Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/376 ze dne 3. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921, pokud jde o přerozdělení nevyužitých množství oznámených na základě čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 376/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 58/8
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/376
   ze dne 3. března 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921, pokud jde o přerozdělení nevyužitých množství oznámených na základě čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 7. srpna 2014 zavedla vláda Ruské federace („Rusko“) zákaz dovozu některých produktů, včetně ovoce a zeleniny, z Unie do Ruska. Tento zákaz dovozu přinesl vážnou hrozbu narušení trhu, protože přestal být dostupný významný vývozní trh a došlo k značnému poklesu cen. Zákaz dovozu byl prodloužen do konce roku 2017. Za těchto okolností zůstávají hrozby narušení trhu v Unii reálné pro určité produkty, jako jsou například jablka a hrušky, a dokud bude ruský zákaz trvat, bude zapotřebí přijímat a provádět vhodná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Hrozba narušení trhu je obzvláště významná v odvětví ovoce a zeleniny, které dříve do Ruska vyváželo velké množství produktů rychle podléhajících zkáze. Přesměrování celé produkce jinam se ukázalo jako obtížné. Na trhu Unie tedy stále panuje situace, ve které se běžná opatření dostupná podle nařízení (EU) č. 1308/2013 jeví jako nedostatečná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby se předešlo závažnému a dlouhodobému narušení trhu, byly v nařízeních Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (2), (EU) č. 932/2014 (3), (EU) č. 1031/2014 (4), (EU) 2015/1369 (5) a (EU) 2016/921 (6) stanoveny maximální částky podpory, které lze poskytnout na stahování z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů a které se vypočítávají na základě tradičního vývozu do Ruska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 bylo uznáno, že některé produkty, na něž se vztahoval jím vytvořený režim, které byly dříve vyváženy do Ruska, mohou být přesměrovány na trhy jiných členských států. Producenti týchž produktů v těchto jiných členských státech, kteří do Ruska tradičně nevyváželi, by proto mohli čelit výraznému narušení trhu a poklesu cen. Za účelem stabilizace trhu proto byla pro producenty ve všech členských státech zajištěna dostupnost dočasné finanční podpory Unie ve vztahu k jednomu nebo více produktům, na něž se vztahuje nařízení, ale množství daného produktu nesmí překročit 3 000 t na jeden členský stát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Členské státy mohly rozhodnout, do jaké míry chtějí množství 3 000 t využít. Pokud by se rozhodly, že toto množství nevyužijí, měly Komisi oznámit výši nevyužitého množství do 31. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Do 31. října 2016 Německo, Dánsko, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Spojené království oficiálně oznámily Komisi, že se rozhodly přidělené množství nevyužít nebo ho využít pouze částečně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nevyužitá množství by proto měla být přerozdělena. Přerozdělení by mělo být založeno na transparentních, objektivních a spravedlivých kritériích. Tohoto cíle lze nejlépe dosáhnout tak, že se jako základ pro přerozdělení použije podíl každého členského státu na celkovém množství, které je v současné době přiděleno přílohou I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921. Aby se zajistilo, že příděl pro každý členský stát dosáhne alespoň 300 t, je třeba zvýšit příděly pro Kypr, Chorvatsko a Portugalsko z 85 t na 300 t. Toto opatření je nutné proto, že přerozdělení množství nižších než 85 t by vytvořilo nepřiměřenou administrativní zátěž pro vnitrostátní orgány, zejména z hlediska kontrol, a přitom by významně neovlivnilo situaci producentů ani stav trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pro zajištění okamžitého dopadu na trh a příspěvku ke stabilizaci cen v daných členských státech by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo platit od daného dne do 30. června 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 2 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                           „Finanční podpora na podpůrná opatření podle čl. 1 odst. 1 se členským státům poskytne na množství produktů stanovená v příloze I a V.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           doplňuje se nový odstavec 5, který zní:
                           „5.   Na základě oznámení uvedených v odstavci 4 se oznámená nevyužitá množství přerozdělí mezi členské státy způsobem stanoveným v příloze V.
                           Tato přerozdělená množství stanovená v příloze V se přičítají k množstvím stanoveným ve druhém pododstavci odstavce 1.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
               „Členské státy rozdělí množství uvedená v čl. 2 odst. 1 a 5 mezi organizace producentů a producenty, kteří nejsou členy organizací producentů, podle systému, ve kterém má přednost ten, kdo se dříve přihlásí.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Doplňuje se příloha V ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie do 30. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 ze dne 21. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek (Úř. věst. L 248, 22.8.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 932/2014 ze dne 29. srpna 2014, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 913/2014 (Úř. věst. L 259, 30.8.2014, s. 2).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 22).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 17).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 154, 11.6.2016, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA V
            
               Přerozdělení množství produtků vyčleněných pro členské státy na základě Článku 2
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Členské státy
                     
                     
                        Přerozdělená množství
                        (v tunách)
                     
                  
                  
                     
                        Polsko
                     
                     
                        7 720
                     
                  
                  
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        3 015
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        2 385
                     
                  
                  
                     
                        Řecko
                     
                     
                        1 150
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        1 080
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        1 065
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        365
                     
                  
                  
                     
                        Kypr
                     
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        300“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.