Nařízení Komise (EU) 2017/324 ze dne 24. února 2017, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 324/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 49/4
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/324
   ze dne 24. února 2017,
   kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tyto specifikace mohou být v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 aktualizovány, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 21. listopadu 2014 byla podána žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářské přídatné látky bazický kopolymer methakrylátu (E 1205). Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož došlo k modernizaci výrobního procesu, žadatel navrhl, aby byla změněna definice dotčené potravinářské přídatné látky, pokud jde o krátký popis výrobního procesu. Po důkladném přezkumu velikosti částic podle stávající specifikace žadatel navrhl změnu velikosti částic prášku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal stanovisko k bezpečnosti navržených změn specifikací bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) jako potravinářské přídatné látky (4). Na základě údajů, které poskytnul žadatel, a s přihlédnutím k původnímu hodnocení dotčené látky z roku 2010 (5), dospěl úřad k závěru, že navrhované změny specifikací potravinářské přídatné látky bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) nepředstavují bezpečnostní riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EU) č. 231/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).
   
      (4)  EFSA Journal 2016;14(5):4490, s. 13.
   
      (5)  EFSA Journal 2010;8(2):1513, s. 23.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze nařízení Komise (EU) č. 231/2012 se položky pro potravinářskou přídatnou látku E 1205 bazický kopolymer methakrylátu mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka definice se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „Definice
                              
                           
                           
                              Bazický kopolymer methakrylátu se vyrábí tepelně řízenou polymerizací monomerů methyl-methakrylátu, butyl-methakrylátu a dimethylaminoethyl-methakrylátu, rozpuštěním v propan-2-olu pomocí systému iniciace tvorby volných radikálů. Jako modifikátor řetězce se používá alkyl-merkaptan. Roztok polymerů se extruduje a granuluje ve vakuu, aby se odstranily zbytkové těkavé složky. Takto vzniklé granule jsou uváděny na trh rovnou nebo procházejí ještě mletím (mikronizací).“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Položka pro velikost částic se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „Velikost částic prášku (při použití vytváří povlak (film))
                           
                           
                              < 50 μm alespoň 95 %
                              < 20 μm alespoň 50 %
                              < 3 μm nejvýše 10 %“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.