Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/358 ze dne 28. února 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky akrinathrin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 358/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 54/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/358
   ze dne 28. února 2017,
   kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky akrinathrin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Účinná látka akrinathrin byla v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 schválena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 974/2011 (2) a je uvedena na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3). V řádku 19 v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 je uvedeno: „Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid v dávce nepřesahující 22,5 g/ha na jednu aplikaci“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Společnost Cheminova A/S, na jejíž žádost byl akrinathrin schválen, podala dne 8. května 2012 žádost o změnu podmínek schválení účinné látky akrinathrin tak, aby bylo povoleno její použití jako insekticidu a akaricidu bez omezení dávky. Ke své žádosti přiložila informace o požadovaném rozšíření použití. Žádost byla předložena Francii, která byla nařízením Komise (ES) č. 1490/2002 (4) jmenována členským státem zpravodajem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Francie posoudila údaje předložené žadatelem a připravila dodatek k návrhu zprávy o hodnocení. Dne 5. listopadu 2012 postoupila tento dodatek Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Úřad zaslal dodatek žadateli a členským státům a zpřístupnil jej veřejnosti s tím, že na podání písemných připomínek poskytl lhůtu 60 dnů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Úřad vzal v úvahu dodatek k návrhu zprávy o hodnocení a dne 21. listopadu 2013 přijal závěr týkající se neomezeného použití akrinathrinu jako insekticidu a akaricidu (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Úřad sdělil svůj závěr žadateli, členským státům a Komisi a zpřístupnil jej veřejnosti. S přihlédnutím k dodatku k návrhu zprávy o hodnocení, který vypracoval členský stát zpravodaj, a k závěru úřadu předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkoumání a návrh nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Žadateli byla poskytnuta možnost předložit připomínky ke zprávě o přezkoumání akrinathrinu včetně dodatku. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 8. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Na základě zprávy o přezkoumání a jiných faktorů, které jsou v dané záležitosti opodstatněné, je třeba mít za to, že dodatečné informace předložené žadatelem neumožňují vyloučit specifické obavy, které vedly k omezení používání akrinathrinu v dávce nepřesahující 22,5 g/ha na jednu aplikaci. Akrinathrin je totiž vysoce toxický pro ryby a vodní bezobratlé a jeho přijatelnost na základě stávajících dávek již vyžaduje rozsáhlá opatření ke zmírnění rizika. Nové údaje předložené žadatelem neprokázaly, že by předpokládané významné zvýšení dávek, a tím i expozice, představovalo ještě přijatelné riziko pro dotčené vodní organismy. Kromě toho dospěl úřad na základě potvrzujících informací předložených oznamovatelem k závěru, že vyšší dávky by mohly představovat vysoké riziko pro necílové členovce, což opět potvrzuje to, že tyto dávky nelze zvýšit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V důsledku toho nebylo prokázáno, že lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující akrinathrin obecně splňují požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009, jsou-li použity jako insekticid nebo akaricid bez omezení dávky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podmínky schválení účinné látky akrinathrinu, jak jsou stanoveny v řádku 19 v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, by proto měly být potvrzeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Potvrzení podmínek schválení
   Podmínky schválení účinné látky akrinathrinu, jak jsou stanoveny v řádku 19 v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, se potvrzují.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2011 ze dne 29. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 255, 1.10.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (ES) č. 1490/2002 ze dne 14. srpna 2002, kterým se stanoví další prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS a mění se nařízení (ES) č. 451/2000 (Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23).
   
      (5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin. EFSA Journal 2013;11(12):3469. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.