Nařízení Komise (EU) 2017/310 ze dne 22. února 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2018, které se týkají materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 310/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 45/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/310
      ze dne 22. února 2017,
      kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2018, které se týkají materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízením (ES) č. 1177/2003 byl vytvořen společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek, jehož účelem je zajistit, aby byly k dispozici srovnatelné a aktuální průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 mají být každoročně přijata prováděcí opatření pro určení cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být v daném roce zahrnuty v průřezové složce EU-SILC. Měla by proto být přijata prováděcí opatření, která určí cílové sekundární proměnné a jejich identifikátory pro modul týkající se materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením pro rok 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Seznam cílových sekundárních proměnných a identifikátorů pro modul týkající se materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením pro rok 2018, které jsou zahrnuty v průřezové složce EU-SILC, se stanoví v příloze.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA
         Cílové sekundární proměnné a identifikátory pro modul týkající se materiální deprivace, dobrých životních podmínek a potíží s bydlením pro rok 2018, které jsou zahrnuty v průřezové složce EU-SILC, jsou stanoveny takto:
         1.   Jednotky
         
         Cílové proměnné se týkají různých typů jednotek:
         Informace o dobrých životních podmínkách a potížích s bydlením se poskytují za každého stávajícího člena domácnosti nebo, v příslušných případech, za všechny vybrané respondenty ve věku 16 a více let.
         Informace o materiální deprivaci se zjišťují na úrovni domácnosti a vztahují se na domácnost jako celek.
         Věk je určen podle věku dosaženého na konci období sledování příjmů.
         2.   Způsob sběru údajů
         
         U proměnných zjišťovaných na úrovni domácnosti je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.
         U proměnných zjišťovaných na úrovni jednotlivců je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi stávajícími členy domácnosti ve věku 16 a více let nebo, v příslušných případech, s každým vybraným respondentem.
         Vzhledem k typu shromažďovaných informací jsou v případě proměnných týkajících se materiální deprivace přípustné pouze osobní rozhovory (výjimečně lze připustit informace získané přes prostředníka, a to v případě dočasně nepřítomných osob nebo osob neschopných podat informace).
         Dotazování přes prostředníka není přípustné v případě proměnných týkajících se dobrých životních podmínek a potíží s bydlením.
         3.   Referenční období
         
         Cílové proměnné se týkají různých typů referenčních období:
         Stávající referenční období pro proměnné týkající se materiální deprivace.
         Stávající referenční období pro proměnné týkající se dobrých životních podmínek s výjimkou pěti proměnných týkajících se psychické pohody a jedné proměnné týkající se osamělosti, které se vztahují k posledním čtyřem týdnům.
         Celý život v případě dosavadních potíží s bydlením.
         4.   Předávání údajů
         
         Cílové sekundární proměnné se zasílají Komisi (Eurostatu) v souboru údajů o domácnosti (soubor H) a v souboru údajů o osobě (soubor P) v návaznosti na cílové primární proměnné.
         
            
            
            
               
                  
                     Identifikátor proměnné
                  
                  
                     Cílová proměnná
                  
               
               
                  
                     
                        Materiální deprivace
                     
                  
               
               
               
                  
                     HS070
                  
                  
                     
                        Máte telefon (včetně mobilního telefonu)?
                     
                     Ano
                     Ne – nemůže si to dovolit
                     Ne – jiné důvody
                  
               
               
                  
                     HS070_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                  
               
               
                  
                     HS080
                  
                  
                     
                        Máte barevný televizor?
                     
                     Ano
                     Ne – nemůže si to dovolit
                     Ne – jiné důvody
                  
               
               
                  
                     HS080_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                  
               
               
                  
                     HS100
                  
                  
                     
                        Máte pračku?
                     
                     Ano
                     Ne – nemůže si to dovolit
                     Ne – jiné důvody
                  
               
               
                  
                     HS100_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                  
               
               
                  
                     
                        Dobré životní podmínky
                     
                  
               
               
               
                  
                     PW010T
                  
                  
                     
                        Celková životní spokojenost
                     
                     Od 0 (zcela nespokojen/a) do 10 (zcela spokojen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW010T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW240T
                  
                  
                     
                        Pociťované sociální vyloučení
                     
                     Od 0 (vůbec nevyloučen/a) do 10 (úplně vyloučen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW240T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW040T
                  
                  
                     
                        Materiální pomoc
                     
                     Ano
                     Ne
                  
               
               
                  
                     PW040T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW110T
                  
                  
                     
                        Nemateriální pomoc
                     
                     Ano
                     Ne
                  
               
               
                  
                     PW110T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW030T
                  
                  
                     
                        Spokojenost s finanční situací
                     
                     Od 0 (zcela nespokojen/a) do 10 (zcela spokojen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW030T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW160T
                  
                  
                     
                        Spokojenost s osobními vztahy
                     
                     Od 0 (zcela nespokojen/a) do 10 (zcela spokojen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW160T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW120T
                  
                  
                     
                        Spokojenost s využitím času (množství volného času)
                     
                     Od 0 (zcela nespokojen/a) do 10 (zcela spokojen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW120T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW100T
                  
                  
                     
                        Spokojenost se zaměstnáním
                     
                     Od 0 (zcela nespokojen/a) do 10 (zcela spokojen/a)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW100T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní (PL031 ne = 1, 2, 3 nebo 4)
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW190T
                  
                  
                     
                        Důvěra v ostatní
                     
                     Od 0 (vůbec nedůvěřuje) do 10 (naprosto důvěřuje)
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW190T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW230T
                  
                  
                     
                        Pocit osamělosti
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW230T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW050T
                  
                  
                     
                        Velmi nervózní
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW050T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW060T
                  
                  
                     
                        Psychicky na dně
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW060T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW070T
                  
                  
                     
                        Klidný/á a vyrovnaný/á
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW070T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW080T
                  
                  
                     
                        Skleslý/á nebo deprimovaný/á
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW080T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PW090T
                  
                  
                     
                        Šťastný/á
                     
                     Neustále
                     Většinou
                     Někdy
                     Zřídka
                     Nikdy
                     Neví
                  
               
               
                  
                     PW090T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     
                        Potíže s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                  
               
               
               
                  
                     PHD01T
                  
                  
                     
                        Dosavadní potíže s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                     Ano, dočasné přebývání u přátel či příbuzných
                     Ano, přebývání v zařízení pro nouzové či jiné dočasné ubytování
                     Ano, přebývání v místě, které není určené k trvalému bydlení
                     Ano, přespávání na ulici či přespávání ve veřejně přístupných prostorách
                     Ne
                  
               
               
                  
                     PHD01T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PHD02T
                  
                  
                     
                        Doba trvání posledních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                     Doba trvání
                  
               
               
                  
                     PHD02T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PHD01T = NE
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PHD03T
                  
                  
                     
                        Hlavní důvod dosavadních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                     Vztahové nebo rodinné problémy
                     Zdravotní problémy
                     Nezaměstnanost
                     Ukončení nájemní smlouvy
                     Neobyvatelné prostory
                     Opuštění zařízení po dlouhodobém pobytu bez existence domova, kam se lze vrátit
                     Finanční problémy/nedostatečné příjmy
                     Ostatní
                  
               
               
                  
                     PHD03T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PHD01T = NE
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PHD04T
                  
                  
                     
                        Jiné důvody dosavadních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                     Vztahové nebo rodinné problémy
                     Zdravotní problémy
                     Nezaměstnanost
                     Ukončení nájemní smlouvy
                     Neobyvatelné prostory
                     Opuštění zařízení po dlouhodobém pobytu bez existence domova, kam se lze vrátit
                     Finanční problémy/nedostatečné příjmy
                     Ostatní
                     Žádný jiný důvod
                  
               
               
                  
                     PHD04T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PHD01T = NE
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
               
                  
                     PHD05T
                  
                  
                     
                        Vyřešení potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)
                     
                     Existující, nový či obnovený vztah s rodinou či partnerem/partnerkou
                     Vyřešené zdravotní problémy
                     Získání zaměstnání
                     Nastěhování do sociálního či dotovaného soukromého bytu
                     Ostatní
                     Potíže s bydlením přetrvávají
                  
               
               
                  
                     PHD05T_F
                  
                  
                     Proměnná je vyplněna
                     Chybí
                     Nevybraný respondent
                     Není relevantní PHD01T = NE
                     Není relevantní PB010≠2018
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.