Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/374 ze dne 3. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 374/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 58/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/374
   ze dne 3. března 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 5. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 208/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu provedeného Radou by měla být ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 208/2014 vypuštěna položka týkající se jedné osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. FARRUGIA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (EU) č. 208/2014 se vypouští položka týkající se této osoby:
      
         
         
         
            
               
                  16.
               
               
                  Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.