Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/309 ze dne 23. února 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2016 do 30. března 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonuText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 309/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 53/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/309
   ze dne 23. února 2017,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2016 do 30. března 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr a základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a koeficientu volatility.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 9. ledna 2017 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce prosince 2016. Uvedené informace byly dne 9. ledna 2017 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2016 do 30. března 2017 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 31. prosince 2016.
   Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
   
      V Bruselu dne 23. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  euro
               
               
                  česká koruna
               
               
                  dánská koruna
               
               
                  forint
               
               
                  švédská koruna
               
               
                  kuna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  -0,302  %
               
               
                  0,057  %
               
               
                  -0,312  %
               
               
                  0,262  %
               
               
                  -0,582  %
               
               
                  0,743  %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  -0,261  %
               
               
                  0,135  %
               
               
                  -0,271  %
               
               
                  0,626  %
               
               
                  -0,445  %
               
               
                  1,113  %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  -0,208  %
               
               
                  0,195  %
               
               
                  -0,218  %
               
               
                  0,849  %
               
               
                  -0,250  %
               
               
                  1,564  %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  -0,123  %
               
               
                  0,307  %
               
               
                  -0,133  %
               
               
                  1,340  %
               
               
                  -0,050  %
               
               
                  2,029  %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  -0,024  %
               
               
                  0,405  %
               
               
                  -0,034  %
               
               
                  1,688  %
               
               
                  0,159  %
               
               
                  2,370  %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,092  %
               
               
                  0,488  %
               
               
                  0,081  %
               
               
                  2,135  %
               
               
                  0,362  %
               
               
                  2,605  %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,215  %
               
               
                  0,578  %
               
               
                  0,205  %
               
               
                  2,456  %
               
               
                  0,557  %
               
               
                  2,765  %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,341  %
               
               
                  0,642  %
               
               
                  0,330  %
               
               
                  2,694  %
               
               
                  0,735  %
               
               
                  2,865  %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,461  %
               
               
                  0,714  %
               
               
                  0,451  %
               
               
                  2,880  %
               
               
                  0,889  %
               
               
                  2,922  %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,571  %
               
               
                  0,774  %
               
               
                  0,561  %
               
               
                  3,029  %
               
               
                  1,026  %
               
               
                  2,969  %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,671  %
               
               
                  0,848  %
               
               
                  0,660  %
               
               
                  3,182  %
               
               
                  1,196  %
               
               
                  3,014  %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,760  %
               
               
                  0,912  %
               
               
                  0,750  %
               
               
                  3,337  %
               
               
                  1,379  %
               
               
                  3,056  %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,841  %
               
               
                  0,948  %
               
               
                  0,830  %
               
               
                  3,486  %
               
               
                  1,559  %
               
               
                  3,097  %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,908  %
               
               
                  0,973  %
               
               
                  0,897  %
               
               
                  3,623  %
               
               
                  1,725  %
               
               
                  3,136  %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,958  %
               
               
                  1,005  %
               
               
                  0,948  %
               
               
                  3,742  %
               
               
                  1,878  %
               
               
                  3,172  %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,993  %
               
               
                  1,053  %
               
               
                  0,982  %
               
               
                  3,840  %
               
               
                  2,015  %
               
               
                  3,207  %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,019  %
               
               
                  1,114  %
               
               
                  1,009  %
               
               
                  3,921  %
               
               
                  2,139  %
               
               
                  3,240  %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,046  %
               
               
                  1,183  %
               
               
                  1,035  %
               
               
                  3,988  %
               
               
                  2,250  %
               
               
                  3,272  %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,077  %
               
               
                  1,257  %
               
               
                  1,066  %
               
               
                  4,043  %
               
               
                  2,351  %
               
               
                  3,301  %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,117  %
               
               
                  1,333  %
               
               
                  1,107  %
               
               
                  4,089  %
               
               
                  2,442  %
               
               
                  3,330  %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,167  %
               
               
                  1,410  %
               
               
                  1,157  %
               
               
                  4,127  %
               
               
                  2,524  %
               
               
                  3,357  %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,226  %
               
               
                  1,487  %
               
               
                  1,216  %
               
               
                  4,158  %
               
               
                  2,600  %
               
               
                  3,382  %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,289  %
               
               
                  1,563  %
               
               
                  1,279  %
               
               
                  4,184  %
               
               
                  2,669  %
               
               
                  3,407  %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,355  %
               
               
                  1,637  %
               
               
                  1,346  %
               
               
                  4,206  %
               
               
                  2,732  %
               
               
                  3,430  %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,423  %
               
               
                  1,709  %
               
               
                  1,414  %
               
               
                  4,224  %
               
               
                  2,790  %
               
               
                  3,452  %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,492  %
               
               
                  1,779  %
               
               
                  1,482  %
               
               
                  4,239  %
               
               
                  2,844  %
               
               
                  3,473  %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,559  %
               
               
                  1,847  %
               
               
                  1,550  %
               
               
                  4,251  %
               
               
                  2,894  %
               
               
                  3,494  %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,626  %
               
               
                  1,912  %
               
               
                  1,618  %
               
               
                  4,261  %
               
               
                  2,940  %
               
               
                  3,513  %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,692  %
               
               
                  1,975  %
               
               
                  1,683  %
               
               
                  4,269  %
               
               
                  2,983  %
               
               
                  3,531  %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,756  %
               
               
                  2,035  %
               
               
                  1,748  %
               
               
                  4,276  %
               
               
                  3,024  %
               
               
                  3,549  %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  1,818  %
               
               
                  2,093  %
               
               
                  1,810  %
               
               
                  4,281  %
               
               
                  3,061  %
               
               
                  3,566  %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  1,878  %
               
               
                  2,148  %
               
               
                  1,871  %
               
               
                  4,286  %
               
               
                  3,097  %
               
               
                  3,582  %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  1,937  %
               
               
                  2,202  %
               
               
                  1,929  %
               
               
                  4,289  %
               
               
                  3,130  %
               
               
                  3,597  %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  1,993  %
               
               
                  2,253  %
               
               
                  1,985  %
               
               
                  4,292  %
               
               
                  3,161  %
               
               
                  3,612  %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,047  %
               
               
                  2,302  %
               
               
                  2,040  %
               
               
                  4,294  %
               
               
                  3,191  %
               
               
                  3,626  %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,099  %
               
               
                  2,349  %
               
               
                  2,092  %
               
               
                  4,295  %
               
               
                  3,219  %
               
               
                  3,640  %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,149  %
               
               
                  2,394  %
               
               
                  2,143  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,245  %
               
               
                  3,653  %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,198  %
               
               
                  2,437  %
               
               
                  2,191  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,270  %
               
               
                  3,666  %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,244  %
               
               
                  2,479  %
               
               
                  2,238  %
               
               
                  4,297  %
               
               
                  3,294  %
               
               
                  3,678  %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,289  %
               
               
                  2,518  %
               
               
                  2,283  %
               
               
                  4,297  %
               
               
                  3,317  %
               
               
                  3,689  %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,332  %
               
               
                  2,556  %
               
               
                  2,326  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,338  %
               
               
                  3,700  %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,373  %
               
               
                  2,593  %
               
               
                  2,367  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,358  %
               
               
                  3,711  %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,413  %
               
               
                  2,628  %
               
               
                  2,407  %
               
               
                  4,295  %
               
               
                  3,378  %
               
               
                  3,721  %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,451  %
               
               
                  2,662  %
               
               
                  2,446  %
               
               
                  4,294  %
               
               
                  3,397  %
               
               
                  3,731  %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,488  %
               
               
                  2,694  %
               
               
                  2,483  %
               
               
                  4,293  %
               
               
                  3,414  %
               
               
                  3,741  %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,524  %
               
               
                  2,726  %
               
               
                  2,518  %
               
               
                  4,292  %
               
               
                  3,431  %
               
               
                  3,750  %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,558  %
               
               
                  2,756  %
               
               
                  2,552  %
               
               
                  4,291  %
               
               
                  3,448  %
               
               
                  3,759  %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,591  %
               
               
                  2,785  %
               
               
                  2,585  %
               
               
                  4,290  %
               
               
                  3,463  %
               
               
                  3,767  %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,622  %
               
               
                  2,813  %
               
               
                  2,617  %
               
               
                  4,289  %
               
               
                  3,478  %
               
               
                  3,775  %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,653  %
               
               
                  2,839  %
               
               
                  2,648  %
               
               
                  4,288  %
               
               
                  3,493  %
               
               
                  3,783  %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,682  %
               
               
                  2,865  %
               
               
                  2,677  %
               
               
                  4,287  %
               
               
                  3,506  %
               
               
                  3,791  %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,711  %
               
               
                  2,890  %
               
               
                  2,706  %
               
               
                  4,286  %
               
               
                  3,520  %
               
               
                  3,799  %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,738  %
               
               
                  2,914  %
               
               
                  2,733  %
               
               
                  4,285  %
               
               
                  3,533  %
               
               
                  3,806  %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,764  %
               
               
                  2,938  %
               
               
                  2,760  %
               
               
                  4,283  %
               
               
                  3,545  %
               
               
                  3,813  %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,790  %
               
               
                  2,960  %
               
               
                  2,785  %
               
               
                  4,282  %
               
               
                  3,557  %
               
               
                  3,819  %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,815  %
               
               
                  2,982  %
               
               
                  2,810  %
               
               
                  4,281  %
               
               
                  3,568  %
               
               
                  3,826  %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,839  %
               
               
                  3,003  %
               
               
                  2,834  %
               
               
                  4,280  %
               
               
                  3,579  %
               
               
                  3,832  %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,862  %
               
               
                  3,023  %
               
               
                  2,857  %
               
               
                  4,279  %
               
               
                  3,590  %
               
               
                  3,838  %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  2,884  %
               
               
                  3,043  %
               
               
                  2,880  %
               
               
                  4,278  %
               
               
                  3,600  %
               
               
                  3,844  %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  2,906  %
               
               
                  3,062  %
               
               
                  2,901  %
               
               
                  4,277  %
               
               
                  3,610  %
               
               
                  3,850  %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  2,927  %
               
               
                  3,080  %
               
               
                  2,922  %
               
               
                  4,275  %
               
               
                  3,620  %
               
               
                  3,856  %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  2,947  %
               
               
                  3,098  %
               
               
                  2,943  %
               
               
                  4,274  %
               
               
                  3,629  %
               
               
                  3,861  %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  2,966  %
               
               
                  3,115  %
               
               
                  2,962  %
               
               
                  4,273  %
               
               
                  3,638  %
               
               
                  3,866  %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  2,986  %
               
               
                  3,132  %
               
               
                  2,982  %
               
               
                  4,272  %
               
               
                  3,647  %
               
               
                  3,871  %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,004  %
               
               
                  3,148  %
               
               
                  3,000  %
               
               
                  4,271  %
               
               
                  3,655  %
               
               
                  3,876  %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,022  %
               
               
                  3,164  %
               
               
                  3,018  %
               
               
                  4,270  %
               
               
                  3,664  %
               
               
                  3,881  %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,039  %
               
               
                  3,179  %
               
               
                  3,036  %
               
               
                  4,269  %
               
               
                  3,672  %
               
               
                  3,886  %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,056  %
               
               
                  3,194  %
               
               
                  3,053  %
               
               
                  4,268  %
               
               
                  3,679  %
               
               
                  3,890  %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,073  %
               
               
                  3,209  %
               
               
                  3,069  %
               
               
                  4,267  %
               
               
                  3,687  %
               
               
                  3,895  %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,089  %
               
               
                  3,223  %
               
               
                  3,085  %
               
               
                  4,267  %
               
               
                  3,694  %
               
               
                  3,899  %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,104  %
               
               
                  3,236  %
               
               
                  3,101  %
               
               
                  4,266  %
               
               
                  3,701  %
               
               
                  3,903  %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,119  %
               
               
                  3,250  %
               
               
                  3,116  %
               
               
                  4,265  %
               
               
                  3,708  %
               
               
                  3,907  %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,134  %
               
               
                  3,263  %
               
               
                  3,131  %
               
               
                  4,264  %
               
               
                  3,715  %
               
               
                  3,911  %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,148  %
               
               
                  3,275  %
               
               
                  3,145  %
               
               
                  4,263  %
               
               
                  3,722  %
               
               
                  3,915  %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,162  %
               
               
                  3,287  %
               
               
                  3,159  %
               
               
                  4,262  %
               
               
                  3,728  %
               
               
                  3,919  %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,176  %
               
               
                  3,299  %
               
               
                  3,172  %
               
               
                  4,261  %
               
               
                  3,734  %
               
               
                  3,922  %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,189  %
               
               
                  3,311  %
               
               
                  3,186  %
               
               
                  4,261  %
               
               
                  3,740  %
               
               
                  3,926  %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,202  %
               
               
                  3,322  %
               
               
                  3,199  %
               
               
                  4,260  %
               
               
                  3,746  %
               
               
                  3,929  %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,215  %
               
               
                  3,333  %
               
               
                  3,211  %
               
               
                  4,259  %
               
               
                  3,752  %
               
               
                  3,933  %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,227  %
               
               
                  3,344  %
               
               
                  3,224  %
               
               
                  4,258  %
               
               
                  3,757  %
               
               
                  3,936  %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,239  %
               
               
                  3,355  %
               
               
                  3,236  %
               
               
                  4,258  %
               
               
                  3,763  %
               
               
                  3,939  %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,250  %
               
               
                  3,365  %
               
               
                  3,247  %
               
               
                  4,257  %
               
               
                  3,768  %
               
               
                  3,943  %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,262  %
               
               
                  3,375  %
               
               
                  3,259  %
               
               
                  4,256  %
               
               
                  3,773  %
               
               
                  3,946  %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,273  %
               
               
                  3,385  %
               
               
                  3,270  %
               
               
                  4,256  %
               
               
                  3,778  %
               
               
                  3,949  %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,284  %
               
               
                  3,394  %
               
               
                  3,281  %
               
               
                  4,255  %
               
               
                  3,783  %
               
               
                  3,952  %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,294  %
               
               
                  3,404  %
               
               
                  3,291  %
               
               
                  4,254  %
               
               
                  3,788  %
               
               
                  3,954  %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,305  %
               
               
                  3,413  %
               
               
                  3,302  %
               
               
                  4,254  %
               
               
                  3,793  %
               
               
                  3,957  %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,315  %
               
               
                  3,422  %
               
               
                  3,312  %
               
               
                  4,253  %
               
               
                  3,797  %
               
               
                  3,960  %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,325  %
               
               
                  3,430  %
               
               
                  3,322  %
               
               
                  4,253  %
               
               
                  3,802  %
               
               
                  3,963  %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,334  %
               
               
                  3,439  %
               
               
                  3,332  %
               
               
                  4,252  %
               
               
                  3,806  %
               
               
                  3,965  %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,344  %
               
               
                  3,447  %
               
               
                  3,341  %
               
               
                  4,251  %
               
               
                  3,811  %
               
               
                  3,968  %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,353  %
               
               
                  3,455  %
               
               
                  3,350  %
               
               
                  4,251  %
               
               
                  3,815  %
               
               
                  3,970  %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,362  %
               
               
                  3,463  %
               
               
                  3,359  %
               
               
                  4,250  %
               
               
                  3,819  %
               
               
                  3,973  %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,371  %
               
               
                  3,471  %
               
               
                  3,368  %
               
               
                  4,250  %
               
               
                  3,823  %
               
               
                  3,975  %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,380  %
               
               
                  3,479  %
               
               
                  3,377  %
               
               
                  4,249  %
               
               
                  3,827  %
               
               
                  3,978  %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,388  %
               
               
                  3,486  %
               
               
                  3,386  %
               
               
                  4,249  %
               
               
                  3,831  %
               
               
                  3,980  %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,397  %
               
               
                  3,494  %
               
               
                  3,394  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  3,835  %
               
               
                  3,982  %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,405  %
               
               
                  3,501  %
               
               
                  3,402  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  3,838  %
               
               
                  3,984  %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,413  %
               
               
                  3,508  %
               
               
                  3,410  %
               
               
                  4,247  %
               
               
                  3,842  %
               
               
                  3,987  %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,421  %
               
               
                  3,515  %
               
               
                  3,418  %
               
               
                  4,247  %
               
               
                  3,846  %
               
               
                  3,989  %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,428  %
               
               
                  3,521  %
               
               
                  3,426  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  3,849  %
               
               
                  3,991  %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,436  %
               
               
                  3,528  %
               
               
                  3,433  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  3,853  %
               
               
                  3,993  %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,443  %
               
               
                  3,535  %
               
               
                  3,441  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  3,856  %
               
               
                  3,995  %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,450  %
               
               
                  3,541  %
               
               
                  3,448  %
               
               
                  4,245  %
               
               
                  3,859  %
               
               
                  3,997  %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,458  %
               
               
                  3,547  %
               
               
                  3,455  %
               
               
                  4,245  %
               
               
                  3,863  %
               
               
                  3,999  %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,465  %
               
               
                  3,553  %
               
               
                  3,462  %
               
               
                  4,244  %
               
               
                  3,866  %
               
               
                  4,001  %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,471  %
               
               
                  3,559  %
               
               
                  3,469  %
               
               
                  4,244  %
               
               
                  3,869  %
               
               
                  4,002  %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,478  %
               
               
                  3,565  %
               
               
                  3,476  %
               
               
                  4,243  %
               
               
                  3,872  %
               
               
                  4,004  %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,485  %
               
               
                  3,571  %
               
               
                  3,482  %
               
               
                  4,243  %
               
               
                  3,875  %
               
               
                  4,006  %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,491  %
               
               
                  3,577  %
               
               
                  3,489  %
               
               
                  4,243  %
               
               
                  3,878  %
               
               
                  4,008  %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,498  %
               
               
                  3,582  %
               
               
                  3,495  %
               
               
                  4,242  %
               
               
                  3,881  %
               
               
                  4,010  %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,504  %
               
               
                  3,588  %
               
               
                  3,502  %
               
               
                  4,242  %
               
               
                  3,884  %
               
               
                  4,011  %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,510  %
               
               
                  3,593  %
               
               
                  3,508  %
               
               
                  4,241  %
               
               
                  3,886  %
               
               
                  4,013  %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,516  %
               
               
                  3,599  %
               
               
                  3,514  %
               
               
                  4,241  %
               
               
                  3,889  %
               
               
                  4,015  %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,522  %
               
               
                  3,604  %
               
               
                  3,520  %
               
               
                  4,241  %
               
               
                  3,892  %
               
               
                  4,016  %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,528  %
               
               
                  3,609  %
               
               
                  3,526  %
               
               
                  4,240  %
               
               
                  3,895  %
               
               
                  4,018  %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,533  %
               
               
                  3,614  %
               
               
                  3,531  %
               
               
                  4,240  %
               
               
                  3,897  %
               
               
                  4,019  %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,539  %
               
               
                  3,619  %
               
               
                  3,537  %
               
               
                  4,240  %
               
               
                  3,900  %
               
               
                  4,021  %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,545  %
               
               
                  3,624  %
               
               
                  3,542  %
               
               
                  4,239  %
               
               
                  3,902  %
               
               
                  4,022  %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,550  %
               
               
                  3,629  %
               
               
                  3,548  %
               
               
                  4,239  %
               
               
                  3,905  %
               
               
                  4,024  %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,555  %
               
               
                  3,633  %
               
               
                  3,553  %
               
               
                  4,239  %
               
               
                  3,907  %
               
               
                  4,025  %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,561  %
               
               
                  3,638  %
               
               
                  3,559  %
               
               
                  4,238  %
               
               
                  3,910  %
               
               
                  4,027  %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,566  %
               
               
                  3,642  %
               
               
                  3,564  %
               
               
                  4,238  %
               
               
                  3,912  %
               
               
                  4,028  %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,571  %
               
               
                  3,647  %
               
               
                  3,569  %
               
               
                  4,238  %
               
               
                  3,914  %
               
               
                  4,030  %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,576  %
               
               
                  3,651  %
               
               
                  3,574  %
               
               
                  4,238  %
               
               
                  3,916  %
               
               
                  4,031  %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,581  %
               
               
                  3,656  %
               
               
                  3,579  %
               
               
                  4,237  %
               
               
                  3,919  %
               
               
                  4,032  %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,586  %
               
               
                  3,660  %
               
               
                  3,584  %
               
               
                  4,237  %
               
               
                  3,921  %
               
               
                  4,034  %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,591  %
               
               
                  3,664  %
               
               
                  3,589  %
               
               
                  4,237  %
               
               
                  3,923  %
               
               
                  4,035  %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,595  %
               
               
                  3,668  %
               
               
                  3,593  %
               
               
                  4,236  %
               
               
                  3,925  %
               
               
                  4,036  %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,600  %
               
               
                  3,672  %
               
               
                  3,598  %
               
               
                  4,236  %
               
               
                  3,927  %
               
               
                  4,037  %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,605  %
               
               
                  3,676  %
               
               
                  3,603  %
               
               
                  4,236  %
               
               
                  3,929  %
               
               
                  4,039  %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,609  %
               
               
                  3,680  %
               
               
                  3,607  %
               
               
                  4,236  %
               
               
                  3,931  %
               
               
                  4,040  %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,613  %
               
               
                  3,684  %
               
               
                  3,612  %
               
               
                  4,235  %
               
               
                  3,934  %
               
               
                  4,041  %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,618  %
               
               
                  3,688  %
               
               
                  3,616  %
               
               
                  4,235  %
               
               
                  3,935  %
               
               
                  4,042  %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,622  %
               
               
                  3,692  %
               
               
                  3,620  %
               
               
                  4,235  %
               
               
                  3,937  %
               
               
                  4,043  %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,626  %
               
               
                  3,696  %
               
               
                  3,624  %
               
               
                  4,234  %
               
               
                  3,939  %
               
               
                  4,045  %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,631  %
               
               
                  3,699  %
               
               
                  3,629  %
               
               
                  4,234  %
               
               
                  3,941  %
               
               
                  4,046  %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,635  %
               
               
                  3,703  %
               
               
                  3,633  %
               
               
                  4,234  %
               
               
                  3,943  %
               
               
                  4,047  %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,639  %
               
               
                  3,706  %
               
               
                  3,637  %
               
               
                  4,234  %
               
               
                  3,945  %
               
               
                  4,048  %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,643  %
               
               
                  3,710  %
               
               
                  3,641  %
               
               
                  4,233  %
               
               
                  3,947  %
               
               
                  4,049  %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,647  %
               
               
                  3,713  %
               
               
                  3,645  %
               
               
                  4,233  %
               
               
                  3,949  %
               
               
                  4,050  %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,651  %
               
               
                  3,717  %
               
               
                  3,649  %
               
               
                  4,233  %
               
               
                  3,950  %
               
               
                  4,051  %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,654  %
               
               
                  3,720  %
               
               
                  3,653  %
               
               
                  4,233  %
               
               
                  3,952  %
               
               
                  4,052  %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,658  %
               
               
                  3,724  %
               
               
                  3,656  %
               
               
                  4,233  %
               
               
                  3,954  %
               
               
                  4,053  %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,662  %
               
               
                  3,727  %
               
               
                  3,660  %
               
               
                  4,232  %
               
               
                  3,956  %
               
               
                  4,054  %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,666  %
               
               
                  3,730  %
               
               
                  3,664  %
               
               
                  4,232  %
               
               
                  3,957  %
               
               
                  4,055  %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,669  %
               
               
                  3,733  %
               
               
                  3,667  %
               
               
                  4,232  %
               
               
                  3,959  %
               
               
                  4,056  %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,673  %
               
               
                  3,736  %
               
               
                  3,671  %
               
               
                  4,232  %
               
               
                  3,960  %
               
               
                  4,057  %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,676  %
               
               
                  3,740  %
               
               
                  3,675  %
               
               
                  4,231  %
               
               
                  3,962  %
               
               
                  4,058  %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,680  %
               
               
                  3,743  %
               
               
                  3,678  %
               
               
                  4,231  %
               
               
                  3,964  %
               
               
                  4,059  %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  lev
               
               
                  libra šterlinků
               
               
                  rumunský leu
               
               
                  zlotý
               
               
                  švédská koruna
               
               
                  norská koruna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  -0,352  %
               
               
                  0,382  %
               
               
                  0,971  %
               
               
                  1,480  %
               
               
                  4,871  %
               
               
                  1,005  %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  -0,311  %
               
               
                  0,439  %
               
               
                  1,404  %
               
               
                  1,967  %
               
               
                  4,890  %
               
               
                  1,186  %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  -0,258  %
               
               
                  0,520  %
               
               
                  1,831  %
               
               
                  2,305  %
               
               
                  4,910  %
               
               
                  1,257  %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  -0,173  %
               
               
                  0,607  %
               
               
                  2,227  %
               
               
                  2,583  %
               
               
                  4,906  %
               
               
                  1,358  %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  -0,074  %
               
               
                  0,694  %
               
               
                  2,589  %
               
               
                  2,843  %
               
               
                  4,892  %
               
               
                  1,461  %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,041  %
               
               
                  0,781  %
               
               
                  2,914  %
               
               
                  3,109  %
               
               
                  4,880  %
               
               
                  1,564  %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,165  %
               
               
                  0,873  %
               
               
                  3,171  %
               
               
                  3,240  %
               
               
                  4,872  %
               
               
                  1,658  %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,290  %
               
               
                  0,948  %
               
               
                  3,352  %
               
               
                  3,371  %
               
               
                  4,865  %
               
               
                  1,747  %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,411  %
               
               
                  1,017  %
               
               
                  3,496  %
               
               
                  3,472  %
               
               
                  4,855  %
               
               
                  1,816  %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,520  %
               
               
                  1,079  %
               
               
                  3,624  %
               
               
                  3,551  %
               
               
                  4,843  %
               
               
                  1,874  %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,619  %
               
               
                  1,135  %
               
               
                  3,728  %
               
               
                  3,616  %
               
               
                  4,830  %
               
               
                  1,937  %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,709  %
               
               
                  1,170  %
               
               
                  3,812  %
               
               
                  3,669  %
               
               
                  4,816  %
               
               
                  2,004  %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,789  %
               
               
                  1,209  %
               
               
                  3,879  %
               
               
                  3,715  %
               
               
                  4,801  %
               
               
                  2,072  %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,856  %
               
               
                  1,240  %
               
               
                  3,935  %
               
               
                  3,753  %
               
               
                  4,786  %
               
               
                  2,141  %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,907  %
               
               
                  1,263  %
               
               
                  3,981  %
               
               
                  3,787  %
               
               
                  4,772  %
               
               
                  2,208  %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,941  %
               
               
                  1,282  %
               
               
                  4,019  %
               
               
                  3,816  %
               
               
                  4,757  %
               
               
                  2,273  %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  0,967  %
               
               
                  1,295  %
               
               
                  4,050  %
               
               
                  3,841  %
               
               
                  4,743  %
               
               
                  2,337  %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  0,993  %
               
               
                  1,302  %
               
               
                  4,077  %
               
               
                  3,864  %
               
               
                  4,729  %
               
               
                  2,398  %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,025  %
               
               
                  1,307  %
               
               
                  4,100  %
               
               
                  3,884  %
               
               
                  4,715  %
               
               
                  2,457  %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,065  %
               
               
                  1,316  %
               
               
                  4,119  %
               
               
                  3,901  %
               
               
                  4,702  %
               
               
                  2,513  %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,116  %
               
               
                  1,318  %
               
               
                  4,135  %
               
               
                  3,918  %
               
               
                  4,689  %
               
               
                  2,567  %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,175  %
               
               
                  1,314  %
               
               
                  4,149  %
               
               
                  3,932  %
               
               
                  4,677  %
               
               
                  2,618  %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,240  %
               
               
                  1,307  %
               
               
                  4,161  %
               
               
                  3,945  %
               
               
                  4,665  %
               
               
                  2,667  %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,307  %
               
               
                  1,298  %
               
               
                  4,171  %
               
               
                  3,957  %
               
               
                  4,653  %
               
               
                  2,714  %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,376  %
               
               
                  1,290  %
               
               
                  4,180  %
               
               
                  3,968  %
               
               
                  4,642  %
               
               
                  2,758  %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,446  %
               
               
                  1,283  %
               
               
                  4,188  %
               
               
                  3,978  %
               
               
                  4,631  %
               
               
                  2,801  %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,515  %
               
               
                  1,277  %
               
               
                  4,194  %
               
               
                  3,988  %
               
               
                  4,620  %
               
               
                  2,841  %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,583  %
               
               
                  1,272  %
               
               
                  4,200  %
               
               
                  3,996  %
               
               
                  4,610  %
               
               
                  2,880  %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,650  %
               
               
                  1,267  %
               
               
                  4,205  %
               
               
                  4,004  %
               
               
                  4,600  %
               
               
                  2,917  %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,715  %
               
               
                  1,264  %
               
               
                  4,209  %
               
               
                  4,012  %
               
               
                  4,591  %
               
               
                  2,952  %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  1,778  %
               
               
                  1,260  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,018  %
               
               
                  4,581  %
               
               
                  2,986  %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  1,839  %
               
               
                  1,255  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,025  %
               
               
                  4,573  %
               
               
                  3,018  %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  1,899  %
               
               
                  1,248  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,031  %
               
               
                  4,564  %
               
               
                  3,049  %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  1,956  %
               
               
                  1,239  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,036  %
               
               
                  4,556  %
               
               
                  3,078  %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,011  %
               
               
                  1,227  %
               
               
                  4,222  %
               
               
                  4,042  %
               
               
                  4,548  %
               
               
                  3,106  %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,064  %
               
               
                  1,211  %
               
               
                  4,223  %
               
               
                  4,047  %
               
               
                  4,540  %
               
               
                  3,133  %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,115  %
               
               
                  1,194  %
               
               
                  4,225  %
               
               
                  4,051  %
               
               
                  4,533  %
               
               
                  3,159  %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,165  %
               
               
                  1,179  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  4,056  %
               
               
                  4,526  %
               
               
                  3,184  %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,212  %
               
               
                  1,166  %
               
               
                  4,227  %
               
               
                  4,060  %
               
               
                  4,519  %
               
               
                  3,208  %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,257  %
               
               
                  1,157  %
               
               
                  4,227  %
               
               
                  4,064  %
               
               
                  4,512  %
               
               
                  3,230  %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,301  %
               
               
                  1,152  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,067  %
               
               
                  4,506  %
               
               
                  3,252  %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,343  %
               
               
                  1,148  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,071  %
               
               
                  4,499  %
               
               
                  3,273  %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,384  %
               
               
                  1,144  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,074  %
               
               
                  4,493  %
               
               
                  3,293  %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,423  %
               
               
                  1,138  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,077  %
               
               
                  4,488  %
               
               
                  3,312  %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,460  %
               
               
                  1,129  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,080  %
               
               
                  4,482  %
               
               
                  3,331  %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,496  %
               
               
                  1,115  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,083  %
               
               
                  4,477  %
               
               
                  3,349  %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,531  %
               
               
                  1,100  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,086  %
               
               
                  4,471  %
               
               
                  3,366  %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,564  %
               
               
                  1,088  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,088  %
               
               
                  4,466  %
               
               
                  3,383  %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,596  %
               
               
                  1,081  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,091  %
               
               
                  4,461  %
               
               
                  3,398  %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,627  %
               
               
                  1,082  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,093  %
               
               
                  4,457  %
               
               
                  3,414  %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,657  %
               
               
                  1,091  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,095  %
               
               
                  4,452  %
               
               
                  3,429  %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,686  %
               
               
                  1,107  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,098  %
               
               
                  4,448  %
               
               
                  3,443  %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,714  %
               
               
                  1,129  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,100  %
               
               
                  4,443  %
               
               
                  3,457  %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,741  %
               
               
                  1,155  %
               
               
                  4,229  %
               
               
                  4,102  %
               
               
                  4,439  %
               
               
                  3,470  %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,767  %
               
               
                  1,184  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,104  %
               
               
                  4,435  %
               
               
                  3,483  %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,792  %
               
               
                  1,215  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,106  %
               
               
                  4,431  %
               
               
                  3,496  %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,816  %
               
               
                  1,249  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,107  %
               
               
                  4,427  %
               
               
                  3,508  %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,840  %
               
               
                  1,283  %
               
               
                  4,228  %
               
               
                  4,109  %
               
               
                  4,424  %
               
               
                  3,519  %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  2,862  %
               
               
                  1,319  %
               
               
                  4,227  %
               
               
                  4,111  %
               
               
                  4,420  %
               
               
                  3,531  %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  2,884  %
               
               
                  1,355  %
               
               
                  4,227  %
               
               
                  4,112  %
               
               
                  4,416  %
               
               
                  3,542  %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  2,905  %
               
               
                  1,391  %
               
               
                  4,227  %
               
               
                  4,114  %
               
               
                  4,413  %
               
               
                  3,552  %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  2,926  %
               
               
                  1,428  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  4,115  %
               
               
                  4,410  %
               
               
                  3,562  %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  2,946  %
               
               
                  1,464  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  4,117  %
               
               
                  4,407  %
               
               
                  3,572  %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  2,965  %
               
               
                  1,500  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  4,118  %
               
               
                  4,403  %
               
               
                  3,582  %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  2,984  %
               
               
                  1,536  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  4,119  %
               
               
                  4,400  %
               
               
                  3,591  %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,002  %
               
               
                  1,572  %
               
               
                  4,225  %
               
               
                  4,121  %
               
               
                  4,397  %
               
               
                  3,601  %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,020  %
               
               
                  1,607  %
               
               
                  4,225  %
               
               
                  4,122  %
               
               
                  4,395  %
               
               
                  3,609  %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,037  %
               
               
                  1,641  %
               
               
                  4,225  %
               
               
                  4,123  %
               
               
                  4,392  %
               
               
                  3,618  %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,054  %
               
               
                  1,675  %
               
               
                  4,224  %
               
               
                  4,124  %
               
               
                  4,389  %
               
               
                  3,626  %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,070  %
               
               
                  1,708  %
               
               
                  4,224  %
               
               
                  4,125  %
               
               
                  4,387  %
               
               
                  3,634  %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,086  %
               
               
                  1,741  %
               
               
                  4,224  %
               
               
                  4,126  %
               
               
                  4,384  %
               
               
                  3,642  %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,101  %
               
               
                  1,773  %
               
               
                  4,224  %
               
               
                  4,128  %
               
               
                  4,381  %
               
               
                  3,650  %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,116  %
               
               
                  1,804  %
               
               
                  4,223  %
               
               
                  4,129  %
               
               
                  4,379  %
               
               
                  3,657  %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,131  %
               
               
                  1,835  %
               
               
                  4,223  %
               
               
                  4,130  %
               
               
                  4,377  %
               
               
                  3,665  %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,145  %
               
               
                  1,865  %
               
               
                  4,223  %
               
               
                  4,131  %
               
               
                  4,374  %
               
               
                  3,672  %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,159  %
               
               
                  1,894  %
               
               
                  4,223  %
               
               
                  4,132  %
               
               
                  4,372  %
               
               
                  3,679  %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,172  %
               
               
                  1,923  %
               
               
                  4,222  %
               
               
                  4,132  %
               
               
                  4,370  %
               
               
                  3,685  %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,185  %
               
               
                  1,951  %
               
               
                  4,222  %
               
               
                  4,133  %
               
               
                  4,368  %
               
               
                  3,692  %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,198  %
               
               
                  1,979  %
               
               
                  4,222  %
               
               
                  4,134  %
               
               
                  4,366  %
               
               
                  3,698  %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,211  %
               
               
                  2,006  %
               
               
                  4,222  %
               
               
                  4,135  %
               
               
                  4,364  %
               
               
                  3,705  %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,223  %
               
               
                  2,032  %
               
               
                  4,221  %
               
               
                  4,136  %
               
               
                  4,362  %
               
               
                  3,711  %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,235  %
               
               
                  2,058  %
               
               
                  4,221  %
               
               
                  4,137  %
               
               
                  4,360  %
               
               
                  3,717  %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,246  %
               
               
                  2,083  %
               
               
                  4,221  %
               
               
                  4,137  %
               
               
                  4,358  %
               
               
                  3,722  %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,258  %
               
               
                  2,108  %
               
               
                  4,221  %
               
               
                  4,138  %
               
               
                  4,356  %
               
               
                  3,728  %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,269  %
               
               
                  2,132  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,139  %
               
               
                  4,354  %
               
               
                  3,734  %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,279  %
               
               
                  2,155  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,140  %
               
               
                  4,352  %
               
               
                  3,739  %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,290  %
               
               
                  2,178  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,140  %
               
               
                  4,351  %
               
               
                  3,744  %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,300  %
               
               
                  2,201  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,141  %
               
               
                  4,349  %
               
               
                  3,749  %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,310  %
               
               
                  2,223  %
               
               
                  4,220  %
               
               
                  4,142  %
               
               
                  4,347  %
               
               
                  3,755  %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,320  %
               
               
                  2,245  %
               
               
                  4,219  %
               
               
                  4,142  %
               
               
                  4,346  %
               
               
                  3,759  %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,330  %
               
               
                  2,266  %
               
               
                  4,219  %
               
               
                  4,143  %
               
               
                  4,344  %
               
               
                  3,764  %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,339  %
               
               
                  2,287  %
               
               
                  4,219  %
               
               
                  4,144  %
               
               
                  4,342  %
               
               
                  3,769  %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,348  %
               
               
                  2,307  %
               
               
                  4,219  %
               
               
                  4,144  %
               
               
                  4,341  %
               
               
                  3,774  %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,357  %
               
               
                  2,327  %
               
               
                  4,219  %
               
               
                  4,145  %
               
               
                  4,339  %
               
               
                  3,778  %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,366  %
               
               
                  2,346  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,146  %
               
               
                  4,338  %
               
               
                  3,783  %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,375  %
               
               
                  2,365  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,146  %
               
               
                  4,337  %
               
               
                  3,787  %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,383  %
               
               
                  2,384  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,147  %
               
               
                  4,335  %
               
               
                  3,791  %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,392  %
               
               
                  2,402  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,147  %
               
               
                  4,334  %
               
               
                  3,795  %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,400  %
               
               
                  2,420  %
               
               
                  4,218  %
               
               
                  4,148  %
               
               
                  4,332  %
               
               
                  3,799  %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,408  %
               
               
                  2,438  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,148  %
               
               
                  4,331  %
               
               
                  3,803  %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,416  %
               
               
                  2,455  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,149  %
               
               
                  4,330  %
               
               
                  3,807  %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,423  %
               
               
                  2,472  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,149  %
               
               
                  4,329  %
               
               
                  3,811  %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,431  %
               
               
                  2,489  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,150  %
               
               
                  4,327  %
               
               
                  3,815  %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,438  %
               
               
                  2,505  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,150  %
               
               
                  4,326  %
               
               
                  3,819  %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,445  %
               
               
                  2,521  %
               
               
                  4,217  %
               
               
                  4,151  %
               
               
                  4,325  %
               
               
                  3,822  %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,452  %
               
               
                  2,537  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,151  %
               
               
                  4,324  %
               
               
                  3,826  %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,459  %
               
               
                  2,552  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,152  %
               
               
                  4,323  %
               
               
                  3,829  %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,466  %
               
               
                  2,567  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,152  %
               
               
                  4,321  %
               
               
                  3,833  %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,473  %
               
               
                  2,582  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,153  %
               
               
                  4,320  %
               
               
                  3,836  %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,480  %
               
               
                  2,597  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,153  %
               
               
                  4,319  %
               
               
                  3,839  %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,486  %
               
               
                  2,611  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,153  %
               
               
                  4,318  %
               
               
                  3,843  %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,492  %
               
               
                  2,625  %
               
               
                  4,216  %
               
               
                  4,154  %
               
               
                  4,317  %
               
               
                  3,846  %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,499  %
               
               
                  2,639  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,154  %
               
               
                  4,316  %
               
               
                  3,849  %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,505  %
               
               
                  2,653  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,155  %
               
               
                  4,315  %
               
               
                  3,852  %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,511  %
               
               
                  2,666  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,155  %
               
               
                  4,314  %
               
               
                  3,855  %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,517  %
               
               
                  2,679  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,155  %
               
               
                  4,313  %
               
               
                  3,858  %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,522  %
               
               
                  2,692  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,156  %
               
               
                  4,312  %
               
               
                  3,861  %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,528  %
               
               
                  2,705  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,156  %
               
               
                  4,311  %
               
               
                  3,864  %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,534  %
               
               
                  2,717  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,157  %
               
               
                  4,310  %
               
               
                  3,867  %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,539  %
               
               
                  2,729  %
               
               
                  4,215  %
               
               
                  4,157  %
               
               
                  4,309  %
               
               
                  3,869  %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,545  %
               
               
                  2,742  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,157  %
               
               
                  4,308  %
               
               
                  3,872  %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,550  %
               
               
                  2,753  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,158  %
               
               
                  4,307  %
               
               
                  3,875  %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,555  %
               
               
                  2,765  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,158  %
               
               
                  4,307  %
               
               
                  3,877  %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,561  %
               
               
                  2,777  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,158  %
               
               
                  4,306  %
               
               
                  3,880  %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,566  %
               
               
                  2,788  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,159  %
               
               
                  4,305  %
               
               
                  3,883  %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,571  %
               
               
                  2,799  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,159  %
               
               
                  4,304  %
               
               
                  3,885  %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,576  %
               
               
                  2,810  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,159  %
               
               
                  4,303  %
               
               
                  3,888  %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,581  %
               
               
                  2,821  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,160  %
               
               
                  4,302  %
               
               
                  3,890  %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,585  %
               
               
                  2,831  %
               
               
                  4,214  %
               
               
                  4,160  %
               
               
                  4,302  %
               
               
                  3,892  %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,590  %
               
               
                  2,842  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,160  %
               
               
                  4,301  %
               
               
                  3,895  %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,595  %
               
               
                  2,852  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,161  %
               
               
                  4,300  %
               
               
                  3,897  %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,599  %
               
               
                  2,862  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,161  %
               
               
                  4,299  %
               
               
                  3,899  %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,604  %
               
               
                  2,872  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,161  %
               
               
                  4,299  %
               
               
                  3,902  %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,608  %
               
               
                  2,882  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,162  %
               
               
                  4,298  %
               
               
                  3,904  %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,613  %
               
               
                  2,892  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,162  %
               
               
                  4,297  %
               
               
                  3,906  %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,617  %
               
               
                  2,901  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,162  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,908  %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,621  %
               
               
                  2,911  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,162  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  3,910  %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,625  %
               
               
                  2,920  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,163  %
               
               
                  4,295  %
               
               
                  3,912  %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,629  %
               
               
                  2,929  %
               
               
                  4,213  %
               
               
                  4,163  %
               
               
                  4,294  %
               
               
                  3,915  %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,633  %
               
               
                  2,938  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,163  %
               
               
                  4,294  %
               
               
                  3,917  %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,637  %
               
               
                  2,947  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,163  %
               
               
                  4,293  %
               
               
                  3,919  %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,641  %
               
               
                  2,956  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,164  %
               
               
                  4,292  %
               
               
                  3,921  %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,645  %
               
               
                  2,965  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,164  %
               
               
                  4,292  %
               
               
                  3,922  %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,649  %
               
               
                  2,973  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,164  %
               
               
                  4,291  %
               
               
                  3,924  %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,653  %
               
               
                  2,982  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,164  %
               
               
                  4,290  %
               
               
                  3,926  %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,657  %
               
               
                  2,990  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,165  %
               
               
                  4,290  %
               
               
                  3,928  %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,660  %
               
               
                  2,998  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,165  %
               
               
                  4,289  %
               
               
                  3,930  %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,664  %
               
               
                  3,006  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,165  %
               
               
                  4,289  %
               
               
                  3,932  %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,668  %
               
               
                  3,014  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,165  %
               
               
                  4,288  %
               
               
                  3,934  %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,671  %
               
               
                  3,022  %
               
               
                  4,212  %
               
               
                  4,166  %
               
               
                  4,287  %
               
               
                  3,935  %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  švýcarský frank
               
               
                  australský dolar
               
               
                  baht
               
               
                  kanadský dolar
               
               
                  chilské peso
               
               
                  kolumbijské peso
               
            
            
               
                  1
               
               
                  -0,768  %
               
               
                  1,897  %
               
               
                  1,370  %
               
               
                  0,774  %
               
               
                  2,799  %
               
               
                  5,636  %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  -0,703  %
               
               
                  2,037  %
               
               
                  1,553  %
               
               
                  0,902  %
               
               
                  2,789  %
               
               
                  5,677  %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  -0,626  %
               
               
                  2,180  %
               
               
                  1,758  %
               
               
                  1,040  %
               
               
                  2,915  %
               
               
                  5,925  %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  -0,529  %
               
               
                  2,322  %
               
               
                  1,960  %
               
               
                  1,179  %
               
               
                  3,116  %
               
               
                  6,049  %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  -0,421  %
               
               
                  2,440  %
               
               
                  2,111  %
               
               
                  1,269  %
               
               
                  3,354  %
               
               
                  6,106  %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  -0,297  %
               
               
                  2,549  %
               
               
                  2,250  %
               
               
                  1,369  %
               
               
                  3,538  %
               
               
                  6,218  %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  -0,192  %
               
               
                  2,635  %
               
               
                  2,366  %
               
               
                  1,464  %
               
               
                  3,683  %
               
               
                  6,331  %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  -0,119  %
               
               
                  2,716  %
               
               
                  2,450  %
               
               
                  1,564  %
               
               
                  3,808  %
               
               
                  6,445  %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  -0,013  %
               
               
                  2,787  %
               
               
                  2,520  %
               
               
                  1,665  %
               
               
                  3,914  %
               
               
                  6,569  %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,049  %
               
               
                  2,842  %
               
               
                  2,593  %
               
               
                  1,786  %
               
               
                  4,001  %
               
               
                  6,664  %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,135  %
               
               
                  2,899  %
               
               
                  2,674  %
               
               
                  1,871  %
               
               
                  4,069  %
               
               
                  6,719  %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,204  %
               
               
                  2,957  %
               
               
                  2,752  %
               
               
                  1,941  %
               
               
                  4,123  %
               
               
                  6,741  %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,248  %
               
               
                  3,011  %
               
               
                  2,818  %
               
               
                  2,019  %
               
               
                  4,165  %
               
               
                  6,741  %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,276  %
               
               
                  3,058  %
               
               
                  2,875  %
               
               
                  2,097  %
               
               
                  4,199  %
               
               
                  6,723  %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,338  %
               
               
                  3,097  %
               
               
                  2,925  %
               
               
                  2,164  %
               
               
                  4,226  %
               
               
                  6,694  %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,389  %
               
               
                  3,129  %
               
               
                  2,973  %
               
               
                  2,213  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  6,655  %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  0,420  %
               
               
                  3,155  %
               
               
                  3,017  %
               
               
                  2,245  %
               
               
                  4,265  %
               
               
                  6,610  %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  0,439  %
               
               
                  3,178  %
               
               
                  3,059  %
               
               
                  2,264  %
               
               
                  4,280  %
               
               
                  6,560  %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  0,450  %
               
               
                  3,198  %
               
               
                  3,098  %
               
               
                  2,270  %
               
               
                  4,291  %
               
               
                  6,508  %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  0,457  %
               
               
                  3,217  %
               
               
                  3,135  %
               
               
                  2,265  %
               
               
                  4,300  %
               
               
                  6,453  %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  0,463  %
               
               
                  3,237  %
               
               
                  3,170  %
               
               
                  2,251  %
               
               
                  4,308  %
               
               
                  6,398  %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  0,470  %
               
               
                  3,254  %
               
               
                  3,203  %
               
               
                  2,233  %
               
               
                  4,313  %
               
               
                  6,343  %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  0,482  %
               
               
                  3,268  %
               
               
                  3,235  %
               
               
                  2,212  %
               
               
                  4,318  %
               
               
                  6,287  %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  0,500  %
               
               
                  3,277  %
               
               
                  3,264  %
               
               
                  2,193  %
               
               
                  4,321  %
               
               
                  6,233  %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  0,525  %
               
               
                  3,281  %
               
               
                  3,292  %
               
               
                  2,176  %
               
               
                  4,324  %
               
               
                  6,179  %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  0,559  %
               
               
                  3,279  %
               
               
                  3,319  %
               
               
                  2,163  %
               
               
                  4,326  %
               
               
                  6,127  %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  0,598  %
               
               
                  3,274  %
               
               
                  3,345  %
               
               
                  2,155  %
               
               
                  4,327  %
               
               
                  6,076  %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  0,643  %
               
               
                  3,269  %
               
               
                  3,369  %
               
               
                  2,153  %
               
               
                  4,327  %
               
               
                  6,026  %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  0,690  %
               
               
                  3,264  %
               
               
                  3,392  %
               
               
                  2,157  %
               
               
                  4,328  %
               
               
                  5,978  %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  0,739  %
               
               
                  3,262  %
               
               
                  3,414  %
               
               
                  2,167  %
               
               
                  4,327  %
               
               
                  5,932  %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  0,789  %
               
               
                  3,263  %
               
               
                  3,435  %
               
               
                  2,183  %
               
               
                  4,327  %
               
               
                  5,887  %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  0,840  %
               
               
                  3,267  %
               
               
                  3,455  %
               
               
                  2,204  %
               
               
                  4,326  %
               
               
                  5,844  %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  0,890  %
               
               
                  3,274  %
               
               
                  3,474  %
               
               
                  2,229  %
               
               
                  4,325  %
               
               
                  5,802  %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  0,940  %
               
               
                  3,283  %
               
               
                  3,492  %
               
               
                  2,257  %
               
               
                  4,324  %
               
               
                  5,762  %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  0,989  %
               
               
                  3,293  %
               
               
                  3,509  %
               
               
                  2,287  %
               
               
                  4,323  %
               
               
                  5,724  %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  1,037  %
               
               
                  3,304  %
               
               
                  3,526  %
               
               
                  2,318  %
               
               
                  4,322  %
               
               
                  5,686  %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  1,084  %
               
               
                  3,316  %
               
               
                  3,542  %
               
               
                  2,350  %
               
               
                  4,321  %
               
               
                  5,651  %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  1,130  %
               
               
                  3,329  %
               
               
                  3,557  %
               
               
                  2,383  %
               
               
                  4,319  %
               
               
                  5,616  %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  1,175  %
               
               
                  3,342  %
               
               
                  3,572  %
               
               
                  2,416  %
               
               
                  4,318  %
               
               
                  5,583  %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  1,219  %
               
               
                  3,356  %
               
               
                  3,586  %
               
               
                  2,448  %
               
               
                  4,316  %
               
               
                  5,552  %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  1,261  %
               
               
                  3,370  %
               
               
                  3,600  %
               
               
                  2,481  %
               
               
                  4,314  %
               
               
                  5,521  %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  1,302  %
               
               
                  3,383  %
               
               
                  3,613  %
               
               
                  2,513  %
               
               
                  4,313  %
               
               
                  5,492  %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  1,341  %
               
               
                  3,397  %
               
               
                  3,625  %
               
               
                  2,545  %
               
               
                  4,311  %
               
               
                  5,464  %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  1,379  %
               
               
                  3,411  %
               
               
                  3,637  %
               
               
                  2,576  %
               
               
                  4,310  %
               
               
                  5,436  %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  1,416  %
               
               
                  3,424  %
               
               
                  3,649  %
               
               
                  2,606  %
               
               
                  4,308  %
               
               
                  5,410  %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  1,452  %
               
               
                  3,438  %
               
               
                  3,660  %
               
               
                  2,636  %
               
               
                  4,306  %
               
               
                  5,385  %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  1,487  %
               
               
                  3,451  %
               
               
                  3,671  %
               
               
                  2,665  %
               
               
                  4,305  %
               
               
                  5,361  %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  1,520  %
               
               
                  3,464  %
               
               
                  3,681  %
               
               
                  2,693  %
               
               
                  4,303  %
               
               
                  5,338  %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  1,552  %
               
               
                  3,476  %
               
               
                  3,691  %
               
               
                  2,721  %
               
               
                  4,302  %
               
               
                  5,315  %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  1,584  %
               
               
                  3,489  %
               
               
                  3,701  %
               
               
                  2,747  %
               
               
                  4,300  %
               
               
                  5,293  %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  1,614  %
               
               
                  3,501  %
               
               
                  3,710  %
               
               
                  2,773  %
               
               
                  4,299  %
               
               
                  5,272  %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  1,643  %
               
               
                  3,513  %
               
               
                  3,719  %
               
               
                  2,799  %
               
               
                  4,297  %
               
               
                  5,252  %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  1,671  %
               
               
                  3,524  %
               
               
                  3,728  %
               
               
                  2,823  %
               
               
                  4,296  %
               
               
                  5,233  %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  1,698  %
               
               
                  3,536  %
               
               
                  3,736  %
               
               
                  2,847  %
               
               
                  4,294  %
               
               
                  5,214  %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  1,725  %
               
               
                  3,547  %
               
               
                  3,744  %
               
               
                  2,870  %
               
               
                  4,293  %
               
               
                  5,196  %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  1,750  %
               
               
                  3,557  %
               
               
                  3,752  %
               
               
                  2,893  %
               
               
                  4,291  %
               
               
                  5,178  %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  1,775  %
               
               
                  3,568  %
               
               
                  3,760  %
               
               
                  2,915  %
               
               
                  4,290  %
               
               
                  5,161  %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  1,799  %
               
               
                  3,578  %
               
               
                  3,767  %
               
               
                  2,936  %
               
               
                  4,289  %
               
               
                  5,145  %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  1,822  %
               
               
                  3,588  %
               
               
                  3,774  %
               
               
                  2,956  %
               
               
                  4,287  %
               
               
                  5,129  %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  1,845  %
               
               
                  3,597  %
               
               
                  3,781  %
               
               
                  2,976  %
               
               
                  4,286  %
               
               
                  5,114  %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  1,866  %
               
               
                  3,607  %
               
               
                  3,788  %
               
               
                  2,996  %
               
               
                  4,285  %
               
               
                  5,099  %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  1,888  %
               
               
                  3,616  %
               
               
                  3,794  %
               
               
                  3,014  %
               
               
                  4,284  %
               
               
                  5,084  %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  1,908  %
               
               
                  3,625  %
               
               
                  3,801  %
               
               
                  3,033  %
               
               
                  4,282  %
               
               
                  5,070  %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  1,928  %
               
               
                  3,633  %
               
               
                  3,807  %
               
               
                  3,051  %
               
               
                  4,281  %
               
               
                  5,057  %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  1,947  %
               
               
                  3,642  %
               
               
                  3,813  %
               
               
                  3,068  %
               
               
                  4,280  %
               
               
                  5,044  %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  1,966  %
               
               
                  3,650  %
               
               
                  3,818  %
               
               
                  3,085  %
               
               
                  4,279  %
               
               
                  5,031  %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  1,984  %
               
               
                  3,658  %
               
               
                  3,824  %
               
               
                  3,101  %
               
               
                  4,278  %
               
               
                  5,019  %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  2,002  %
               
               
                  3,666  %
               
               
                  3,829  %
               
               
                  3,117  %
               
               
                  4,277  %
               
               
                  5,007  %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  2,019  %
               
               
                  3,673  %
               
               
                  3,835  %
               
               
                  3,132  %
               
               
                  4,276  %
               
               
                  4,995  %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  2,036  %
               
               
                  3,680  %
               
               
                  3,840  %
               
               
                  3,147  %
               
               
                  4,275  %
               
               
                  4,984  %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  2,052  %
               
               
                  3,688  %
               
               
                  3,845  %
               
               
                  3,162  %
               
               
                  4,274  %
               
               
                  4,973  %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  2,068  %
               
               
                  3,695  %
               
               
                  3,850  %
               
               
                  3,176  %
               
               
                  4,273  %
               
               
                  4,962  %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  2,083  %
               
               
                  3,701  %
               
               
                  3,855  %
               
               
                  3,190  %
               
               
                  4,272  %
               
               
                  4,951  %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  2,098  %
               
               
                  3,708  %
               
               
                  3,859  %
               
               
                  3,203  %
               
               
                  4,271  %
               
               
                  4,941  %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  2,113  %
               
               
                  3,714  %
               
               
                  3,864  %
               
               
                  3,217  %
               
               
                  4,270  %
               
               
                  4,931  %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  2,127  %
               
               
                  3,721  %
               
               
                  3,868  %
               
               
                  3,229  %
               
               
                  4,269  %
               
               
                  4,922  %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  2,141  %
               
               
                  3,727  %
               
               
                  3,872  %
               
               
                  3,242  %
               
               
                  4,268  %
               
               
                  4,912  %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  2,154  %
               
               
                  3,733  %
               
               
                  3,876  %
               
               
                  3,254  %
               
               
                  4,267  %
               
               
                  4,903  %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  2,167  %
               
               
                  3,739  %
               
               
                  3,881  %
               
               
                  3,266  %
               
               
                  4,267  %
               
               
                  4,894  %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  2,180  %
               
               
                  3,744  %
               
               
                  3,884  %
               
               
                  3,278  %
               
               
                  4,266  %
               
               
                  4,886  %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  2,193  %
               
               
                  3,750  %
               
               
                  3,888  %
               
               
                  3,289  %
               
               
                  4,265  %
               
               
                  4,877  %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  2,205  %
               
               
                  3,755  %
               
               
                  3,892  %
               
               
                  3,300  %
               
               
                  4,264  %
               
               
                  4,869  %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  2,217  %
               
               
                  3,761  %
               
               
                  3,896  %
               
               
                  3,311  %
               
               
                  4,263  %
               
               
                  4,861  %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  2,228  %
               
               
                  3,766  %
               
               
                  3,899  %
               
               
                  3,321  %
               
               
                  4,263  %
               
               
                  4,853  %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  2,240  %
               
               
                  3,771  %
               
               
                  3,903  %
               
               
                  3,331  %
               
               
                  4,262  %
               
               
                  4,845  %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  2,251  %
               
               
                  3,776  %
               
               
                  3,906  %
               
               
                  3,341  %
               
               
                  4,261  %
               
               
                  4,838  %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  2,262  %
               
               
                  3,781  %
               
               
                  3,910  %
               
               
                  3,351  %
               
               
                  4,261  %
               
               
                  4,830  %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  2,272  %
               
               
                  3,786  %
               
               
                  3,913  %
               
               
                  3,361  %
               
               
                  4,260  %
               
               
                  4,823  %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  2,283  %
               
               
                  3,790  %
               
               
                  3,916  %
               
               
                  3,370  %
               
               
                  4,259  %
               
               
                  4,816  %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  2,293  %
               
               
                  3,795  %
               
               
                  3,919  %
               
               
                  3,379  %
               
               
                  4,259  %
               
               
                  4,809  %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  2,303  %
               
               
                  3,799  %
               
               
                  3,922  %
               
               
                  3,388  %
               
               
                  4,258  %
               
               
                  4,803  %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  2,312  %
               
               
                  3,804  %
               
               
                  3,925  %
               
               
                  3,397  %
               
               
                  4,257  %
               
               
                  4,796  %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  2,322  %
               
               
                  3,808  %
               
               
                  3,928  %
               
               
                  3,406  %
               
               
                  4,257  %
               
               
                  4,790  %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  2,331  %
               
               
                  3,812  %
               
               
                  3,931  %
               
               
                  3,414  %
               
               
                  4,256  %
               
               
                  4,783  %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  2,340  %
               
               
                  3,816  %
               
               
                  3,934  %
               
               
                  3,422  %
               
               
                  4,256  %
               
               
                  4,777  %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  2,349  %
               
               
                  3,820  %
               
               
                  3,937  %
               
               
                  3,431  %
               
               
                  4,255  %
               
               
                  4,771  %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  2,358  %
               
               
                  3,824  %
               
               
                  3,940  %
               
               
                  3,438  %
               
               
                  4,254  %
               
               
                  4,765  %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  2,367  %
               
               
                  3,828  %
               
               
                  3,942  %
               
               
                  3,446  %
               
               
                  4,254  %
               
               
                  4,759  %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  2,375  %
               
               
                  3,831  %
               
               
                  3,945  %
               
               
                  3,454  %
               
               
                  4,253  %
               
               
                  4,754  %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  2,383  %
               
               
                  3,835  %
               
               
                  3,947  %
               
               
                  3,461  %
               
               
                  4,253  %
               
               
                  4,748  %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  2,391  %
               
               
                  3,839  %
               
               
                  3,950  %
               
               
                  3,468  %
               
               
                  4,252  %
               
               
                  4,743  %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  2,399  %
               
               
                  3,842  %
               
               
                  3,952  %
               
               
                  3,476  %
               
               
                  4,252  %
               
               
                  4,737  %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  2,407  %
               
               
                  3,846  %
               
               
                  3,955  %
               
               
                  3,483  %
               
               
                  4,251  %
               
               
                  4,732  %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  2,414  %
               
               
                  3,849  %
               
               
                  3,957  %
               
               
                  3,489  %
               
               
                  4,251  %
               
               
                  4,727  %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  2,422  %
               
               
                  3,852  %
               
               
                  3,959  %
               
               
                  3,496  %
               
               
                  4,250  %
               
               
                  4,722  %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  2,429  %
               
               
                  3,856  %
               
               
                  3,962  %
               
               
                  3,503  %
               
               
                  4,250  %
               
               
                  4,717  %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  2,436  %
               
               
                  3,859  %
               
               
                  3,964  %
               
               
                  3,509  %
               
               
                  4,249  %
               
               
                  4,712  %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  2,443  %
               
               
                  3,862  %
               
               
                  3,966  %
               
               
                  3,516  %
               
               
                  4,249  %
               
               
                  4,707  %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  2,450  %
               
               
                  3,865  %
               
               
                  3,968  %
               
               
                  3,522  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  4,703  %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  2,457  %
               
               
                  3,868  %
               
               
                  3,970  %
               
               
                  3,528  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  4,698  %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  2,464  %
               
               
                  3,871  %
               
               
                  3,972  %
               
               
                  3,534  %
               
               
                  4,248  %
               
               
                  4,694  %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  2,470  %
               
               
                  3,874  %
               
               
                  3,974  %
               
               
                  3,540  %
               
               
                  4,247  %
               
               
                  4,689  %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  2,477  %
               
               
                  3,877  %
               
               
                  3,976  %
               
               
                  3,546  %
               
               
                  4,247  %
               
               
                  4,685  %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  2,483  %
               
               
                  3,880  %
               
               
                  3,978  %
               
               
                  3,552  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  4,681  %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  2,489  %
               
               
                  3,883  %
               
               
                  3,980  %
               
               
                  3,557  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  4,676  %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  2,495  %
               
               
                  3,885  %
               
               
                  3,982  %
               
               
                  3,563  %
               
               
                  4,246  %
               
               
                  4,672  %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  2,501  %
               
               
                  3,888  %
               
               
                  3,984  %
               
               
                  3,568  %
               
               
                  4,245  %
               
               
                  4,668  %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  2,507  %
               
               
                  3,891  %
               
               
                  3,986  %
               
               
                  3,574  %
               
               
                  4,245  %
               
               
                  4,664  %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  2,513  %
               
               
                  3,893  %
               
               
                  3,988  %
               
               
                  3,579  %
               
               
                  4,244  %
               
               
                  4,660  %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  2,519  %
               
               
                  3,896  %
               
               
                  3,989  %
               
               
                  3,584  %
               
               
                  4,244  %
               
               
                  4,657  %
               
            
            
               
                  121
               
   &