Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/272 ze dne 16. února 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 272/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 40/64
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/272
   ze dne 16. února 2017
   o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   poté, co informovala členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ŽÁDOST
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská komise (dále též „Komise“) obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní nařízení“), aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a zavedla celní evidenci tohoto dovozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádost podal dne 3. ledna 2017 Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé duté profily z nerezavějící oceli (dále jen „žadatel“).
            
         
      
   
   B.   VÝROBEK
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou některé bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli (jiné než s připojeným příslušenstvím, vhodné pro vedení plynů nebo kapalin, pro použití v civilních letadlech). V současnosti je tento výrobek zařazen do kódů KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00 a pochází z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“). Toto je výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Indie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).
            
         
      
   
   C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 (2) (dále jen „stávající opatření“).
            
         
      
   
   D.   ODŮVODNĚNÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že antidumpingová opatření uložená na dotčený výrobek jsou obcházena dovozem výrobku, který je předmětem šetření, zasílaného z Indie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Předloženy byly následující důkazy:
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Žádost prokazuje, že po uložení opatření došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky a Indie do Unie a že pro tuto změnu neexistuje mimo uložení cla dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tato změna zřejmě vyplývá ze zasílání dotčeného výrobku přes Indii do Unie, buď po provedení kompletace, nebo bez ní. Žadatel poskytl dostatečné důkazy prima facie o tom, že hodnota přidaná během kompletace je nižší než 25 % výrobních nákladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Dovoz dotčeného výrobku byl zřejmě ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy prima facie o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Žádost rovněž obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek stanovena dříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky a montáže i jiné praktiky obcházení přes Indii ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
            
         
      
   
   E.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
            
         
      
   
   a)   Dotazníky
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům v Indii a známým sdružením vývozců/výrobců v ČLR, známým dovozcům a známým sdružením dovozců v Unii a orgánům Indie a ČLR. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly nejpozději ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, neboť se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Orgány Indie a ČLR budou informovány o zahájení šetření.
            
         
      
   
   b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.
            
         
      
   
   c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobků, které jsou předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Jelikož k možnému obcházení může docházet vně Unie, osvobození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může udělit výrobcům výrobků, které jsou předmětem šetření, v Indii, kteří jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení (3) s výrobci, kteří podléhají opatřením (4), a u nichž bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.
            
         
      
   
   F.   CELNÍ EVIDENCE
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu těchto výrobků.
            
         
      
   
   G.   LHŮTY
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výrobci v Indii mohou požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.
            
         
      
   
   H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by měla okamžitě kontaktovat Komisi.
            
         
      
   
   I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).
            
         
      
   
   K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 s cílem stanovit, zda dovoz do Unie některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli, v současnosti kódů KN ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00, zasílaných z Indie (kódy TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 a 7304900091), bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie, obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 1331/2011.
   Článek 2
   Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.
   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.
   Článek 3
   1.   Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak.
   3.   Výrobci v Indii, kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření, musí ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně podloženou důkazy.
   4.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů písemně požádat Komisi o slyšení.
   5.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a údajů stranám účastnícím se tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.
   6.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (6).
   7.   Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, musí podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 předložit jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu a je označen poznámkou „For inspection by interested parties“. Tento výtah by měl být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich výtah, který nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.
   8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předkládají na nosičích CD-ROM nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
   Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podávání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.
   Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
   
      
      
         
            
               European Commission
            
         
         
            
               Directorate General for Trade
            
         
         
            
               Directorate H
            
         
         
            
               Office: CHAR 04/039
            
         
         
            
               1049 Bruxelles/Brussel
            
         
         
            
               BELGIQUE/BELGIË
            
         
         
            
               E-mail: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu
            
         
      
   
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1331/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 6).
   
      (3)  V souladu s článkem 127 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558), se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských vztahů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
   
      (4)  Nicméně i když jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu se společnostmi, na které se vztahují opatření týkající se dovozu pocházejícího z Čínské lidové republiky, může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexistují důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení původních opatření.
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (6)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení (EU) 2016/1036 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.