Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/270 ze dne 16. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 270/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 40/48
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/270
      ze dne 16. února 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky sulfurylfluorid
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Směrnice Komise 2010/38/EU (2) stanoví další potvrzující informace o odhadech životnosti sulfurylfluoridu v atmosféře, koncentracích sulfurylfluoridu v troposféře a opatřeních, která musí během mletí zajistit, že rezidua fluoridových iontů v obilovinách nepřekročí přirozenou koncentraci prostředí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Oznamovatel předložil dodatečné informace, aby potvrdil posouzení rizika, pokud jde o osud sulfurylfluoridu v atmosféře a o rezidua fluoridových iontů v mletých produktech nacházejících se ve strojním zařízení během fumigace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Spojené království posoudilo dodatečné informace předložené oznamovatelem. Dne 4. června 2015 předložilo své posouzení ve formě dodatku k návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále též „úřad“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Komise dospěla k závěru, že podle dodatečných informací, jež oznamovatel předložil, nelze vyloučit, že úrovně reziduí v mletých produktech nacházejících se ve strojním zařízení během fumigace překročí přirozenou koncentraci prostředí pro fluoridové ionty nebo nesplní příslušné maximální limity reziduí. Podmínky schválení by proto měly být změněny, aby se zajistilo, že mleté produkty nacházející se v ošetřených zařízeních vždy splňují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (5). Dále dospěla k závěru, že předložené informace neprokázaly ustálený stav sulfurylfluoridu v troposféře; a proto je také zapotřebí jeho koncentrace v troposféře dále sledovat, dokud nebude plně prokázán ustálený stav, a tyto informace v této souvislosti pravidelně jednou za pět let předkládat Komisi, členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Sulfurylfluorid je též schválen jako biocidní účinná látka podle směrnice Komise 2009/84/ES (6). Vzhledem ke stejným obavám ohledně osudu sulfurylfluoridu v životním prostředí, pokud jde o pesticidní použití, byly požadovány dodatečné informace včetně sledování koncentrací v troposféře. Termíny pro předložení informací by měly být stejné, aby se zamezilo zbytečné práci a racionalizoval se postup hodnocení.
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Žadateli byla poskytnuta možnost předložit ke zprávě o přezkumu připomínky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Členským státům by měl být poskytnut určitý čas na změnu nebo odejmutí schválení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující sulfurylfluorid, které nesplňují omezené podmínky schválení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  U přípravků na ochranu rostlin obsahujících sulfurylfluorid, u kterých členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Přechodná opatření
      V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do 9. září 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku sulfurylfluorid.
      Článek 3
      Odkladná lhůta
      Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po omezení či odnětí příslušného povolení.
      
      Článek 4
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 16. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Směrnice Komise 2010/38/EU ze dne 18. června 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu (Úř. věst. L 154, 19.6.2010, s. 21).
      
         (3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
      
         (6)  Směrnice Komise 2009/84/ES ze dne 28. července 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 67).
      
      
         PŘÍLOHA
         Znění řádku 307, sulfurylfluorid, v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:
         
            „ČÁST A
            Povolena mohou být pouze použití jako insekticid/nematicid (fumigant) profesionálními uživateli v hermeticky uzavřených strukturách:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        pakliže tyto struktury jsou prázdné, nebo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        v případě, že se ve fumigovaném zařízení nacházejí potraviny nebo krmiva, pakliže uživatelé a provozovatelé potravinářských podniků zajistí, že do potravinového a krmivového řetězce mohou vstupovat pouze potraviny nebo krmiva, jež splňují stávající maximální limity reziduí pro sulfurylfluorid a fluoridové ionty stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (*1); za tímto účelem musí uživatelé a provozovatelé potravinářských podniků provést v plném rozsahu opatření rovnocenná zásadám HACCP, jak jsou stanoveny v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (*2); zejména musí uživatelé identifikovat kritický kontrolní bod, v němž je kontrola nezbytná pro to, aby se zabránilo překročení maximálních limitů reziduí, a stanovit a používat účinné monitorovací postupy v uvedeném kritickém kontrolním bodě.
                     
                  
               
            
            ČÁST B
            Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu sulfurylfluoridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 7. prosince 2016.
            Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        riziku způsobenému anorganickým fluoridem prostřednictvím kontaminovaných produktů, jako je mouka a otruby, které zůstaly v mlecím stroji během fumigace, nebo zrn skladovaných v silu mlýna. Musí být přijata opatření zajišťující, že do potravinového a krmivového řetězce vstoupí pouze produkty, jež splňují stávající MLR,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        riziku pro obsluhu a pro ostatní pracovníky, kteří například vstupují po vyvětrání do struktury, která předtím prošla fumigací. Vyžadují se opatření zajišťující, že uvedené osoby používají autonomní dýchací přístroj nebo jiné odpovídající osobní ochranné prostředky,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        riziku pro okolní osoby, a to prostřednictvím vymezení vhodné ochranné zóny kolem fumigované struktury.
                     
                  
               
            
            Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
            Jednou za pět let, počínaje dnem 30. června 2017, musí oznamovatel Komisi, členským státům a úřadu předložit údaje o sledování koncentrací sulfurylfluoridu v troposféře. Mez detekce pro analýzu je alespoň 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfurylfluoridu/m3 v troposféře).
         
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.