Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 271/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 40/51
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/271
   ze dne 16. února 2017,
   kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   1.1.   Stávající opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (ES) č. 925/2009 (2) (dále jen „původní nařízení“) Rada uložila konečné antidumpingové clo se sazbou 30,0 % na dovoz hliníkových fólií o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzených, válcovaných, ale dále již neupravených, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg (dále jen „dotčený výrobek“) z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „Čína“) všem ostatním společnostem s výjimkou společností uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V prosinci 2015 byla opatření u stejného výrobku rozšířena prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2384 (3) (dále jen „přezkum před pozbytím platnosti“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na tato opatření se zde dále odkazuje jako na „platná opatření“ a na šetření, které vedlo k uložení opatření původním nařízením, jako na „původní šetření“.
            
         
      
   
   1.2.   Zahájení řízení na základě žádosti
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 18. dubna 2016 obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost uvádějící, že platná opatření na dovoz některých hliníkových fólií jsou obcházena dovozem mírně upravených dotčených výrobků z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žadatel požádal o anonymitu z důvodu hrozby odvetných obchodních opatření. Komise považovala žádost za odůvodněnou a souhlasila se zachováním důvěrné povahy informací o totožnosti žadatele.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádost uváděla zřejmé důkazy o tom, že po uložení platných opatření nastala významná změna obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR do Unie, přičemž se zdálo, že tato změna byla způsobena uložením platných opatření. Bylo vysloveno tvrzení, že vyjma uložení platných opatření pro tuto změnu neexistuje žádné jiné dostatečné opodstatnění ani důvod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Předložené důkazy dále poukazovaly na skutečnost, že byly mařeny nápravné účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny. Z důkazů vyplývalo, že ceny u zvýšeného dovozu mírně upravených výrobků byly nižší, než je cena, která nepůsobí újmu, stanovená při původním šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               A konečně, existovaly důkazy prima facie, že ceny mírně upravených výrobků jsou v porovnání s běžnou hodnotou stanovenou během původního šetření pro obdobný výrobek, to jest výrobek vyráběný výrobním odvětvím Unie, který má stejné technické a fyzikální vlastnosti jako dotčený výrobek, dumpingové.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise informovala členské státy a následně rozhodla o tom, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení. Současné šetření proto bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/865 (4) (dále jen „zahajovací nařízení“). Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení Komise zahajovacím nařízením rovněž uložila celním orgánům, aby evidovaly dovoz mírně upraveného dotčeného výrobku z ČLR.
            
         
      
   
   1.3.   Šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise o zahájení šetření řádně informovala orgány ČLR, vyvážející výrobce a obchodníky v ČLR, známé dotčené dovozce v Unii a výrobní odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Vyvážejícím výrobcům v ČLR a známým dovozcům v Unii byly zaslány formuláře žádosti o osvobození.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Všechny strany byly informovány o tom, že při nedostatečné spolupráci může být použit článek 18 základního nařízení a závěry mohou vycházet pouze z dostupných skutečností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Přihlásilo se pět skupin společností z ČLR a 19 společností z Unie, včetně výrobních odvětví Unie a dovozců, kteří nejsou ve spojení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Pět skupin společností z ČLR a pět dovozců, kteří nejsou ve spojení, předložilo odpovědi na dotazník a požádalo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od možných rozšířených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Následující vyvážející výrobci předložili úplné odpovědi na dotazník a následně byly v jejich prostorách provedeny inspekce na místě.
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Dingsheng Aluminium Group
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Následujících pět dovozců z Unie, kteří nejsou ve spojení, předložilo úplné odpovědi na dotazník:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Coutinho Caro a Co. International Trading GmbH
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Now Plastics UK Inc (pobočka v Miláně)
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Von Aschenbach & Voss GmbH
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Wrap Films Systems Ltd
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Jeden z dovozců, kteří nejsou ve spojení, společnost Wrap Films Systems Ltd, následně přestal spolupracovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               V prostorách následujících dovozců, kteří nejsou ve spojení, byly provedeny inspekce na místě.
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Coutinho Caro a Co. International Trading GmbH
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Von Aschenbach & Voss GmbH
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Společnost Cellofix S.L. předložila vyjádření a požádala o slyšení jako zúčastněná strana.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Slyšení proběhla mezi Komisí a žadatelem a mezi Komisí a následujícími společnostmi: Cellofix S.L., Now Plastics Inc a Von Aschenbach & Voss GmbH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Po zveřejnění došlo k dalšímu slyšení mezi Komisí a žadatelem, po kterém Komise znovu zveřejnila záměr rozšířit opatření v rámci mechanismu režimu konečného užití podle článku 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (5) (dále jen „celní kodex Unie“).
            
         
      
   
   1.4.   Období šetření a vykazované období
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Období šetření se vztahovalo na období od 1. dubna 2012 do 31. března 2016. Údaje byly shromážděny za období šetření i za všechny roky od roku 2009 (kdy byla uložena platná opatření), aby se prověřila mimo jiné údajná změna obchodních toků. Za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 (dále jen „vykazované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření nápravného účinku platných opatření a existenci dumpingu.
            
         
      
   
   2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
   
   2.1.   Obecné úvahy
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Komise podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení postupně analyzovala, zda došlo ke změně obchodních toků mezi třetími stranami a Unií, zda byla tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že nápravné účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku, a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s ustanoveními článku 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   2.2.   Dotčený výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, je výrobek, který je předmětem platných opatření, jak je uvedeno výše v 1. bodě odůvodnění. Spadá pod kód KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910). V souladu se zjištěním původního šetření se tento konkrétní typ hliníkových fólií mění na uživatelský výrobek, hliníkové fólie pro domácnost (dále jen „HFD“) používané k balení a dalším účelům v domácnosti.
            
         
      
   
   2.3.   Šetřený výrobek
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Výrobek, který je předmětem šetření kvůli obcházení, má stejné základní vlastnosti jako dotčený výrobek. Může však být žíhaný, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Šetřený výrobek byl definován v zahajovacím nařízení takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               První tři výše popsané výrobky v současnosti spadají pod kód KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111930, 7607111940 a 7607111950). Čtvrtý výše popsaný výrobek spadá pod kód KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               V původním šetření Komise stanovila, že konvertované hliníkové fólie (dále jen „KHF“) nejsou dotčeným výrobkem (6). Tyto dva výrobky – HFD a KHF – mají odlišné použití. KHF se používají ve zpracovatelských odvětvích, která je laminují, natírají, lakují nebo jinak zpracovávají a začleňují do výrobků, které se používají v oborech, jako je balení potravin, léků, kosmetiky a tabáku, nebo do izolačních materiálů pro stavebnictví. V prosinci 2014 zahájila Komise antidumpingové šetření týkající se KHF (7). Žadatel žádost stáhl a opatření týkající se KHF nebyla uložena (8). Z výše uvedených důvodů Komise uznala za vhodné KHF z tohoto šetření vyloučit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Po zveřejnění žadatel tvrdil, že KHF a HFD jsou zaměnitelné. Komise však dospěla k názoru, že toto tvrzení nijak nezpochybňuje nespornou definici dotčeného výrobku stanovenou v původním šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Během šetření však Komise zjistila, že definice šetřeného výrobku se vztahuje nejen na mírně upravený dotčený výrobek, ale mohla by se rovněž vztahovat na KHF. Pět spolupracujících vyvážejících výrobců vyváželo KHF do Unie během vykazovaného období (viz 74. bod odůvodnění). Při navrhování opatření bylo proto rozhodnuto zohlednit konečné užití (viz 58. až 69. bod odůvodnění).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Po zveřejnění jeden z nespolupracujících dovozců uvedl, že Komise by měla vzít v úvahu jeho návrh a vyloučit ze šetření nežíhané role jumbo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Protože společnost během šetření nespolupracovala, nemohla Komise toto tvrzení ověřit. Žádné dostupné údaje nevedly k závěru, že nežíhané role jumbo by měly být ze šetření vyloučeny. Proto Komise tento argument zamítla.
            
         
      
   
   2.4.   Úroveň spolupráce
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Vyvážející výrobci v ČLR spolupracovali v malé míře: přihlásilo se a od možného rozšíření platných opatření požadovalo osvobození pouze pět skupin čínských vyvážejících výrobců, což představuje zhruba 22 % čínského vývozu do Unie během vykazovaného období.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Vývozy nespolupracujících vývozců byly odhadnuty přibližně na 78 % celkového čínského vývozu do Unie během stejného období. Komise proto podle článku 18 základního nařízení použila nejvhodnější dostupné údaje o těchto vývozech.
            
         
      
   
   2.5.   Změna obchodních toků
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Komise za účelem stanovení změny obchodních toků analyzovala objem dovozu dotčeného výrobku a objem dovozu mírně upraveného dotčeného výrobku za období od uložení původních opatření (2009) do září 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Šetření ukázalo, že ve vykazovaném období tvořil mírně upravený dotčený výrobek 80 % celkového objemu dovozu šetřeného výrobku pocházejícího z ČLR (9). Tento podíl byl poté extrapolován pro dotčené roky od roku 2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Objem dovozu dotčeného výrobku v období mezi rokem 2009 a vykazovaným obdobím byl stanoven na základě údajů Eurostatu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Následující tabulka shrnuje shromážděné informace.
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Dovoz dotčeného výrobku a dovoz mírně upraveného dotčeného výrobku z ČLR do EU
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           (Jednotka: tuny)
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           Období původního šetření
                           červenec 2007 až červen 2008
                        
                        
                           2009
                        
                        
                           2010
                        
                        
                           2011
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           2013
                        
                        
                           2014
                        
                        
                           Vykazované období
                        
                     
                     
                        
                           Dotčený výrobek
                        
                        
                           30 318
                        
                        
                           150
                        
                        
                           1 442
                        
                        
                           3 094
                        
                        
                           1 165
                        
                        
                           1 369
                        
                        
                           1 553
                        
                        
                           1 152
                        
                     
                     
                        
                           Mírně upravený výrobek
                        
                        
                            
                        
                        
                           11 393
                        
                        
                           17 115
                        
                        
                           30 960
                        
                        
                           25 648
                        
                        
                           30 962
                        
                        
                           42 578
                        
                        
                           44 522
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: Eurostat, čínští spolupracující vyvážející výrobci.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Celkový objem dovozu dotčeného výrobku z ČLR klesl z 30 318 tun zaznamenaných během období původního šetření (červenec 2007 až červen 2008) na 1 152 tun za vykazované období tohoto šetření. Dovoz mírně upraveného dotčeného výrobku naopak vzrostl z 11 393 tun dovezených v roce 2009 na 44 522 tun realizovaných během vykazovaného období tohoto šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Nárůst dovozu mírně upraveného dotčeného výrobku i současné vymizení dovozu dotčeného výrobku po uložení opatření představují významnou změnu obchodních toků vyžadovanou čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Po zveřejnění jeden z nespolupracujících dovozců uvedl, že Komise použila ke stanovení změny obchodních toků chybnou metodiku. Konkrétněji řečeno, zpochybnil předpoklad, že prodej nespolupracujících vyvážejících výrobců během vykazovaného období představoval prodej mírně upraveného výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Komise zopakovala, že při stanovování objemů dovozu mírně upraveného výrobku vycházela z dostupných údajů. Vzhledem k velmi nízké úrovni spolupráce, s ohledem na informace obsažené v žádosti a vzhledem k absenci jiných informací svědčících o opaku, mohla Komise vyvodit odůvodněný závěr, že nespolupracující společnosti vyvážejí mírně upravený výrobek. Proto byla metodika použitá ke stanovení změny obchodních toků potvrzena.
            
         
      
   
   2.6.   Existence praktik obcházení
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby změna obchodních toků byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod. Tyto praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné mírnou úpravu dotčeného výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Byly analyzovány činnosti spolupracujících vyvážejících výrobců. Tato analýza potvrdila existenci čtyř praktik obcházení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Důkazy o existenci těchto čtyř praktik obcházení měly podobu e-mailů, v nichž čínští vyvážející výrobci radí zákazníkům, jak lze stávající opatření obejít. Jiné důkazy rovněž obsahovaly informace o tom, že někteří dovozci/uživatelé v Unii tyto praktiky skutečně zavedli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Komise při prověřování jednoho ze spolupracujících čínských výrobců, jmenovitě společnosti Dingsheng Aluminium Group, objevila také podpůrné důkazy. V období po uložení cel v roce 2009 vyvezla společnost Dingsheng Aluminium Group do Unie HFD tenčí než dotčený výrobek, tj. HFD o tloušťce nižší než 0,008 mm a vyšší než 0,007 mm. Stejný vyvážející výrobce rovněž vyvezl do Unie HFD silnější než dotčený výrobek, tj. HFD o tloušťce vyšší než 0,018 mm a nižší než 0,021 mm. Existenci této praktiky potvrdily i důkazy v podobě e-mailů od jiných vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Společnost Dingsheng Aluminium Group dále ve stejném období prodala do Unie HFD v rolích širších než 650 mm. Tyto role byly následně v Unii rozřezány na menší. Při ověřování jednoho ze spolupracujících dovozců Komise zjistila, že tento dovozce, jmenovitě společnost Von Aschenbach & Voss GmbH, rozstříhal v Unii širší role na uživatelské role.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Pokud se týká dovozu hliníkových fólií o tloušťce mezi 0,021 mm a 0,045 mm, předložených ve dvou vrstvách, do Unie, měla Komise důkazy v podobě e-mailů, které si vyměnili čínští vyvážející výrobci, včetně společnosti Dingsheng Aluminium Group, a výrobci v Unii. Komise rovněž stanovila, že někteří výrobci v Unii vlastní stroje používané k rozdělování dvojitých fólií na fólie standardní tloušťky, aby je bylo možné používat jako HFD.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Na základě zjištění týkajících se spolupracujících vyvážejících výrobců a na základě dostupných údajů o nespolupracujících vyvážejících výrobcích je prokázána existence praktiky obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení na úrovni země u 80 % celkového dovozu šetřeného výrobku z ČLR. Tato praktika obcházení má podobu mírné úpravy dotčeného výrobku tak, aby spadal pod kódy celní nomenklatury, které nejsou obvykle předmětem opatření, jmenovitě šetřeného výrobku.
            
         
      
   
   2.7.   Maření nápravných účinků cla, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Nárůst dovozu mírně upraveného dotčeného výrobku byl významný, jak je vysvětleno v 36. bodě odůvodnění, a představuje asi 80 % celkového objemu dovozu šetřeného výrobku za období mezi rokem 2009 a vykazovaným obdobím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Komise porovnala vývozní cenu mírně upraveného dotčeného výrobku s úrovní pro odstranění újmy stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2015/2384 o uložení konečného cla na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Pokud jde o spolupracujícího vyvážejícího výrobce, který se podílel na praktikách obcházení, byla vývozní cena určena na základě informací ověřených během šetření. U nespolupracujících vyvážejících výrobců byla vývozní cena stanovena na základě údajů Eurostatu a ponížena o objem vývozu spolupracujících vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Toto srovnání ukázalo významný prodej pod cenou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Proto se má za to, že jsou mařeny nápravné účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny.
            
         
      
   
   2.8.   Důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené dříve pro obdobné výrobky
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení byly s cílem stanovit, zda jsou vývozní ceny šetřeného výrobku dumpingové, určeny vývozní ceny spolupracujícího vyvážejícího výrobce, který se podílel na praktikách obcházení, i nespolupracujících vyvážejících výrobců, jak je popsáno v 51. a 52. bodě odůvodnění, a ty byly porovnány s běžnými hodnotami stanovenými během šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti, uvedenými v 51. bodě odůvodnění, náležitě upravenými podle kolísání na Londýnské burze kovů. Tato úprava byla nutná, neboť ceny výrobků z hliníku se vztahují ke kolísání ceny základní suroviny, surového hliníku. Ceny na Londýnské burze kovů jsou považovány za celosvětové srovnávací kritérium pro surový hliník.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Srovnání běžných hodnot a vývozní ceny ukazuje, že spolupracující výrobce, který se podílel na praktikách obcházení, i nespolupracující vyvážející výrobci dováželi během vykazovaného období do Unie HFD za dumpingové ceny.
            
         
      
   
   2.9.   Závěr
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Komise dospěla na základě výše uvedených zjištění k závěru, že cla na dovoz dotčeného výrobku podle definice v původním šetření byla obcházena dovozem mírně upraveného dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Šetření rovněž ukázalo, že došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR a Unií a že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Komise rovněž zjistila, že tento dovoz způsobuje újmu a že jsou mařeny nápravné účinky cla, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku. Rovněž byly zjištěny důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené dříve pro obdobné výrobky.
            
         
      
   
   3.   OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Komise vzhledem k výše uvedeným zjištěním dospěla k závěru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR je obcházeno dovozem šetřeného výrobku pocházejícího z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Z výše uvedených zjištění však bylo vyvozeno, že z působnosti rozšířených opatření musí být vyloučeny konvertované hliníkové fólie (KHF).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Komise se ve snaze zjistit, jak lze HFD a KHF vzájemně rozlišit, nejprve opírala kromě tloušťky hliníkových fólií a šířky rolí ještě o další kritéria.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Komise dospěla k názoru, že potřebné rozlišení může přinést kumulativní analýza souboru vlastností: slitin, smáčitelnosti a pórů hliníkové fólie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Hliníková slitina se určuje podle chemického složení výrobku (skutečného obsahu hliníku a jiných chemických látek). Z připomínek zúčastněných stran a informací shromážděných během inspekcí na místě bylo v rámci šetření zjištěno, že KHF se obvykle vyrábí z hliníkových slitin 1235, 8011 a 8079.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Smáčitelnost je definována jako stupeň vysušení oleje, který se používá během válcování, na hliníkové fólii (povrchová čistota). KHF má obvykle stupeň smáčitelnosti A, protože zbytky oleje na povrchu by způsobovaly problémy při potisku a laminaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Póry ve struktuře hliníkové fólie vznikají při válcování na menší tloušťku. Počet pórů nebývá při prodeji HFD důležitý a není součástí specifikace výrobků. Počet pórů je důležitý u výrobků z KHF, protože během laminování může lepidlo póry proniknout z jedné strany vrstvy fólie na druhou a poškodit obalový materiál. Komise zjistila, že maximální počet pórů u KHF většinou závisí na tloušťce fólie. Závislost mezi maximálním počtem pórů na 1 m2 a tloušťkou fólie je zachycena níže.
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Závislost maximálního počtu pórů na 1 m2 na tloušťce fólie
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Tloušťka (mikrony)
                        
                        
                           Počet pórů na 1 m2
                           
                        
                     
                     
                        
                           7
                        
                        
                           400
                        
                     
                     
                        
                           8
                        
                        
                           300
                        
                     
                     
                        
                           9
                        
                        
                           200
                        
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           100
                        
                     
                     
                        
                           až 13
                        
                        
                           40
                        
                     
                     
                        
                           až 15
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           až 19
                        
                        
                           5
                        
                     
                     
                        
                           více než 20
                        
                        
                           žádné
                        
                     
                     
                        
                           
                              Zdroj: čínští spolupracující vyvážející výrobci, dovozci z EU, kteří nejsou ve spojení.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Tato kritéria se zakládala na zjištěních ze šetření a připomínek třetích stran.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               Žadatel byl toho názoru a po zveřejnění zopakoval, že podle výše uvedených kritérií nelze vytyčit jasné hranice a že by tedy vzniklo neúměrné riziko obcházení. Argumentoval tím, že hliníkové fólie jsou zaměnitelné a že některé HFD mohou být vyráběny s využitím stejných hliníkových fólií, které se obvykle používají při výrobě KHF. Zejména poukazoval na slitiny 8011 a 8079. Pokud jde o počet pórů, žadatel uvedl, že se nejedná o regulovaný požadavek a že jde obvykle o předmět dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud jde o kritérium smáčitelnosti, žadatel rovněž uvedl, že tento faktor není při rozhodování o tom, zda jsou hliníkové fólie KHF, směrodatný. Během slyšení po zveřejnění rovněž argumentoval tím, že dokonce ani kumulativní použití těchto tří kritérií neumožní vymezit požadovanou hranici. I kdyby byla splněna všechna tři kritéria pro KHF, mohl by se dovezený výrobek stále používat jako fólie v domácnosti a narušovat hospodářskou soutěž. Podle názoru žadatele představuje konečné užití jediný způsob, jak lze rozlišit KHF od HFD. Po poskytnutí dalších informací předložil žadatel návrh, aby vyvážející výrobci osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení podléhali režimu konečného užití v souladu s článkem 254 celního kodexu Unie, aby se zabránilo budoucímu obcházení opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Jeden ze spolupracujících vyvážejících výrobců také namítl, že kritéria navrhovaná Komisí pro rozlišení KHF od HFD nejsou v odvětví hliníku obecně a široce uznávaná. Namítl, že by se tím otevřely dveře pro obcházení rozšířených antidumpingových cel a že by to vedlo ke značnému poklesu průměrné ceny KHF, což by mělo za následek další antidumpingový podnět.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Po poskytnutí dalších informací dovozce dál trval na svém názoru, že rozlišení je skutečně možné a dostatečné na základě dodatečné kumulativní analýzy všech tří vlastností – slitin, smáčitelnosti a pórů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               V reakci na tyto námitky Komise nejprve připomněla, že opatření proti obcházení nelze právně uložit na základě pouhého rizika obcházení, ale pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené článkem 13 základního nařízení. Proto byl požadavek žadatele, aby se na osvobozené vyvážející výrobce vztahovala kontrola konečného užití, zamítnut.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Po zveřejnění počátečních a doplňujících informací Komise dále posoudila svůj počáteční přístup popsaný v 62. a 66. bodě odůvodnění a námitky předložené dovozcem uvedené v 70. bodě odůvodnění. Komise trvala na svém závěru, že kvůli podobným vlastnostem nelze vyloučit, že by KHF vyhovující technickým požadavkům uvedeným v 61. a 67. bodě odůvodnění mohly skutečně sloužit pro použití v domácnosti. Proto dospěla k závěru, že vzhledem ke zvláštním okolnostem tohoto případu, nejvhodnější způsob, jak rozlišit tyto dva výrobky pro účely rozšíření původního opatření, je podle jejich konečného užití. Dovozci, kteří nepoužívají dovážené hliníkové fólie pro použití v domácnosti, budou proto mít možnost učinit prohlášení podléhající režimu konečného užití v souladu s článkem 254 celního kodexu Unie.
            
         
      
   
   4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
   
   4.1.   Žádost o osvobození ze strany skupin vyvážejících výrobců
   
   
      
      
      
         
            
               (73)
            
            
               O osvobození od možných rozšířených opatření požádalo podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení pět spolupracujících skupin vyvážejících výrobců z ČLR, které předložily žádost o osvobození.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (74)
            
            
               Šetření ukázalo, že čtyři skupiny čínských vyvážejících výrobců vyvážejí do Unie pouze KHF a nikoli mírně upravené hliníkové fólie pro domácnost. U těchto skupin čínských vyvážejících výrobců se tudíž obcházení současných cel nezjistilo. Komise proto dospěla k názoru, že těmto společnostem může být osvobození od rozšířených cel podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení uděleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (75)
            
            
               Šetření rovněž odhalilo, že se jeden spolupracující výrobce, společnost Dingsheng Aluminium Group, podílel na všech typech praktik obcházení, s výjimkou jedné – konkrétně do Unie nevyvážel hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li předloženy v nejméně dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (76)
            
            
               Závěru, že se tato společnost podílela na třech praktikách obcházení, bylo dosaženo na základě několika faktorů. Komise za prvé identifikovala mírně upravené výrobky, které společnost vyvážela do Unie, na základě informací poskytnutých společností o vlastním prodeji HFD a KHF zákazníkům. Za druhé ověřila vzorek faktur vystavených zákazníkům za odběr HFD a KHF. Tím se potvrdilo, že výrobky prodávané zákazníkům pod označením HFD opravdu byly buď dotčeným výrobkem, nebo mírně upravenými HFD. Komise následně zjistila, že mírně upravené HFD, které byly předmětem obcházení, tvořily 20 % celkového vývozu šetřeného výrobku, zbývající podíl vývozu této společnosti připadal na pravé KHF. Za třetí byla u této společnosti zjištěna jasná změna obchodních toků, při níž byl vyvážený dotčený výrobek nahrazen mírně upraveným výrobkem. Za čtvrté nebyl mimo uložená opatření zjištěn žádný hospodářský důvod pro změnu obchodních toků. Za páté byl v souvislosti s mírně upravenými výrobky, které tento vyvážející výrobce vyvážel, zjištěn dumping i maření nápravných účinků cel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (77)
            
            
               S ohledem na výše uvedené nemohlo být osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení společnosti Dingsheng Aluminium Group uděleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (78)
            
            
               Po zveřejnění žadatel uvedl, že čínským vyvážejícím výrobcům by nemělo být poskytnuto žádné osvobození z působnosti rozšířených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (79)
            
            
               Namítl, že Komise nemohla ověřit, zda osvobození čínští vyvážející výrobci skutečně vyváželi KHF, protože dotazníky tuto skutečnost nezmiňovaly. Dále uvedl, že k praktikám obcházení by docházelo v Unii. Za těchto okolností by nemohlo být vývozcům osvobození uděleno z právního hlediska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (80)
            
            
               Komise navštívila vyvážející výrobce na místě a ověřila, mimo jiné, technické vlastnosti a konečné užití šetřeného výrobku prodávaného do Unie. Na základě inspekcí na místě dospěla proto k závěru, že výrobek vyvážený čtyřmi vyvážejícími výrobci je fakticky KHF, tedy výrobek, na který se toto šetření nevztahuje. Komise rovněž uvedla, že k mírné úpravě výrobku dochází v Číně, jmenovitě v prostorách jednoho ze spolupracujících výrobců a – podle dostupných skutečností – v prostorách nespolupracujících výrobců. Bylo proto možné a skutečně nezbytné udělit osvobození těm, kteří se nepodíleli na žádné formě praktik obcházení v Číně a kteří dodržovali podmínky čl. 13 odst. 4 základního nařízení. Žádost byla proto zamítnuta.
            
         
      
   
   4.2.   Žádost o osvobození ze strany dovozců, kteří nejsou ve spojení
   
   
      
      
      
         
            
               (81)
            
            
               Pokud k praktikám obcházení dochází v Unii, umožňuje čl. 13 odst. 4 základního nařízení osvobodit dovozce od rozšířených cel, jestliže mohou prokázat, že nejsou ve spojení s výrobci, na které se opatření vztahují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (82)
            
            
               Z těchto důvodů bylo přijato a prošetřeno pět žádostí o osvobození ze strany dovozců, kteří nejsou ve spojení. Jedna ze společností, Wrap Films Systems Ltd, následně přestala spolupracovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (83)
            
            
               Komise zjistila, že ačkoli v některých případech dochází ke konečné kompletaci (rozřezání fólií na menší role) v Unii, probíhá mírná úprava dotčeného výrobku jako taková mimo Unii, jmenovitě v ČLR. Z těchto důvodů Komise dospěla k závěru, že dovozcům, kteří nejsou ve spojení, nelze osvobození udělit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (84)
            
            
               Bylo zjištěno, že tři ze čtyř spolupracujících společností jsou skutečnými dovozci, kteří šetřený výrobek dále prodávají, aniž by jej zpracovávali. Proto těmto společnostem nemůže být osvobození od rozšířených cel podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení uděleno. Pouze jedna ze společností, Von Aschenbach &Voss GmbH, dováží z ČLR šetřený výrobek ve formě hliníkových fólií pro domácnost v rolích větších než 650 mm a dále jej zpracovává. Fólie se před prodejem zákazníkům společnosti (podnikům zabývajícím se převíjením fólií) řežou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (85)
            
            
               Před uložením stávajících opatření dovážela společnost Von Aschenbach & Voss do Unie dotčený výrobek a byla zjištěna jasná změna obchodních toků. Zjištění Komise nepodporují názor společnosti, že mimo uložení cel existovalo jiné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Proto této společnosti nemohlo být osvobození uděleno, a to ani za předpokladu, že by Komise souhlasila s odůvodněním toho, že k praktice obcházení docházelo v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (86)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení nemůže být uděleno žádnému z dovozců, kteří nejsou ve spojení.
            
         
      
   
   4.3.   Závěr
   
   
      
      
      
         
            
               (87)
            
            
               Komise na základě výše uvedených zjištění došla k závěru, že od rozšířených cel mohou být osvobozeny čtyři z pěti spolupracujících skupin čínských vyvážejících výrobců. Rovněž bylo zjištěno, že jeden z čínských vyvážejících výrobců, společnost Dingsheng Aluminium Group, nemůže být osvobozen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (88)
            
            
               Komise rovněž dospěla k závěru, že osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení nemůže být uděleno žádnému z dovozců, kteří nejsou ve spojení.
            
         
      
   
   5.   ZÁVĚR
   
   
      
      
      
         
            
               (89)
            
            
               Podle první věty čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na dovoz šetřeného výrobku pocházejícího z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (90)
            
            
               Ustanovení čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení uvádějí, že by se rozšířená opatření měla vztahovat na dovoz, který je při vstupu do Unie celně evidován v souladu s počátečním nařízením, a tudíž by se mělo vybírat antidumpingové clo z dovozu následujících výrobků do Unie:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli,
                        
                     
                  
               
               pocházející z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (91)
            
            
               Výrobek popsaný v 90. bodě odůvodnění by měl být osvobozen od rozšířeného antidumpingového cla, pokud se dováží k jinému použití než jako fólie v domácnosti. Toto osvobození by mělo podléhat podmínkám uvedeným v příslušných celních ustanoveních Unie o režimu konečného užití, zejména článku 254 celního kodexu Unie.
            
         
      
   
   6.   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (92)
            
            
               Všechny zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, které k výše uvedeným závěrům vedly, a byly vyzvány k předložení připomínek. Těmito připomínkami se zabývalo toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (93)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Konečné antidumpingové clo vztahující se na „všechny ostatní společnosti“, které je uloženo čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky, se tímto rozšiřuje na dovoz do Unie pro
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930), nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111940), nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).
            
         
      
   
   2.   Toto rozšíření neplatí pro dovoz výrobků uvedených v odstavci 1 tohoto článku vyrobených společnostmi, které jsou uvedeny níže:
   
      
      
      
         
            
               Název společnosti
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd
            
            
               C198
            
         
         
            
               Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd
            
            
               C199
            
         
         
            
               Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd
            
            
               C200
            
         
         
            
               Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd
            
            
               C201
            
         
      
   
   3.   Uplatnění osvobození udělených společnostem, které jsou výslovně uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, je podmíněno tím, že bude celním orgánům členských států předložena platná obchodní faktura vystavená výrobcem, která bude obsahovat prohlášení s datem a podpisem, jménem a funkcí odpovědného pracovníka příslušného subjektu, který tuto fakturu vystavil. Prohlášení bude formulováno takto: „Já, níže podepsaný/podepsaná potvrzuji, že konkrétní hliníkové fólie prodávané na vývoz do Evropské unie v množství (objem) uvedeném na této faktuře, byly vyrobeny společností (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že informace uvedené na této faktuře jsou úplné a přesné.“ Není-li taková faktura předložena, platí antidumpingové clo uložené podle odstavce 1 tohoto článku.
   4.   Výrobek popsaný v odstavci 1 je osvobozen od konečného antidumpingového cla, pokud je dovážen k jinému použití než k použití jako fólie v domácnosti. Osvobození podléhá podmínkám uvedeným v příslušných celních ustanoveních Unie o režimu konečného užití, zejména článku 254 celního kodexu Unie.
   5.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybírá při dovozu pocházejícím z Čínské lidové republiky, evidovaném podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/865 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036, s výjimkou dovozu výrobků vyráběných společnostmi uvedenými v odstavci 2 tohoto článku a s osvobozením těch, u nichž lze dokázat, že byly použity pro jiné použití než jako fólie v domácnosti v souladu s odstavcem 4.
   6.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.
   Článek 2
   1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt žádající o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
   
      
      
         
            
               European Commission
            
         
         
            
               Directorate-General for Trade
            
         
         
            
               Directorate H
            
         
         
            
               Office: CHAR 04/039
            
         
         
            
               1049 Brussels
            
         
         
            
               BELGIUM
            
         
      
   
   2.   Komise může v souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 rozhodnutím udělit společnostem, které neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2015/2384, osvobození od rozšířeného cla na dovoz podle článku 1 tohoto nařízení.
   Článek 3
   Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/865.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/865 ze dne 31. května 2016, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mírně upravených hliníkových fólií z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 35).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
      (6)  89. bod odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 287/2009 ze dne 7. dubna 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 17).
   
      (7)  Úř. věst. C 444, 12.12.2014, s. 13.
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1928 ze dne 23. října 2015, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 281, 27.10.2015, s. 16).
   
      (9)  Komise použila ke stanovení objemu mírně upraveného dotčeného výrobku v rámci šetřeného výrobku za vykazované období následující metodiku. Komise zaprvé na základě Eurostatu stanovila celkový objem dovozu šetřeného výrobku z Číny. Zadruhé Komise podle ověřených odpovědí spolupracujících čínských vyvážejících výrobců na dotazník stanovila objem vývozu KHF u pěti spolupracujících společností. Zatřetí Komise odečetla objem vývozu KHF realizovaného spolupracujícími společnostmi od celkového vývozu z Číny. Vzhledem k velmi vysoké úrovni nespolupráce dospěla Komise k názoru, že má dostatečný základ pro předpoklad, že nespolupracující společnosti vyvážejí mírně upravený výrobek. Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že 80 % celkového vývozu z Číny tvoří vývoz mírně upravených výrobků a 20 % tvoří vývoz KHF. Komise použila tento poměr ke stanovení změny obchodních toků.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.