Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/296 ze dne 20. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 296/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 43/205
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/296
   ze dne 20. února 2017,
   kterým se po dvousté šedesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 15. února 2017 rozhodl o změně čtyř záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. února 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  „Sayf-Al Adl (také znám jako a) Saif Al-'Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani). Datum narození: a) 1963, b) 11.4.1963, c) 11.4.1960. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.“ se nahrazuje tímto:
                  „Sayf-Al Adl (také znám jako a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan. Datum narození: 11.4.1963. Místo narození: Monufia Governorate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Datum narození i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel). Datum narození: 11.4.1963. Místo narození: Monufia Governate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 25.1.2001.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  „Seifallah Ben-Hassine (také znám jako a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Datum narození: 8.11.1965. Státní příslušnost: tuniská. Další informace: vůdce Ansar al-Shari'a in Tunisia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“ se nahrazuje tímto:
                  „Seifallah Ben Hassine (také znám jako a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Datum narození: 8.11.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (také znám jako a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Datum narození: 1954. Číslo pasu: 00868774 (katarský cestovní pas, s platností do 27.4.2014). Národní identifikační číslo: 25463401784 (katarský doklad totožnosti, s platností do 6.12.2019). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“ se nahrazuje tímto:
                  „Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (také znám jako a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Datum narození: 1954. Místo narození: Dohá, Katar. Státní příslušnost: katarská. Číslo pasu: 00868774 (katarský cestovní pas, s platností do 27.4.2014). Národní identifikační číslo: 25463401784 (katarský doklad totožnosti, s platností do 6.12.2019). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  „Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi (také znám jako a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; c) Abu Usamah al-Rahman; d) Abu Shaima' Kuwaiti; e) Abu Usamah al-Kuwaiti; f) Abu Usama; g) Yusuf). Datum narození: 1973 (přibližně). Státní příslušnost: kuvajtská. Další informace: od roku 2013 se zdržuje v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“ se nahrazuje tímto:
                  „Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi (také znám jako a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; c) Abu Usamah al-Rahman; d) Abu Shaima' Kuwaiti; e) Abu Usamah al-Kuwaiti; f) Abu Usama; g) Yusuf). Datum narození: 6.3.1973. Státní příslušnost: kuvajtská. Další informace: od roku 2013 se zdržuje v Syrské arabské republice. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.