Nařízení Komise (EU) 2017/335 ze dne 27. února 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 335/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/15
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/335
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 27. května 2015 byla předložena žádost o povolení používání steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Steviol-glykosidy jsou nekalorické sladce chutnající složky, jež mohou být použity k nahrazení kalorických cukrů v některých cukrářských výrobcích, čímž se sníží jejich energetická hodnota a spotřebitelům se nabídnou výrobky se sníženým obsahem energie v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1333/2008. Použití steviol-glykosidů společně s cukrem dodává těmto výrobkům sladkost a ve srovnání s výrobky, ve kterých se pro účely slazení používají pouze steviol-glykosidy, zlepšuje jejich chuťový profil, neboť cukr překrývá chuťový dozvuk steviol-glykosidů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V roce 2010 přijal úřad vědecké stanovisko (3) o bezpečnosti steviol-glykosidů pro navržená použití jakožto potravinářské přídatné látky (E 960) a stanovil jejich přijatelný denní příjem (ADI) na 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den, vyjádřený jako ekvivalenty steviolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V roce 2015 úřad revidoval posouzení expozice steviol-glykosidům a dospěl k závěru, že v jedné zemi jsou odhady expozice nižší než ADI u všech věkových skupin s výjimkou batolat na horním rozpětí odhadů na vysoké úrovni (95. percentil) (4). Z výpočtů expozice, které provedl Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu v roce 2015, vyplynulo, že navrhované rozšíření použití neovlivní 95. percentil expozice u malých dětí ve věku dva až šest let v Nizozemsku, pokud se předpokládá, že výrobky, které obsahují steviol-glykosidy, mají 25 % podíl na trhu, a za předpokladu 100 % věrnosti značce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Ve svém stanovisku z roku 2015 úřad uvedl, že v rámci systému klasifikace potravin FoodEx není možné zohlednit všechna omezení nebo výjimky týkající se používání steviol-glykosidů (E 960) v potravinách spadajících do podkategorie potravin 05.2. Proto bylo celé kategorii potravin přiděleno nejvyšší maximální množství 2 000 mg/kg, což vedlo k nadhodnocení expozice. Kromě toho potraviny kategorie 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“ nebyly označeny za jednu z kategorií potravin, jež jsou hlavním zdrojem expozice steviol-glykosidům (E 960).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem k tomu, že odhady expozice jsou nižší než ADI u všech věkových skupin, nejsou navrhované způsoby použití a množství použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla důvodem k obavám o bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Je proto vhodné povolit použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidla v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie v podkategorii potravin 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“: tvrdé cukrovinky (bonbóny a lízátka), měkké cukrovinky (žvýkací bonbóny, ovocné želé nebo výrobky z cukrové pěny/marshmallows), lékořice, nugát a marcipán (v maximálním množství 350 mg/kg); pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí (v maximálním množství 670 mg/kg) a mikrocukrovinky pro osvěžení dechu (v maximálním množství 2 000 mg/kg).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  EFSA Journal 2010; 8(4):1537.
   
      (4)  EFSA Journal 2015; 13(6):4146.
   
   
      PŘÍLOHA
      Podkategorie potravin 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“ v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  položka pro E 960 steviol-glykosidy pro „pouze cukrovinky bez přidaného cukru“ se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „E 960
                           
                           
                              Steviol-glykosidy
                           
                           
                              350
                           
                           
                              (60)
                           
                           
                              pouze cukrovinky bez přidaného cukru
                              pouze tvrdé cukrovinky se sníženým obsahem energie (bonbóny a lízátka)
                              pouze měkké cukrovinky se sníženým obsahem energie (žvýkací bonbóny, ovocné želé nebo výrobky z cukrové pěny/marshmallows)
                              pouze lékořice se sníženým obsahem energie
                              pouze nugát se sníženým obsahem energie
                              pouze marcipán se sníženým obsahem energie“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  položka pro E 960 steviol-glykosidy pro „pouze pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez přidaného cukru“ se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „E 960
                           
                           
                              Steviol-glykosidy
                           
                           
                              670
                           
                           
                              (60)
                           
                           
                              pouze pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  položka pro E 960 steviol-glykosidy pro „pouze mikrocukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru“ se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „E 960
                           
                           
                              Steviol-glykosidy
                           
                           
                              2 000
                           
                           
                              (60)
                           
                           
                              pouze mikrocukrovinky pro osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.