Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/337 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 337/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/42
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/337
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1375/2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 178 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 (2) obsahuje ustanovení zajišťující, že zbytky z výroby kukuřičného škrobu dovážené ze Spojených států amerických odpovídají dohodnutým celním definicím. Příloha I uvedeného nařízení obsahuje osvědčení o shodě vydané americkým průmyslem mokrého mletí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Došlo ke změně společnosti potvrzující přijetí osvědčení producentů a vydávající osvědčení o shodě. Název společnosti uvedené v osvědčení o shodě proto musí být odpovídajícím způsobem změněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mělo by být přijato příslušné ustanovení za účelem umožnění používání osvědčení vydaných před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1375/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vzor „Certificate of Conformity“ (osvědčení o shodě) v příloze I nařízení (ES) č. 1375/2007 se nahrazuje vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Osvědčení vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 1375/2007 před vstupem tohoto nařízení v platnost zůstávají nadále platná.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1375/2007 ze dne 23. listopadu 2007 o dovozech zbytků z výroby kukuřičného škrobu ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 307, 24.11.2007, s. 5).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.