Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017, kterým se uvádí požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 306/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 48/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/306
   ze dne 6. února 2017,
   kterým se uvádí požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (1), a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V zájmu usnadnění harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice 2014/90/EU by prováděcí akty přijaté podle uvedené směrnice měly mít formu nařízení Komise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle směrnice 2014/90/EU je Komise povinna uvádět požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích, jakož i data, od nichž se tyto požadavky a zkušební normy mají uplatňovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výstroj, která nově podléhá harmonizovaným požadavkům Unie jako součást směrnice 2014/90/EU a jejích prováděcích aktů, by měla být výslovně uvedena jako nová položka ve sloupci 1 přílohy tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné a přiměřené povolit, aby nová položka, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohla být po přechodné období uváděna na trh a instalována na palubě lodi EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích se použijí na každou položku lodní výstroje uvedenou v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Výstroj uvedená jako nová položka ve sloupci 1 přílohy tohoto nařízení, která splňuje vnitrostátní požadavky pro schválení typu platné v členském státě před 16. březnem 2017, může být dále uváděna na trh a instalována na palubě lodě Unie do 16. března 2020.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Obecná poznámka: Pravidla SOLAS jsou ustanovení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, ve znění pozdějších předpisů.
      
         Obecná poznámka: U některých označení položky jsou v sloupci 3 uvedeny pod jedním označením položky některé možné varianty výrobků. Varianty výrobků jsou stanoveny samostatně a jsou od sebe odděleny tečkovanou čárou. Pro účely osvědčování se podle potřeby vybere pouze příslušná varianta výrobku (např. MED/3.3).
      
         Seznam použitých zkratek
      
      
         A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;
      
         A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;
      
         AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;
      
         CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);
      
         oběž.: oběžník;
      
         COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;
      
         COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;
      
         EN: evropská norma;
      
         ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích;
      
         FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;
      
         FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;
      
         HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;
      
         IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;
      
         ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;
      
         IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;
      
         IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;
      
         IMO: Mezinárodní námořní organizace;
      
         ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;
      
         ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;
      
         LSA: záchranné prostředky;
      
         MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;
      
         MED: směrnice o námořní výstroji;
      
         MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;
      
         MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;
      
         NOx
         : oxidy dusíku;
      
         Systémy O2/HC: kyslíkové a uhlovodíkové systémy;
      
         SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;
      
         SOx
         : oxidy síry;
      
         prav.: pravidlo;
      
         rez.: rezoluce.
      
         Poznámky použitelné pro celou tuto přílohu
      
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Obecně: Kromě zkušebních norem konkrétně uvedených v této příloze přezkoušení typu (schválení typu) musí být v souladu s použitelnými požadavky mezinárodních úmluv a příslušných rezolucí a oběžníků IMO. Tento soulad je uveden v modulech pro posuzování shody ve směrnici 2014/90/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Sloupec 3: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem „nebo“, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Sloupec 6: Za účelem zohlednění časového rámce pro stavbu lodí v závislosti na vlastnostech konkrétní námořní výstroje se použijí tyto výklady instalace na palubu (uvedeno v závorkách za daty):
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              I
                           
                           
                              :
                           
                           
                              První instalace výstroje ve funkční poloze na palubě lodi EU, jak je definována v článku 2 směrnice 2014/90/EU.
                           
                        
                        
                           
                              II
                           
                           
                              :
                           
                           
                              První instalace výstroje ve funkční poloze nebo uložení ve funkční poloze na palubě lodi EU.
                           
                        
                        
                           
                              III
                           
                           
                              :
                           
                           
                              Dodání výstroje do loděnice, pokud tento okamžik nastane do 30 měsíců před první instalací výstroje ve funkční poloze.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  Pokud existují dva řádky pro jeden vstup s námořní výstrojí (např. MED/1/1.2c), druhý (spodní) řádek obsahuje požadavky mezinárodních nástrojů, jež jsou vůči těm, které byly uvedeny v prvním (horním) řádku, aktualizované.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  V takových případech, a pokud není ve sloupcích 5 ani 6 uvedeno datum, to znamená, že nedošlo v příslušných zkušebních normách ke změně a že příslušná položka s námořní výstrojí musí splňovat požadavky uvedené ve (druhém) spodním řádku.
               
            
         
      
      1.   Záchranné prostředky
      
      Sloupec 2: Měl by se použít oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 2.
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Číslo nebo označení položky
               
               
                  Pravidla SOLAS 74 v platném znění a případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO
               
               
                  Zkušební normy
               
               
                  Moduly pro posuzování shody
               
               
                  Data uvedení na trh
               
               
                  Data instalace na palubě
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
            
            
               
                  MED/1.1
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné kruhy
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.2a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.2a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.2b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          pro záchranné kruhy;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.2b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          pro záchranné kruhy;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1/1.2c
                  Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              pro záchranné vesty.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1/1.2c
                  Pozici označující světla pro záchranné prostředky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              pro záchranné vesty.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.3
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.4
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné vesty
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 922,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1304,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1470.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.5a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          neizolovaný námořní záchranný oblek;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.5b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          izolovaný námořní záchranný oblek;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.5c
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení spolu SE záchrannou vestou
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          obleky chránící před povětrnostními vlivy.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.6a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          neizolovaný námořní záchranný oblek;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.6b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          izolovaný námořní záchranný oblek;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.6c
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy navržené k nošení BEZ záchranné vesty
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          obleky chránící před povětrnostními vlivy.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/7,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.7
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pomůcky tepelné ochrany
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/22,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/32,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1046.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.8
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/6,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.9
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ruční pochodně (pyrotechnika)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.10
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) III,
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.11
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Zařízení pro vrhání lanek
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/18,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VII,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.12
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nafukovací záchranné vory
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
                  A pro prodloužené servisní intervaly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/13,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 811,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.13
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pevné záchranné vory
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 811.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.14
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
                  A pro prodloužené servisní intervaly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 809,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 811,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.15
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
                  A pro prodloužené servisní intervaly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 809,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 811,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1328.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.16
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/13,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 811.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.17a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné čluny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zčásti uzavřené,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zcela uzavřené.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1423.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.17b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Záchranné čluny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          záchranné čluny spouštěné volným pádem
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC.1/oběž. 1423.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.18
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pevné záchranářské čluny
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.19
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nafukovací záchranářské čluny
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ISO 15372 (2000).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/21,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/31,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.20a
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rychlé záchranářské čluny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          nafukovací;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ISO 15372 (2000).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1016,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1094.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.20b
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rychlé záchranářské čluny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          pevné;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ISO 15372 (2000).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1016,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1094.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.20c
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rychlé záchranářské čluny:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          s pevným trupem.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1006,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ISO 15372 (2000).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/26,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1016,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              IMO MSC/oběž. 1094.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  MED/1.21
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/4,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. X/3.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.81(70) v platném znění.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  B+D
                  B+E
                  B+F
                  G
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Požadavky na přepravu a funkčnost
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/23,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/33,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              SOLAS 74, prav. III/34,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) VI,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Položka MED/1.22 Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla – položka záměrně nevyplněna.
               
            
            
               
                  MED/1.23
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Požadavky na schválení typu
                  
                     
                    &nb