Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/359 ze dne 28. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxyfluorfen (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 359/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 54/8
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/359
   ze dne 28. února 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky oxyfluorfen
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2011 (2) schválilo oxyfluorfen jako účinnou látku v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 pod podmínkou, že dotčené členské státy zajistí, aby žadatel, na jehož žádost byl oxyfluorfen schválen, poskytnul dodatečné potvrzující informace o pěti konkrétních aspektech, z nichž jeden se týká potenciálního rizika pro vodní organismy pro účinnou látku a pro metabolity RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 a neurčený metabolit Deg 27.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 29. června a 15. prosince 2012 předložil žadatel členskému státu zpravodaji Španělsku ve stanovené lhůtě dodatečné informace s cílem splnit požadavky na potvrzující údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Španělsko hodnotilo dodatečné informace předložené žadatelem. Dne 14. července 2014 předložilo své hodnocení ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S členskými státy, žadatelem a úřadem byly provedeny konzultace, a poté byli vyzváni k předložení připomínek k hodnocení zpravodajského členského státu. Dne 6. listopadu 2014 úřad zveřejnil technickou zprávu shrnující výsledky této konzultace týkající se oxyfluorfenu (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise konzultovala úřad ohledně určitých oblastí hodnocení. Úřad svůj závěr ohledně posouzení rizik oxyfluorfenu předložil dne 28. července 2015 (4). Návrh zprávy o hodnocení, dodatek a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 24. ledna 2017 v podobě zprávy Komise o přezkoumání oxyfluorfenu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby ke zprávě o přezkoumání oxyfluorfenu podal připomínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise usoudila, že poskytnuté dodatečné informace ukázaly, že výchozí látka a metabolity MW 347 a Deg 27 představují pro vodní organismy vysoké riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že další požadované potvrzující informace nebyly plně poskytnuty a že vysoké riziko pro vodní organismy způsobené expozicí oxyfluorfenu a metabolitům MW 347 a Deg 27 lze vyloučit pouze tak, že budou uložena další omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V zájmu snížení expozice vodních organismů je tedy zapotřebí ještě více omezit podmínky použití uvedené účinné látky a stanovit zvláštní opatření ke zmírnění rizika na ochranu dotčených druhů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členským státům by měl být poskytnut určitý čas na změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující oxyfluorfen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               U přípravků na ochranu rostlin obsahujících oxyfluorfen, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 21. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Přechodná opatření
   V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do 21. června 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku oxyfluorfen.
   Článek 3
   Odkladná lhůta
   Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 21. června 2018.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxyfluorfen, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 205, 10.8.2011, s. 9).
   
      (3)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2014. Technická zpráva o výsledcích konzultací s členskými státy, žadatelem a úřadem EFSA ohledně posouzení rizik potvrzujících údajů oxyfluorfenu z hlediska pesticidů. EFSA supporting publication 2014:EN-686, 40 s.
   
      (4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance oxyfluorfen in light of confirmatory data. EFSA Journal 2015;13(8):4205, 45 s. doi:10.2903/j.efsa.2015/4205.
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1)
   
   
      PŘÍLOHA
      Řádek 11, oxyfluorfen, ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:
      
         „ČÁST A
         Povolena mohou být pouze použití jako herbicid v pásech nízko nad zemí od podzimu do časného jara, v množství nepřesahujícím 150 g účinné látky na hektar za rok.
         ČÁST B
         Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxyfluorfenu, a zejména dodatky I a II k uvedené zprávě, dokončené ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.
         Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky použití případně ukládaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     riziku pro vodní organismy, savce živící se žížalami, půdní makroorganismy, necílové členovce a necílové rostliny.
                  
               
            
         
         Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, jako jsou například neošetřená ochranná pásma na poli a protiúletové trysky a musí stanovit odpovídající označení přípravků na ochranu rostlin. Tyto podmínky musí v případě potřeby zahrnovat další opatření ke zmírnění rizika.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.