Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 373/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 62/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373
      ze dne 1. března 2017,
      kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8b odst. 6 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), a zejména na články 4 a 6 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (3), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 (4) stanoví požadavky týkající se dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 (5) stanoví společné požadavky na poskytování letových navigačních služeb. Dotčení poskytovatelé služeb musí splnit společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, aby jim mohla být vydána osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 8b odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008. Uvedená nařízení rovněž stanoví požadavky týkající se příslušných úřadů, které jsou odpovědné za vydávání uvedených osvědčení a provádění úkonů v oblasti dohledu a vynucování, a to v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (6), článkem 2 a čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a články 10 a 22a nařízení (ES) č. 216/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 slouží zejména k tomu, aby bylo možné v počáteční fázi realizovat základní požadavky týkající se poskytování služeb uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“), které jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 216/2008, a to zejména s cílem zaručit, že jsou dodržovány články 8b a 22a nařízení (ES) č. 216/2008 a příloha Vb uvedeného nařízení, a umožnit zahájení standardizačních kontrol v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 216/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Uvedené požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by nyní měly být doplněny a aktualizovány s ohledem na technický pokrok. Rovněž by mělo být jasně uvedeno, že aby mohlo být poskytovatelům služeb vydáno osvědčení a aby si je mohli ponechat nebo aby mohli učinit prohlášení v souladu s tímto nařízením, musí splnit a nadále plnit jak tyto požadavky, tak hlavní požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. Kromě toho by měl být zaručen soulad uvedených požadavků a požadavků, které jsou stanoveny v nařízeních Komise (EU) č. 965/2012 (7), (EU) č. 1178/2011 (8), (EU) č. 139/2014 (9) a (EU) 2015/340 (10), čímž bude učiněn krok k „celkovému systémovému přístupu“, který spočívá v logicky a technologicky jednotném přístupu v různých oblastech. Proto by nyní měly být požadavky, které jsou stanoveny v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011, stanoveny v jediném nástroji a prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by měla být zrušena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Společná pravidla udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi mají zásadní význam, mají-li členské státy více důvěřovat systémům ostatních členských států. Z tohoto důvodu a pro zaručení co nejvyšší úrovně bezpečnosti a zabezpečení by měly být jednotné požadavky na poskytování služeb a dohled nad nimi posíleny. Tím by se mělo zaručit bezpečné a vysoce kvalitní poskytování služeb za účelem letové navigace a vzájemného uznávání osvědčení v celé Unii, a tudíž i větší svoboda pohybu a lepší dostupnost těchto služeb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby byl zaručen harmonizovaný přístup k udělování osvědčení a výkonu dohledu, měla by být opatření, která mají být provedena v zájmu zabezpečení systémů, používaných prvků a údajů, koordinována mezi členskými státy, funkčními bloky vzdušného prostoru a sítí tvořenou službami, funkcemi a produkty nabízenými poskytovateli služeb, manažerem struktury vzdušného prostoru, letišti a dalšími osobami, které zajišťují nezbytnou infrastrukturu pro letový provoz.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Řízení bezpečnosti zajišťuje identifikaci, posouzení a minimalizaci bezpečnostních rizik a slabých míst v oblasti zabezpečení, která mají dopad na bezpečnost. Je proto nezbytné důkladněji propracovat požadavky, jež se týkají posuzování změn funkčního systému z hlediska bezpečnosti prováděných organizací, která je držitelem osvědčení. Tyto požadavky by měly být upraveny s ohledem na začlenění požadavků týkajících se řízení změn do společné regulační struktury v oblasti bezpečnosti civilního letectví a na zkušenosti, jež zúčastněné strany a příslušné úřady získaly v oblasti dohledu nad bezpečností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Je vhodné učinit z bezpečnostní kultury aspekt systémů řízení poskytovatelů služeb, a to způsobem, který bude prosazovat pochopení uvedených systémů a jejich zdokonalování současně s uznáním potřeby, že je třeba systémy řízení dále posilovat, a to zejména integrací spolehlivého systému hlášení událostí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Mělo by se upřesnit, které úřady jsou odpovědné za úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním ve vztahu k poskytovatelům služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, a to v souladu s kritériem stanoveným v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a úkoly Evropské agentury pro bezpečnost letectví („agentury“) podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008, aniž by byly dotčeny požadavky článku 2 nařízení (ES) č. 550/2004. Vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb by agentura měla být příslušným úřadem pro poskytovatele datových služeb a pro manažera struktury vzdušného prostoru. Aby bylo možné splnit cíle nařízení (ES) č. 216/2008, zejména cíl stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení a cíl stanovený v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004, je rovněž vhodné sladit požadavky na příslušné úřady s pokrokem v oblasti koncepcí řízení bezpečnosti Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), zejména se zavedením systému řízení úřadů, jakož i prováděním státního programu bezpečnosti a se zaručením koordinace mezi těmito úřady.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Mělo by být objasněno, že při provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení by příslušné úřady měly jednat nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb, a to tím, že bude zaručeno odpovídající oddělení těchto úřadů od těchto poskytovatelů alespoň na funkční úrovni, a že by mělo být zabráněno jakémukoli případnému střetu zájmů. Cílem je zaručit objektivitu a nestrannost těchto úřadů a také to, že své úkoly podle tohoto nařízení plní ve vysoké kvalitě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Agentura by měla zřídit databázi relevantních informací o příslušných úřadech, aby usnadnila standardizační kontroly příslušných úřadů a koordinaci s těmito úřady a podpořila Komisi při provádění jejích úkolů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Aby se zaručilo, že jsou soustavně plněny požadavky na poskytovatele služeb stanovené tímto nařízením a že příslušné úřady mohou v souladu s čl. 4 odst. 3 a odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 vykonávat své úkoly podle tohoto nařízení, měly by být těmto úřadům kromě možnosti provádět inspekce a vést šetření uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 10 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 216/2008 uděleny určité zvláštní vyšetřovací pravomoci. Je vhodné objasnit, že tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s použitelnými pravidly vnitrostátních právních předpisů a s patřičným ohledem na řadu specifických prvků, které mají zaručit spravedlivou rovnováhu mezi všemi právy a zájmy, o něž v konkrétním případu jde.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu zaměstnaní u poskytovatele služeb nebo manažera struktury vzdušného prostoru by měli absolvovat harmonizovaný výcvik a program hodnocení způsobilosti. Poskytovatel služeb nebo manažer struktury vzdušného prostoru by měl rovněž zaručit, že pracovníci smluvní organizace jsou odpovídajícím způsobem kvalifikovaní. Proto by do tohoto nařízení měla být zařazena podrobná ustanovení o výcviku a hodnocení odborné způsobilosti takovýchto pracovníků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Aby se zaručila vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měla by opatření stanovená v tomto nařízení odrážet stav techniky v oblasti bezpečnosti letectví, a to včetně osvědčených postupů a vědeckého a technického pokroku v odvětví meteorologických služeb. Proto by mělo toto nařízení vycházet z použitelných standardů a doporučených postupů ICAO, zejména přílohy 3 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu (Chicagská úmluva) o meteorologické službě pro mezinárodní letectví, zároveň by mělo čerpat ze zkušeností s poskytováním meteorologické služby na úrovni Unie i úrovni celosvětové a zaručovat přiměřenost ve vztahu k velikosti, druhu a složitosti poskytovatele meteorologických služeb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Měly by být stanoveny společné požadavky na udělování osvědčení poskytovatelům datových služeb a dohled nad nimi, aby se zaručilo, že poskytovatelé leteckých dat, která mají být využita v letadle, zpracovávají údaje vhodným způsobem, který splňuje požadavky koncových uživatelů vzdušného prostoru a umožňuje bezpečný provoz s navigací založenou na výkonnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Leteckému průmyslu a příslušným úřadům členských států by měl být poskytnut dostatečný čas na to, aby se přizpůsobily novému regulačnímu rámci, který je zřízen tímto nařízením, a aby nahradily osvědčení vydaná před datem použitelnosti tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Avšak pro zajištění konzistence s nařízením (EU) č. 965/2012 by se příslušná ustanovení tohoto nařízení měla na poskytovatele datových služeb použít již od dřívějšího data. Kromě toho by uvedeným poskytovatelům datových služeb mělo být na dobrovolném základě umožněno, aby o příslušná osvědčení požádali již bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby jim toto osvědčení mohlo být uděleno, aby měli jako subjekty, na něž se nevztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011, ale jimž agentura vydává dobrovolné potvrzení (letter of acceptance), možnost využít co nejdřívějšího uplatnění tohoto nařízení v tomto ohledu a vzájemného uznávání uvedených osvědčení. Brzké uplatnění tohoto nařízení ve vztahu k poskytovatelům datových služeb by provozovatele letadel také zprostilo jejich povinností v oblasti dohledu při externím zajišťování služeb uvedených poskytovatelů, jakmile je poskytovateli uděleno osvědčení pro letecké databáze. Pokud takový poskytovatel uvedenou možnost využije, měl by být pro účely získání osvědčení i po jeho získání vázán použitelnými požadavky tohoto nařízení. Vzhledem k této možnosti, kterou poskytovatelé datových služeb mají, by se příslušná ustanovení tohoto nařízení týkající se příslušného úřadu ve vztahu k uvedeným poskytovatelům, což je v tomto případě pouze agentura, měla použít již od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Ustanovení, která jsou obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (11), by měla být doplněna o aspekty, které se týkají poskytování letových provozních služeb tak, aby bylo zaručeno, že je poskytování služeb v souladu s činnostmi pilotů a personálu letových provozních služeb a s požadavky uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Bezpečnostní přijatelnost jakékoli změny navržené poskytovatelem služeb by měla být posouzena na základě analýzy rizik, která zavedení této změny představuje pro funkční systém provozovatele, přičemž by rizika měla být rozlišena podle kvantitativních, nebo kvalitativních objektivních hodnotících kritérií nebo podle kombinace těchto kritérií, která se určí na místní úrovni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Z důvodů jednotnosti a snadného uplatňování by do tohoto nařízení měla být začleněna ustanovení nařízení Komise (ES) č. 482/2008 (12), a nařízení Komise (ES) č. 482/2008 by tudíž mělo být zrušeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Do tohoto nařízení by měly být začleněny požadavky článků 12 a 21 nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (13) a přílohy VI uvedeného nařízení, aby se zaručil harmonizovaný přístup ke všem poskytovatelům služeb. Proto by měla být uvedená ustanovení zrušena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 (14), které ještě není použitelné, obsahuje značné množství chyb. Aby se uvedené chyby odstranily a zároveň se zajistila požadovaná právní srozumitelnost, je vhodné prováděcí nařízení (EU) 2016/1377 v celém rozsahu zrušit a nahradit je pravidly stanovenými v tomto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku agentury vydaném v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět
      Toto nařízení stanoví společné požadavky na:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („funkce sítě ATM“) pro všeobecný letový provoz, a to zejména požadavky na právnické nebo fyzické osoby, které tyto služby a funkce poskytují;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  příslušné úřady a kvalifikované subjekty, které jednají jejich jménem, jež plní úkoly spojené s udělováním osvědčení, prováděním dohledu a vynucováním ve vztahu k poskytovatelům služeb a funkcím uvedeným v odstavci 1).
               
            
         
      
      Článek 2
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I a tyto definice:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  definice v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004 a článku 3 nařízení (ES) č. 216/2008, kromě definice „osvědčení“ v čl. 2 odst. 15 nařízení (ES) č. 549/2004;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  „poskytovatelem služeb“ se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje funkce nebo poskytuje služby ATM/ANS definované v čl. 3 písm. q) nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jiné funkce sítě ATM, a to buď jednotlivě, nebo souhrnně pro všeobecný letový provoz;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  „manažerem struktury vzdušného prostoru“ se rozumí subjekt zřízený v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 551/2004 za účelem plnění povinností stanovených v uvedeném článku a v článcích 3 a 4 nařízení (EU) č. 677/2011.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  „celoevropskou službou“ se rozumí činnost, která je navržena a zřízena pro uživatele ve většině členských států nebo ve všech členských státech a která může rovněž překračovat vzdušný prostor území, na které se vztahuje Smlouva;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  „poskytovatelem datových služeb (DAT)“ se rozumí organizace, která je:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              poskytovatelem dat typu 1, který zpracovává letecká data pro účely použití v letadle a za řízených podmínek zajišťuje leteckou databázi splňující požadavky na jakost dat, u níž nebyla stanovena odpovídající slučitelnost s leteckou aplikací/vybavením;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              poskytovatelem dat typu 2, který zpracovává letecká data a zajišťuje leteckou databázi pro účely použití v certifikované aplikaci / certifikovaném vybavení letadla, která splňuje požadavky na jakost dat a u níž byla stanovena slučitelnost s danou aplikací/daným vybavením.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 3
      Poskytování ATM/ANS a zajišťování funkcí sítě ATM
      1.   Členské státy zajistí, aby odpovídající služby ATM/ANS a funkce sítě ATM byly poskytovány v souladu s tímto nařízením, a to způsobem, který napomáhá všeobecnému letovému provozu a zároveň zohledňuje bezpečnostní aspekty a provozní požadavky.
      2.   Jestliže členské státy přijmou dodatečná ustanovení, jimiž doplní toto nařízení v jakýchkoli otázkách, které jsou podle tohoto nařízení ponechány na členských státech, řídí se tato ustanovení standardy a doporučenými postupy, které jsou stanoveny v Chicagské úmluvě. Používají-li se ustanovení článku 38 Chicagské úmluvy, uvědomí o tom členské státy kromě Mezinárodní organizace pro civilní letectví také Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) a použití náležitě zdůvodní, a to nejpozději do dvou měsíců poté, co byla dodatečná ustanovení přijata.
      3.   V souladu s Chicagskou úmluvou členské státy tato dodatečná ustanovení zveřejní ve svých leteckých informačních příručkách.
      4.   Pokud se členský stát rozhodne umožnit poskytování určitých konkrétních letových provozních služeb v konkurenčním prostředí, přijme všechna vhodná opatření, aby zaručil, že se poskytovatelé těchto služeb nepodílejí na jednání, jehož cíl nebo následek spočívá v zamezení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, ani na jednání, které podle platných právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů představuje zneužití dominantního postavení.
      Článek 4
      Příslušný úřad pro udělování osvědčení, provádění dohledu a vynucování
      1.   Příslušným úřadem, který odpovídá za vydávání osvědčení poskytovatelům letových informačních služeb, v příslušných případech za potvrzování přijetí prohlášení učiněných poskytovateli letových informačních služeb uvedených v článku 7 a za dohled a vynucování ve vztahu k poskytovatelům služeb, je vnitrostátní dozorový orgán, jenž je uveden v článku 4 nařízení (ES) č. 549/2004, členského státu, v němž má právnická nebo fyzická osoba, která žádá o osvědčení nebo činí prohlášení, hlavní místo činnosti nebo případně sídlo, pokud ovšem není podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.
      Pro účely tohoto nařízení se poskytovatelé datových služeb a manažer struktury vzdušného prostoru považují za celoevropské poskytovatele služeb, pro něž je v souladu s čl. 22a písm. c) nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.
      2.   Příslušné úřady uvedené v odstavci 1 musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.
      3.   Je-li jeden z dotčených poskytovatelů služeb organizací, pro kterou je příslušným úřadem agentura, příslušné úřady dotčených členských států koordinují své činnosti s agenturou, aby zajistily, že jsou splněny požadavky stanovené v bodě ATM/ANS.AR.A.005 podbodech 1), 2) a 3) písm. b) přílohy II, pokud alternativně:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  poskytovatelé služeb poskytují služby ve vztahu k funkčním blokům vzdušného prostoru, které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  poskytovatelé služeb poskytují přeshraniční letové navigační služby uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004.
               
            
         
      
      4.   Pokud členský stát určil nebo zřídil více než jeden příslušný úřad v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 549/2004 nebo uvedený v čl. 2 odst. 3 až 6 nařízení (ES) č. 550/2004, aby plnil úkoly spojené s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, zaručí, že je jasně definována oblast působnosti každého z těchto úřadů, a to zejména, pokud jde o odpovědnost, zeměpisná omezení a omezení vzdušného prostoru. V takovém případě tyto úřady své činnosti navzájem koordinují na základě písemných ujednání, aby zaručily účinný dohled a vynucování ve vztahu ke všem poskytovatelům služeb, jimž vydaly osvědčení, nebo v příslušných případech k těm, kteří u nich učinili prohlášení.
      5.   Při plnění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení příslušné úřady jednají nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb. Tato nezávislost musí být zajištěna dostatečným oddělením těchto příslušných úřadů od poskytovatelů služeb alespoň na funkční úrovni. V této souvislosti členské státy zajistí, aby příslušné úřady vykonávaly své pravomoci nestranně a transparentně.
      6.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, zaručí, že jejich příslušné úřady nedovolí svým pracovníkům, aby se podíleli na plnění úkolů těchto úřadů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, pokud existují náznaky, že by tím mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.
      7.   Agentura spravuje databázi kontaktních údajů příslušných úřadů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem členské státy oznámí agentuře názvy a adresy svých příslušných úřadů a veškeré následné změny těchto názvů a adres.
      8.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, určí nezbytné zdroje a schopnosti, které příslušné úřady vyžadují k plnění svých úkolů v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 a článkem 22a nařízení (ES) č. 216/2008, přičemž zohlední všechny relevantní faktory včetně posouzení, které tyto příslušné úřady provedly, aby určily zdroje nutné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.
      Článek 5
      Pravomoci příslušných úřadů uvedených v článku 4
      1.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady zmocněny k tomu, aby:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  od poskytovatelů služeb, kteří podléhají jejich dohledu, vyžadovaly, aby jim poskytli všechny nezbytné informace;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vyžadovaly od jakéhokoli zástupce, vedoucího pracovníka či jiných pracovníků těchto poskytovatelů služeb, aby jim poskytli ústní vysvětlení jakékoli skutečnosti, dokumentu, předmětu, postupu či jiné záležitosti, která je důležitá pro dohled nad poskytovatelem služeb;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vstupovaly do veškerých prostor či na pozemky včetně provozních míst a do dopravních prostředků těchto poskytovatelů služeb;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zkoumaly, kopírovaly či pořizovaly výňatky z jakéhokoli dokumentu, záznamu či dat, které mají tito poskytovatelé služeb v držení nebo k nimž mají přístup, bez ohledu na nosič, na němž jsou dotčené informace uloženy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  u těchto poskytovatelů služeb prováděly audity, posouzení, vyšetřování a kontroly.
               
            
         
      
      2.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady rovněž zmocněny k tomu, aby vykonávaly pravomoci stanovené v odstavci 1 ve vztahu ke smluvním organizacím, které podléhají dohledu ze strany poskytovatelů služeb, jak je uvedeno v bodě ATM/ANS.OR.B.015 přílohy III.
      3.   Pravomoci uvedené v odstavcích 1 a 2 se vykonávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, v němž probíhají dotčené činnosti, přičemž se patřičně zohlední skutečnost, že je nutné zaručit účinný výkon zmíněných pravomocí, a také práva a oprávněné zájmy poskytovatele služeb a všech dotčených třetích osob, a to v souladu se zásadou proporcionality. Je-li v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy nutné získat ke vstupu do prostor, na pozemky či do dopravních prostředků uvedených v odst. 1 písmeni c) předchozí povolení od soudního orgánu dotčeného členského státu, vykonávají se s tím spojené pravomoci teprve poté, co bylo takové předchozí povolení získáno.
      Při výkonu pravomocí podle odstavců 1 a 2 příslušný úřad zaručí, že jeho pracovníci a v příslušných případech každý další odborník, který se podílí na dotčených činnostech, mají řádné oprávnění.
      4.   Příslušné úřady přijmou veškerá vhodná vynucovací opatření nutná k tomu, aby zajistily, že poskytovatelé služeb, jimž vydaly osvědčení nebo kteří v příslušných případech učinili u těchto úřadů prohlášení, plní a budou plnit požadavky tohoto nařízení, nebo dají k takovýmto vhodným vynucovacím opatřením podnět.
      Článek 6
      Poskytovatelé služeb
      Poskytovatelům služeb se udělí osvědčení a jsou oprávněni uplatňovat výsady, které jim byly v rámci působnosti uvedeného osvědčení uděleny, jestliže kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 plní a nadále budou plnit tyto požadavky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  všichni poskytovatelé služeb požadavky stanovené v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavách A a B a v příloze XIII (část PERS);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jiní poskytovatelé služeb, než jsou poskytovatelé letových provozních služeb kromě požadavků stanovených v písmeni a), požadavky stanové v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavě C;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  poskytovatelé letových navigačních služeb, poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmeni a) plnit požadavky stanovené v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavě D;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  poskytovatelé letových provozních služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a c) plnit požadavky stanovené v příloze IV (část ATS);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  poskytovatelé meteorologických služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze V (část MET);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  poskytovatelé leteckých informačních služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze VI (část AIS);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  poskytovatelé datových služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze VII (část DAT);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  poskytovatelé komunikačních, navigačních nebo přehledových služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze VIII (část CNS);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  poskytovatelé uspořádání toku letového provozu musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze IX (část ATFM);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  poskytovatelé zajišťující uspořádání vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze X (část ASM);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  poskytovatelé zajišťující tvorbu letových postupů musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze XI (část ASD), až budou uvedené požadavky přijaty Komisí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze XII (část NM).
               
            
         
      
      Článek 7
      Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb
      Pokud členské státy povolí poskytovatelům letových informačních služeb, aby v souladu s čl. 8b odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 učinili prohlášení o své způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, musí tito poskytovatelé splnit kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 také požadavky stanovené v bodě ATM/ANS.OR.A.015 přílohy III tohoto nařízení.
      Článek 8
      Stávající osvědčení
      1.   Osvědčení, která byla vydána v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1035/2011, se považují za osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.
      2.   Do 1. ledna 2021 nahradí členské státy osvědčení uvedená v odstavci 1 osvědčeními, která splňují formát stanovený v dodatku 1 k příloze II.
      Článek 9
      Zrušení a změna
      1.   Nařízení (ES) č. 482/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 se zrušují.
      2.   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1377 se zrušuje.
      3.   Články 12 a 21 nařízení (EU) č. 677/2011 a příloha VI uvedeného nařízení se zrušují.
      Článek 10
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 2. ledna 2020.
      Avšak
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  ustanovení čl. 9 odst. 2 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  pokud jde o agenturu, čl. 4 odst. 1, 2, 5, 6, a 8 a článek 5 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  pokud jde o poskytovatele datových služeb, článek 6 se v každém případě použije ode dne 1. ledna 2019, ale v případě, že poskytovatel požádá o osvědčení v souladu s článkem 6 a osvědčení je mu uděleno, pak ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
               
            
         
      
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 1. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.
      
         (3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 15).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 23).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).
      
         (7)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).
      
         (9)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).
      
         (10)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).
      
         (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1)
      
         (12)  Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 5).
      
         (13)  Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 185, 15.7.2011, s. 1).
      
         (14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 ze dne 4. srpna 2016, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb a dohled v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 226, 19.8.2016, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            DEFINICE POJMŮ POUŽITÝCH V PŘÍLOHÁCH II AŽ XIII
         
         
            (Část DEFINICE)
         
         Pro účely příloh II až XIII se použijí tyto definice:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     „přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     „leteckými pracemi“ se rozumí provoz letadla, při kterém se letadlo používá pro zvláštní služby, jako je zemědělství, stavebnictví, snímkování, zeměměřičství, pozorování a hlídkování, pátrání a záchrana nebo letecká reklama atd.;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     „letištním klimatologickým přehledem“ se rozumí stručný přehled určitých meteorologických prvků pro dané letiště, založený na statistických datech;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4)
                  
                  
                     „letištní klimatologickou tabulkou“ se rozumí tabulka obsahující statistická data o pozorovaném výskytu jednoho nebo více meteorologických prvků pro dané letiště;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5)
                  
                  
                     „výškou letiště nad mořem“ se rozumí výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6)
                  
                  
                     „letištní letovou informační službou (AFIS)“ se rozumí letová informační služba a pohotovostní služba pro letištní provoz na letišti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7)
                  
                  
                     „letištní meteorologickou služebnou“ se rozumí služebna zřízená k poskytování meteorologické služby letišti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     8)
                  
                  
                     „výstrahou pro letiště“ se rozumějí informace vydané letištní meteorologickou služebnou, týkající se výskytu či očekávaného výskytu meteorologických podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit letadla na zemi včetně zaparkovaných letadel a zařízení a služeb letiště;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     9)
                  
                  
                     „leteckými daty“ se rozumí skutečnosti, pojmy nebo instrukce týkající se letectví prezentované v jednotné formě vhodné pro komunikaci, výklad nebo zpracování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     10)
                  
                  
                     „leteckou databází“ se rozumí soubor leteckých dat zorganizovaný a uspořádaný jako strukturovaný soubor dat, který je elektronicky uložen v systémech a je platný po určitou dobu a lze jej aktualizovat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     11)
                  
                  
                     „leteckou pevnou službou (AFS)“ se rozumí telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body, která je poskytována v zvláště pro bezpečnost letectví a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz leteckých služeb;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     12)
                  
                  
                     „leteckou pevnou telekomunikační sítí (AFTN)“ se rozumí celosvětový systém leteckých pevných okruhů zřízených jako součást AFS pro výměnu zpráv a/nebo přenos informací v digitální formě mezi stanicemi letecké pevné služby se stejnými nebo slučitelnými přenosovými charakteristikami;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     13)
                  
                  
                     „leteckými informacemi“ se rozumějí informace vyplývající ze shromažďování, analýzy a formátování leteckých dat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     14)
                  
                  
                     „daty popisujícími letiště“ se rozumějí data shromážděná za účelem sestavení informací popisujících letiště;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     15)
                  
                  
                     „databází letištních dat (AMDB)“ se rozumí soubor dat popisujících letiště organizovaný a uspořádaný jako strukturovaná datová sada;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     16)
                  
                  
                     „leteckou meteorologickou stanicí“ se rozumí stanice určená k pozorování počasí a k vydávání meteorologických zpráv pro potřeby letectví;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     17)
                  
                  
                     „hlášením z letadla“ se rozumí hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s požadavky na hlášení polohy a na provozní a/nebo meteorologická hlášení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     18)
                  
                  
                     „letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     19)
                  
                  
                     „zprávou AIRMET“ se rozumí informace vydaná meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách, a informace o vývoji těchto jevů v čase a prostoru, které nebyly uvedeny v předpovědi, vydané pro lety v nízkých hladinách v dané letové informační oblasti nebo její části;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     20)
                  
                  
                     „servisním personálem – pracovníky v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu (ATSEP)“ se rozumějí oprávnění pracovníci, kteří jsou způsobilí k tomu, aby provozovali a udržovali zařízení funkčního systému, uvolňovali je z provozu a vraceli je do provozu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     21)
                  
                  
                     „stanoviště letových provozních služeb“ je obecný pojem, kterým se označuje podle potřeby stanoviště řízení letového provozu, letové informační středisko, stanoviště letištní letové informační služby nebo ohlašovna letových provozních služeb;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     22)
                  
                  
                     „náhradním letištěm“ se rozumí letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí, na němž jsou k dispozici nezbytné služby a zařízení, na kterém mohou být splněny požadavky na výkonnost letadla a které je v provozu v předpokládané době použití;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     23)
                  
                  
                     „alternativními způsoby průkazu (AltMOC)“ se rozumějí způsoby průkazu, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu (AMC), nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     24)
                  
                  
                     „nadmořskou výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod měřená od střední hladiny moře;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     25)
                  
                  
                     „oblastním střediskem řízení (ACC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování služby řízení letového provozu řízeným letům v řízených oblastech spadajících pod jeho pravomoc;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     26)
                  
                  
                     „oblastní předpovědí pro lety v nízkých hladinách“ se rozumí předpověď meteorologických jevů pro letovou informační oblast nebo její část, která byla vydána k pokrytí vrstvy pod letovou hladinou 100 (nebo pod letovou hladinou 150 v horských oblastech nebo vyšší hladinou, je-li to nezbytné);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     27)
                  
                  
                     „prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoli požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     28)
                  
                  
                     „argumentem“ se rozumí tvrzení, které je podpořeno závěry na základě souboru důkazů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     29)
                  
                  
                     „ASHTAM“ se rozumí zvláštní série NOTAM oznamující stanovenou formou provozně význačné změny vulkanické aktivity, vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     30)
                  
                  
                     „funkcemi sítě uspořádání letového provozu (ATM)“ se rozumějí funkce, které vykonává manažer struktury vzdušného prostoru v souladu s nařízením (EU) č. 677/2011;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     31)
                  
                  
                     „auditem“ se rozumí systematický, nezávislý a dokumentovaný postup získávání důkazních informací a jejich objektivního hodnocení s cílem určit rozsah, v jakém jsou splněny požadavky;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     32)
                  
                  
                     „spolehlivým zdrojem“ se rozumí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 státní úřad nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 organizace, která je formálně uznaná státním úřadem k tomu, aby vytvářela a/nebo zveřejňovala data, která splňují požadavky na jakost dat stanovené tímto státem;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     33)
                  
                  
                     „automatizovaným pozorovacím systémem“ se rozumí pozorovací systém, který měří, vyhodnocuje a hlásí všechny požadované prvky bez interakce člověka;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     34)
                  
                  
                     „leteckým podnikem“ se rozumí subjekt, osoba nebo organizace jiné než poskytovatelé služeb, pro které je toto nařízení závazné, které jsou ovlivněny službou poskytovanou poskytovatelem služeb nebo tuto službu ovlivňují;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     35)
                  
                  
                     „přestávkou“ se rozumí časový úsek v době služby, kdy řídící letového provozu nemusí plnit své povinnosti, aby si odpočinul;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     36)
                  
                  
                     „certifikovanou aplikací letadla“ se rozumí softwarová aplikace, která byla agenturou schválena jako část letadla v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 216/2008;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     37)
                  
                  
                     „oblačností provozního významu“ se rozumí oblačnost s výškou základny oblačnosti pod 1 500 m (5 000 stop) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý cumulus v jakékoli výšce;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     38)
                  
                  
                     „obchodní leteckou dopravou“ se rozumí jakýkoli provoz letadla, který zahrnuje přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     39)
                  
                  
                     „řízenou oblastí“ se rozumí řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     40)
                  
                  
                     „stresem při kritických událostech“ se rozumějí projevy neobvyklých a/nebo krajních emocionálních a fyzických reakcí a/nebo chování osoby v návaznosti na událost nebo incident;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     41)
                  
                  
                     „jakostí dat“ se rozumí stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data splňují požadavky uživatelů na data z hlediska přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     42)
                  
                  
                     „požadavky na jakost dat“ se rozumí specifikace vlastností dat (tedy přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu), která zaručuje, že jsou data slučitelná se zamýšleným použitím;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     43)
                  
                  
                     „náhradním letištěm určení“ se rozumí náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné nebo žádoucí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     44)
                  
                  
                     „službou“ se rozumí jakýkoli úkol, jehož provedení od řídícího letového provozu vyžaduje poskytovatel služby řízení letového provozu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     45)
                  
                  
                     „dobou služby“ se rozumí doba, která začíná, když poskytovatel služby řízení letového provozu požádá řídícího letového provozu, aby nastoupil do služby, byl k dispozici pro službu nebo zahájil službu, a končí okamžikem, kdy je řídící letového provozu ze služby uvolněn;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     46)
                  
                  
                     „výškou nad mořem“ se rozumí vertikální vzdálenost bodu na zemském povrchu nebo hladiny splývající se zemským povrchem měřená od střední hladiny moře;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     47)
                  
                  
                     „náhradním letištěm na trati“ se rozumí náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, v případě, že se na trati stane let na náhradní letiště nezbytným;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     48)
                  
                  
                     „únavou“ se rozumí fyziologický stav snížené schopnosti duševní nebo fyzické způsobilosti vykonávat své povinnosti, vyplývající z úbytku spánku nebo delší nespavosti, denní fáze nebo pracovního zatížení (duševní nebo tělesné aktivity nebo obojího), který může narušit bdělost jedince a jeho schopnost bezpečně plnit úkoly;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     49)
                  
                  
                     „letovou meteorologickou dokumentací“ se rozumějí dokumenty včetně map a formulářů, které obsahují meteorologické informace pro určitý let;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     50)
                  
                  
                     „letovým informačním střediskem (FIC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování letové informační služby a pohotovostní služby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     51)
                  
                  
                     „letovou informační oblastí (FIR)“ se rozumí vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     52)
                  
                  
                     „letovou hladinou (FL)“ se rozumí hladina konstantního atmosférického tlaku vztažená ke stanovenému údaji tlaku 1 013,2 hektopascalů, která je oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     53)
                  
                  
                     „zkušebním letem“ se rozumí let ve vývojové fázi nových konstrukčních řešení (letadel, pohonných systémů, letadlových částí a zařízení), let za účelem prokázání souladu letadla, které opustilo výrobní linku, s certifikační předpisovou základnou nebo jeho shody s typovým návrhem, let, jehož cílem je vyzkoušet nové konstrukční koncepce, vyžadující nekonvenční manévry nebo profily, při kterých by bylo možné překročit již schválenou obálku letadla nebo výcvikový let k provedení některého z uvedených letů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     54)
                  
                  
                     „předpovědí“ se rozumí informace o očekávaných meteorologických podmínkách pro určitý čas nebo časový interval a pro určitou oblast nebo část vzdušného prostoru;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     55)
                  
                  
                     „předpovědí pro vzlet“ se rozumí předpověď pro určitý čas, připravená letištní meteorologickou služebnou, která obsahuje informace o očekávaných podmínkách nad systémem drah, jež se týkají směru a rychlosti přízemního větru a jakýchkoli výkyvů ve směru a rychlosti, teploty, tlaku (QNH) a jakýchkoli dalších prvků na základě místní dohody;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     56)
                  
                  
                     „funkčním systémem“ se rozumí kombinace postupů, lidských zdrojů a vybavení včetně hardwaru a softwaru, uspořádaných tak, aby plnily určitou funkci v kontextu služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („ATM“);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     57)
                  
                  
                     „všeobecným letectvím“ se rozumí veškerý provoz civilních letadel, jiný než letecké práce nebo obchodní letecká doprava;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     58)
                  
                  
                     „daty v uzlových bodech v digitální podobě“ se rozumí počítačově zpracovaná meteorologická data pro soubor pravidelně rozmístěných bodů na mapě. Data jsou určena pro přenos z meteorologického počítače do jiného počítače v zakódovaném tvaru vhodném pro automatizované zpracování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     59)
                  
                  
                     „poradenským materiálem“ se rozumí nezávazný materiál vypracovaný agenturou, který napomáhá objasnit význam požadavků nebo specifikací a používá se k podpoře výkladu nařízení (ES) č. 216/2008, jeho prováděcích pravidel a přijatelných způsobů průkazu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     60)
                  
                  
                     „globálními předpověďmi v uzlových bodech“ se rozumějí předpovědi očekávaných hodnot meteorologických prvků v globální souřadnicové síti s definovaným vertikálním a horizontálním rozlišením;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     61)
                  
                  
                     „nebezpečím“ se rozumí jakýkoliv stav, událost nebo okolnost, která by mohla vyvolat škodlivý účinek;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     62)
                  
                  
                     „výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     63)
                  
                  
                     „hladinou“ se rozumí všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla za letu znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     64)
                  
                  
                     „místní pravidelnou zprávou“ se rozumí meteorologická zpráva vydávaná v pevně stanovených intervalech, která má být rozšiřována pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     65)
                  
                  
                     „místní mimořádnou zprávou“ se rozumí meteorologická zpráva vydávaná v souladu s kritérii stanovenými pro mimořádná pozorování, která má být rozšiřována pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     66)
                  
                  
                     „meteorologickým bulletinem“ se rozumí text obsahující meteorologické informace opatřený příslušným záhlavím;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     67)
                  
                  
                     „meteorologickými informacemi“ se rozumí meteorologické zprávy, analýza, předpověď a jakékoli další informace o stávajících či očekávaných meteorologických podmínkách;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     68)
                  
                  
                     „meteorologickým pozorováním“ se rozumí měření a/nebo vyhodnocení jednoho nebo více meteorologických prvků;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     69)
                  
                  
                     „meteorologickou zprávou“ se rozumí informace o pozorovaných meteorologických podmínkách vztažených k určitému místu a času;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     70)
                  
                  
                     „meteorologickou družicí“ se rozumí umělá družice Země, která provádí meteorologická pozorování a přenáší tato pozorování na zem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     71)
                  
                  
                     „meteorologickou výstražnou službou“ se rozumí služba, která monitoruje meteorologické podmínky, které ovlivňují letový provoz, a poskytuje informace o výskytu nebo očekávaném výskytu určitých meteorologických jevů na trati, přírodních či jiných nebezpečích, která mohou ovlivnit bezpečnost provozu letadel ve vymezeném prostoru odpovědnosti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     72)
                  
                  
                     „minimální sektorovou výškou (MSA)“ se rozumí nejnižší nadmořská výška, která může být použita, aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1 000 stop) nad všemi objekty umístěnými v prostoru vymezeném výsečí kruhu o poloměru 46 km (25 NM) a se středem ve význačném bodě, vztažném bodě letiště (ARP) nebo vztažném bodě heliportu (HRP);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     73)
                  
                  
                     „NOTAM“ se rozumí oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     74)
                  
                  
                     „překážkou“ se rozumí jakýkoli pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt nebo jeho část, která:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 se nachází na ploše určené pro pozemní pohyby letadel nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 zasahuje nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 se nachází vně těchto stanovených ploch a byla vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     75)
                  
                  
                     „OPMET“ se rozumí provozní meteorologické informace pro použití v předletové přípravě či letovém plánování letového provozu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     76)
                  
                  
                     „databankou OPMET“ se rozumí databanka zřízená k ukládání a mezinárodnímu zpřístupňování provozních meteorologických informací pro využití v letectví;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     77)
                  
                  
                     „přederupční vulkanickou aktivitou“ se rozumí neobvyklá a/nebo sílící vulkanická aktivita, která by mohla být předzvěstí vulkanické erupce;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     78)
                  
                  
                     „převládající dohledností“ se rozumí nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu s definicí „dohlednosti“, které je dosaženo nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. Tyto oblasti mohou tvořit spojitý sektor nebo mohou být složeny z několika nespojitých sektorů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     79)
                  
                  
                     „problematickým užíváním psychoaktivních látek“ se rozumí užívání jedné nebo více psychoaktivních látek jednotlivcem, a to způsobem, který:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví nebo pohodu ostatních a/nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 způsobí či zhorší profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy nebo potíže;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     80)
                  
                  
                     „předpovědní mapou“ se rozumí na mapě graficky zobrazená předpověď určených meteorologických prvků pro určený čas nebo časový interval a pro určenou plochu nebo část vzdušného prostoru;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     81)
                  
                  
                     „psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; kofein a tabák se mezi ně nezahrnují;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     82)
                  
                  
                     „záchranným koordinačním střediskem (RCC)“ se rozumí stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace pátracích a záchranných služeb a za koordinaci vedení pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání a záchrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     83)
                  
                  
                     „dobou odpočinku“ se rozumí souvislý a definovaný časový úsek následující po službě a/nebo časový úsek před službou, během kterého je řídící letového provozu zproštěn všech povinností;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     84)
                  
                  
                     „systémem rozpisu služeb“ se rozumí struktura doby služby a doby odpočinku řídících letového provozu v souladu s právními a provozními požadavky;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     85)
                  
                  
                     „rizikem“ se rozumí kombinace celkové pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu škodlivého účinku vyvolaného nebezpečím a závažnosti tohoto účinku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     86)
                  
                  
                     „vzletovou a přistávací dráhou (dráhou)“ se rozumí vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety letadel;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     87)
                  
                  
                     „dráhovou dohledností (RVR)“ se rozumí vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose dráhy vidět denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující dráhu nebo vyznačující její osu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     88)
                  
                  
                     „příkazem k zajištění bezpečnosti“ se rozumí dokument vydaný či přijatý příslušným úřadem, kterým se nařizuje provést ve funkčním systému opatření nebo který stanoví omezení provozního používání tohoto systému s cílem obnovit bezpečnost v případě, že se prokáže, že by jinak mohla být snížena bezpečnost letectví;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     89)
                  
                  
                     „systémem řízení bezpečnosti (SMS)“ se rozumí systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, zásad a postupů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     90)
                  
                  
                     „stanoviště služeb pátrání a záchrany“ je obecný pojem znamenající buď záchranné koordinační středisko, odbočku záchranného koordinačního střediska nebo kontaktní místo pátrání a záchrany;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     91)
                  
                  
                     „vybraným střediskem pro pozorování vulkanické aktivity“ se rozumí poskytovatel vybraný příslušným úřadem, který pozoruje aktivitu sopky nebo skupiny sopek a zpřístupňuje tato pozorování příjemcům v odvětví letectví dle dohodnutého seznamu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     92)
                  
                  
                     „poloautomatickým pozorovacím systémem“ se rozumí pozorovací systém, který umožňuje manuální doplňování měřených prvků a vyžaduje, aby součástí procesu vydávání zpráv byl člověk;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     93)
                  
                  
                     „SIGMET“ jsou informace týkající se meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     94)
                  
                  
                     „zprávou SIGMET“ se rozumí informace vydané meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu, a vývoje těchto jevů v čase a prostoru;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     95)
                  
                  
                     „mimořádným hlášením z letadla“ se rozumí meteorologické hlášení z letadla vydané v souladu s kritérii na základě podmínek pozorovaných během letu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     96)
                  
                  
                     „stresem“ se rozumějí pocity, které určitá osoba zažívá v okamžiku, kdy čelí potenciální příčině („stresoru“) změny lidské výkonnosti. Stresový zážitek může lidskou výkonnost ovlivnit nepříznivě (distres), neutrálně nebo kladně (eustres) podle toho, jak daná osoba vnímá vlastní schopnost daný stresor zvládat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     97)
                  
                  
                     „typovým výcvikem pro získání kvalifikace pro systém a zařízení“ se rozumí výcvik, jehož prostřednictvím si má daná osoba osvojit zvláštní znalosti a dovednosti ve vztahu k systému/zařízení, které jí zajistí provozní způsobilost;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     98)
                  
                  
                     „daty přizpůsobenými konkrétním požadavkům“ se rozumějí letecká data, která poskytuje provozovatel letadla nebo provozovatel datových služeb jménem provozovatele letadla a která jsou generována pro tohoto provozovatele letadla s ohledem na jejich plánované provozní využití;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     99)
                  
                  
                     „náhradním letištěm při vzletu“ se rozumí letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu, kdy není možné použít letiště vzletu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     100)
                  
                  
                     „letištní předpovědí (TAF)“ se rozumí stručná informace o očekávaných meteorologických podmínkách na letišti během stanoveného časového období;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     101)
                  
                  
                     „terénem“ se rozumí povrch země, který má přirozeně se vyskytující prvky jako hory, kopce, horská pásma, údolí, vodní plochy, věčný led a sníh, s vyloučením překážek;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     102)
                  
                  
                     „prahem dráhy“ se rozumí začátek té části dráhy, která je použitelná pro přistání;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     103)
                  
                  
                     „dotykovou zónou“ se rozumí část vzletové a přistávací dráhy za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     104)
                  
                  
                     „tropickou cyklónou“ je termín používaný pro označení nefrontální cyklóny synoptického měřítka, která vzniká nad tropickými nebo subtropickými oblastmi moří a oceánů, s uspořádanou konvekcí a s výraznou cyklonální cirkulací při zemi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     105)
                  
                  
                     „poradenským centrem pro tropické cyklóny (TCAC)“ se rozumí meteorologické centrum, které meteorologickým výstražným službám, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET poskytuje informační zprávy o poloze, předpovídaném směru a rychlosti postupu, maximálním přízemním větru a tlaku ve středu tropických cyklón;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     106)
                  
                  
                     „dohledností“ se rozumí dohlednost pro letecké účely, která je definována jako větší z následujících dvou vzdáleností:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1 000 cd;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     107)
                  
                  
                     „poradenským centrem pro vulkanický popel (VAAC)“ se rozumí meteorologické centrum, které meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, centrů WAFC a mezinárodním databankám OPMET poskytuje informační zprávy o horizontálním a vertikálním rozsahu a předpovídaném pohybu vulkanického popele v atmosféře, který je následkem vulkanické erupce;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     108)
                  
                  
                     „světovým oblastním předpovědním centrem (WAFC)“ se rozumí meteorologické centrum, které připravuje a vydává předpovědi význačného počasí a výškové předpovědi v digitální formě, v celosvětovém měřítku přímo členským státům příslušnými prostředky letecké pevné služby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     109)
                  
                  
                     „světovým oblastním předpovědním systémem (WAFS)“ se rozumí celosvětový systém, prostřednictvím kterého světová oblastní předpovědní centra poskytují letecké meteorologické předpovědi pro lety na tratích v jednotném standardizovaném tvaru.
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY – DOHLED NAD SLUŽBAMI A DALŠÍ FUNKCE SÍTĚ ATM
         
         
            (Část ATM/ANS.AR)
         
         HLAVA A – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
         
            ATM/ANS.AR.A.001 Oblast působnosti
         
         Tato příloha stanovuje požadavky na správu a systémy řízení příslušných úřadů odpovědných za udělování osvědčení, dohled a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků stanovených v přílohách III až XIII poskytovateli služeb v souladu s článkem 6.
         
            ATM/ANS.AR.A.005 Úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad plní úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků, jež se vztahují na poskytovatele služeb, sleduje, zda tito poskytovatelé poskytují služby bezpečně, a ověřuje, zda jsou plněny příslušné požadavky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušné úřady vymezí a nesou zodpovědnost za udělování osvědčení, dohled a vynucování, a to způsobem, který zajišťuje, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 je jednoznačně stanovena odpovědnost za splnění každého ustanovení tohoto nařízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 mají přehled o mechanismech výkonu dohledu nad bezpečností a o jejich výsledcích;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 je zaručena výměna patřičných informací mezi příslušnými úřady.
                              
                           
                        
                     
                     Dotčené příslušné úřady pravidelně přezkoumávají dohodu o dozoru nad poskytovateli letových navigačních služeb ve funkčních blocích vzdušného prostoru (FAB), které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004, a v případě přeshraničního poskytování letových navigačních služeb dohodu o vzájemném uznávání činností v oblasti dozoru uvedenou v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004, jakož i praktické plnění těchto dohod, a to zejména s ohledem na dosaženou výkonnost poskytovatelů služeb, nad nimiž vykonávají dozor, v oblasti bezpečnosti.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad uzavře dohody o koordinaci s jinými příslušnými úřady, pokud jde o oznámené změny funkčních systémů, jež se týkají poskytovatelů služeb, nad nimiž tyto jiné příslušné úřady vykonávají dozor. Tato ujednání o koordinaci zaručují účinný výběr a přezkum těchto oznámených změn v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.025.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.A.010 Dokumentace týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování
         
         Příslušný úřad poskytne svým pracovníkům veškeré příslušné legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, aby mohli vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti.
         
            ATM/ANS.AR.A.015 Způsob průkazu
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Agentury vymezí přijatelné způsoby průkazu (AMC), s jejichž pomocí lze určit, že jsou plněny požadavky tohoto nařízení. Je-li vyhověno přijatelným způsobům průkazu, má se za to, že jsou požadavky tohoto nařízení splněny.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     K prokazování shody s požadavky tohoto nařízení lze používat i alternativní způsoby průkazu (AltMOC).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad zřídí systém, který umožní důsledně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu, které používá tento příslušný úřad nebo poskytovatelé služeb pod jeho dohledem, umožňují prokázat shodu s požadavky tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které poskytovatel služeb navrhl v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.020, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a uzná-li za nutné, také na základě kontroly, kterou u daného poskytovatele služeb vykoná.
                     Pokud příslušný úřad dospěje k názoru, že alternativní způsoby průkazu dostatečně zaručují shodu s použitelnými požadavky tohoto nařízení, neprodleně:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a v příslušných případech též odpovídajícím způsobem upraví osvědčení žadatele;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopie veškeré související dokumentace;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 informuje ostatní členské státy o tom, že alternativní způsoby průkazu byly přijaty.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Pokud příslušný úřad sám využívá alternativní způsoby průkazu k dosažení shody s použitelnými požadavky tohoto nařízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 zpřístupní je všem poskytovatelům služeb, nad nimiž vykonává dohled;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 neprodleně o tom vyrozumí agenturu.
                              
                           
                        
                     
                     Příslušný úřad předloží agentuře úplný popis alternativních způsobů průkazu včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který prokazuje, že jsou splněny použitelné požadavky tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.A.020 Informace poskytované agentuře
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Pokud nastanou závažné problémy při provádění příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel nebo nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (1), která se vztahují na poskytovatele služeb, příslušný úřad o tom neprodleně vyrozumí agenturu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (2), příslušný úřad poskytne agentuře informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z obdržených hlášení událostí.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.A.025 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím bude moci řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží od příslušných úřadů, a neprodleně členským státům a Komisi poskytovat veškeré informace včetně doporučení či nápravných opatření, která je třeba přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém související s poskytovateli služeb.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému, včetně vydání příkazů k zajištění bezpečnosti v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.030.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Opatření přijatá podle písmene c) se neprodleně oznámí dotčeným poskytovatelům služeb, aby je tito poskytovatelé mohli v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.060 provést. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným příslušným úřadům.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.A.030 Příkazy k zajištění bezpečnosti
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad vydá příkaz k zajištění bezpečnosti, pokud ve funkčním systému zjistil nebezpečný stav, jenž vyžaduje okamžité přijetí opatření.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příkaz k zajištění bezpečnosti je předán dotčeným poskytovatelům služeb a obsahuje přinejmenším tyto informace:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 identifikaci nebezpečného stavu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 identifikaci dotčeného funkčního systému;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 požadovaná opatření a jejich zdůvodnění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 termín, dokdy mají být požadovaná opatření dokončena;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 datum vstupu v platnost.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Do jednoho měsíce od vydání předá příslušný úřad kopii příkazu k zajištění bezpečnosti agentuře a všem ostatním dotčeným příslušným úřadům.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Příslušný úřad ověří, zda poskytovatelé služeb plní platné příkazy k zajištění bezpečnosti.
                  
               
            
         
         HLAVA B – ŘÍZENÍ (ATM/ANS.AR.B)
         
            ATM/ANS.AR.B.001 Systém řízení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně tyto prvky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 zdokumentované zásady a postupy k popisu organizace, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, které jsou nutné k provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 dostatečné množství personálu, včetně inspektorů, k výkonu úkolů a k plnění povinností podle tohoto nařízení. Tento personál musí mít kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, provozní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Rovněž je vytvořen systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech souvisejících úkolů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání těchto přidělených úkolů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 postup pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a postupu řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování shody.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad zavede postupy umožňující vzájemnou výměnu veškerých nezbytných informací a pomoci s jinými dotčenými příslušnými úřady, včetně výměny týkající se i veškerých nálezů a následných opatření přijatých v rámci udělování osvědčení a vykonávání dohledu nad poskytovateli služeb, kteří sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získali u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.B.005 Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Kromě vydávání samotných osvědčení může příslušný úřad zadávat své úkoly týkající se udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi podle tohoto nařízení kvalifikovaným subjektům. Při zadávání takovýchto úkolů musí příslušný úřad zajistit, aby měl:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, zda kvalifikovaný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008. Tento systém a výsledky hodnocení se dokumentují;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 s kvalifikovaným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny tyto prvky:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (i)
                                          
                                          
                                             úkoly, jež mají být vykonány;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytnuty;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             technické podmínky, které musí být splněny při výkonu těchto úkolů,
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             související míra odpovědnosti;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (v)
                                          
                                          
                                             ochrana údajů získaných při provádění těchto úkolů.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostních rizik požadované podle bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 4 zahrnovaly veškeré úkoly, které kvalifikovaný subjekt plní jeho jménem.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.B.010 Změny systému řízení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad musí mít zaveden systém k identifikaci změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení. Tento systém musí umožnit příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám tohoto nařízení, s cílem zaručit jeho účinné provádění.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad uvědomí agenturu o významných změnách, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti podle tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.B.015 Vedení záznamů
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad je povinen vytvořit systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 dokumentovaných zásad a postupů uplatňovaných v systému řízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 výcviku, kvalifikace a oprávnění pracovníků v souladu s požadavky bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 2;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 zadaných úkolů, které musí zahrnovat náležitosti požadované bodem ATM/ANS.AR.B.005, a podrobné údaje o zadaných úkolech;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 postupů souvisejících s udělování osvědčení a/nebo podáváním prohlášení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 podle potřeby určení poskytovatelů letových provozních služeb a poskytovatelů meteorologických služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 udělování osvědčení poskytovatelům služeb, kteří vykonávají činnost na území dotčeného členského státu, jimž však osvědčení vydal příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, a dohledu nad těmito poskytovateli, a to na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených poskytovateli služeb a jejich oznamování agentuře a posuzování alternativních způsobů průkazu, které používá samotný příslušný úřad;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (8)
                              
                              
                                 toho, zda poskytovatelé služeb plní použitelné požadavky tohoto nařízení poté, co jim bylo uděleno osvědčení, nebo v příslušných případech poté, co předložili prohlášení, včetně zpráv ze všech auditů, které zahrnují nálezy, nápravná opatření a data ukončení těchto opatření a pozorování, jakož i jiné záznamy související s bezpečností;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (9)
                              
                              
                                 přijatých vynucovacích opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (10)
                              
                              
                                 bezpečnostních pokynů, příkazů k zajištění bezpečnosti a následných opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (11)
                              
                              
                                 použití ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení, která vydal poskytovatelům služeb, a prohlášení, která od nich obdržel.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Všechny záznamy musí být uchovávány nejméně po dobu 5 let poté, co skončí platnost osvědčení nebo co je prohlášení staženo, a podléhají použitelným právním předpisům o ochraně osobních údajů.
                  
               
            
         
         HLAVA C – DOHLED, UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ A VYNUCOVÁNÍ (ATM/ANS.AR.C)
         
            ATM/ANS.AR.C.001 Sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušné úřady pravidelně sledují a vyhodnocují bezpečnost provozu poskytovatelů služeb pod jejich dohledem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušné úřady používají výsledky sledování výkonnosti z hlediska bezpečnosti zejména v rámci provádění dohledu založeného na rizicích.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.005 Udělování osvědčení, podávání prohlášení a ověřování, zda poskytovatelé služeb plní požadavky
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     V rámci bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 1 příslušný úřad stanoví postup, aby ověřil, zda:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatelé služby plní příslušné požadavky stanovené v přílohách III až XIII a veškeré platné podmínky připojené k osvědčení ještě předtím, než je jim toto osvědčení vydáno. Osvědčení se vydávají v souladu s dodatkem 1 k této příloze;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 jsou plněny veškeré povinnosti související s bezpečností, které jsou uvedeny v ustavujícím aktu vydaném v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 jsou soustavně plněny platné požadavky na poskytovatele služeb, kteří jsou pod jeho dohledem;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 jsou plněny bezpečnostní cíle, bezpečnostní požadavky a další podmínky související s bezpečností, které jsou určeny v prohlášeních o ověřování systémů, včetně všech relevantních prohlášení o shodě částí systémů nebo jejich vhodnosti pro použití, která jsou vydána v souladu s nařízením (ES) č. 552/2004;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 jsou plněny příkazy k zajištění bezpečnosti a prováděna nápravná a vynucovací opatření.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Postup uvedený v písmeni a):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 je založen na dokumentovaných postupech;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout pracovníkům pokyny, aby mohli plnit své úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 poskytuje dotčené organizaci informace o výsledcích udělování osvědčení, dohledu a vynucování;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 vychází z auditů, přezkumů a inspekcí provedených příslušným úřadem;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 pokud jde o poskytovatele služeb, jimž bylo uděleno osvědčení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy potřebné pro podporu dalšího postupu, včetně opatření uvedených v článku 9 nařízení (ES) č. 549/2004, v čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a v článcích 10, 25 a 68 nařízení (ES) č. 216/2008, v situacích, kdy nejsou požadavky dodržovány;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 pokud jde o poskytovatele služeb, kteří činí prohlášení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro provedení nápravného opatření, je-li to vhodné, které může zahrnovat vynucovací opatření včetně v příslušných případech vynucovacích opatření podle vnitrostátních právních předpisů.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.010 Dohled
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad nebo kvalifikované subjekty, které jednají jeho jménem, provádějí audity v souladu s článkem 5.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Audity uvedené v písmeni a):
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytují příslušnému úřadu důkazy o tom, že jsou dodržovány použitelné požadavky a opatření k provádění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 jsou nezávislé na veškerých činnostech vnitřního auditu prováděných poskytovatelem služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 pokrývají veškerá prováděcí opatření nebo jejich části a postupy nebo služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 určují, zda:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (i)
                                          
                                          
                                             jsou prováděcí opatření v souladu s příslušnými požadavky;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             jsou činnosti v souladu s prováděcími opatřeními a příslušnými požadavky;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             se výsledky přijatých opatření shodují s výsledky očekávanými na základě prováděcích opatření.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Na základě důkazů, které má k dispozici, příslušný úřad sleduje, zda poskytovatelé služeb pod jeho dohledem soustavně plní použitelné požadavky tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.015 Program dohledu
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad vypracuje a ročně aktualizuje program dohledu, který zohledňuje zvláštní povahu poskytovatelů služeb, složitost jejich činností, výsledky minulých činností v oblasti udělování osvědčení a/nebo dohledu a vychází z posouzení souvisejících rizik. Program obsahuje audity, které:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 se vztahují na všechny oblasti, jež se mohou týkat bezpečnosti, se zaměřením na oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 se vztahují na všechny poskytovatele služeb pod dohledem příslušného úřadu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 se vztahují na prostředky použité poskytovatelem služeb s cílem zaručit způsobilost pracovníků;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 zaručují, že jsou audity prováděny způsobem odpovídajícím úrovni rizika, které představují činnosti poskytovatele služeb a jím poskytované služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 zaručují, že je na poskytovatele služeb pod dozorem tohoto příslušného úřadu, uplatňován plánovací cyklus dohledu, který není delší než 24 měsíců.
                                 Jsou-li důkazy o tom, že se výkonnost daného poskytovatele služeb z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovací cyklus dohledu zkrátit.
                                 V případě poskytovatele služeb, jemuž příslušný úřad udělil osvědčení, se může plánovaný cyklus dohledu prodloužit nejvýše na dobu 36 měsíců, pokud příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (i)
                                          
                                          
                                             dotyčný poskytovatel služeb prokázal schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a s nimi spojená rizika;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             poskytovatel služeb soustavně prokazoval, že dodržuje požadavky týkající se řízení změn podle bodů ATM/ANS.OR.A.040 a ATM/ANS.OR.A.045;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iv)
                                          
                                          
                                             všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 V případě, že poskytovatel služeb zavedl kromě výše uvedených opatření příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterých informuje příslušný úřad o svých výsledcích z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovací cyklus dohledu prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 zajišťují činnost navazující na provádění nápravných opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 jsou předmětem konzultace s dotčeným poskytovatelem služeb a následného oznámení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (8)
                              
                              
                                 uvádějí plánovaný interval inspekcí různých míst, jsou-li takové inspekce prováděny.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad může podle potřeby rozhodnout o změně cíle a rozsahu naplánovaných auditů včetně přezkumu dokumentů a dalších auditů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad rozhodne o tom, která opatření, prvky, služby, funkce, fyzická místa a činnosti mají být předmětem auditu v určeném časovém rámci.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Pozorování z auditů a nálezy vydané v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050 musí být doloženy. Nálezy jsou podloženy důkazy a identifikovány z hlediska použitelných požadavků a souvisejících opatření k provádění, vůči nimž byl audit proveden.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Vypracuje se zpráva o auditu s podrobnostmi o nálezech a pozorováních, která musí být sdělena dotyčnému poskytovateli služeb.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.020 Vydávání osvědčení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     V souladu s postupem vymezeným v bodě ATM/ANS.AR.C.005 písm. a) musí příslušný úřad po obdržení žádosti o vydání osvědčení pro poskytovatele služeb ověřit, zda poskytovatel služeb splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Před vydáním osvědčení může příslušný úřad vyžadovat provedení auditů, inspekcí nebo posouzení, jež považuje za nezbytné.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Osvědčení se vydává na dobu neurčitou. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je poskytovatel služeb oprávněn, jsou specifikovány v rámci podmínek poskytování služby, které jsou připojeny k osvědčení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Osvědčení se nevydá, pokud nález úrovně 1 zůstává otevřený. Za mimořádných okolností poskytovatel služby posoudí a podle potřeby zmírní nález (nálezy) kromě nálezů úrovně 1 a příslušný úřad před vydáním osvědčení schválí plán nápravných opatření pro uzavření nálezu (nálezů).
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.025 Změny
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Po obdržení oznámení o změně v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 příslušný úřad splní požadavky v souladu s body ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 a ATM/ANS.AR.C.040;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Po obdržení oznámení o změně v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.040 písm. a) podbodem 2, která vyžaduje předchozí souhlas, příslušný úřad:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 před schválením změny ověří, zda poskytovatel služeb splňuje příslušné požadavky;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 pokud poskytovatel služeb provede změny, které vyžadují předchozí schválení, aniž od příslušného úřadu obdržel schválení uvedené v bodě 1, přijme příslušný úřad okamžitá příslušná opatření, aniž by tím byla dotčena jakákoli další vynucovací opatření;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Aby poskytovateli služeb umožnil provést změny v jeho systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti, podle toho, co je nutné, bez předchozího schválení podle bodu ATM/ANS.OR.A.040 písm. b), příslušný úřad schválí postup, kterým se definuje působnost takovýchto změn, a popíše, jak budou tyto změny oznamovány a řízeny. V rámci procesu průběžného dohledu příslušný úřad posoudí informace uvedené v oznámení a ověří, zda přijatá opatření dodržují schválené postupy a platné požadavky. Pokud některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 oznámí poskytovateli služeb, že daný požadavek nesplňuje, a požádá jej o provedení dalších změn;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 v případě nálezů úrovně 1 a úrovně 2 postupuje v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.030 Schválení postupů řízení změn funkčních systémů
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad přezkoumá:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 postupy řízení změn funkčních systémů nebo veškeré zásadní změny těchto postupů, které byly předloženy poskytovatelem služeb v souladu s bodem ATM/ANS.OR.B.010(b);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 jakoukoli odchylku od postupů uvedených v bodě 1 pro konkrétní změnu, požádá-li o ni poskytovatel služeb v souladu s bodem ATM/ANS.OR.B.010 písm. c) podbodem 1.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad schválí postupy, změny a odchylky uvedené v písmeni a), jestliže zjistí, že jsou nezbytné a dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb prokázal, že splňuje požadavky bodů ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, které z nich jsou použitelné.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.035 Rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Po obdržení oznámení v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) podbodem 1 nebo po obdržení pozměněných informací v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. b) příslušný úřad rozhodne o tom, zda změnu přezkoumá, či nikoli. Příslušný úřad si od poskytovatele služeb vyžádá veškeré další informace nutné na podporu tohoto rozhodnutí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad určí, zda je nutné provést přezkum, na základě konkrétních, platných a dokumentovaných kritérií, které přinejmenším zaručují, že je oznámená změna přezkoumána, pokud je kombinace pravděpodobnosti, že je argument pro poskytovatele služeb složitý nebo neznámý, a závažnosti možných důsledků změny významná.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Pokud příslušný úřad rozhodne, že je nutné provést přezkum na základě dalších kritérií založených na riziku než pouze kritérií uvedených v písmeni b), tato kritéria musí být konkrétní, platná a dokumentovaná.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Příslušný úřad informuje poskytovatele služeb o svém rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému a na žádost poskytne poskytovateli služeb související odůvodnění.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.040 Přezkum oznámené změny funkčního systému
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Při přezkumu argumentu oznámené změny příslušný úřad:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 posoudí platnost argumentu předloženého ve vztahu k bodu ATM/ANS.OR.C.005 písm. a) podbodu 2 nebo bodu ATS.OR.205 písm. a) podbodu 2;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 kdykoli je to nezbytné, koordinuje své činnosti s ostatními příslušnými úřady.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Příslušný úřad buď:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 schválí argument uvedený v písmeni a) podbodě 1, v příslušných případech s podmínkami, pokud se ukáže, že je platný, a následně o tom informuje poskytovatele služeb, nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 argument uvedený v písmeni a) bodě 1 zamítne a informuje o tom poskytovatele služeb a toto zamítnutí zdůvodní.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.045 Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Po obdržení prohlášení poskytovatele letových informačních služeb, který má v úmyslu poskytovat takové služby, příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace požadované v bodě ATM/ANS.OR.A.015, a potvrdí tomuto poskytovateli služeb, že prohlášení přijal.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Pokud prohlášení požadované informace neobsahuje nebo obsahuje informace, z nichž je patrné, že nejsou splněny použitelné požadavky, oznámí příslušný úřad dotčenému poskytovateli letových informačních služeb, že daný požadavek není splněn, a požádá jej o další informace. Je-li to nezbytné, příslušný úřad provede audit u poskytovatele letových informačních služeb. Potvrdí-li se nesplnění požadavků, přijme příslušný úřad opatření stanovená v bodě ATM/ANS.AR.C.050.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad vede rejstřík prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb, která mu byla předložena v souladu s tímto nařízením.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.AR.C.050 Nálezy, nápravná opatření a vynucovací opatření
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Příslušný úřad musí mít zaveden systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich významu pro bezpečnost a rozhodování o vynucovacích opatřeních na základě toho, jaká rizika představuje skutečnost, že poskytovatel služeb neplní požadavky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Za okolností, kdy neexistuje žádné dodatečné bezpečnostní riziko nebo kdy je toto riziko velmi nízké a zároveň jsou k dispozici bezprostřední vhodná zmírňující opatření, může příslušný úřad schválit poskytování služeb, aby zaručil kontinuitu služby po dobu, kdy jsou přijímána nápravná opatření.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Příslušný úřad klasifikuje nález úrovně 1, pokud zjistí, že jsou závažným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele služeb, podmínky osvědčení či osvědčení samotné, ustavující akt, je-li použitelný, nebo obsah prohlášení, přičemž tato porušení představují značné riziko pro bezpečnost letů nebo jiným způsobem zpochybňují schopnost poskytovatele služeb pokračovat v činnosti.
                     Nález úrovně 1 zahrnuje mimo jiné tyto případy:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb stanovil provozní postupy a/nebo poskytoval službu způsobem, který vytváří vážné riziko pro bezpečnost letu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb dosáhl platnosti svého osvědčení nebo jeho prodloužení paděláním předložených podpůrných dokladů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb postupoval prokazatelně neoprávněným (nezákonným) způsobem nebo své osvědčení používal podvodným způsobem;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 není určen odpovědný vedoucí.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Příslušný úřad vydá nález úrovně 2, pokud zjistí, že jsou jakýmkoli jiným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele služeb nebo podmínky osvědčení či osvědčení samotné nebo obsah prohlášení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Je-li v rámci dohledu nebo jiným způsobem zjištěn nález, příslušný úřad sdělí nález písemně dotčenému poskytovateli služeb a požádá jej, aby provedl nápravné opatření, kterým zjištěné případy neshody odstraní, aniž jsou tím dotčena jakákoli dodatečná opatření požadovaná nařízením (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením, jakož i nařízeními (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcími pravidly.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžité a odpovídající kroky a je-li to vhodné, může zcela nebo zčásti omezit, pozastavit nebo zrušit osvědčení a zároveň zaručit kontinuitu služeb za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, a v případě, že jde o manažera struktury vzdušného prostoru, o tom informuje Komisi. Přijatá opatření musí záviset na rozsahu nálezu a zůstat v platnosti, dokud poskytovatel služeb nepřijme úspěšná nápravná opatření.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (i)
                                          
                                          
                                             poskytne poskytovateli služeb lhůtu k provedení nápravného opatření, které bude zahrnuto do plánu opatření a bude odpovídat povaze nálezu;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             posoudí navržená nápravná opatření a plán jejich provádění předložené poskytovatelem služeb a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 Pokud v případě nálezu úrovně 2 poskytovatel služeb nepředloží plán nápravných opatření, který je pro příslušný úřad s ohledem na nález přijatelný, nebo pokud poskytovatel služeb neprovede nápravné opatření ve lhůtě přijaté či prodloužené příslušným úřadem, nález může být povýšen na nález úrovně 1, přičemž se provedou kroky v souladu s bodem 1.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (f)
                  
                  
                     V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2, může příslušný úřad vznést připomínky.
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)(Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).
         
            Dodatek 1
            
               OSVĚDČENÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB
            
            
               EVROPSKÁ UNIE
            
            
               PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD
            
            
               OSVĚDČENÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB
            
            [ČÍSLO OSVĚDČENÍ / Č. VYDÁNÍ]
            v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/373 a za níže stanovených podmínek [příslušný úřad] tímto osvědčuje
            [NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽEB]
            [ADRESA POSKYTOVATELE SLUŽEB]
            jakožto poskytovatele služeb s výsadami, jež jsou uvedeny v přiložených podmínkách poskytování služeb.
            PODMÍNKY:
            Toto osvědčení se vydává za podmínek, jejichž výčet je uveden v přiložených podmínkách poskytování služeb, a je vymezeno rozsahem poskytování služeb a funkcemi, které jsou stanoveny tamtéž.
            Toto osvědčení je platné, dokud poskytovatel služeb, jemuž je osvědčení uděleno, splňuje prováděcí nařízení (EU) 2017/373 a další platná nařízení a v příslušných případech postupy uvedené v dokumentaci poskytovatele služeb.
            Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, zůstává toto osvědčení v platnosti, pokud se jej poskytovatel služeb nevzdá, pokud nebude omezeno, pozastaveno či zrušeno.
            Datum vydání:
            Podpis:
            [příslušný úřad]
            Formulář 157 EASA., vydání 1 – strana 1/4
            
               OSVĚDČENÍ
            
            
               POSKYTOVATELE SLUŽEB
            
            
               PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
            
            Příloha osvědčení poskytovatele služeb
            [ČÍSLO OSVĚDČENÍ / Č. VYDÁNÍ]
            [NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽEB]
            získal oprávnění k poskytování služeb / zajišťování funkcí v následujícím rozsahu:
            
               (Nehodící se řádky škrtněte.)
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           letové provozní služby (ATS)
                            (*4)
                        
                     
                     
                        řízení letového provozu (ATC)
                     
                     
                        oblastní služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        přibližovací služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letištní služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letová informační služba (FIS)
                     
                     
                        letištní letová informační služba (AFIS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        traťová letová informační služba (traťová FIS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poradní služba
                     
                     
                        nepoužije se
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           uspořádání toku letového provozu (ATFM)
                        
                     
                     
                        ATFM
                     
                     
                        poskytování místní služby ATFM
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           uspořádání vzdušného prostoru (ASM)
                        
                     
                     
                        ASM
                     
                     
                        poskytování místní služby ASM (taktická/ASM úroveň 3)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           letové provozní služby pro zkušební let (ATS)
                            (*3)
                            (*4)
                        
                     
                     
                        řízení letového provozu (ATC)
                     
                     
                        oblastní služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        přibližovací služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letištní služba řízení
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letová informační služba (FIS)
                     
                     
                        letištní letová informační služba (AFIS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        traťová letová informační služba (traťová FIS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poradní služba
                     
                     
                        nepoužije se
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           komunikační, navigační nebo přehledové služby (CNS)
                        
                     
                     
                        komunikace (C)
                     
                     
                        letecká pohyblivá služba (komunikace letadlo-země)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letecká pevná služba (komunikace země-země)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letecká pohyblivá družicová služba (AMSS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        navigace (N)
                     
                     
                        poskytování signálu NDB v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování signálu VOR v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování signálu DME v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování signálu ILS v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování signálu MLS v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování signálu GNSS v prostoru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        přehled (S)
                     
                     
                        poskytování dat z primárního přehledového systému (PS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování dat ze sekundárního přehledového systému (SS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poskytování dat z automatického závislého přehledového systému (ADS)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           letecké informační služby (AIS)
                        
                     
                     
                        AIS
                     
                     
                        poskytování celé letecké informační služby
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           datové služby (DAT)
                        
                     
                     
                        typ 1
                     
                     
                        Poskytování datových služeb typu 1 opravňuje k poskytování leteckých databází v těchto formátech:
                        [seznam obecných datových formátů]
                        Poskytování datových služeb typu 1 neopravňuje k poskytování leteckých databází přímo koncovým uživatelům / provozovatelům letadel.
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        typ 2
                     
                     
                        Poskytování datových služeb typu 2 opravňuje k poskytování leteckých databází koncovým uživatelům / provozovatelům letadel pro využití v následujících leteckých aplikacích/zařízeních, pro něž byla prokázána kompatibilita:
                        [výrobce] certifikovaná aplikace / model zařízení [XXX], část č. [YYY] podmínky (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           meteorologické služby (MET)
                        
                     
                     
                        MET
                     
                     
                        meteorologická výstražná služba
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letištní meteorologické služebny
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        letecké meteorologické stanice
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poradenské centrum pro vulkanický popel (VAAC)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        světové oblastní předpovědní centrum (WAFC)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        poradenské centrum pro tropické cyklóny (TCAC)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Služby/funkce
                     
                     
                        Druh služby/funkce
                     
                     
                        Rozsah služby/funkce
                     
                     
                        Omezení (*1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        
                           funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM)
                        
                     
                     
                        navrhování ERN
                     
                     
                        nepoužije se
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        omezené zdroje
                     
                     
                        rádiový kmitočet
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kód odpovídače
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        uspořádání toku letového provozu (ATFM)
                     
                     
                        poskytování centrální služby ATFM
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           podmínky
                            (*2)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
            Datum vydání:
            Podpis: [příslušný úřad]
            Za členský stát/agenturu EASA
            Formulář 157 EASA., vydání 1 – strana 4/4
            
            
               (*1)  Jak předepisuje příslušný úřad.
            
               (*2)  V nezbytných případech.
            
               (*3)  Pokud se příslušný úřad domnívá, že je nutné stanovit dodatečné požadavky.
            
               (*4)  Služba ATS zahrnuje pohotovostní službu.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE SLUŽEB
         
         
            (Část ATM/ANS.OR)
         
         HLAVA A – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (ATM/ANS.OR.A)
         
            ATM/ANS.OR.A.001 Oblast působnosti
         
         V souladu s článkem 6 tato příloha stanoví požadavky, které musí poskytovatelé služeb splnit.
         
            ATM/ANS.OR.A.005 Žádost o osvědčení poskytovatele služeb
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Žádost o osvědčení poskytovatele služeb nebo změnu stávajícího osvědčení se podává ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad, přičemž se zohlední použitelné požadavky tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Aby poskytovatel služeb mohl získat osvědčení, musí v souladu s článkem 6 splnit:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 společné požadavky stanovené v této příloze;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 specifické požadavky stanovené v přílohách IV až XIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.010 Žádost o omezené osvědčení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Bez ohledu na část písmeno b) může poskytovatel letových provozních služeb požádat o omezené osvědčení k poskytování služeb ve vzdušném prostoru, který spadá pod zodpovědnost členského státu, v němž má hlavní místo činnosti a případně sídlo, jestliže poskytuje nebo hodlá poskytovat služby pouze v jedné či několika z následujících kategorií:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 letecké práce;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 všeobecné letectví;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 obchodní letecká doprava omezená na letadla s maximální vzletovou hmotností menší než 10 tun nebo s méně než 20 sedadly pro cestující;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 obchodní letecká doprava s méně než 10 000 pohyby za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel pro cestující; pro účely tohoto ustanovení se „pohyby“ rozumí průměr celkového počtu vzletů a přistání za předchozí tři roky.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Kromě toho mohou o omezené osvědčení požádat také tito poskytovatelé letových navigačních služeb:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatel letových navigačních služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb s hrubým ročním obratem 1 000 000 EUR nebo nižším, jenž souvisí se službami, které poskytuje nebo plánuje poskytovat;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 poskytovatel letových navigačních služeb, který poskytuje letištní letové informační služby letiště pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště na každém letišti.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. a) nebo písm. b) bodem 1, splní minimálně tyto požadavky stanovené v:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.075 Otevřené a transparentní poskytování služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 v přílohách IV, V, VI a VIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat, v souladu s článkem 6.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. b) bodem 2, splní minimálně požadavky stanovené v písm. c) bodě 1 až písm. c) bodě 4 a zvláštní požadavky stanovené v příloze IV.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Žadatel o omezené osvědčení předloží žádost příslušnému úřadu ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.015 Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Podle článku 7 může poskytovatel letových informačních služeb učinit prohlášení o způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, pokud kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008 splňuje tyto alternativní požadavky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatel letových informačních služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat své služby pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 uvedené služby jsou dočasné povahy a jsou poskytovány po dobu dohodnutou s příslušným úřadem, která je nezbytná k tomu, aby byla přiměřeně zajištěna bezpečnost.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytne příslušnému úřadu všechny relevantní informace před zahájením provozu, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 předloží příslušnému úřadu seznam použitých alternativních způsobů průkazu v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.020;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 zachová shodu s platnými požadavky a s informacemi, jež jsou uvedeny v prohlášení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 oznámí příslušnému úřadu veškeré změny ve svém prohlášení nebo ve způsobech průkazu, jež používá, předložením upraveného prohlášení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 své služby poskytuje v souladu s provozní příručkou a dodržuje veškerá příslušná ustanovení v ní obsažená.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, vyrozumí příslušný úřad předtím, než ukončí poskytování služeb, a to ve lhůtě určené tímto příslušným úřadem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, musí splňovat tyto požadavky stanovené v:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.001 Oblast působnosti;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.020 Způsob průkazu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.035 Prokázání shody;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.040 Změny – obecné;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.045 Změny funkčního systému;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.050 Usnadňování a spolupráce;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.055 Nálezy a nápravná opatření;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (8)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (9)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (10)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (11)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (12)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (13)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.B.035 Provozní příručky;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (14)
                              
                              
                                 bodě ATM/ANS.OR.D.020 Odpovědnost a pojistné krytí;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (15)
                              
                              
                                 v příloze IV.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, zahájí provoz teprve poté, co od příslušného úřadu obdržel potvrzení o tom, že prohlášení bylo přijato.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.020 Způsob průkazu
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Aby prokázal, že splňuje požadavky tohoto nařízení, může poskytovatel služeb kromě přijatelného způsobu průkazu (AMC) přijatého agenturou používat alternativní způsoby průkazu (AltMOC).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Pokud poskytovatel služeb hodlá použít alternativní způsoby průkazu, před jejich použitím poskytne příslušnému úřadu jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i posouzení prokazující dodržování požadavků tohoto nařízení.
                     Poskytovatel služeb může tyto alternativní způsoby průkazu začít uplatňovat s výhradou předchozího schválení příslušným úřadem a poté, co obdrží oznámení v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.015 písm. d).
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.025 Zachování platnosti osvědčení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Osvědčení poskytovatele služeb zůstává platné pod podmínkou, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají podpory a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řízení spojeného s nálezy, které jsou stanoveny v bodech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb se osvědčení nevzdá a osvědčení není pozastaveno nebo zrušeno.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.030 Zachování platnosti prohlášení poskytovatele letových informačních služeb
         
         Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb učiněné v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.015 zůstává platné pod podmínkou, že:
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     poskytovatel letových informačních služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají podpory a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řízení spojeného s nálezy, které jsou stanoveny v bodech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     poskytovatel těchto služeb prohlášení neodvolá nebo příslušný úřad nezruší jeho registraci.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.035 Prokázání shody
         
         Poskytovatel služeb poskytne na žádost příslušného úřadu všechny příslušné doklady, které prokazují, že splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.
         
            ATM/ANS.OR.A.040 Změny – obecné
         
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     Oznámení a řízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 změny funkčního systému nebo změny, která má vliv na funkční systém, se provádí v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 změny v poskytování služby, systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti poskytovatele služeb, která nemá vliv na funkční systém, se provádí v souladu s písmenem b).
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     Každá změna uvedená v písm. a) podbodě 2 vyžaduje před provedením předchozí schválení, pokud není oznámena a řízena v souladu s postupem, který schválil příslušný úřad, jak stanoví bod ATM/ANS.AR.C.025 písm. c).
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.045 Změny funkčního systému
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb, který plánuje změnit svůj funkční systém:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 vyrozumí o změně příslušný úřad;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 v případě, že je o to požádán, poskytne příslušnému úřadu všechny dodatečné informace, které příslušnému úřadu umožní rozhodnout, zda je nebo není třeba argument ke změně přezkoumat;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 informuje ostatní poskytovatele služeb a je-li to proveditelné, letecké podniky dotčené plánovanou změnou.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Poté, co oznámil změnu, poskytovatel služeb informuje příslušný úřad kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) body 1 a 2, a relevantní poskytovatele služeb a letecké podniky kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) bodem 3.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž byly dokončeny činnosti požadované podle postupů uvedených v bodě ATM/ANS.OR.B.010.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Pokud změna podléhá přezkumu ze strany příslušného úřadu v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.035, poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž příslušný úřad schválil argument.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Pokud má změna vliv na jiné poskytovatele služeb a/nebo letecké podniky, jak popisuje písm. a) bod 3, poskytovatel služeb a tito jiní poskytovatelé služeb při vzájemné koordinaci určí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 vztahy vzájemné závislosti mezi sebou a v případě, že je to možné, s dotčenými leteckými podniky;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 předpoklady a opatření ke zmírnění rizik týkající se více než jednoho poskytovatele služeb nebo leteckého podniku.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (f)
                  
                  
                     Ti poskytovatelé služeb, kteří jsou dotčeni předpoklady a opatřeními ke zmírnění rizik uvedenými v písm. e) podbodě 2 ve svém argumentu ke změně použijí pouze předpoklady a opatření ke zmírnění rizik, na nichž se dohodli s ostatními poskytovateli služeb a případně s leteckými podniky a které navzájem a případně s leteckými podniky sladili.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.050 Umožňování inspekcí a auditů a spolupráce
         
         Poskytovatel služeb umožňuje inspekce a audity ze strany příslušného úřadu nebo kvalifikovaného subjektu, který jedná jménem příslušného úřadu, a poskytuje nezbytnou součinnost za účelem účinného a efektivního výkonu pravomocí příslušných úřadů, které jsou uvedeny v článku 5.
         
            ATM/ANS.OR.A.055 Nálezy a nápravná opatření
         
         Poté, co od příslušného úřadu obdržel oznámení o nálezech, poskytovatel služeb:
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     zjistí hlavní příčinu neshody;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     definuje plán nápravných opatření, který splňuje podmínky pro schválení ze strany příslušného úřadu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     prokáže příslušnému úřadu, že plní tento plán nápravných opatření ve lhůtách jím navržených a úřadem odsouhlasených v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050 písm. e).
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém
         
         Poskytovatel služeb provede veškerá bezpečnostní opatření včetně příkazů k zajištění bezpečnosti, která mu stanoví příslušný úřad v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.025 písm. c).
         
            ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb hlásí příslušnému úřadu a všem dalším organizacím, podle požadavků členského státu, v němž poskytovatel poskytuje své služby, veškeré nehody, závažné nežádoucí příhody a události definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (1) a nařízení (EU) č. 376/2014.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), hlásí poskytovatel služeb příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh systémů a složek, není-li tato organizace zároveň poskytovatelem služeb, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost služeb a které nevedly k nehodě nebo závažné nežádoucí příhodě.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 996/2010 a nařízení (EU) č. 376/2014, hlášení uvedená v písmenech a) a b) jsou podávána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o události, které jsou poskytovateli služeb známy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co poskytovatel služeb zjistí podrobnosti o události, k níž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 376/2014, v příslušných případech poskytovatel služeb vypracuje následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu podniknout, aby podobným událostem předešel do budoucna, a to hned, jak tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.A.070 Plány pro nenadálé situace
         
         Poskytovatel služeb má zavedeny plány pro nenadálé situace pro všechny služby, které poskytuje, pro případ, že nastanou události, které vedou k podstatnému zhoršení nebo přerušení jeho provozu.
         
            ATM/ANS.OR.A.075 Otevřené a transparentní poskytování služeb
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb poskytuje své služby otevřeně a transparentně. Zveřejní podmínky přístupu ke svým službám a změny těchto podmínek a pravidelně nebo podle toho, jak je to nutné v případě konkrétních změn v poskytování služby, vede konzultace s uživateli svých služeb, buď jednotlivě, nebo kolektivně.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb nediskriminuje na základě státní příslušnosti ani jiných vlastností uživatele nebo třídy uživatelů svých služeb způsobem, který je v rozporu s právem Unie.
                  
               
            
         
         HLAVA B – ŘÍZENÍ (ATM/ANS.OR.B)
         
            ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost
         
         Poskytovatel služeb zajistí, že je schopen poskytovat služby bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem, který je v souladu s předpokládanou úrovní celkové poptávky po daném vzdušném prostoru. Za tímto účelem udržuje přiměřené technické a provozní kapacity a odbornosti.
         
            ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb zavede a spravuje systém řízení, který obsahuje:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 jasně stanovené hranice povinností a odpovědnosti v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti odpovědného vedoucího;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 popis celkové filosofie a zásad poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, kvality a ochrany jeho služeb, které souhrnně tvoří jeho politiku, podepsaný odpovědným vedoucím;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 způsoby ověřování výkonnosti organizace poskytovatele služeb s ohledem na ukazatele výkonnosti a výkonnostní cíle systému řízení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 postup identifikace změn v organizaci poskytovatele služeb a souvislostí, v rámci kterých působí, které mohou ovlivnit zavedené procesy, postupy a služby, a v případě potřeby změnit systém řízení a/nebo funkční systém, aby vyhovoval těmto změnám;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 postup pro přezkum systému řízení, zjišťování příčin nedostatečné výkonnosti systému řízení, určení důsledků takové podprůměrné výkonnosti a odstranění nebo zmírnění těchto příčin;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 postup, který zajišťuje, že jsou pracovníci poskytovatele služeb odborně připraveni a jsou způsobilí k plnění svých povinností bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem. V této souvislosti poskytovatel služeb stanoví zásady pro nábor a výcvik pracovníků;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 formální prostředky komunikace, což zajišťuje, že jsou si pracovníci poskytovatele služeb plně vědomi systému řízení, který umožňuje předávání kritických informací a umožňuje vysvětlit, proč jsou konkrétní opatření přijata a proč jsou zaváděny nebo měněny postupy;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb dokumentuje veškeré klíčové procesy systému řízení, včetně procesu přípravy pracovníků, aby si byli vědomi svých povinností a postupu pro změny těchto procesů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb zavede funkci pro sledování shody své organizace s použitelnými požadavky a vhodnosti postupů. Sledování shody zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí, aby byla v případě potřeby účinným způsobem provedena nápravná opatření.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (d)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb sleduje chování svého funkčního systému a je-li zjištěna nízká výkonnost, zjistí příčiny a odstraní je nebo poté, co určil důsledky nedostatečné výkonnosti, zmírní její následky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (e)
                  
                  
                     Systém řízení je úměrný velikosti poskytovatele služeb a složitosti jeho činností a zohledňuje možná nebezpečí a související rizika spojená s těmito činnostmi.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (f)
                  
                  
                     V systému řízení poskytovatel služeb zřídí formální rozhraní s relevantními poskytovateli služeb a leteckými podniky, aby:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 zajistil, že ohrožení letecké bezpečnosti, které vyplývá z jejich činností, bylo identifikováno a vyhodnoceno, a aby byla podle potřeby související rizika řízena a zmírňována;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 zajistil, že poskytuje své služby v souladu s požadavky tohoto nařízení.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (g)
                  
                  
                     V případě, že je poskytovatel služeb rovněž držitelem osvědčení provozovatele letiště, zajistí, aby systém řízení pokrýval všechny činnosti v rozsahu jeho osvědčení.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.B.010 Postupy řízení změn
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb používá postupy k řízení, posuzování a v nezbytném případě zmírňování dopadu změn svých funkčních systémů v souladu s body ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, který je použitelný.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Postupy uvedené v písmeni a) nebo jakékoli podstatné změny těchto postupů:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 poskytovatel služeb předloží ke schválení příslušnému úřadu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 nebudou použity, pokud nebudou schváleny příslušným úřadem.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Nejsou-li schválené postupy uvedené v písmeni b) vhodné pro konkrétní změnu, poskytovatel služeb:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 požádá příslušný úřad o výjimku, aby se mohl od schválených postupů odchýlit;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 sdělí příslušnému úřadu podrobnosti o odchylce a zdůvodní mu její použití;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 odchylku nepoužije, dokud není schválena příslušným úřadem.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.B.015 Smluvní činnosti
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Smluvní činnosti zahrnují veškeré činnosti v rámci provozu poskytovatele služeb vykonávané v souladu s podmínkami osvědčení, které vykonávají jiné organizace, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo, pokud toto osvědčení nemají, pod dohledem poskytovatele služeb. Poskytovatel služby zajistí, že když uzavírá smlouvy nebo nakupuje jakoukoliv část svých činností od externí organizace, smluvní nebo koupená činnost, systém nebo složka splňuje platné požadavky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Pokud poskytovatel služeb uzavírá smlouvu na jakoukoli část svých činností s organizací, která sama nemá v souladu s tímto nařízením k provádění takové činnosti osvědčení, zajistí, že smluvní organizace pracuje pod jeho dohledem. Poskytovatel služeb zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn přístup do smluvní organizace s cílem ověřit trvalý soulad s použitelnými požadavky podle tohoto nařízení.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s použitelnými požadavky. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb definuje pravomoc, povinnosti a odpovědnosti jmenovaných představitelů, zejména členů řízení s funkcemi v oblasti bezpečnosti, kvality, ochrany, financí a lidských zdrojů, podle toho, co je použitelné.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.B.025 Požadavky na vybavení
         
         Poskytovatel služeb zajistí, že jsou k dispozici přiměřené a vhodné vybavení a podmínky k provádění a řízení všech úkolů a činností v souladu s použitelnými požadavky.
         
            ATM/ANS.OR.B.030 Vedení záznamů
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb vytvoří systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečné ukládání záznamů a spolehlivou dohledatelnost všech svých činností, který zahrnuje zejména všechny prvky uvedené v bodě ATM/ANS.OR.B.005.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Formát a doba uchovávání záznamů uvedených v písmeni a) musí být stanoveny v postupech systému řízení poskytovatele služeb.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (c)
                  
                  
                     Záznamy jsou ukládány způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením.
                  
               
            
         
         
            ATM/ANS.OR.B.035 Provozní příručky
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     Poskytovatel služeb vede a aktualizuje provozní příručky související s poskytováním jeho služeb, které používají a jimiž se řídí provozní pracovníci.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (b)
                  
                  
                     Zajistí, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 provozní příručky obsahují pokyny a informace, které provozní pracovníci potřebují k plnění svých povinností;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 dotyční pracovníci mají k příslušným částem provozních příruček přístup;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 provozní pracovníci jsou informováni o změnách provozních příruček vztahujících se k jejich povinnostem způsobem, který jim umožňuje tyto příručky používat od vstupu změn v platnost.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         HLAVA C – SPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA JINÉ POSKYTOVATELE SLUŽEB NEŽ POSKYTOVATELE ATS (ATM/ANS.OR.C)
         
            ATM/ANS.OR.C.001 Oblast působnosti
         
         Tato hlava stanoví požadavky, které musí kromě požadavků stanovených v hlavách A a B splnit jiný poskytovatel služeb než poskytovatel letových provozních služeb.
         
            ATM/ANS.OR.C.005 Posouzení podpory bezpečnosti a zajištění změn funkčního systému
         
         
            
            
            
               
                  
                     (a)
                  
                  
                     U každé změny oznámené v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) podbodem 1 poskytovatel služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 zajistí, aby bylo provedeno posouzení podpory bezpečnosti, které pokrývá rozsah změny, tedy:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (i)
                                          
                                          
                                             zařízení, procedurální a lidské prvky, které se mění;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (ii)
                                          
                                          
                                             rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a mezi zbytkem funkčního systému;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             (iii)
                                          
                                          
                                             rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a kontextem, v němž má být systém provozován;
                                          
                     &