Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/295 ze dne 20. února 2017 o mimořádných opatřeních na podporu trhu pro odvětví drůbežího masa ve Francii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 295/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 43/196
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/295
   ze dne 20. února 2017
   o mimořádných opatřeních na podporu trhu pro odvětví drůbežího masa ve Francii
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V období od 24. listopadu 2015 do 5. srpna 2016 Francie potvrdila a oznámila četná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5. Celkem bylo v jihozápadní Francii potvrzeno 81 ohnisek. Dotčenými druhy jsou kachny, husy, nosnice, krocani a krůty, plemenní kohouti a slepice druhu Gallus domesticus, kohouti a kuřata, perličky a křepelky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Francie neprodleně a účinně přijala všechna nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření vyžadovaná v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Francouzské orgány zejména přijaly kontrolní, monitorovací a preventivní opatření a vymezily ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma podle prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2015/2239 (3), (EU) 2015/2460 (4), (EU) 2016/42 (5), (EU) 2016/237 (6) a (EU) 2016/447 (7). Francouzské orgány uložily ke tlumení a zabránění rozšíření nákazy tato opatření:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           zákaz umísťování kachen a hus do hospodářství, která se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu a v ochranných pásmech a pásmech dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016. Cílem zákazu umísťování kachen a hus do hospodářství, která se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu, bylo zejména zajistit období 16 týdnů pro depopulaci hospodářství;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           zákaz pohybu pro velkou část populace vnímavé drůbeže a obchodu s živou drůbeží mimo další uzavřené pásmo;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           prodloužená období bez obsádky v hospodářstvích s vnímavou drůbeží jinou než kachny a husy, která se nacházejí v ochranných pásmech, pásmech dozoru a v dalším uzavřeném pásmu, včetně ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Uplatněním uvedených opatření dokázaly francouzské orgány tuto hrozbu zastavit. Opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření byla na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni uplatňována do 15. září 2016 ve všech příslušných hospodářstvích s výjimkou hospodářství s chovem drůbeže, která se nacházejí v ochranných pásmech a pásmech dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016, v nichž se tato opatření uplatňovala v jednotlivých případech do 25. srpna, 25. září a 3. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Francouzské orgány informovaly Komisi, že nezbytná opatření v oblasti zdraví a veterinární opatření, jež byla uplatněna k zastavení šíření a vymýcení nákazy, měla dopad na velký počet hospodářských subjektů a že tyto subjekty utrpěly ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise ve dnech 20. dubna, 20. září a 24. října 2016 obdržela formální žádosti francouzských orgánů o spolufinancování některých výjimečných opatření podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V důsledku uplatněných opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření bylo zakázáno umísťování ptáků do všech hospodářství s chovem kachen a hus, která se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu a v ochranných pásmech a pásmech dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016. To vedlo v těchto hospodářstvích s chovem kachen a hus ke ztrátě na produkci drůbežího masa. Uvedené ztráty je proto vhodné kompenzovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V důsledku opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření nemohly být nosnice na konci produkčního cyklu a plemenní kohouti a slepice druhu Gallus domesticus přepraveny mimo další uzavřené pásmo k porážce pro účely produkce masa ve specializovaných jatkách. To vedlo k usmrcení a likvidaci zvířat na jatkách nebo v zemědělských podnicích a ke ztrátě produkce nosnic a plemenných kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus u producentů, kteří se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu. Uvedené ztráty je proto vhodné kompenzovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V důsledku opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření byla prodloužena období bez obsádky v hospodářstvích s chovem standardních, ekologicky chovaných kuřat, kuřat s označením Label rouge a kuřat chovaných ve volném výběhu, kohoutů, perliček, krocanů a krůt a křepelek s označením Label Rouge a chovaných ve volném výběhu, která se nacházejí v ochranných pásmech, pásmech dozoru a v dalším uzavřeném pásmu, včetně ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016. To vedlo v těchto hospodářstvích ke ztrátě na produkci drůbežího masa. Uvedené ztráty je proto vhodné kompenzovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               V důsledku opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření nebylo možné prodávat mimo další uzavřené pásmo živá kuřata, nosnice, perličky a krocany a krůty. To vedlo ke ztrátě na produkci u producentů živých kuřat, nosnic, perliček a krocanů a krůt, jejichž hospodářství se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu. Uvedené ztráty je proto vhodné kompenzovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V souladu s čl. 220 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí příspěvek Unie na spolufinancování odpovídat 50 % výdajů hrazených Francií na výjimečná opatření na podporu trhu. Komise by po posouzení žádosti podané Francií měla stanovit maximální množství způsobilá pro financování na všechna výjimečná opatření na podporu trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Aby se zabránilo riziku nadměrné náhrady, měla by paušální částka částečného spolufinancování vycházet z technických a ekonomických studií nebo účetních dokladů a měla by být stanovena na přiměřené úrovni pro každé zvíře a každý produkt podle kategorií produkovaných zvířat z hlediska druhů, ale rovněž z hlediska metody produkce, tj. standardní produkce, produkce ve volném výběhu, certifikovaná produkce v rámci vnitrostátního režimu, certifikovaná produkce v rámci režimu Label Rouge, produkce, na niž se vztahuje chráněné zeměpisné označení (CHZO), a konečně z hlediska délky výrobního cyklu, tj. dlouhý cyklus v případě producentů hus a kachen, kteří produkují pouze živá zvířata, krátký cyklus v případě producentů hus a kachen, kteří produkují živá zvířata a vyrábí z nich zpracované výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Aby se vyloučilo riziko dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány pomocí státních podpor či pojištění, a příspěvek Unie na spolufinancování podle tohoto nařízení by měl být omezen na způsobilá zvířata a produkty, které neobdržely žádný finanční příspěvek Unie na základě nařízení (EU) č. 652/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Rozsah a trvání výjimečných opatření na podporu trhu stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu trhu; zejména by se výjimečná opatření na podporu trhu měla vztahovat pouze na produkci drůbežího masa v hospodářstvích nacházejících se v regulovaných oblastech a pouze na dobu trvání opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření stanovených v právních předpisech Unie a francouzských právních předpisech týkajících se 81 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               V zájmu řádného rozpočtového řízení těchto výjimečných opatření na podporu trhu by pro spolufinancování Unií měly být způsobilé pouze ty platby, které Francie ve prospěch příjemců provedla nejpozději do 30. září 2017. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (9) by použitelné být nemělo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Aby se zajistila způsobilost a správnost plateb, měly by francouzské orgány provádět kontroly ex ante.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Aby mohla Unie provádět finanční kontrolu, měly by francouzské orgány Komisi oznámit schválení plateb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Aby bylo zaručeno, že Francie začne tato opatření provádět okamžitě, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Unie poskytne částečné financování ve výši 50 % výdajů hrazených Francií na podporu trhu s drůbežím masem, jenž byl vážně zasažen výskytem 81 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5, které byly zjištěny a oznámeny Francií v období od 24. listopadu 2015 do 5. srpna 2016.
   Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování Unií pouze po dobu uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření uvedených v právních předpisech Unie a francouzských právních předpisech, které jsou uvedeny v příloze.
   Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování Unií pouze u hospodářství s chovem drůbeže, na něž se vztahují opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření a jež se nacházejí v částech Francie uvedených v právních předpisech Unie a francouzských právních předpisech, které jsou uvedeny v příloze.
   Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování Unií pouze tehdy, pokud je Francie příjemcům vyplatila nejpozději do 30. září 2017. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije.
   Článek 2
   Maximální výše příspěvku Unie na spolufinancování jsou tyto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               na ztrátu produkce hus a kachen v chovech, které se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu a v ochranných pásmech a pásmech dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016, se na zvíře použijí tyto pevné sazby až do maximální výše 40 000 002 EUR:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           u producentů s krátkým cyklem produkce:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v počáteční fázi chovu kódu KN 0105 99 10:
                                       0,24 EUR na zvíře pro nejvýše 724 512 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard na výkrm kódu KN 0105 99 10:
                                       1,13 EUR na zvíře pro nejvýše 606 172 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v konečné části chovu kódu KN 0105 99 10:
                                       4,41 EUR na zvíře pro nejvýše 690 431 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard kódu KN 0105 99 10, celá jatečně upravená těla:
                                       2,20 EUR na zvíře pro nejvýše 664 261 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard kódu KN 0105 99 10, naporcované:
                                       4,275 EUR na zvíře pro nejvýše 578 814 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard kódu KN 0105 99 10, zpracované:
                                       19,055 EUR na zvíře pro nejvýše 321 019 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy v počáteční fázi chovu kódu KN 0105 99 20:
                                       2,455 EUR na zvíře pro nejvýše 15 769 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy kódu KN 0105 99 20, celá jatečně upravená těla:
                                       10,595 EUR na zvíře pro nejvýše 14 560 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy kódu KN 0105 99 20, zpracované:
                                       23,33 EUR na zvíře pro nejvýše 11 024 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny kódu KN 0105 99 10, na pečení:
                                       1,37 EUR na zvíře pro nejvýše 25 831 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy kódu KN 0105 99 20, na pečení:
                                       2,855 EUR na zvíře pro nejvýše 7 156 zvířat;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           u producentů s dlouhým cyklem produkce:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v počáteční fázi chovu tři dny staré kódu KN 0105 99 10:
                                       0,0487 EUR na zvíře pro nejvýše 668 427 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard standardní, CHZO a Label rouge kódu KN 0105 99 10:
                                       0,24 EUR na zvíře pro nejvýše 10 115 677 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard na výkrm standardní kódu KN 0105 99 10:
                                       0,515 EUR na zvíře pro nejvýše 646 195 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard na výkrm CHZO kódu KN 0105 99 10:
                                       0,68 EUR na zvíře pro nejvýše 8 737 557 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard na výkrm Label rouge kódu KN 0105 99 10:
                                       0,81 EUR na zvíře pro nejvýše 808 848 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v konečné fázi chovu standardní kódu KN 0105 99 10:
                                       1,48 EUR na zvíře pro nejvýše 900 255 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v konečné fázi chovu CHZO kódu KN 0105 99 10:
                                       1,645 EUR na zvíře pro nejvýše 7 818 392 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny mulard v konečné fázi chovu Label rouge kódu KN 0105 99 10:
                                       2,63 EUR na zvíře pro nejvýše 559 637 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny pižmové standardní kódu KN 0105 99 10:
                                       0,48 EUR na zvíře pro nejvýše 71 331 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny pižmové certifikované kódu KN 0105 99 10:
                                       0,585 EUR na zvíře pro nejvýše 7 579 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny pižmové Label rouge kódu KN 0105 99 10:
                                       0,625 EUR na zvíře pro nejvýše 28 344 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       kachny divoké kódu KN 0105 99 10:
                                       1,1325 EUR na zvíře pro nejvýše 7 392 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy na výkrm kódu KN 0105 99 20:
                                       2,855 EUR na zvíře pro nejvýše 50 179 zvířat,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       husy v konečné fázi chovu kódu KN 0105 99 20:
                                       5,54 EUR na zvíře pro nejvýše 49 500 zvířat;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               na ztrátu produkce, usmrcení a likvidaci nosnic na konci produkčního cyklu a plemenných kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus na jatkách a v zemědělských podnicích, které se nacházejí v dalším uzavřeném pásmu, se na zvíře použijí tyto pevné sazby až do maximální výše 519 155 EUR:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           nosnice na konci produkčního cyklu a plemenní kohouti a slepice druhu Gallus domesticus kódu KN 0105 94 00, přepravovaní, usmrcení na jatkách a zlikvidovaní:
                           0,2645 EUR na zvíře pro nejvýše 1 902 064 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           plemenní kohouti a slepice druhu Gallus domesticus, usmrcení v zemědělském podniku a zlikvidovaní, kódu KN 0105 94 00:
                           1,055 EUR na zvíře pro nejvýše 15 222 zvířat;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               na prodloužení období bez obsádky v hospodářstvích s chovem standardních, ekologicky chovaných kuřat, kuřat s označením Label rouge a kuřat chovaných ve volném výběhu, kohoutů, perliček, krocanů a krůt a křepelek s označením Label Rouge a chovaných ve volném výběhu, která se nacházejí v ochranných pásmech, pásmech dozoru a v dalším uzavřeném pásmu, včetně ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v návaznosti na zjištění posledních čtyř ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků ve dnech 15. července, 18. července, 25. července a 5. srpna 2016, se na zvíře použijí tyto pevné sazby až do maximální výše 1 430 908 EUR:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           standardní kuřata a kohouti kódu KN 0105 94 00:
                           0,00191 EUR na zvíře a den pro nejvýše 31 247 850 zvířat a do maximální výše 626 466 EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           kuřata Label Rouge nebo chovaná ve volném výběhu kódu KN 0105 94 00:
                           0,00416563 EUR na zvíře a den pro nejvýše 14 105 345 zvířat a do maximální výše 616 878 EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           ekologicky chovaná kuřata kódu KN 0105 94 00:
                           0,005050685 EUR na zvíře a den pro nejvýše 700 201 zvířat a do maximální výše 37 039 EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           perličky Label Rouge a chované ve volném výběhu kódu KN 0105 99 50:
                           0,00365332 EUR na zvíře a den pro nejvýše 1 405 735 zvířat a do maximální výše 53 856 EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           krocani a krůty kódu KN 0105 99 30:
                           0,005195 EUR na zvíře a den pro nejvýše 1 533 617 zvířat a do maximální výše 83 371 EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           křepelky kódu KN 0106 39 80:
                           0,000605 EUR na zvíře a den pro nejvýše 2 102 602 zvířat a do maximální výše 13 298 EUR;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               na ztráty produkce živých kuřat, živých perliček, živých krůt a krocanů v počáteční fázi chovu pro francouzský vnitrostátní trh, živých krocanů a krůt v počáteční fázi chovu pro trh Unie, živých nosnic v počáteční fázi chovu, živých dospělých kuřat a živých dospělých perliček se na zvíře použijí tyto pevné sazby až do maximální výše 545 152 EUR:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živá kuřata v počáteční fázi chovu kódu KN 0105 94 00:
                           0,591 EUR na zvíře pro nejvýše 183 439 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živé perličky v počáteční fázi chovu kódu KN 0105 99 50:
                           0,4955 EUR na zvíře pro nejvýše 126 996 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živí krocani a krůty v počáteční fázi chovu pro francouzský vnitrostátní trh kódu KN 0105 99 30:
                           0,681 EUR na zvíře pro nejvýše 21 166 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živí krocani a krůty v počáteční fázi chovu pro trh Unie kódu KN 0105 99 30:
                           0,633 EUR na zvíře pro nejvýše 423 320 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živé nosnice v počáteční fázi chovu kódu KN 0105 94 00:
                           0,43 EUR na zvíře pro nejvýše 56 443 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živá dospělá kuřata kódu KN 0105 94 00:
                           0,47 EUR na zvíře pro nejvýše 98 775 zvířat,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           živé dospělé perličky chovu kódu KN 0105 99 50:
                           0,49 EUR na zvíře pro nejvýše 42 332 zvířat.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 3
   Příspěvek Unie na spolufinancování v souladu s tímto nařízením je omezen na zvířata a produkty, na něž se neposkytuje kompenzace v rámci státních podpor ani pojištění a pro něž nebyl vyplacen žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.
   Článek 4
   Francie provede správní a fyzické kontroly v souladu s články 58 a 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (10).
   Francouzské orgány zejména ověří:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               způsobilost žadatele předkládajícího žádost o podporu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u každého způsobilého žadatele: způsobilost, množství a hodnotu skutečné ztráty produkce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               že žádný způsobilý žadatel neobdržel na kompenzaci ztrát uvedených v článku 2 financování z jiného zdroje.
            
         
      
   
   V případě způsobilých žadatelů, u nichž jsou dokončeny správní kontroly, může být podpora vyplacena bez čekání na provedení všech kontrol, zejména těch, které se týkají žadatelů vybraných pro kontroly na místě.
   V případech, kdy způsobilost žadatele nebyla potvrzena, se podpora vrací zpět a jsou uplatněny sankce.
   Článek 5
   Francouzské orgány sdělí Komisi schválení plateb.
   Článek 6
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2239 ze dne 2. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypů H5N1 a H5N2 ve Francii (Úř. věst. L 317, 3.12.2015, s. 37).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2460 ze dne 23. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 339, 24.12.2015, s. 52).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/42 ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 11, 16.1.2016, s. 10).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/237 ze dne 17. února 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 44, 19.2.2016, s. 12).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/447 ze dne 22. března 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 76).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Části Francie a období, na které odkazuje článek 1
      
      Části Francie a období stanovené podle směrnice 2005/94/ES a vymezené v těchto předpisech:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2239 ze dne 2. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypů H5N1 a H5N2 ve Francii (Úř. věst. L 317, 3.12.2015, s. 37),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2460 ze dne 23. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 339, 24.12.2015, s. 52),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/42 ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 11, 16.1.2016, s. 10),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/237 ze dne 17. února 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 44, 19.2.2016, s. 12),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/447 ze dne 22. března 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2460 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii (Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 76),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhláška ze dne 2. prosince 2015, kterou se vymezuje uzavřené pásmo s nízkým rizikem v návaznosti na ohlášení vysoce patogenní influenzy ptáků a kterou se omezuje určitý pohyb mimo území státu z departementu Dordogne (Arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite de la déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national depuis le département de la Dordogne) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 3.12.2016, text 38 ze 178),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhláška ze dne 17. prosince 2015, kterou se stanoví doplňující ustanovení pro boj proti vysoce patogenní influenze ptáků po zjištění nákazy na francouzském území (Arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 18.12.2016, text 56 ze 142),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhláška ze dne 15. ledna 2016, kterou se mění vyhláška ze dne 17. prosince 2015, kterou se stanoví doplňující ustanovení pro boj proti vysoce patogenní influenze ptáků po zjištění nákazy na francouzském území (Arrêté du 15 Janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 16.1.2016, text 31 z 85),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhláška ze dne 9. února 2016, kterou se stanoví doplňující ustanovení pro boj proti vysoce patogenní influenze ptáků po zjištění nákazy na francouzském území (Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaire contre l'influenza hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 10.2.2016, text 42 ze 129),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhláška ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví přechodná ustanovení pro boj proti vysoce patogenní influenze ptáků (Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 15.9.2016, text 33 ze 100),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhlášky prefektury, kterými se prohlašuje infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených mezi 24. listopadem 2015 a 18. dubnem 2016 (Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhlášky prefektury, kterými se vyhlašuje infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených mezi 24. listopadem 2015 a 18. dubnem 2016 (Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 24 novembre 2015 et le 18 avril 2016),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhlášky prefektury, kterými se prohlašuje infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených ve dnech 15., 18. a 25. července a 5. srpna 2016 (Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhlášky prefektury, kterými se zrušuje vyhlášení infekce v ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků potvrzených ve dnech 15., 18. a 25. července a 5. srpna 2016 (Arrêtés Préfectoraux de levée de Déclaration d'Infections des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés les 15 juillet, 18 juillet, 25 juillet et 5 août 2016).
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.