
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H04_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu
                     
                     
                        H05
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_01
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI DINITROANILINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENFLURALIN
                     
                     
                        1861-40-1
                     
                     
                        285
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        PENDIMETHALIN
                     
                     
                        40487-42-1
                     
                     
                        357
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        ORYZALIN
                     
                     
                        19044-88-3
                     
                     
                        537
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H05_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny
                     
                     
                        H06
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI SULFONYLMOČOVINY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        AMIDOSULFURON
                     
                     
                        120923-37-7
                     
                     
                        515
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        AZIMSULFURON
                     
                     
                        120162-55-2
                     
                     
                        584
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        BENSULFURON-METHYL
                     
                     
                        99283-01-9
                        83055-99-6
                     
                     
                        502
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHLORSULFURON
                     
                     
                        64902-72-3
                     
                     
                        391
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLAZASULFURON
                     
                     
                        104040-78-0
                     
                     
                        595
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUPYRSULFURON-METHYL
                     
                     
                        150315-10-9
                        144740-54-5
                     
                     
                        577
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        FORAMSULFURON
                     
                     
                        173159-57-4
                     
                     
                        659
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        IMAZOSULFURON
                     
                     
                        122548-33-8
                     
                     
                        590
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_10
                     
                     
                         
                     
                     
                        JODOSULFURON-METHYL SODNÝ
                     
                     
                        144550-36-7
                     
                     
                        634.501
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_11
                     
                     
                         
                     
                     
                        MESOSULFURON-METHYL
                     
                     
                        400852-66-6
                        208465-21-8
                     
                     
                        663
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_12
                     
                     
                         
                     
                     
                        METSULFURON-METHYL
                     
                     
                        74223-64-6
                     
                     
                        441
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_13
                     
                     
                         
                     
                     
                        NIKOSULFURON
                     
                     
                        111991-09-4
                     
                     
                        709
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_14
                     
                     
                         
                     
                     
                        OXASULFURON
                     
                     
                        144651-06-9
                     
                     
                        626
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_15
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROSULFURON
                     
                     
                        94125-34-5
                     
                     
                        579
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_16
                     
                     
                         
                     
                     
                        RIMSULFURON
                     
                     
                        122931-48-0
                     
                     
                        716
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_17
                     
                     
                         
                     
                     
                        SULFOSULFURON
                     
                     
                        141776-32-1
                     
                     
                        601
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_18
                     
                     
                         
                     
                     
                        THIFENSULFURON-METHYL
                     
                     
                        79277-67-1
                        79227-27-3
                     
                     
                        452
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_19
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIASULFURON
                     
                     
                        82097-50-5
                     
                     
                        480
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_20
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIBENURON-METHYL
                     
                     
                        106040-48-6
                        101200-48-0
                     
                     
                        546
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_21
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRIFLUSULFURON
                     
                     
                        135990-29-3
                        126535-15-7
                     
                     
                        731
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_22
                     
                     
                         
                     
                     
                        TRITOSULFURON
                     
                     
                        142469-14-5
                     
                     
                        735
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_23
                     
                     
                         
                     
                     
                        ORTHOSULFAMURON
                     
                     
                        213464-77-8
                     
                     
                        781
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_24
                     
                     
                         
                     
                     
                        ETHAMETSULFURON-METHYL
                     
                     
                        97780-06-8
                     
                     
                        834.201
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_01_25
                     
                     
                         
                     
                     
                        HALOSULFURON-METHYL
                     
                     
                        100784-20-1
                     
                     
                        785
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_02
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI URACILU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        LENACIL
                     
                     
                        2164-08-1
                     
                     
                        163
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI MOČOVINY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHLORTOLURON
                     
                     
                        15545-48-9
                     
                     
                        217
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIURON
                     
                     
                        330-54-1
                     
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUOMETURON
                     
                     
                        2164-17-2
                     
                     
                        159
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        ISOPROTURON
                     
                     
                        34123-59-6
                     
                     
                        336
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        LINURON
                     
                     
                        330-55-2
                     
                     
                        76
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_03_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        METOBROMURON
                     
                     
                        3060-89-7
                     
                     
                        168
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_99
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H06_99_99
                     
                     
                         
                     
                     
                        OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Ostatní herbicidy
                     
                     
                        H99
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01
                     
                     
                        HERBICIDY ZE SKUPINY FENOXYPYRIDINŮ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        KLODINAFOP-PROPARGYL
                     
                     
                        114420-56-3
                        105512-06-9
                     
                     
                        683
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_02
                     
                     
                         
                     
                     
                        CYHALOFOP-BUTYL
                     
                     
                        122008-85-9
                     
                     
                        596
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_03
                     
                     
                         
                     
                     
                        DIKLOFOP-METHYL
                     
                     
                        40843-25-2
                        257-141-8
                     
                     
                        358
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_04
                     
                     
                         
                     
                     
                        FENOXAPROP-P-ETHYL
                     
                     
                        113158-40-0
                        71283-80-2
                     
                     
                        484
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_05
                     
                     
                         
                     
                     
                        FLUAZIFOP-P-BUTYL
                     
                     
                        79241-46-6
                     
                     
                        467
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_06
                     
                     
                         
                     
                     
                        HALOXYFOP-P
                     
                     
                        95977-29-0
                     
                     
                        526
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_07
                     
                     
                         
                     
                     
                        PROPACHIZAFOP
                     
                     
                        111479-05-1
                     
                     
                        713
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_08
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHIZALOFOP-P
                     
                     
                        94051-08-8
                     
                     
                        641
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_09
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHIZALOFOP-P-ETHYL
                     
                     
                        100646-51-3
                     
                     
                        641.202
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_01_10
                     
                     
                         
                     
                     
                        CHIZALOFOP-P-TEFURYL
                     
                     
                        119738-06-6
                     
                     
                        641.226
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_02
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI BENZOFURANU
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_02_01
                     
                     
                         
                     
                     
                        ETHOFUMESÁT
                     
                     
                        26225-79-6
                     
                     
                        233
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        H99_03
                     
                     
                        HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY BENZOOVÉ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
           &nbs