Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/357 ze dne 28. února 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka cyklaniliprol (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 357/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 54/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/357
   ze dne 28. února 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka cyklaniliprol
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 obdrželo Rakousko dne 19. prosince 2013 od společnosti ISK Biosciences Europe N.V. žádost o schválení účinné látky cyklaniliprol.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámil zpravodajský členský stát dne 17. ledna 2014 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je přijatelná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Účinky této účinné látky na lidské zdraví, zdraví zvířat a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení pro použití navrhovaná žadatelem. Zpravodajský členský stát předložil dne 1. dubna 2015 návrh zprávy o posouzení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Úřad předložil Komisi svůj závěr o posouzení rizik účinné látky cyklaniliprolu z hlediska pesticidů (2) dne 6. dubna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dopisem ze dne 28. září 2016 společnost ISK Biosciences Europe N.V. svou žádost o schválení cyklaniliprolu stáhla. Z důvodu stažení žádosti by cyklaniliprol neměl být v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 schválen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro cyklaniliprol podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neschválení účinné látky
   Účinná látka cyklaniliprol se neschvaluje.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  EFSA Journal 2016;14(4):4452. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.