Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/355 ze dne 15. února 2017 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem * na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 355/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 57/59
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/355
      ze dne 15. února 2017
      o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      v souladu s řádným legislativním postupem (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. října 2015. Dohoda vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Je nezbytné stanovit prováděcí pravidla k některým ustanovením dohody, jakož i postupy pro přijímání prováděcích pravidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3). V souladu s uvedeným nařízením se přezkumný postup použije zejména při přijímání prováděcích aktů týkajících se společné obchodní politiky. V řádně odůvodněných případech se však může použít poradní postup. Za výjimečných a naléhavých okolností, kdy dohoda stanoví možnost uplatnit okamžitá opatření nezbytná k řešení dané situace, by měla Komise tyto prováděcí akty přijmout bezodkladně. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se zemědělských produktů a produktů rybolovu, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dohoda stanoví, že určité zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kosova mohou být do Unie dováženy se sníženou celní sazbou v mezích celních kvót. Je proto nezbytné přijmout ustanovení upravující správu a přezkum těchto celních kvót, aby bylo možné je důkladně posoudit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud je nutné přijmout opatření na ochranu obchodu, mělo by tak být učiněno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (4), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (5), nebo případně s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (6).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud členský stát informuje Komisi o možném podvodu nebo neposkytnutí správní spolupráce, měly by se použít se příslušné právní předpisy Unie, zejména nařízení Rady (ES) č. 515/97 (7).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Toto nařízení obsahuje prováděcí opatření k dohodě, a mělo by se tedy použít od vstupu dohody v platnost,
               
            
         
      
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět
      Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro přijímání prováděcích pravidel k některým ustanovením Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (dále jen „dohoda“).
      Článek 2
      Celní koncese na ryby a produkty rybolovu
      Komise přijme prováděcí pravidla k článku 31 dohody týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.
      Článek 3
      Snížení celních sazeb
      1.   S výhradou odstavce 2 se preferenční celní sazby zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem dolů.
      2.   Preferenční celní sazba se zcela odstraní v případě, že výsledek výpočtu preferenční celní sazby podle odstavce 1 je následující:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  1 % nebo méně v případě valorických cel;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  1 EUR nebo méně v případě jednotlivých částek specifického cla.
               
            
         
      
      Článek 4
      Technické úpravy
      Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, jež jsou nezbytné v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle integrovaného sazebníku Evropských společenství nebo v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů uzavřených mezi Unií a Kosovem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.
      Článek 5
      Obecná ochranná ustanovení
      Je-li třeba, aby Unie přijala opatření podle článku 43 dohody, Komise takové opatření přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení, pokud článek 43 dohody nestanoví jinak.
      Článek 6
      Ustanovení pro případ nedostatku
      Je-li třeba, aby Unie přijala opatření podle článku 44 dohody, Komise takové opatření přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.
      Článek 7
      Výjimečné a naléhavé okolnosti
      Nastanou-li výjimečné a naléhavé okolnosti ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. b) a čl. 44 odst. 4 dohody, může Komise přijmout okamžitě použitelná opatření podle článků 43 a 44 dohody postupem podle čl. 12 odst. 4 tohoto nařízení.
      Článek 8
      Ochranná doložka pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
      1.   Bez ohledu na postupy stanovené v článcích 5 a 6 tohoto nařízení platí, že pokud je třeba, aby Unie v souvislosti se zemědělskými produkty a produkty rybolovu přijala opatření podle článku 34 nebo 43 dohody, rozhodne Komise o nezbytných opatřeních na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu poté, co v příslušných případech nejdříve využije postup předložení věci stanovený v článku 43 dohody. Tato opatření přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.
      V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, včetně případu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 12 odst. 4 tohoto nařízení.
      2.   Pokud Komise obdrží od členského státu žádost uvedenou v odstavci 1, rozhodne o ní:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  do tří pracovních dnů od přijetí dané žádosti, nepoužije-li se postup předložení věci stanovený v článku 43 dohody, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  do tří pracovních dnů od konce třicetidenní lhůty uvedené v čl. 43 odst. 5 písm. a) dohody, pokud se postup předložení věci podle článku 43 dohody použije.
               
            
         
      
      Komise uvědomí Radu o opatřeních, o nichž rozhodla.
      Článek 9
      Dumping a subvence
      V případě postupu, v jehož důsledku může Unie přijmout opatření stanovená v čl. 42 odst. 2 dohody, se o zavedení antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření, případně o zavedení opatření obou typů rozhodne v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/1036 a případně nařízení (EU) 2016/1037.
      Článek 10
      Hospodářská soutěž
      1.   V případě postupu, který Komise považuje za neslučitelný s článkem 75 dohody, rozhodne Komise po posouzení věci z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu o vhodném opatření podle článku 75 dohody.
      Opatření stanovená v čl. 75 odst. 9 dohody se v případech podpory přijímají postupy stanovenými v nařízení (EU) 2016/1037.
      2.   V případě postupů, které mohou odůvodnit uplatnění opatření na základě článku 75 dohody ze strany Kosova vůči Unii, rozhodne Komise po přezkoumání případu, zda je takový postup v souladu se zásadami stanovenými v dohodě. V případě potřeby přijme Komise vhodná rozhodnutí na základě kritérií vyplývajících z použití článků 101, 102 a 107 Smlouvy.
      Článek 11
      Podvod nebo neposkytnutí správní spolupráce
      1.   Jestliže Komise na základě informací poskytnutých některým členským státem nebo z vlastního podnětu shledá, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 48 dohody, bez zbytečného odkladu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  informuje Evropský parlament a Radu, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  sdělí Výboru pro stabilizaci a přidružení své zjištění společně s objektivními informacemi, z nichž toto zjištění vychází, a zahájí konzultace ve Výboru pro stabilizaci a přidružení.
               
            
         
      
      2.   Veškerá zveřejnění podle čl. 48 odst. 5 dohody provádí Komise v Úředním věstníku Evropské unie.
      3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení s určitými produkty, jak stanoví čl. 48 odst. 4 dohody. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.
      Článek 12
      Postup projednávání ve výboru
      1.   Pro účely článků 2, 4 a 11 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      2.   Pro účely článků 5 až 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený článkem 3 nařízení (EU) 2015/478. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
      4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 8 odst. 1 až 4 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
      Článek 13
      Oznámení
      Za podávání oznámení Radě stabilizace a přidružení a Výboru pro stabilizaci a přidružení, jak vyžaduje dohoda, odpovídá Komise, která jedná jménem Unie.
      Článek 14
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. dubna 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 15. února 2017.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            A. TAJANI
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. BORG
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne 7. února 2017.
      
         (2)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55).
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.