Nařízení Rady (EU) 2017/284 ze dne 17. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 284/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 42/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/284
   ze dne 17. února 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/288 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Rady (ES) č. 314/2004 (2) se provádí rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (3) a stanoví se některá opatření namířená proti osobám v Zimbabwe, včetně zmrazení jejich majetku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Měla by se stanovit výjimka ze zákazu prodeje, dodávky, převodu nebo vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, aby se ve vhodných případech mohlo povolit určité vybavení pro civilní užití v projektech důlní těžby nebo infrastruktury v návaznosti na přijetí rozhodnutí (SZBP) 2017/288.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K účinnosti rozhodnutí (SZBP) 2017/288 je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 314/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 314/2004 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 4a
               1.   Odchylně od článku 3 může příslušný orgán uvedený v příloze II členského státu, kde má sídlo vývozce, nebo členského státu, odkud jsou výbušniny nebo související zařízení dodávány, za podmínek, které považuje za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz výbušných látek a souvisejícího vybavení uvedených v bodě 4 přílohy I a finanční a technické pomoci, pokud jsou tyto výbušné látky a související vybavení určeny a budou použity výhradně k civilnímu užití v projektech důlní těžby nebo infrastruktury.
               2.   Povolení uvedené v tomto článku se uděluje podle podrobných pravidel stanovených v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.
               3.   Vývozci poskytnou příslušnému orgánu veškeré příslušné informace požadované k posouzení jejich žádosti o povolení.
               4.   Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny předem o svém záměru udělit povolení podle odstavce 1 tohoto článku.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 42, 18.2.2017, s. 12.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA I
            Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi podle článku 3
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.1.
                                 
                                 
                                    Palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu EU;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.2.
                                 
                                 
                                    Střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    1.3.
                                 
                                 
                                    Zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Tato vozidla:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.1.
                                 
                                 
                                    Vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.2.
                                 
                                 
                                    Vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.3.
                                 
                                 
                                    Vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.4.
                                 
                                 
                                    Vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.5.
                                 
                                 
                                    Vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    3.6.
                                 
                                 
                                    Součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.
                                 
                              
                           
                        
                        Poznámka 1: Tato položka se nevztahuje na vozidla speciálně určená pro hasičské účely.
                        Poznámka 2: Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Tyto výbušné látky a související vybavení:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.1.
                                 
                                 
                                    Vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které jsou spouštěny nebo zprovozněny explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.2.
                                 
                                 
                                    Nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    4.3.
                                 
                                 
                                    Tyto další výbušniny, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu a související látky:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                             
                                                amatol;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                             
                                                nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                c)
                                             
                                             
                                                nitroglykol;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                d)
                                             
                                             
                                                pentaerytritol tetranitrát (PETN);
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                e)
                                             
                                             
                                                pikrylchlorid;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                f)
                                             
                                             
                                                2,4,6-trinitrotoluen (TNT).
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 Společného vojenského seznamu EU:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.1.
                                 
                                 
                                    Neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    5.2.
                                 
                                 
                                    Neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.
                                 
                              
                           
                        
                        Poznámka: Tato položka nezahrnuje:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 Společného vojenského seznamu, pro výcvik používání palných zbraní a software pro ně speciálně určený.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        8.
                     
                     
                        Žiletkový ostnatý drát.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        9.
                     
                     
                        Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        10.
                     
                     
                        Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        11.
                     
                     
                        Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.