Nařízení Komise (EU) 2017/294 ze dne 20. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 294/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 43/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/294
   ze dne 20. února 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES (2) změnila směrnici 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 (3) stanoví seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Cílem seznamu je snížit administrativní zátěž provozovatelů letadel poskytnutím informací o tom, který členský stát bude příslušný pro konkrétního provozovatele letadel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Začlenění provozovatele letadel do systému Unie pro obchodování s emisemi závisí na výkonu činností v oblasti letectví uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a nezávisí na zařazení na seznam provozovatelů letadel vytvořený Komisí na základě čl. 18a odst. 3 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Změny v seznamu provozovatelů letadel vycházejí z nejnovějších údajů poskytnutých organizací Eurocontrol.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu dodržení lhůty pro roční aktualizaci seznamu provozovatelů letadel stanovené v čl. 18a odst. 3 písm. b) směrnice 2003/87/ES je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (ES) č. 748/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 748/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Úř. věst. L 219, 22.8.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           BELGIE
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        31102
                     
                     
                        ACT AIRLINES
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        41049
                     
                     
                        AHS AIR INT
                     
                     
                        PÁKISTÁN
                     
                  
                  
                     
                        7649
                     
                     
                        AIRBORNE EXPRESS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33612
                     
                     
                        ALLIED AIR LIMITED
                     
                     
                        NIGÉRIE
                     
                  
                  
                     
                        31416
                     
                     
                        AVIA TRAFFIC COMPANY
                     
                     
                        TÁDŽIKISTÁN
                     
                  
                  
                     
                        30020
                     
                     
                        AVIASTAR-TU CO.
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        123
                     
                     
                        Abelag Aviation NV
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        908
                     
                     
                        BRUSSELS AIRLINES
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        25996
                     
                     
                        CAIRO AVIATION
                     
                     
                        EGYPT
                     
                  
                  
                     
                        4369
                     
                     
                        CAL CARGO AIRLINES
                     
                     
                        IZRAEL
                     
                  
                  
                     
                        29517
                     
                     
                        CAPITAL AVTN SRVCS
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        f11336
                     
                     
                        CORPORATE WINGS LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32909
                     
                     
                        CRESAIR
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32432
                     
                     
                        EGYPTAIR CARGO
                     
                     
                        EGYPT
                     
                  
                  
                     
                        f12977
                     
                     
                        EXCELLENT INVESTMENT LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32486
                     
                     
                        FAYARD ENTERPRISES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f11102
                     
                     
                        FedEx Express Corporate Aviation
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        13457
                     
                     
                        Flying Partners CVBA
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        29427
                     
                     
                        Flying Service N.V.
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        24578
                     
                     
                        GAFI GENERAL AVIAT
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        32737
                     
                     
                        GREAT ALLIANCE WORLD
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        f12983
                     
                     
                        GREEN DIESEL LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        29980
                     
                     
                        HAINAN AIRLINES (2)
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        23700
                     
                     
                        HEWA BORA AIRWAYS
                     
                     
                        KONGO
                     
                  
                  
                     
                        28582
                     
                     
                        INTER WETAIL AG
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        9542
                     
                     
                        INTL PAPER CY
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        27709
                     
                     
                        KALITTA AIR
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        28087
                     
                     
                        LAS VEGAS CHARTER
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32303
                     
                     
                        MASTER TOP LINHAS
                     
                     
                        BRAZÍLIE
                     
                  
                  
                     
                        37066
                     
                     
                        MERIDIAN (AIRWAYS)
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        1084
                     
                     
                        MIL BELGIUM
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        31207
                     
                     
                        N604FJ LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f11462
                     
                     
                        N907WS AVIATION LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        26688
                     
                     
                        NEWELL RUBBERMAID
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10341
                     
                     
                        OfficeMax Inc
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31660
                     
                     
                        RIPPLEWOOD AVTN
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        2344
                     
                     
                        SAUDIA
                     
                     
                        SAÚDSKÁ ARÁBIE
                     
                  
                  
                     
                        27769
                     
                     
                        SEA-AIR
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        27975
                     
                     
                        SIA CARGO PTE LTD
                     
                     
                        SINGAPUR
                     
                  
                  
                     
                        29222
                     
                     
                        SILVERBACK CARGO
                     
                     
                        RWANDA
                     
                  
                  
                     
                        39079
                     
                     
                        SOLARIUS AVIATION
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35334
                     
                     
                        SONOCO PRODUCTS CO
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        26784
                     
                     
                        SOUTHERN AIR
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38995
                     
                     
                        STANLEY BLACK&DECKER
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        28453
                     
                     
                        THOMAS COOK ARL BELG
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        27011
                     
                     
                        TNT AIRWAYS
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        34920
                     
                     
                        TRIDENT AVIATION SVC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30011
                     
                     
                        TUI AIRLINES – JAF
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        27911
                     
                     
                        ULTIMATE ACFT SERVIC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        20065
                     
                     
                        V L M
                     
                     
                        BELGIE
                     
                  
                  
                     
                        13603
                     
                     
                        VF CORP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36269
                     
                     
                        VF INTERNATIONAL
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        37064
                     
                     
                        VIPER CLASSICS LTD
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        f11467
                     
                     
                        WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        37549
                     
                     
                        YILTAS GROUP
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           BULHARSKO
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        33329
                     
                     
                        AERO POWER LTD
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        27359
                     
                     
                        AEROTRANS KAZAKSTAN
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        27698
                     
                     
                        AEROVISTA
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        23962
                     
                     
                        AIR BAN
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        35743
                     
                     
                        AIR IBERIA LTD.
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        26520
                     
                     
                        AIR LIBYA 2
                     
                     
                        LIBYE
                     
                  
                  
                     
                        11775
                     
                     
                        AIR VIA BULGARIAN
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        33225
                     
                     
                        AIR VICTORY
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        34357
                     
                     
                        AIR WEST GEORGIA
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        31007
                     
                     
                        ANIKAY AIR MIDDLE E
                     
                     
                        JORDÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        36020
                     
                     
                        ARARAT INTERNATIONAL
                     
                     
                        ARMÉNIE
                     
                  
                  
                     
                        34563
                     
                     
                        ASIA AIRWAYS
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        28818
                     
                     
                        ASIAN SPIRIT
                     
                     
                        FILIPÍNY
                     
                  
                  
                     
                        24508
                     
                     
                        BALTIC AIRLINES UU
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        32131
                     
                     
                        BEIBARS CJSC
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        28445
                     
                     
                        BH AIR
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        29056
                     
                     
                        BULGARIA AIR
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        27538
                     
                     
                        BULGARIAN AIR CHRTR.
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        25981
                     
                     
                        CARGO AIR LTD.
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        32313
                     
                     
                        EAST WING KAZAKHSTAN
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        36884
                     
                     
                        FLY ADJARA
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        36995
                     
                     
                        GR AVIA S.A.
                     
                     
                        GUINEA
                     
                  
                  
                     
                        10165
                     
                     
                        HEMUS AIR
                     
                     
                        BULHARSKO
                     
                  
                  
                     
                        25134
                     
                     
                        INTERNAL MINISTRY UU
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        28505
                     
                     
                        IRANIAN AIR TRANSPOR
                     
                     
                        ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        31721
                     
                     
                        JORDAN INT AIR CARGO
                     
                     
                        JORDÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        27345
                     
                     
                        KHORIV AVIA
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        28246
                     
                     
                        KOKSHETAU AIRLINE
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        32034
                     
                     
                        KOMIAVIAVIATRANS 2
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        31019
                     
                     
                        KREMENCHUK FLIGHT
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        38939
                     
                     
                        KRUNK AVIATION 2
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        21448
                     
                     
                        MOSCOW AIRLINES JSC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        30622
                     
                     
                        PMT AIR
                     
                     
                        KAMBODŽA
                     
                  
                  
                     
                        37661
                     
                     
                        RGB ENTERPRISES LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        27203
                     
                     
                        ROSAVIA AIR COMPANY
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        32835
                     
                     
                        SAYAT AIR KAZAKSTAN
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        1830
                     
                     
                        SENEGALAIR
                     
                     
                        SENEGAL
                     
                  
                  
                     
                        32037
                     
                     
                        SKY JET KAZAKHSTAN
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        32664
                     
                     
                        STARLINE KZ JSC
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        32347
                     
                     
                        TABAN AIR
                     
                     
                        ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        37954
                     
                     
                        TROPICAL AIR (Z) LTD
                     
                     
                        SJEDNOCENÁ REPUBLIKA TANZANIE
                     
                  
                  
                     
                        37793
                     
                     
                        UKRSPECEXPORT
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        31648
                     
                     
                        VIP-AVIA
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        37987
                     
                     
                        YAK AIR
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        35082
                     
                     
                        ZAGROS AIRLINES
                     
                     
                        ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           CHORVATSKO
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        12495
                     
                     
                        Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.
                     
                     
                        CHORVATSKO
                     
                  
                  
                     
                        42584
                     
                     
                        LIMITLESS AIRWAYS
                     
                     
                        CHORVATSKO
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           ČESKÁ REPUBLIKA
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        30560
                     
                     
                        ABS JETS INC.
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        7824
                     
                     
                        ACL SLOVACKY
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        35387
                     
                     
                        ACS SA
                     
                     
                        ŠPANĚLSKO
                     
                  
                  
                     
                        16895
                     
                     
                        AERO VODOCHODY
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        f11813
                     
                     
                        AERSALE INC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38060
                     
                     
                        AIR NAVIGATION LK
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        31304
                     
                     
                        AIRCRAFT INDUSTRIES
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        39019
                     
                     
                        AIRLINE CONT.MNTN EQ
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31433
                     
                     
                        ALANDIA AIR AB
                     
                     
                        FINSKO
                     
                  
                  
                     
                        30203
                     
                     
                        ATMA AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        34057
                     
                     
                        AVTN SPECIALTIES INC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35333
                     
                     
                        AXIS AVIATION GROUP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        22621
                     
                     
                        CAA CZECH REPUBLIC
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        34430
                     
                     
                        CAIMITO ENTERP. LTD
                     
                     
                        KYPR
                     
                  
                  
                     
                        859
                     
                     
                        CZECH AIRLINES
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        36294
                     
                     
                        CZECH CONNECT AIRLIN
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        33327
                     
                     
                        EARTH ONE LIMITED
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        f10182
                     
                     
                        Executive Flight Services, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36242
                     
                     
                        GEORGIAN INTERNATION
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        31631
                     
                     
                        GLOBAL AVIATION LIBY
                     
                     
                        LIBYE
                     
                  
                  
                     
                        36746
                     
                     
                        HOLIDAY CZECH
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        35825
                     
                     
                        HYUNDAI MOTOR CO
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        32231
                     
                     
                        ILIN AIRCOMPANY
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        30145
                     
                     
                        INCLEDON ENTERPRISES
                     
                     
                        KYPR
                     
                  
                  
                     
                        27908
                     
                     
                        JOB AIR SRO
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        39009
                     
                     
                        JUMP-TANDEM
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        30825
                     
                     
                        LETS FLY SRO
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        38713
                     
                     
                        LITTLE AVIATION LTD
                     
                     
                        AUSTRÁLIE
                     
                  
                  
                     
                        32935
                     
                     
                        MIDAMERICA HOLDINGS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        3597
                     
                     
                        MIL CZECH REPUBLIC
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        30743
                     
                     
                        NORSE AIR CHARTER
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        29976
                     
                     
                        NOVA CHEMICALS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35361
                     
                     
                        OKAY HOLDING AS
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        24121
                     
                     
                        PETROPAVLOVSK AIR
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        36763
                     
                     
                        RETENTURA LTD.
                     
                     
                        KYPR
                     
                  
                  
                     
                        2276
                     
                     
                        ROCKWELL AUTOMATION
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10379
                     
                     
                        Red.Com
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32812
                     
                     
                        SKY DIVING FOR FUN
                     
                     
                        SLOVENSKO
                     
                  
                  
                     
                        27292
                     
                     
                        SKY GEORGIA
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        31351
                     
                     
                        SKY KG AIRLINES
                     
                     
                        TÁDŽIKISTÁN
                     
                  
                  
                     
                        32157
                     
                     
                        SKYDIVE LK
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        37554
                     
                     
                        SOVEREIGN EXPRESS
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        13702
                     
                     
                        STEVENS EXPRESS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        24903
                     
                     
                        TRAVEL SERVIS A.S.
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        f13143
                     
                     
                        Timber LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25890
                     
                     
                        UKRAINIAN PILOT
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        32721
                     
                     
                        VIDEOTAPE CENTER
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38948
                     
                     
                        VIETJET AIR
                     
                     
                        VIETNAM
                     
                  
                  
                     
                        39695
                     
                     
                        YANAIR
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           DÁNSKO
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        35753
                     
                     
                        A/S MAERSK AVIATION
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        33185
                     
                     
                        AIR ALPHA A/C SALES
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        3456
                     
                     
                        AIR ALSIE
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        22466
                     
                     
                        AIR GREENLAND
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        37856
                     
                     
                        AIR PANAMA
                     
                     
                        PANAMA
                     
                  
                  
                     
                        34774
                     
                     
                        ALIGAP A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        36866
                     
                     
                        ALUMECO A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        142
                     
                     
                        ATLANTIC AIRWAYS
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        36122
                     
                     
                        AVIATION HOLDINGS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        39508
                     
                     
                        BGR I/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        36842
                     
                     
                        BRASILIA JET CENTER
                     
                     
                        BRAZÍLIE
                     
                  
                  
                     
                        32921
                     
                     
                        CANYON GATE FLT SVCS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f14433
                     
                     
                        CCJJ LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33047
                     
                     
                        CITICAPITAL LOCAVIA
                     
                     
                        FRANCIE
                     
                  
                  
                     
                        27919
                     
                     
                        DRT VERTRIEBS GMBH
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        366
                     
                     
                        Danish Air Transport A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        f10500
                     
                     
                        Duchossois Industries, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25431
                     
                     
                        ELMAGAL AVIATION
                     
                     
                        SÚDÁN
                     
                  
                  
                     
                        26272
                     
                     
                        EXECUJET EUROPE A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        35478
                     
                     
                        FIRST GREENWICH
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        f10218
                     
                     
                        GCTPA, LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33254
                     
                     
                        GE CAPITAL SOLUTIONS
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        37052
                     
                     
                        GENCHART B.V.
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        32364
                     
                     
                        GLOBAL TRANSERVICE
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32595
                     
                     
                        GRAAKJAER A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        38120
                     
                     
                        HUNNU AIR
                     
                     
                        MONGOLSKO
                     
                  
                  
                     
                        36297
                     
                     
                        JET FLEET INTL
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32158
                     
                     
                        JET TIME A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        34892
                     
                     
                        JJO Invest ApS
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        33518
                     
                     
                        KIRKBI INVEST
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        31243
                     
                     
                        KIRKBI TRADING
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        34672
                     
                     
                        LAO CAPRICORN AIR
                     
                     
                        LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        38155
                     
                     
                        MOENS, G
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        32541
                     
                     
                        NAPLES FLIGHT MGMT
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        9914
                     
                     
                        NILAN A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        12230
                     
                     
                        Nordic Aviation Capital A/S
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        34830
                     
                     
                        OLGA LEASING LTD
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        33803
                     
                     
                        PARTNERSELSKABET
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        23090
                     
                     
                        PHARMA NORD
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        35196
                     
                     
                        PRIMERA AIR SCAND
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        29123
                     
                     
                        RHEINLAND AIR SERV.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31890
                     
                     
                        ROMANIAN AIRPORT SVC
                     
                     
                        RUMUNSKO
                     
                  
                  
                     
                        37008
                     
                     
                        SCANDINAVIA EXECUTIV
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        9918
                     
                     
                        STAR AIR
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        36191
                     
                     
                        SUN WAY GEORGIA
                     
                     
                        GRUZIE
                     
                  
                  
                     
                        4357
                     
                     
                        SUN-AIR of Scandinavia
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        21484
                     
                     
                        THOMAS COOK SCAND.
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        38112
                     
                     
                        VINCENT AVIATION LTD
                     
                     
                        NOVÝ ZÉLAND
                     
                  
                  
                     
                        32655
                     
                     
                        VIP PARTNERFLY
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        12327
                     
                     
                        WEIBEL SCIENTIFIC
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           NĚMECKO
                        
                     
                  
                  
                     
                        Identifikační č. CRCO
                     
                     
                        Název provozovatele
                     
                     
                        Stát provozovatele
                     
                  
                  
                     
                        31485
                     
                     
                        328 SUPPORT SERVICES
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        26507
                     
                     
                        AAA AVIATION & AIRCR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34963
                     
                     
                        ACG AIR CARGO
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        17942
                     
                     
                        ACH HAMBURG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        20017
                     
                     
                        ACM AIR CHARTER GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        24933
                     
                     
                        ADVANCE AIR LFG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38865
                     
                     
                        AERO BEE AIRLINES
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        150
                     
                     
                        AERODIENST
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32334
                     
                     
                        AEROFLOT CARGO
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        11454
                     
                     
                        AFI FLIGHT INSPECT.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31799
                     
                     
                        AGRATA AVIATION
                     
                     
                        ESTONSKO
                     
                  
                  
                     
                        27692
                     
                     
                        AHSEL HAVA
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        36719
                     
                     
                        AIR 1 AVIATION
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        5764
                     
                     
                        AIR ALLIANCE EXPRESS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        22484
                     
                     
                        AIR ALLIANCE GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36344
                     
                     
                        AIR ARABIA EGYPT
                     
                     
                        EGYPT
                     
                  
                  
                     
                        29576
                     
                     
                        AIR ARMENIA
                     
                     
                        ARMÉNIE
                     
                  
                  
                     
                        35195
                     
                     
                        AIR CHINA BUSINESS
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        36986
                     
                     
                        AIR FINKENWERDER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36989
                     
                     
                        AIR FUHLSBUETTEL
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32268
                     
                     
                        AIR HAMBURG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        22378
                     
                     
                        AIR KUBAN
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        5663
                     
                     
                        AIR NAMIBIA
                     
                     
                        NAMIBIE
                     
                  
                  
                     
                        29743
                     
                     
                        AIR NATIONAL CORP
                     
                     
                        NOVÝ ZÉLAND
                     
                  
                  
                     
                        17595
                     
                     
                        AIR SERVICE BERLIN
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31446
                     
                     
                        AIR TRANSPORT INTL 2
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        17794
                     
                     
                        AIRBUS HELICOPTERS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32484
                     
                     
                        AIRCASTLE ADVISOR
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33817
                     
                     
                        AIRCRAFT ASSET MGT.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32868
                     
                     
                        AIRCRAFT GENERAL
                     
                     
                        ITÁLIE
                     
                  
                  
                     
                        f11396
                     
                     
                        AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        34984
                     
                     
                        AIRCRAFT MNGMT LS
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        37424
                     
                     
                        AIRCRAFT PARTNER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36019
                     
                     
                        AIRCRAFT RENT A.S.
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        38063
                     
                     
                        AIRCRAFT SOLUTIONS
                     
                     
                        LUCEMBURSKO
                     
                  
                  
                     
                        33852
                     
                     
                        AIRLIFT SERVICE D.O.
                     
                     
                        BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
                     
                  
                  
                     
                        24283
                     
                     
                        AIRPHIL EXPRESS
                     
                     
                        FILIPÍNY
                     
                  
                  
                     
                        34629
                     
                     
                        AIRVIP LTD.
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        33836
                     
                     
                        AJWA AVIATION
                     
                     
                        SAÚDSKÁ ARÁBIE
                     
                  
                  
                     
                        30361
                     
                     
                        AL HOKAIR
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        36165
                     
                     
                        AL SAHAB LIMITED
                     
                     
                        BAHRAJN
                     
                  
                  
                     
                        25435
                     
                     
                        AL-THANI
                     
                     
                        KATAR
                     
                  
                  
                     
                        5165
                     
                     
                        ALPLA AIR CHARTER
                     
                     
                        RAKOUSKO
                     
                  
                  
                     
                        38135
                     
                     
                        ALSCO
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36981
                     
                     
                        AMENTUM CAPITAL LTD
                     
                     
                        IRSKO
                     
                  
                  
                     
                        32684
                     
                     
                        AMJET AVIATION
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31290
                     
                     
                        AOP AIR OPERATING
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        34337
                     
                     
                        API HOLDING
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33706
                     
                     
                        ARCAS AVIATION GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27073
                     
                     
                        ARTOC Group for Investment and Development
                     
                     
                        EGYPT
                     
                  
                  
                     
                        38398
                     
                     
                        ASG AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35310
                     
                     
                        ASIA CONTINENT AVIA
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        25551
                     
                     
                        ASIA CONTINENTAL
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        24940
                     
                     
                        ASIA TODAY LTD
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        8272
                     
                     
                        ASL AIRLINES SWISS
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        14559
                     
                     
                        ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        40316
                     
                     
                        ATA CONCEPT GMBH
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        30698
                     
                     
                        ATG SWISS FIRST
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        36360
                     
                     
                        AUGSBURG AIRWAYS GMB
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        29122
                     
                     
                        AURON LTD
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        38352
                     
                     
                        AVAZ D.O.O.
                     
                     
                        BOSNA A HERCEGOVINA
                     
                  
                  
                     
                        37650
                     
                     
                        AVIANDO SERVICES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31551
                     
                     
                        AVIATION CAP GRP
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        35968
                     
                     
                        AVIATION INVESTMENT
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35708
                     
                     
                        AVIATION JOLINA SEC
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        33093
                     
                     
                        AVIATION PARTNERS S
                     
                     
                        HONDURAS
                     
                  
                  
                     
                        38617
                     
                     
                        AZT LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10001
                     
                     
                        Academy of Art University
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        3647
                     
                     
                        Adolf Würth GmbH & Co. KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        6802
                     
                     
                        Aero Personal s.a de c.v.
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        156
                     
                     
                        Aeroflot – Russian Airlines
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        35126
                     
                     
                        Aerologic GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35389
                     
                     
                        Agiles Aviation GmbH & Co.KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28844
                     
                     
                        Air Astana JSC
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        8221
                     
                     
                        Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33133
                     
                     
                        Air China Cargo Co., Ltd
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        786
                     
                     
                        Air China Limited
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        1562
                     
                     
                        Air Serbia
                     
                     
                        SRBSKO
                     
                  
                  
                     
                        22317
                     
                     
                        Air-Service GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32419
                     
                     
                        AirBridgeCargo Airlines LLC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        21756
                     
                     
                        Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        8901
                     
                     
                        Archer Daniels Midland Company
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        19480
                     
                     
                        Asiana Airlines
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        20979
                     
                     
                        Atlas Air, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        27868
                     
                     
                        Atlasjet Airlines
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        7897
                     
                     
                        BAE SYSTEMS FLT SYST
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30586
                     
                     
                        BALL CORP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32840
                     
                     
                        BARBEDOS GROUP LTD
                     
                     
                        NIGÉRIE
                     
                  
                  
                     
                        509
                     
                     
                        BASF SE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        29137
                     
                     
                        BATAVIA AIR
                     
                     
                        INDONÉSIE
                     
                  
                  
                     
                        35233
                     
                     
                        BAVARIA INTERNATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        30306
                     
                     
                        BEDO BETEILIGUNGS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        17395
                     
                     
                        BEECHCRAFT BERLIN
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38554
                     
                     
                        BERATEX GROUP LTD
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        11312
                     
                     
                        BIZAIR FLUG GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f12963
                     
                     
                        BLACK FOREST VENTURES LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        28042
                     
                     
                        BLUE SKY GROUP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        14658
                     
                     
                        BMW AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38111
                     
                     
                        BOEKHOORN M&A
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        6667
                     
                     
                        BOMBARDIER AEROSPACE
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36062
                     
                     
                        BORAJET HAVACILIK
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        37261
                     
                     
                        BOSTON POST LEASING
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        37922
                     
                     
                        BOURNEMOUTH AIR LTD.
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        680
                     
                     
                        BURDA REISEFLUG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        516
                     
                     
                        Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        25978
                     
                     
                        Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10795
                     
                     
                        Beef Products Inc./BPI Technology Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        23956
                     
                     
                        Blue Sky Airservice GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        29389
                     
                     
                        Bombardier PreOwned
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31614
                     
                     
                        Bombardier Transportation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34852
                     
                     
                        BremenFly
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        15176
                     
                     
                        Bundespolizei-Fliegergruppe
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32874
                     
                     
                        Business Jet Ltd
                     
                     
                        NOVÝ ZÉLAND
                     
                  
                  
                     
                        19823
                     
                     
                        CA „Air Moldova“ IS
                     
                     
                        MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        33282
                     
                     
                        CANJET AIRLINES
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        34985
                     
                     
                        CAPE CHAMONIX WINE
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        32482
                     
                     
                        CARSON AIR LTD
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        26021
                     
                     
                        CEBU PACIFIC AIR
                     
                     
                        FILIPÍNY
                     
                  
                  
                     
                        30714
                     
                     
                        CENTRAL MOUNTAIN AIR
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        35194
                     
                     
                        CHONGQING AIRLINES
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        28178
                     
                     
                        CIRRUS AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35527
                     
                     
                        CLASSIC SERVICES INC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36157
                     
                     
                        CLUB SAAB 340
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        35148
                     
                     
                        COBREX TRANS
                     
                     
                        RUMUNSKO
                     
                  
                  
                     
                        4782
                     
                     
                        COMFORT AIR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        23741
                     
                     
                        COMMANDER MEXICANA
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        33189
                     
                     
                        CONTINENT AIRLINE UU
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        31333
                     
                     
                        CORP JET SVCS
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        39156
                     
                     
                        CSM MINING SUPPLIES
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        24481
                     
                     
                        CTL LOGISTICS S.A.
                     
                     
                        POLSKO
                     
                  
                  
                     
                        35021
                     
                     
                        Chai Ltd.
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        35418
                     
                     
                        Challenge Aero AG
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        22448
                     
                     
                        Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10709
                     
                     
                        Colgan Air Services
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        824
                     
                     
                        Condor Flugdienst GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34179
                     
                     
                        DAO AVIATION
                     
                     
                        DÁNSKO
                     
                  
                  
                     
                        967
                     
                     
                        DAS DIRECT AIR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28800
                     
                     
                        DATELINE OVERSEAS
                     
                     
                        KYPR
                     
                  
                  
                     
                        30651
                     
                     
                        DAUAIR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        18003
                     
                     
                        DBA LUFTFAHRTGESELL.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        26466
                     
                     
                        DC Aviation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10558
                     
                     
                        DCS Management Services
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30996
                     
                     
                        DEERE & COMPANY
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38547
                     
                     
                        DEKALB FARMERS MARK.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        37580
                     
                     
                        DERMAPHARM
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10774
                     
                     
                        DFZ, LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10589
                     
                     
                        DH Flugcharter GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        25139
                     
                     
                        DIETZ AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37808
                     
                     
                        DIETZ AVIATION GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        18824
                     
                     
                        DLR BRAUNSCHWEIG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        10853
                     
                     
                        DLR OBERPFAFFENHOFEN
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37798
                     
                     
                        DO-TEC GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27181
                     
                     
                        DONAVIA JSC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        35451
                     
                     
                        DORNIER NO LIMITS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28795
                     
                     
                        DULCO HANDEL GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        968
                     
                     
                        DUSSMANN P
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30726
                     
                     
                        DUTCH ANTILLES EXPR.
                     
                     
                        ARUBA
                     
                  
                  
                     
                        4484
                     
                     
                        Delta Air Lines, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        8980
                     
                     
                        Delta Technical Services Ltd
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        1776
                     
                     
                        Deutsche Lufthansa AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        2044
                     
                     
                        Dr. August Oetker KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        8082
                     
                     
                        E.I. du Pont de Nemours and Company
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36121
                     
                     
                        EAT LEIPZIG GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34657
                     
                     
                        EEA GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31615
                     
                     
                        EICHSFELD AIR GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35749
                     
                     
                        EON AVIATION
                     
                     
                        INDIE
                     
                  
                  
                     
                        36507
                     
                     
                        ERSTE ASSET INVEST.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        19629
                     
                     
                        ESCHMANN H D
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34011
                     
                     
                        EURO AIR CHARTER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        1980
                     
                     
                        EUROPEAN AIR EXPRESS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        2034
                     
                     
                        EUROWINGS GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        3639
                     
                     
                        EVERGREEN AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36357
                     
                     
                        EXECUJET AVIATION
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        39161
                     
                     
                        EXECUTIVE JET SERV.
                     
                     
                        KONGO
                     
                  
                  
                     
                        31909
                     
                     
                        EXECUTIVE SVCS (AZ)
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        12213
                     
                     
                        Emil Capital Partners, LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10180
                     
                     
                        Epps Air Service, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        4783
                     
                     
                        FAI RENT-A-JET
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34640
                     
                     
                        FALCON 007 S.A.R.L.
                     
                     
                        FRANCIE
                     
                  
                  
                     
                        28589
                     
                     
                        FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        33077
                     
                     
                        FAS GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35937
                     
                     
                        FINKCAS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27700
                     
                     
                        FIRST DATA CORP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32722
                     
                     
                        FLIGHT CAL. MALAYSIA
                     
                     
                        MALAJSIE
                     
                  
                  
                     
                        22238
                     
                     
                        FLIGHT CALIBRATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        6705
                     
                     
                        FLM AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31012
                     
                     
                        FLUGSCHULE HAMBURG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38804
                     
                     
                        FLYING TECHNOLOGY
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        26843
                     
                     
                        FMG-FLUGSCHULE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        1595
                     
                     
                        FRENZEL G
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        4232
                     
                     
                        FRONTIER AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38973
                     
                     
                        FUENFTE XR-GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        14557
                     
                     
                        Firma Steiner-Film
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        1778
                     
                     
                        Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32678
                     
                     
                        Fresena Flug GmbH & Co KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        25111
                     
                     
                        G-92 KFT
                     
                     
                        MAĎARSKO
                     
                  
                  
                     
                        33827
                     
                     
                        GABINETTE (ANG)
                     
                     
                        ANGOLA
                     
                  
                  
                     
                        36504
                     
                     
                        GALAXIAS AVIATION
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        22807
                     
                     
                        GAS AIR SERVICE GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33821
                     
                     
                        GE CAPITAL B.V.
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        35147
                     
                     
                        GE CAPITAL SWITZERL.
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        25027
                     
                     
                        GEKO TRADE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        3349
                     
                     
                        GENERAL MOTORS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36747
                     
                     
                        GEOJET LUFTFAHR. (2)
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        39230
                     
                     
                        GEORGE TOLOFAFI
                     
                     
                        NIGÉRIE
                     
                  
                  
                     
                        31914
                     
                     
                        GERMAN SKY AIRLINES
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38591
                     
                     
                        GERMANIA EXPRESS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35803
                     
                     
                        GHASSAN AHMED AL
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        34848
                     
                     
                        GLOBAL A/C CONSULT
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25642
                     
                     
                        GLOBAL AVTN BERMUDA
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        38372
                     
                     
                        GLOBO AVIACAO
                     
                     
                        BRAZÍLIE
                     
                  
                  
                     
                        23743
                     
                     
                        GOMEL AIRLINES
                     
                     
                        BĚLORUSKO
                     
                  
                  
                     
                        22366
                     
                     
                        GOVERNMENT CROATIA
                     
                     
                        CHORVATSKO
                     
                  
                  
                     
                        22370
                     
                     
                        GOVERNMENT MACEDONIA
                     
                     
                        BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
                     
                  
                  
                     
                        38832
                     
                     
                        GREENWAY JETS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        2395
                     
                     
                        GROB AIRCRAFT AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32172
                     
                     
                        GULF JET
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        9243
                     
                     
                        Germania Fluggesellschaft mbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28944
                     
                     
                        Germanwings GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34841
                     
                     
                        Gibbs International, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        315
                     
                     
                        Gruss & Company
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        37030
                     
                     
                        HAMBURG AIRWAYS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        26105
                     
                     
                        HANSGROHE SE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32580
                     
                     
                        HASLBERGER FINANZ.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31519
                     
                     
                        HAWKER HUNTER AVTN
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        35307
                     
                     
                        HELIJET CHARTER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31103
                     
                     
                        HOMAC AVIATION AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        26281
                     
                     
                        HTM HELICOPTER TRAVE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27680
                     
                     
                        HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        28618
                     
                     
                        Haworth Transport
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        32953
                     
                     
                        HeidelbergCement AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f11187
                     
                     
                        Herc Management Services LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33269
                     
                     
                        Herrenknecht Aviation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10652
                     
                     
                        IAC FALCON HOLDINGS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38692
                     
                     
                        IDEAVILLAGE PRODUCTS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35785
                     
                     
                        IFM Traviation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        39551
                     
                     
                        IKAR LLC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        25785
                     
                     
                        ILYUSHIN AVIATION
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        37757
                     
                     
                        INFINUM ALTIDO INC.
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        37194
                     
                     
                        INTERGLOBE AVIATION
                     
                     
                        INDIE
                     
                  
                  
                     
                        1528
                     
                     
                        IRANAIR
                     
                     
                        ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        30463
                     
                     
                        IRAQI AIRWAYS (2)
                     
                     
                        IRÁK
                     
                  
                  
                     
                        37529
                     
                     
                        ISE INFORMATION SYS.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        24664
                     
                     
                        Intermap Technologies
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35760
                     
                     
                        JEJU AIR
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        39559
                     
                     
                        JESWALT INTL
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        11307
                     
                     
                        JET EXECUTIVE INT.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27505
                     
                     
                        JET GROUP LTD
                     
                     
                        IZRAEL
                     
                  
                  
                     
                        2200
                     
                     
                        JETAIR FLUG GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        16761
                     
                     
                        JETFLIGHT AVIATION Inc.
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        3328
                     
                     
                        JETS EXECUTIVOS
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        36889
                     
                     
                        JETSTAR PACIFIC
                     
                     
                        VIETNAM
                     
                  
                  
                     
                        21462
                     
                     
                        JOHNSON CONTROLS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36272
                     
                     
                        JORDAN INTNL
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        11646
                     
                     
                        JULIUS BERGER
                     
                     
                        NIGÉRIE
                     
                  
                  
                     
                        32107
                     
                     
                        JUNEYAO AIRLINES
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        36509
                     
                     
                        JUNKER ERWIN GRINDI
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        21723
                     
                     
                        Joint Stock Company Ural airlines
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        1610
                     
                     
                        KARMANN GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31171
                     
                     
                        KAZAVIASPAS
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        22239
                     
                     
                        KIEV AVIATION PLANT
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        1652
                     
                     
                        KOREAN AIR LINES CO., LTD.
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        21632
                     
                     
                        KRASNOJARSKY AIRLINE
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        33182
                     
                     
                        KUGU HAVACILIK
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        23758
                     
                     
                        Kimberly-Clark Corporation
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25800
                     
                     
                        Knauf Astra Ltd.
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        32568
                     
                     
                        Kompass GmbH & Co. KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36476
                     
                     
                        LANARA LTD
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        6383
                     
                     
                        LECH-AIR FLUGZEUG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        20222
                     
                     
                        LGM LUFTFAHRT GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38914
                     
                     
                        LIBRA FLUGZEUG GBR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28576
                     
                     
                        LIBRA TRAVEL
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        42192
                     
                     
                        LIEBHERR AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f12832
                     
                     
                        LINCARE LEASING LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        1767
                     
                     
                        LTU LUFTTRANSPORT
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        26498
                     
                     
                        LUFT AVTN CHARTER
                     
                     
                        AUSTRÁLIE
                     
                  
                  
                     
                        34305
                     
                     
                        LUFTHANSA TECH. VIP
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        35742
                     
                     
                        LWE VERMIETUNGS GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28399
                     
                     
                        Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        15456
                     
                     
                        Luftfahrt-Bundesamt
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        3857
                     
                     
                        Lufthansa Cargo AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27838
                     
                     
                        Lufthansa Technik AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f13551
                     
                     
                        M-BJEP Ltd.
                     
                     
                        OSTROV MAN
                     
                  
                  
                     
                        24502
                     
                     
                        M. Bohlke Veneer Corp.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        21072
                     
                     
                        MAHAN AIR
                     
                     
                        ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        21878
                     
                     
                        MAKEDONSKI AVIOTRANS
                     
                     
                        BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
                     
                  
                  
                     
                        12521
                     
                     
                        MARXER ANLAGEN
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36372
                     
                     
                        MAT AIRWAYS
                     
                     
                        BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
                     
                  
                  
                     
                        39087
                     
                     
                        MAZ AVIATION
                     
                     
                        SAÚDSKÁ ARÁBIE
                     
                  
                  
                     
                        38074
                     
                     
                        MENA AEROSPACE (OB)
                     
                     
                        BAHRAJN
                     
                  
                  
                     
                        19999
                     
                     
                        MENEKSE HAVAYOLLARI
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        37597
                     
                     
                        MERIDIAN+
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        444
                     
                     
                        MHS Aviation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37975
                     
                     
                        MILLENNIUM AVIATION
                     
                     
                        RAKOUSKO
                     
                  
                  
                     
                        28438
                     
                     
                        MLW AVIATION LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25067
                     
                     
                        MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        3057
                     
                     
                        MOELLERS MASCHINEN
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28473
                     
                     
                        MOONSTAR AVIATION
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        31944
                     
                     
                        MYN AVIATION
                     
                     
                        SAÚDSKÁ ARÁBIE
                     
                  
                  
                     
                        38209
                     
                     
                        MZ TRANSPORTATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        38512
                     
                     
                        Microstrategy Services Corporation
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f13307
                     
                     
                        Miklos Services Corp.
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        24270
                     
                     
                        Montenegro Airlines
                     
                     
                        ČERNÁ HORA
                     
                  
                  
                     
                        f10785
                     
                     
                        N16FX Trust
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f12724
                     
                     
                        N250RG LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        26118
                     
                     
                        NASA AMES CENTER
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        33963
                     
                     
                        NATIONAL LEGACY
                     
                     
                        KUVAJT
                     
                  
                  
                     
                        30581
                     
                     
                        NAYAK AIRCRAFT SERV.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        11061
                     
                     
                        NEUMEYR FLUGGERAETE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        15551
                     
                     
                        NEW YORKER GROUP
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        24661
                     
                     
                        NORTH AMERICAN JET
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        29267
                     
                     
                        NOVELLUS SYSTEMS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31791
                     
                     
                        NOVESPACE
                     
                     
                        FRANCIE
                     
                  
                  
                     
                        35125
                     
                     
                        Nasser Ltd.
                     
                     
                        KAJMANSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        f13922
                     
                     
                        Newlead Limited
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        12218
                     
                     
                        Nike, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        567
                     
                     
                        OBO JET-CHARTER GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33138
                     
                     
                        OCA INTERNATIONAL
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        2061
                     
                     
                        OMNIPOL
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        36743
                     
                     
                        ORANGE AIRCRAFT (2)
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                     
                  
                  
                     
                        8236
                     
                     
                        OWENS CORNING CORPORATION
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        25059
                     
                     
                        Omni Air International
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        23244
                     
                     
                        Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        3343
                     
                     
                        P&P PROMOTION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        852
                     
                     
                        PARAGON RANCH
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        23471
                     
                     
                        PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        10690
                     
                     
                        PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        19475
                     
                     
                        PETERS GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37609
                     
                     
                        PETROPAVLOVSK MC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        4265
                     
                     
                        PHIFER WIRE PRODUCTS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        5225
                     
                     
                        PHOENIX AIR GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        3085
                     
                     
                        PICTON II LTD
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        30230
                     
                     
                        POLET ACFT MNGT
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        36251
                     
                     
                        POLLARD ACFT SALES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        37040
                     
                     
                        PREISS-DAIMLER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        28157
                     
                     
                        PRESIDENTIAL AVTN
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        34505
                     
                     
                        PRINCESS AVIATION
                     
                     
                        LIBANON
                     
                  
                  
                     
                        29307
                     
                     
                        PRIVATAIR GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34553
                     
                     
                        PRIVATE JET HOLD.
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        12196
                     
                     
                        PRIVATE WINGS
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37417
                     
                     
                        PRIVATEJET INT. GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        12648
                     
                     
                        Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33666
                     
                     
                        Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.
                     
                     
                        PÁKISTÁN
                     
                  
                  
                     
                        29731
                     
                     
                        Parc aviation
                     
                     
                        IRSKO
                     
                  
                  
                     
                        775
                     
                     
                        Pentastar Aviation, LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        39255
                     
                     
                        RA DR. JAN PLATHNER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37057
                     
                     
                        RADIC AVIATION
                     
                     
                        SAÚDSKÁ ARÁBIE
                     
                  
                  
                     
                        30124
                     
                     
                        RAE – REGIONAL AIR
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32083
                     
                     
                        RAY ENTERPRISES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        19436
                     
                     
                        REGIO AIR MECKLENBRG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33032
                     
                     
                        RELIANCE COMMERCIAL
                     
                     
                        SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30938
                     
                     
                        RIKSOS TURIZM LT
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        f13620
                     
                     
                        RNJ GmbH. & CO KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        32723
                     
                     
                        RSG RENTAL SERVICES
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        29927
                     
                     
                        RUAG AEROSPACE SERV
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        37464
                     
                     
                        RUAG SWITZERLAND
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        36233
                     
                     
                        RUIZ, L
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        38246
                     
                     
                        RUSAERO
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        9200
                     
                     
                        RYAN INTL AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        38368
                     
                     
                        RYAN INTL AIRLINES 2
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        29352
                     
                     
                        Rentair UK Ltd
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        27446
                     
                     
                        Rhema Bible Church
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        606
                     
                     
                        Robert Bosch GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        f10788
                     
                     
                        SAP America Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        18991
                     
                     
                        SAP SE
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        21282
                     
                     
                        SCHROTT WETZEL GMBH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        30971
                     
                     
                        SEARAY BD100
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        35352
                     
                     
                        SEGRAVE AVIATION INC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31846
                     
                     
                        SG FINANS A/S NORGE
                     
                     
                        ŠVÉDSKO
                     
                  
                  
                     
                        27571
                     
                     
                        SHANGHAI AIRLINES
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        29540
                     
                     
                        SHENZHEN AIRLINES
                     
                     
                        ČÍNA
                     
                  
                  
                     
                        27735
                     
                     
                        SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        38681
                     
                     
                        SILK WAY WEST
                     
                     
                        ÁZERBÁJDŽÁN
                     
                  
                  
                     
                        1034
                     
                     
                        SIRTE OIL
                     
                     
                        LIBYE
                     
                  
                  
                     
                        f12146
                     
                     
                        SIRVAIR, S.A. de C.V.
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        32179
                     
                     
                        SKIPPERS AVIATION
                     
                     
                        AUSTRÁLIE
                     
                  
                  
                     
                        2477
                     
                     
                        SKY JET
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        37940
                     
                     
                        SKY SWALLOWS LTD.
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        34392
                     
                     
                        SKYBUS
                     
                     
                        KAZACHSTÁN
                     
                  
                  
                     
                        32816
                     
                     
                        SKYBUS AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        19819
                     
                     
                        SKYPLAN SERVICES
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        31870
                     
                     
                        SM AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        43591
                     
                     
                        SMALL PLANET
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        42622
                     
                     
                        SMART JET AVIATION
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        25050
                     
                     
                        SMATSA DOO
                     
                     
                        SRBSKO
                     
                  
                  
                     
                        32544
                     
                     
                        SMS Aviation GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33747
                     
                     
                        SOMON AIR
                     
                     
                        TÁDŽIKISTÁN
                     
                  
                  
                     
                        f11331
                     
                     
                        SOUTHLAKE AVIATION LLC
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36224
                     
                     
                        SPECTRA ENERGY
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        26725
                     
                     
                        SPIRIT AIRLINES 2
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        36094
                     
                     
                        SSP AVIATION
                     
                     
                        INDIE
                     
                  
                  
                     
                        23935
                     
                     
                        STAR ARIES SHIPMGMT
                     
                     
                        KYPR
                     
                  
                  
                     
                        29368
                     
                     
                        STAR AVIATION LTD.
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        15526
                     
                     
                        STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        32361
                     
                     
                        STRONG AVIATION
                     
                     
                        KUVAJT
                     
                  
                  
                     
                        30086
                     
                     
                        SUMMIT AIR
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        37379
                     
                     
                        SUNEXPRESS DEUTSCHL.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36720
                     
                     
                        SWISS AV CONSULTANTS
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        28910
                     
                     
                        SWISS GLOBAL JET MGT
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        f12122
                     
                     
                        Safeway, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        24784
                     
                     
                        Samsung Techwin Co., Ltd.
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        f10701
                     
                     
                        Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        21734
                     
                     
                        Siberia Airlines
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        9354
                     
                     
                        SkyWork Airlines AG
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        f12005
                     
                     
                        Spiral, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        29841
                     
                     
                        Spirit of Spices GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        10201
                     
                     
                        SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        28362
                     
                     
                        Sun D'or International Airlines LTD
                     
                     
                        IZRAEL
                     
                  
                  
                     
                        12878
                     
                     
                        Südzucker Reise-Service GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        36760
                     
                     
                        T'WAY AIR CO LTD
                     
                     
                        KOREJSKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        8360
                     
                     
                        TACA
                     
                     
                        SALVADOR
                     
                  
                  
                     
                        38118
                     
                     
                        TARONA LTD
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        35978
                     
                     
                        TATHRA INTERNATIONAL
                     
                     
                        BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY
                     
                  
                  
                     
                        32576
                     
                     
                        TB INVEST GROUP
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                     
                  
                  
                     
                        31566
                     
                     
                        TEAM AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33120
                     
                     
                        TEC AIRCRAFT LEASING
                     
                     
                        RAKOUSKO
                     
                  
                  
                     
                        36210
                     
                     
                        TESLA AIR
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        35936
                     
                     
                        TIGER HERCULES CORP
                     
                     
                        TCHAJ-WAN
                     
                  
                  
                     
                        21908
                     
                     
                        TOKOPH D P
                     
                     
                        JIŽNÍ AFRIKA
                     
                  
                  
                     
                        37070
                     
                     
                        TREVO AVIATION LTD
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        1389
                     
                     
                        TUIfly GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33495
                     
                     
                        TURBOJET KFT
                     
                     
                        MAĎARSKO
                     
                  
                  
                     
                        33979
                     
                     
                        TURKUAZ AIRLINES
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        2681
                     
                     
                        Thai Airways International Public Company Limited
                     
                     
                        THAJSKO
                     
                  
                  
                     
                        f10445
                     
                     
                        Thomas H. Lee Partners
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        14993
                     
                     
                        Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31353
                     
                     
                        Tidnish Holdings Limited
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        2758
                     
                     
                        Turkish Airlines THY
                     
                     
                        TURECKO
                     
                  
                  
                     
                        27079
                     
                     
                        UKRAINIAN MEDITERRAN
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        24948
                     
                     
                        UKSATSE
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        4692
                     
                     
                        US Airways, Inc.
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        29839
                     
                     
                        USA 3000 AIRLINES
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        f10464
                     
                     
                        USAA
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        26886
                     
                     
                        UTair Aviation, jsc
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        32741
                     
                     
                        Ulla Popken GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        8960
                     
                     
                        United Parcel Service Co
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        35921
                     
                     
                        United Therapeutics
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        31984
                     
                     
                        VARIG LOGISTICA SA
                     
                     
                        BRAZÍLIE
                     
                  
                  
                     
                        37759
                     
                     
                        VENTURE AVTN GROUP
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        5198
                     
                     
                        VHM SCHUL & CHARTER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        31758
                     
                     
                        VIVAT TRUST LTD.
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                     
                  
                  
                     
                        31815
                     
                     
                        VOLARIS
                     
                     
                        MEXIKO
                     
                  
                  
                     
                        2840
                     
                     
                        VOLKSWAGEN AG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        2812
                     
                     
                        VRG Linhas Aereas S/A
                     
                     
                        BRAZÍLIE
                     
                  
                  
                     
                        39258
                     
                     
                        VUKY HOLDINGS LTD
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        31669
                     
                     
                        Vacuna Jets Limited
                     
                     
                        BERMUDY
                     
                  
                  
                     
                        f10791
                     
                     
                        Vecellio Management Service
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        2833
                     
                     
                        Viessmann Werke GmbH & Co. KG
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        18671
                     
                     
                        Volga-Dnepr Airlines LLC
                     
                     
                        RUSKÁ FEDERACE
                     
                  
                  
                     
                        36235
                     
                     
                        WATERLOO AVIATION
                     
                     
                        KANADA
                     
                  
                  
                     
                        12066
                     
                     
                        WDL AVIATION
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        24113
                     
                     
                        WEBER MANAGEMENT
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        1323
                     
                     
                        WEKA Flugdienst GmbH
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        34391
                     
                     
                        WHS CONSULTING AG
                     
                     
                        ŠVÝCARSKO
                     
                  
                  
                     
                        10834
                     
                     
                        WIKING HELIKOPTER
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        33317
                     
                     
                        WINAIR AUSTRIA
                     
                     
                        RAKOUSKO
                     
                  
                  
                     
                        34169
                     
                     
                        WIZZ AIR UKRAINE LLC
                     
                     
                        UKRAJINA
                     
                  
                  
                     
                        2930
                     
                     
                        WORLD AIRWAYS
                     
                     
                        SPOJENÉ STÁTY
                     
                  
                  
                     
                        30605
                     
                     
                        Wheels Aviation Ltd.
                     
                     
                        NĚMECKO
                     
                  
                  
                     
                        25225
                     
                     
                        Windro