Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353 ze dne 15. února 2017, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 353/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 57/19
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/353
   ze dne 15. února 2017,
   kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 81 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   v souladu s řádným legislativním postupem (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Přílohy A a B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 (2) uvádějí názvy používané ve vnitrostátním právu členských států pro insolvenční řízení a insolvenční správce, na něž se uvedené nařízení použije. Příloha A obsahuje seznam insolvenčních řízení uvedených v čl. 2 bodě 4 uvedeného nařízení a příloha B obsahuje seznam insolvenčních správců uvedených v bodě 5 zmíněného článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 4. prosince 2015 oznámilo Polsko Komisi změny v seznamech uvedených v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848. Tyto změny jsou v souladu s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království dopisem ze dne 1. září 2016 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 26. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      Ve Štrasburku dne 15. února 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Postoj Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2017.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA A
            
               Insolvenční řízení uvedená v čl. 2 bodě 4
            
            BELGIQUE/BELGIË
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Het faillissement / La faillite,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord / La réorganisation judiciaire par accord collectif,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord / La réorganisation judiciaire par accord amiable,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag / La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De vrijwillige vereffening / La liquidation volontaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gerechtelijke vereffening / La liquidation judiciaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet / Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,
                     
                  
               
            
            БЪЛГАРИЯ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Производство по несъстоятелност,
                     
                  
               
            
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkurs,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Reorganizace,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Oddlužení,
                     
                  
               
            
            DEUTSCHLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Konkursverfahren,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Insolvenzverfahren,
                     
                  
               
            
            EESTI
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pankrotimenetlus,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võlgade ümberkujundamise menetlus,
                     
                  
               
            
            ÉIRE/IRELAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Compulsory winding-up by the court,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bankruptcy,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Winding-up in bankruptcy of partnerships,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Examinership,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Debt Relief Notice,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Debt Settlement Arrangement,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Personal Insolvency Arrangement,
                     
                  
               
            
            ΕΛΛΑΔΑ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Η πτώχευση,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Διαδικασία εξυγίανσης,
                     
                  
               
            
            ESPAÑA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Concurso,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,
                     
                  
               
            
            FRANCE
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sauvegarde,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sauvegarde accélérée,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sauvegarde financière accélérée,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Redressement judiciaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidation judiciaire,
                     
                  
               
            
            HRVATSKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stečajni postupak,
                     
                  
               
            
            ITALIA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Fallimento,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Concordato preventivo,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidazione coatta amministrativa,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amministrazione straordinaria,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Accordi di ristrutturazione,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidazione dei beni,
                     
                  
               
            
            ΚΥΠΡΟΣ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,
                     
                  
               
            
            LATVIJA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tiesiskās aizsardzības process,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Juridiskās personas maksātnespējas process,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Fiziskās personas maksātnespējas process,
                     
                  
               
            
            LIETUVA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Įmonės restruktūrizavimo byla,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Įmonės bankroto byla,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Fizinio asmens bankroto procesas,
                     
                  
               
            
            LUXEMBOURG
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Faillite,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gestion contrôlée,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Régime spécial de liquidation du notariat,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,
                     
                  
               
            
            MAGYARORSZÁG
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Csődeljárás,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Felszámolási eljárás,
                     
                  
               
            
            MALTA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Xoljiment,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amministrazzjoni,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stralċ mill-Qorti,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Falliment f’każ ta’ kummerċjant,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Proċedura biex kumpanija tirkupra,
                     
                  
               
            
            NEDERLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Het faillissement,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De surséance van betaling,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
                     
                  
               
            
            ÖSTERREICH
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Schuldenregulierungsverfahren,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Abschöpfungsverfahren,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Das Ausgleichsverfahren,
                     
                  
               
            
            POLSKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Upadłość,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postępowanie o zatwierdzenie układu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Przyspieszone postępowanie układowe,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postępowanie układowe,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postępowanie sanacyjne,
                     
                  
               
            
            PORTUGAL
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Processo de insolvência,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Processo especial de revitalização,
                     
                  
               
            
            ROMÂNIA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedura insolvenței,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Reorganizarea judiciară,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Procedura falimentului,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Concordatul preventiv,
                     
                  
               
            
            SLOVENIJA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postopek preventivnega prestrukturiranja,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postopek prisilne poravnave,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Postopek poenostavljene prisilne poravnave,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,
                     
                  
               
            
            SLOVENSKO
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkurzné konanie,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Reštrukturalizačné konanie,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Oddlženie,
                     
                  
               
            
            SUOMI/FINLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkurssi/konkurs,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Yrityssaneeraus/företagssanering,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Yksityishenkilön velkajärjestely / skuldsanering för privatpersoner,
                     
                  
               
            
            SVERIGE
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkurs,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Företagsrekonstruktion,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skuldsanering,
                     
                  
               
            
            UNITED KINGDOM
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Winding-up by or subject to the supervision of the court,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Voluntary arrangements under insolvency legislation,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bankruptcy or sequestration.
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA B
            
               Insolvenční správci uvedení v čl. 2 bodě 5
            
            BELGIQUE/BELGIË
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De curator / Le curateur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gedelegeerd rechter / Le juge-délégué,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De gerechtsmandataris / Le mandataire de justice,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De schuldbemiddelaar / Le médiateur de dettes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De vereffenaar / Le liquidateur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De voorlopige bewindvoerder / L'administrateur provisoire,
                     
                  
               
            
            БЪЛГАРИЯ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Назначен предварително временен синдик,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Временен синдик,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        (Постоянен) синдик,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Служебен синдик,
                     
                  
               
            
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Insolvenční správce,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Předběžný insolvenční správce,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Oddělený insolvenční správce,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zvláštní insolvenční správce,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zástupce insolvenčního správce,
                     
                  
               
            
            DEUTSCHLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkursverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vergleichsverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Verwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Insolvenzverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Treuhänder,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vorläufiger Insolvenzverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vorläufiger Sachwalter,
                     
                  
               
            
            EESTI
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pankrotihaldur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ajutine pankrotihaldur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Usaldusisik,
                     
                  
               
            
            ÉIRE/IRELAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidator,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Official Assignee,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trustee in bankruptcy,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Provisional Liquidator,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Examiner,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Personal Insolvency Practitioner,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Insolvency Service,
                     
                  
               
            
            ΕΛΛΑΔΑ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ο σύνδικος,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ο εισηγητής,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Η επιτροπή των πιστωτών,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ο ειδικός εκκαθαριστής,
                     
                  
               
            
            ESPAÑA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrador concursal,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mediador concursal,
                     
                  
               
            
            FRANCE
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mandataire judiciaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidateur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrateur judiciaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Commissaire à l'exécution du plan,
                     
                  
               
            
            HRVATSKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stečajni upravitelj,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Privremeni stečajni upravitelj,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stečajni povjerenik,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Povjerenik,
                     
                  
               
            
            ITALIA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Curatore,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Commissario giudiziale,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Commissario straordinario,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Commissario liquidatore,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidatore giudiziale,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Professionista nominato dal Tribunale,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidatore,
                     
                  
               
            
            ΚΥΠΡΟΣ
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Επίσημος Παραλήπτης,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Διαχειριστής της Πτώχευσης,
                     
                  
               
            
            LATVIJA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Maksātnespējas procesa administrators,
                     
                  
               
            
            LIETUVA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bankroto administratorius,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Restruktūrizavimo administratorius,
                     
                  
               
            
            LUXEMBOURG
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Le curateur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Le commissaire,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Le liquidateur,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Le liquidateur dans le cadre du surendettement,
                     
                  
               
            
            MAGYARORSZÁG
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vagyonfelügyelő,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Felszámoló,
                     
                  
               
            
            MALTA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amministratur Proviżorju,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riċevitur Uffiċjali,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stralċjarju,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Manager Speċjali,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kontrollur Speċjali,
                     
                  
               
            
            NEDERLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De curator in het faillissement,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De bewindvoerder in de surséance van betaling,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
                     
                  
               
            
            ÖSTERREICH
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Masseverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sanierungsverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ausgleichsverwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Besonderer Verwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Einstweiliger Verwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sachwalter,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Treuhänder,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Insolvenzgericht,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konkursgericht,
                     
                  
               
            
            POLSKA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Syndyk,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nadzorca sądowy,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarządca,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nadzorca układu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tymczasowy nadzorca sądowy,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tymczasowy zarządca,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarządca przymusowy,
                     
                  
               
            
            PORTUGAL
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrador da insolvência,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrador judicial provisório,
                     
                  
               
            
            ROMÂNIA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Practician în insolvență,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrator concordatar,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrator judiciar,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lichidator judiciar,
                     
                  
               
            
            SLOVENIJA
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Upravitelj,
                     
                  
               
            
            SLOVENSKO
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Predbežný správca,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Správca,
                     
                  
               
            
            SUOMI/FINLAND
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pesänhoitaja/boförvaltare,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Selvittäjä/utredare,
                     
                  
               
            
            SVERIGE
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Förvaltare,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rekonstruktör,
                     
                  
               
            
            UNITED KINGDOM
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Liquidator,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Supervisor of a voluntary arrangement,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Administrator,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Official Receiver,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trustee,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Provisional Liquidator,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Interim Receiver,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Judicial factor.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.