Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/354 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 354/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 57/31
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/354
   ze dne 15. února 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   v souladu s řádným legislativním postupem (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 (2) stanovuje společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Propuštění politických vězňů v Běloruské republice dne 22. srpna 2015 bylo významným krokem, který spolu s několika pozitivními iniciativami ze strany Běloruské republiky během posledních dvou let, jako je obnovení dialogu o lidských právech mezi Unií a Běloruskem, přispěl ke zlepšení vztahů mezi Unií a Běloruskou republikou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vztahy mezi Unií a Běloruskem by měly vycházet ze společných hodnot, zejména s ohledem na lidská práva, demokracii a právní stát, přičemž je třeba připomenout, že situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice stále vzbuzuje v Unii obavy, a to zejména s ohledem na záležitosti, jako je trest smrti, který by měl být zrušen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tento pozitivní politický vývoj ve vztazích mezi Unií a Běloruskou republikou by měl být uznán a dvoustranné vztahy by měly být dále zlepšeny. Proto by toto nařízení mělo zrušit autonomní kvóty na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky, stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) 2015/936, aniž by tím byla dotčena možnost Unie kvóty v budoucnu opět zavést, pokud by se situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice závažným způsobem zhoršila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Zrušení těchto autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že již nejsou nutné kvóty na pasivní zušlechťovací styk. Z tohoto důvodu by měly být zrušeny čl. 4 odst. 2, kapitola V a příloha V nařízení (EU) 2015/936. Článek 31 uvedeného nařízení týkající se přijímání aktů v přenesené pravomoci by měl být odpovídajícím způsobem změněn. Omezené využívání autonomních kvót a kvót na pasivní zušlechťovací styk na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že zrušení těchto kvót by mělo na obchod Unie pouze omezený dopad.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem opravy chybných kódů kombinované nomenklatury v kategoriích 12, 13, 18, 68, 78, 83 (skupina II B), 67, 70, 94, 96 (skupina III B) a 161 (skupina V) by dále měla být změněna příloha I nařízení (EU) 2015/936.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V přílohách II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 by měl být použit úřední název Korejské lidově demokratické republiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z důvodu zjednodušení administrativních postupů by měla být platnost dovozních povolení stanovených v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2015/936 prodloužena ze šesti na devět měsíců,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2015/936 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 4 se zrušuje odstavec 2.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Doba platnosti dovozních povolení vydaných příslušnými orgány členského státu je devět měsíců. Tato doba platnosti může být v případě nutnosti upravena přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 3.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Kapitola 5 se zrušuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 31 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
               „2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
               3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm stanoveno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 31 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
               „6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 nebo čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Oddíl A přílohy I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení a přílohy II, III a IV se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               Příloha V se zrušuje.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 15. února 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. února 2017.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (Úř. věst. L 160, 25.6.2015, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I, II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Oddíl A přílohy I se nahrazuje tímto:
                  „A.   TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              1.
                           
                           
                              Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN), považuje se formulace popisu zboží pouze za orientační, neboť výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz „ex“, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              2.
                           
                           
                              Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy či zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              3.
                           
                           
                              Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kategorie
                           
                           
                              Popis
                              Kód KN 2016
                           
                           
                              Tabulka odpovídajících hodnot
                           
                        
                        
                           
                              kusy/kg
                           
                           
                              g/ks
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA I A
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              1
                           
                           
                              Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              2
                           
                           
                              Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              2 a)
                           
                           
                              Z nich: jiné než nebělené či bělené
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              3
                           
                           
                              Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              3 a)
                           
                           
                              Z nich: jiné než nebělené či bělené
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA I B
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              4
                           
                           
                              Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              6,48
                           
                           
                              154
                           
                        
                        
                           
                              6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6110 20 10 , 6110 30 10
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              5
                           
                           
                              Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované
                           
                           
                              4,53
                           
                           
                              221
                           
                        
                        
                           
                              ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              6
                           
                           
                              Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              1,76
                           
                           
                              568
                           
                        
                        
                           
                              6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              7
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              5,55
                           
                           
                              180
                           
                        
                        
                           
                              6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              8
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              4,60
                           
                           
                              217
                           
                        
                        
                           
                              ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA II A
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              9
                           
                           
                              Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              20
                           
                           
                              Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              22
                           
                           
                              Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              22 a)
                           
                           
                              Z nichž akrylové
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              23
                           
                           
                              Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              32
                           
                           
                              Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              32 a)
                           
                           
                              Z nich: bavlněný manšestr
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5801 22 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              39
                           
                           
                              Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA II B
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              12
                           
                           
                              Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70
                           
                           
                              24,3 páru
                           
                           
                              41
                           
                        
                        
                           
                              ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              13
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              17
                           
                           
                              59
                           
                        
                        
                           
                              6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              14
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky) (z kategorie 21)
                           
                           
                              0,72
                           
                           
                              1389
                           
                        
                        
                           
                              6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              15
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucí) (z kategorie 21)
                           
                           
                              0,84
                           
                           
                              1190
                           
                        
                        
                           
                              6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              16
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              0,80
                           
                           
                              1250
                           
                        
                        
                           
                              6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              17
                           
                           
                              Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              1,43
                           
                           
                              700
                           
                        
                        
                           
                              6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              18
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              19
                           
                           
                              Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                              59
                           
                           
                              17
                           
                        
                        
                           
                              6213 20 00 , ex 6213 90 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              21
                           
                           
                              Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              2,3
                           
                           
                              435
                           
                        
                        
                           
                              ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              24
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              3,9
                           
                           
                              257
                           
                        
                        
                           
                              6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              26
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              3,1
                           
                           
                              323
                           
                        
                        
                           
                              6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              27
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní
                           
                           
                              2,6
                           
                           
                              385
                           
                        
                        
                           
                              6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              28
                           
                           
                              Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              1,61
                           
                           
                              620
                           
                        
                        
                           
                              6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              29
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              1,37
                           
                           
                              730
                           
                        
                        
                           
                              6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              31
                           
                           
                              Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              18,2
                           
                           
                              55
                           
                        
                        
                           
                              ex 6212 10 10 , 6212 10 90
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              68
                           
                           
                              Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a bez prstů kategorií 10 a 87 a kojeneckých punčoch a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, kategorie 88
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              73
                           
                           
                              Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              1,67
                           
                           
                              600
                           
                        
                        
                           
                              6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                        
                        
                           
                              76
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              77
                           
                           
                              Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6211 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              78
                           
                           
                              Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              83
                           
                           
                              Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA III A
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              33
                           
                           
                              Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5407 20 11
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6305 32 19 , 6305 33 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              34
                           
                           
                              Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5407 20 19
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              35
                           
                           
                              Tkaniny ze syntetických vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              35 a)
                           
                           
                              Z nich: jiné než nebělené či bělené
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              36
                           
                           
                              Tkaniny z umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              36 a)
                           
                           
                              Z nich: jiné než nebělené či bělené
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              37
                           
                           
                              Tkaniny z umělých střižových vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              37 a)
                           
                           
                              Z nich: jiné než nebělené či bělené
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              38 A
                           
                           
                              Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6005 31 10 , 6005 32 10 , 6005 33 10 , 6005 34 10 , 6006 31 10 , 6006 32 10 , 6006 33 10 , 6006 34 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              38 B
                           
                           
                              Záclony, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              40
                           
                           
                              Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              41
                           
                           
                              Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 59 10 , 5402 59 90 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 69 10 , 5402 69 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              42
                           
                           
                              Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5401 20 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              43
                           
                           
                              Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              46
                           
                           
                              Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              47
                           
                           
                              Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              48
                           
                           
                              Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              49
                           
                           
                              Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              50
                           
                           
                              Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              51
                           
                           
                              Bavlna, mykaná nebo česaná
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5203 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              53
                           
                           
                              Perlinkové tkaniny z bavlny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5803 00 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              54
                           
                           
                              Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5507 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              55
                           
                           
                              Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 30 00 , 5506 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              56
                           
                           
                              Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              58
                           
                           
                              Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              59
                           
                           
                              Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 10 , 5702 32 90 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 10 , 5702 42 90 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              60
                           
                           
                              Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5805 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              61
                           
                           
                              Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62
                              Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              62
                           
                           
                              Žinylkové nitě (včetně povločkovaných žinylkových nití), opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5606 00 91 , 5606 00 99
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 10 , 5804 21 90 , 5804 29 10 , 5804 29 90 , 5804 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5807 10 10 , 5807 10 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5808 10 00 , 5808 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              63
                           
                           
                              Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , 6005 31 50 , 6005 32 50 , 6005 33 50 , 6005 34 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              65
                           
                           
                              Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 31 90 , 6005 32 90 , 6005 33 90 , 6005 34 90 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , 6006 31 90 , 6006 32 90 , 6006 33 90 , 6006 34 90 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              66
                           
                           
                              Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA III B
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              10
                           
                           
                              Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              17 párů
                           
                           
                              59
                           
                        
                        
                           
                              6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00
                           
                        
                        
                           
                              67
                           
                           
                              Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              67 a)
                           
                           
                              Z nich: pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6305 32 11 , 6305 33 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              69
                           
                           
                              Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované
                           
                           
                              7,8
                           
                           
                              128
                           
                        
                        
                           
                              6108 11 00 , 6108 19 00
                           
                        
                        
                           
                              70
                           
                           
                              Punčochové kalhoty a punčochy o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex)
                           
                           
                              30,4 páru
                           
                           
                              33
                           
                        
                        
                           
                              ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19
                           
                        
                        
                           
                              Dámské punčochy ze syntetických vláken
                           
                        
                        
                           
                              ex 6115 10 10 , 6115 96 91
                           
                        
                        
                           
                              72
                           
                           
                              Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              9,7
                           
                           
                              103
                           
                        
                        
                           
                              6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00
                           
                        
                        
                           
                              74
                           
                           
                              Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů
                           
                           
                              1,54
                           
                           
                              650
                           
                        
                        
                           
                              6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90
                           
                        
                        
                           
                              75
                           
                           
                              Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů
                           
                           
                              0,80
                           
                           
                              1 250
                           
                        
                        
                           
                              6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00
                           
                        
                        
                           
                              84
                           
                           
                              Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              85
                           
                           
                              Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken
                           
                           
                              17,9
                           
                           
                              56
                           
                        
                        
                           
                              6215 20 00 , 6215 90 00
                           
                        
                        
                           
                              86
                           
                           
                              Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované
                           
                           
                              8,8
                           
                           
                              114
                           
                        
                        
                           
                              6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00
                           
                        
                        
                           
                              87
                           
                           
                              Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              88
                           
                           
                              Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              90
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              91
                           
                           
                              Stany
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6306 22 00 , 6306 29 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              93
                           
                           
                              Pytle a pytlíky k balení zboží z tkanin, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              94
                           
                           
                              Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              95
                           
                           
                              Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              96
                           
                           
                              Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              97
                           
                           
                              Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              98
                           
                           
                              Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5609 00 00 , 5905 00 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              99
                           
                           
                              Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5901 10 00 , 5901 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5904 10 00 , 5904 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5907 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              100
                           
                           
                              Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              101
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              109
                           
                           
                              Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              110
                           
                           
                              Tkané nafukovací matrace
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6306 40 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              111
                           
                           
                              Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6306 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              112
                           
                           
                              Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6307 20 00 , ex 6307 90 98
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              113
                           
                           
                              Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6307 10 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              114
                           
                           
                              Tkaniny a výrobky pro technické účely
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA IV
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              115
                           
                           
                              Lněné nebo ramiové nitě
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              117
                           
                           
                              Tkaniny ze lnu nebo ramie
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              118
                           
                           
                              Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              120
                           
                           
                              Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              121
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              122
                           
                           
                              Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6305 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              123
                           
                           
                              Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5801 90 10 , ex 5801 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6214 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              SKUPINA V
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              124
                           
                           
                              Syntetická střižová vlákna
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              125 A
                           
                           
                              Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              125 B
                           
                           
                              Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              126
                           
                           
                              Umělá střižová vlákna
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5502 00 10 , 5502 00 40 , 5502 00 80 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              127 A
                           
                           
                              Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              127 B
                           
                           
                              Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5405 00 00 , ex 5604 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              128
                           
                           
                              Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5105 40 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              129
                           
                           
                              Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5110 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              130 A
                           
                           
                              Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              130 B
                           
                           
                              Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              131
                           
                           
                              Nitě z jiných rostlinných textilních vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5308 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              132
                           
                           
                              Papírové nitě
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5308 90 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              133
                           
                           
                              Nitě z pravého konopí
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5308 20 10 , 5308 20 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              134
                           
                           
                              Kovové a metalizované nitě
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5605 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              135
                           
                           
                              Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5113 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              136
                           
                           
                              Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              137
                           
                           
                              Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              138
                           
                           
                              Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5311 00 90 , ex 5905 00 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              139
                           
                           
                              Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5809 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              140
                           
                           
                              Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              141
                           
                           
                              Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6301 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              142
                           
                           
                              Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              144
                           
                           
                              Plsť z hrubých zvířecích chlupů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              145
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              146 A
                           
                           
                              Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 21 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              146 B
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 21 00 , 5607 29 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              146 C
                           
                           
                              Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5607 90 20
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              147
                           
                           
                              Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný a nečesaný
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5003 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              148 A
                           
                           
                              Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5307 10 00 , 5307 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              148 B
                           
                           
                              Kokosové nitě
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5308 10 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              149
                           
                           
                              Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5310 10 90 , ex 5310 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              150
                           
                           
                              Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              151 A
                           
                           
                              Podlahové krytiny z kokosových vláken
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5702 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              151 B
                           
                           
                              Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              152
                           
                           
                              Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5602 10 11
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              153
                           
                           
                              Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6305 10 10
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              154
                           
                           
                              Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5001 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Surové hedvábí (neskané)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5002 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 5003 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Vlna, nemykaná ani nečesaná
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5104 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5305 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Bavlna, nemykaná ani nečesaná
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5201 00 10 , 5201 00 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5302 10 00 , 5302 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5305 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5303 10 00 , 5303 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              5305 00 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              156
                           
                           
                              Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6106 90 30 , ex 6110 90 90
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              157
                           
                           
                              Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6105 90 90 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6109 90 90 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              159
                           
                           
                              Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6204 49 10 , 6206 10 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6214 10 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6215 10 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              160
                           
                           
                              Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              ex 6213 90 00
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              161
                           
                           
                              Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              163
                           
                           
                              Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              3005 90 31 “.
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA II
                     
                        Seznam zemí uvedených v článku 2
                     
                     Korejská lidově demokratická republika“.
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Příloha III se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA III
                     
                        Roční unijní množstevní limity uvedené v čl. 3 odst. 1
                     
                     KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Kategorie
                              
                              
                                 Jednotka
                              
                              
                                 Množství
                              
                           
                           
                              
                                 1
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 128
                              
                           
                           
                              
                                 2
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 153
                              
                           
                           
                              
                                 3
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 117
                              
                           
                           
                              
                                 4
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 289
                              
                           
                           
                              
                                 5
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 189
                              
                           
                           
                              
                                 6
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 218
                              
                           
                           
                              
                                 7
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 101
                              
                           
                           
                              
                                 8
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 302
                              
                           
                           
                              
                                 9
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 71
                              
                           
                           
                              
                                 12
                              
                              
                                 1 000  párů
                              
                              
                                 1 308
                              
                           
                           
                              
                                 13
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 1 509
                              
                           
                           
                              
                                 14
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 154
                              
                           
                           
                              
                                 15
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 175
                              
                           
                           
                              
                                 16
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 88
                              
                           
                           
                              
                                 17
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 61
                              
                           
                           
                              
                                 18
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 61
                              
                           
                           
                              
                                 19
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 411
                              
                           
                           
                              
                                 20
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 142
                              
                           
                           
                              
                                 21
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 3 416
                              
                           
                           
                              
                                 24
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 263
                              
                           
                           
                              
                                 26
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 176
                              
                           
                           
                              
                                 27
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 289
                              
                           
                           
                              
                                 28
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 286
                              
                           
                           
                              
                                 29
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 120
                              
                           
                           
                              
                                 31
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 293
                              
                           
                           
                              
                                 36
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 96
                              
                           
                           
                              
                                 37
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 394
                              
                           
                           
                              
                                 39
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 51
                              
                           
                           
                              
                                 59
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 466
                              
                           
                           
                              
                                 61
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 40
                              
                           
                           
                              
                                 68
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 120
                              
                           
                           
                              
                                 69
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 184
                              
                           
                           
                              
                                 70
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 270
                              
                           
                           
                              
                                 73
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 149
                              
                           
                           
                              
                                 74
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 133
                              
                           
                           
                              
                                 75
                              
                              
                                 1 000  kusů
                              
                              
                                 39
                              
                           
                           
                              
                                 76
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 120
                              
                           
                           
                              
                                 77
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 14
                              
                           
                           
                              
                                 78
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 184
                              
                           
                           
                              
                                 83
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 54
                              
                           
                           
                              
                                 87
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 8
                              
                           
                           
                              
                                 109
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 11
                              
                           
                           
                              
                                 117
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 52
                              
                           
                           
                              
                                 118
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 23
                              
                           
                           
                              
                                 142
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 10
                              
                           
                           
                              
                                 151 A
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 10
                              
                           
                           
                              
                                 151B
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 10
                              
                           
                           
                              
                                 161
                              
                              
                                 tuny
                              
                              
                                 152 “
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha IV se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA IV
                     
                        uvedená v čl. 3 odst. 3
                     
                     (Popisy výrobků kategorií uvedených v této příloze lze nalézt v oddíle A přílohy I)
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Korejská lidově demokratická republika
                              
                           
                           
                              
                                 Kategorie:
                              
                              
                                 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.