Nařízení Rady (EU) 2017/331 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 331/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/331
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních proti Bělorusku (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (2) stanoví zákaz vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi, jakož i poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2012/642/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/350 (3), kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP, vyjímá ze zákazu vývozu biatlonové vybavení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tímto nařízením nejsou dotčeny požadavky na udělování povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v článku 1a se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „4.   Odstavec 1 se nepoužije na pušky a střelivo a mířidla pro ně určené, které jsou uvedeny v příloze IV, které jsou rovnež v souladu se specifikacemi pro biatlonové vybavení uvedenými v pravidlech akcí a soutěží Mezinárodní biatlonové unie (IBU) a které jsou určeny výlučně pro použití při biatlonových závodech a tréninku.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               v článku 1b se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „4.   Odstavec 1 se nepoužije na pušky a střelivo a mířidla pro ně určené, které jsou uvedeny v příloze IV, které jsou rovněž v souladu se specifikacemi pro biatlonové vybavení uvedenými v pravidlech akcí a soutěží Mezinárodní biatlonové unie a které jsou určeny výlučně pro použití při biatlonových závodech a tréninku.“
            
         
      
   
   2.   Znění přílohy tohoto nařízení se připojuje k nařízení (ES) č. 765/2006 jako příloha IV.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K. MIZZI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/350 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 50 28.2.2017, s. 81).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            Níže definované zbraně, střelivo a mířidla uvedené v článcích 1a a 1b, které jsou rovněž v souladu se specifikacemi pro biatlonové vybavení uvedenými v pravidlech akcí a soutěží Mezinárodní biatlonové unie
            Biatlonové pušky:
            
               
               
               
                  
                     
                        ex 9303 30
                     
                     
                        Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky
                     
                  
               
            
            Střelivo do biatlonových pušek:
            
               
               
               
                  
                     
                        ex 9306 21
                     
                     
                        Náboje pro brokovnice
                     
                  
                  
                     
                        ex 9306 29
                     
                     
                        Části a součásti nábojů pro brokovnice
                     
                  
                  
                     
                        ex 9306 30 90
                     
                     
                        Náboje a jejich části a součásti pro zbraně jiné než brokovnice, vojenské zbraně, revolvery a pistole čísla 9302 a samopaly čísla 9301
                     
                  
               
            
            Mířidla do biatlonových pušek:
            
               
               
               
                  
                     
                        ex 9305 20
                     
                     
                        Části, součásti a příslušenství brokovnic nebo pušek čísla 9303“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.