Nařízení Komise (EU) 2017/334 ze dne 27. února 2017, kterým se opravuje bulharské, estonské, německé a nizozemské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 334/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/13
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/334
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se opravuje bulharské, estonské, německé a nizozemské znění nařízení (EU) č. 1321/2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V nizozemském jazykovém znění nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2), ve znění nařízení (EU) 2015/1088 (3), v bodě 145.A.55 písm. c) podbodě 3 přílohy II (část 145) je uveden chybný údaj, pokud jde o počet let, za něž se předají uchovávané záznamy o údržbě. Je proto nezbytné provést opravu nizozemského znění. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V bulharském, estonském a německém jazykovém znění nařízení (EU) č. 1321/2014, ve znění nařízení (EU) 2015/1088, v bodě 145.A.70 písm. a) podbodě 6 přílohy II (část 145) došlo k chybě, jež spočívá ve vypuštění výrazu „podpůrný personál“. Je proto nezbytné provést opravu bulharského, estonského a německého znění. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      (Týká se pouze bulharského, estonského, německého a nizozemského znění.)
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví (Úř. věst. L 176, 7.7.2015, s. 4).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.