Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/384 ze dne 2. března 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 384/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 59/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/384
      ze dne 2. března 2017,
      kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. e) a čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví mimo jiné požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat, včetně zásilek kopytníků, do Unie. Část 1 přílohy I uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup takových zásilek do Unie, jakož i zvláštní podmínky pro vstup takových zásilek z některých třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Část 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví vzory veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu (BOV-X), pro domácí ovce a kozy (druhy Ovis aries a Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu (OVI-X), pro domácí ovce a kozy (druhy Ovis aries a Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu (OVI-Y) a pro zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců), druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae) (RUM). Tato osvědčení zahrnují záruky ohledně katarální horečky ovcí, virového onemocnění přežvýkavců, které je nenakažlivé a jehož přenašeči jsou určité druhy pakomárů rodu Culicoides.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Část území Kanady (CA-1) je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 jako část území, z níž je v souladu se vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM povolen vstup zásilek některých kopytníků na území Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Kanada požádala, aby byla uznána za sezónně prostou katarální horečky ovcí. Za tímto účelem předložila informace, které dokládají, že povětrnostní podmínky v Kanadě v období mezi 1. listopadem a 15. květnem neumožňují cirkulaci druhů rodu Culicoides, jež by mohly přenášet virus katarální horečky ovcí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Informace, které Kanada poskytla, jsou v souladu jak s normami Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), pokud jde o doložení statusu země sezónně prosté katarální horečky ovcí, tak s požadavky Unie (4), které se týkají přesunů vnímavých zvířat v rámci Unie. Kanadě by tudíž měl být přiznán status země sezónně prosté katarální horečky ovcí v období mezi 1. listopadem a 15. květnem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Současná regionalizace Kanady uvedená v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 odráží skutečnost, že katarální horečkou ovcí byla postižena pouze část Kanady. Jelikož se však status „sezónně prostý katarální horečky ovcí“ vztahuje na celé území Kanady, mělo by se rozlišení mezi oblastmi zrušit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Seznam uvedený v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měl být změněn tak, aby stanovil zvláštní podmínku pro vstup některých kopytníků vnímavých ke katarální horečce ovcí na území Unie ze země nebo z území se statusem sezónně prostých této nákazy a dále přiznání takového statusu Kanadě jako země prosté katarální horečky ovcí v období mezi 1. listopadem a 15. květnem. Vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovené v části 2 uvedené přílohy by měly být změněny tak, aby bylo možné zavést příslušná potvrzení o zdraví zvířat pro ta zvířata, která pocházejí ze země nebo z území sezónně prostých katarální horečky ovcí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Z důvodu jasnosti by položka pro Bangladéš v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 měla být zrušena, neboť přestala platit dne 17. srpna 2015.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 odkazuje doplňková záruka A na některé body vzorů veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X a RUM. Vzhledem k tomu, že se tyto odkazy nevztahují ke správným bodům v osvědčeních, měly by se z důvodu jasnosti změnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Kromě toho potvrzení o zdraví zvířat, pokud jde o klusavku, uvedené v bodě II.2.6 vzoru veterinárního osvědčení OVI-Y je zastaralé a mělo by být změněno tak, aby vyhovovalo požadavkům na dovoz ovcí a koz stanoveným v kapitole E přílohy IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví mimo jiné veterinární podmínky pro vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků na území Unie. Část 1 přílohy II uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup takových zásilek na území Unie, jakož i vzory veterinárních osvědčení pro dotčené zásilky a zvláštní podmínky požadované pro vstup z některých třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Bosna a Hercegovina požádala, aby z ní byl povolen tranzit čerstvého masa domácího skotu přes Bulharsko za účelem vývozu tohoto čerstvého masa skotu do Turecka. Bosna a Hercegovina je již uvedena na seznamu v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 pro vstup zásilek čerstvého masa na území Unie. U položky pro Bosnu a Hercegovinu na uvedeném seznamu není stanoven zvláštní vzor veterinárního osvědčení pro vstup zásilek čerstvého masa domácího skotu (BOV), a proto není takový tranzit přes území Unie nebo dovoz do Unie v současné době povolen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Bosna a Hercegovina je uznána organizací OIE jako země prostá slintavky a kulhavky bez očkování (6), a splňuje tudíž zvláštní veterinární požadavky vzoru veterinárního osvědčení BOV. Vstup čerstvého masa domácího skotu z Bosny a Hercegoviny na území Unie by proto měl být povolen, avšak omezen pouze na umožnění tranzitu tohoto čerstvého masa přes Bulharsko do Turecka.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Bývalá jugoslávská republika Makedonie je uvedena na seznamu v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 jako země, z níž je povolen vstup zásilek čerstvého masa domácích ovcí a koz a domácích lichokopytníků na území Unie. Bývalá jugoslávská republika Makedonie požádala, aby z ní byl povolen vstup čerstvého masa domácího skotu na území Unie. Jelikož uvedená země již poskytuje dostatečné veterinární záruky, měl by být tento vstup povolen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
      
         (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
      
         (6)  http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 část 1 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             položka pro Bangladéš se zrušuje;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             poznámka pod čarou (*******) se zrušuje;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             položka pro Kanadu se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „CA – Kanada
                                                      
                                                      
                                                         CA-0
                                                      
                                                      
                                                         Celá země
                                                      
                                                      
                                                         POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            IVb
                                                         
                                                         
                                                            IX
                                                         
                                                         
                                                            V
                                                         
                                                         
                                                            XIII (******)“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             poznámka pod čarou (******) se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „(******)
                                                      
                                                      
                                                         Kanada: období sezónně prosté katarální horečky ovcí je období mezi 1. listopadem a 15. květnem, v souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             v)
                                          
                                          
                                             ve sloupci Zvláštní podmínky se doplňuje nová zvláštní podmínka „XIII“, která zní:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „„XIII“
                                                      
                                                      
                                                         :
                                                      
                                                      
                                                         území, kterému je přiznán úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y nebo RUM do Unie.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 část 2 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             v části SG (doplňkové záruky) se doplňková záruka „A“ nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „„A“
                                                      
                                                      
                                                         :
                                                      
                                                      
                                                         záruky ohledně vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění u zvířat vybavených osvědčením podle vzoru veterinárních osvědčení BOV-X (bod II.2.1 písm. d)), OVI-X (bod II.2.1 písm. d)) a RUM (bod II.2.1 písm. c)).“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             vzor veterinárního osvědčení BOV-X se nahrazuje tímto:
                                             „Vzor BOV-X
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ:
                                                Veterinární osvědčení do EU
                                                Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                                I.1. Odesílatel
                                                Název
                                                Adresa
                                                Tel.
                                                I.2. Číslo jednací osvědčení
                                                I.2.a
                                                I.3. Příslušný ústřední orgán
                                                I.4. Příslušný místní orgán
                                                I.5. Příjemce
                                                Název
                                                Adresa
                                                PSČ
                                                Tel.
                                                I.6.
                                                I.7. Země původu
                                                Kód ISO
                                                I.8. Region původu
                                                Kód
                                                I.9. Země určení
                                                Kód ISO
                                                I.10. Region určení
                                                Kód
                                                I.11. Místo původu
                                                Název Číslo schválení
                                                Adresa
                                                I.12.
                                                I.13. Místo nakládky
                                                Adresa Číslo schválení
                                                I.14. Datum odjezdu
                                                I.15. Dopravní prostředek
                                                Letadlo Plavidlo Vagon
                                                Silniční vozidlo Ostatní
                                                Identifikace
                                                Odkazy na dokument
                                                I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                                I.17.
                                                I.18. Popis zboží
                                                I.19. Kód zboží (kód HS)
                                                01.02
                                                I.20. Množství
                                                I.21.
                                                I.22. Počet balení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                                I.24.
                                                I.25. Zboží osvědčené pro:
                                                Chov Výkrm
                                                I.26.
                                                I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                                I.28. Identifikace zboží
                                                Druh (vědecký název)
                                                Plemeno
                                                Identifikační systém
                                                Identifikační číslo
                                                Stáří
                                                Pohlaví
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor BOV-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:
                                                II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;
                                                II.1.2. nepřijala:
                                                — stilben ani tyreostatické látky,
                                                — estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);
                                                II.1.3. pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                (1) (2) buď [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné vysledování k matce a stádu původu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části I bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                b) došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, narodila se zvířata po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                (1) (3) nebo [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné vysledování k matce a stádu původu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                b) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                (1) (4) nebo [a) zvířata jsou identifikována stálým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné vysledování k matce a stádu původu, a nejedná se o kontaminovaný skot popsaný v příloze II kapitole C části II bodě 4 písm. b) podbodě iv) nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                b) zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto požadavky:
                                                II.2.1. pocházejí z území s kódem: (5), pro něž platí, že ke dni vydání tohoto osvědčení:
                                                (1) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky;]
                                                (1) nebo [a) bylo považováno za prosté slintavky a kulhavky od (dd/mm/rrrr), bez případů/ohnisek nákazy po tomto datu, a je schváleno pro vývoz těchto zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) …/… ze dne (dd/mm/rrrr);]
                                                b) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy;
                                                c) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti nákazám uvedeným v písmenech a) a b) a není na něm povolen dovoz domácích sudokopytníků očkovaných proti těmto nákazám;
                                                (1) buď [d) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí;]
                                                (1) (9) nebo [d) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata negativně reagovala na sérologické vyšetření za účelem detekce protilátky proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění, které bylo provedeno dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a nejméně o 28 dnů později, dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr), při-čemž druhý odběr musí být proveden během 10 dnů před vývozem;]
                                                Část II: Osvědčení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor BOV-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (1) nebo [d) nebylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 60 dnů před odesláním do Unie očkována inaktivovanou očkovací látkou proti všem sérotypům viru katarální horečky ovcí … (vložit sérotyp či sérotypy) přítomným ve zdrojové populaci, jak je prokázáno v programu pro dozor (12), v okolí hospodářství původu popsaného (popsaných) v kolonce I.11 s poloměrem 150 km a zvířata se stále nacházejí v období imunity, které zaručují specifikace očkovací látky;]
                                                (1) (13) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla od narození nebo nejméně 60 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy;]
                                                (1) (13) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 28 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na sérologické vyšetření podle příručky OIE za účelem detekce protilátek proti katarální horečce ovcí, provedené nejméně 28 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                (1) (13) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 14 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na PCR test na virus katarální horečky ovcí provedený podle příručky OIE nejméně 14 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                II.2.2. pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo nejméně posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nepřišla do styku s dovezenými sudokopytníky;
                                                II.2.3. pobývala od narození nebo nejméně 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) původu popsaném (popsaných) v kolonce I.11:
                                                a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během předcházejících 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko epizootického hemoragického onemocnění;
                                                b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během předcházejících 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky, moru skotu, horečky Údolí Rift, katarální horečky ovcí, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu a vezikulární stomatitidy;
                                                II.2.4. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1 písm. a) a b);
                                                II.2.5. pocházejí ze stád, která nejsou omezena podle vnitrostátních právních předpisů o eradikaci tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu;
                                                II.2.6. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá tuberkulózy (6) (6b);
                                                a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou tuberkulózy (6);]
                                                (1) nebo [byla podrobena intradermální tuberkulinaci (8) s negativními výsledky během posledních 30 dnů před odesláním do Unie;]
                                                (1) nebo [jsou mladší šesti týdnů;]
                                                II.2.7. nebyla očkována proti brucelóze a pocházejí ze stád uznaných za úředně prostá brucelózy (6);
                                                a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou brucelózy (6);]
                                                (1) nebo [byla podrobena nejméně jednomu vyšetření na brucelózu skotu (8) provedenému na vzorcích odebraných během posledních 30 dnů před odesláním do Unie;]
                                                (1) nebo [jsou mladší 12 měsíců;]
                                                (1) nebo [jedná se o kastrované samce libovolného věku;]
                                                (1) buď [II.2.8. pocházejí ze stád, která jsou zahrnuta do úředního systému pro tlumení enzootické leukózy skotu a v nichž se během posledních dvou let nevyskytl žádný důkaz této nákazy, ani klinický, ani vyplývající z laboratorního vyšetření;]
                                                (1) nebo [II.2.8. pocházejí ze stád, která jsou uznána za úředně prostá enzootické leukózy skotu (6) (6a);]
                                                a (1) (7) buď [pocházejí z oblasti, která je uznána za úředně prostou enzootické leukózy skotu (6);]
                                                (1) nebo [byla podrobena individuálnímu vyšetření na enzootickou leukózu skotu (8) s negativními výsledky na vzorcích odebraných během posledních 30 dnů před odesláním do Unie;]
                                                (1) nebo [jsou mladší 12 měsíců;]
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor BOV-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.2.9. jsou/byla (1) odeslána z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:
                                                (1) buď [přímo do Unie,]
                                                (1) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13., které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1;]
                                                a až do odeslání do Unie:
                                                a) nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, kteří nesplňují veterinární požadavky popsané v tomto osvědčení;
                                                b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během předcházejících 30 dnů vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;
                                                II.2.10. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;
                                                II.2.11. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;
                                                II.2.12. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne (dd/mm/rrrr) (10) do dopravního prostředku popsaného v kolonce I.15, který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.
                                                II.3. Potvrzení o přepravě zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.
                                                (1) (11) [II.4. Zvláštní požadavky
                                                II.4.1. Podle úředních informací nebyl v hospodářství (hospodářstvích) původu uvedeném (uvedených) v kolonce I.11 během posledních 12 měsíců zaznamenán žádný klinický nebo patologický důkaz infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR);
                                                II.4.2. zvířata uvedená v kolonce I.28:
                                                a) byla po dobu posledních 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem;
                                                b) se podrobila s negativními výsledky sérologickému vyšetření na IBR ze séra odebraného nejméně 21 dnů po vstupu do izolace a negativních výsledků v tomto vyšetření dosáhla rovněž všechna zvířata v izolaci;
                                                c) nebyla očkována proti IBR.]
                                                Poznámky
                                                Toto osvědčení platí pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci.
                                                Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo toto hospodářství, vyjma případu přímého odeslání na jatka.
                                                Část I:
                                                — Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.13: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor BOV-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                — Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.
                                                — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).
                                                — Kolonka I.28: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:
                                                individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér).
                                                ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.
                                                Druh: Uveďte podle situace „Bos“, „Bison“ nebo „Bubalus“.
                                                Stáří: Datum narození (dd/mm/rrrr).
                                                Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                                                Plemeno: Uveďte, zda jde o čistokrevného jedince, nebo o křížence.
                                                Část II:
                                                (1) Uveďte podle situace.
                                                (2) Pouze pokud se jedná o zvířata narozená a nepřetržitě chovaná v zemi nebo oblasti, která byla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a jako taková uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
                                                (3) Pouze pokud je země původu nebo oblast původu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
                                                (4) Pouze pokud země původu nebo oblast původu nebyla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 zařazena do žádné kategorie nebo byla zařazena do kategorie zemí nebo oblastí s neurčeným rizikem výskytu BSE a jako taková je uvedena na seznamu v rozhodnutí 2007/453/ES.
                                                (5) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (6) Oblasti a stáda úředně prosté tuberkulózy/brucelózy, jak je stanoveno v příloze A směrnice 64/432/EHS; a oblasti a stáda prosté enzootické leukózy skotu, jak je stanoveno v příloze D kapitole I směrnice 64/432/EHS.
                                                (6a) Pouze pro stáda úředně prostá enzootické leukózy skotu uznaná za rovnocenná požadavkům stanoveným v příloze D kapitole I směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat podle vzoru veterinárního osvědčení BOV-X do EU z území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „IVb“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.
                                                (6b) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „XII“, který znamená, že stáda skotu úředně prohlášená za prostá tuberkulózy jsou uznána na základě podmínek rovnocenných podmínkám stanoveným v příloze A oddíle I bodech 1 a 2 směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru veterinárního osvědčení BOV-X do Unie.
                                                (7) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „II“, pokud jde o tuberkulózu, „III“, pokud jde o brucelózu a/nebo „IVa“, pokud jde o enzootickou leukózu skotu.
                                                (8) Vyšetření provedená podle protokolů odpovídajících uvedené nákaze, které jsou popsány v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (9) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu s přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor BOV-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (10) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.
                                                (11) Požaduje-li to členský stát EU určení nebo Švýcarsko v souladu s rozhodnutím 2004/558/ES a v souladu s Dohodou mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).
                                                (12) Program pro dozor, jak je stanoven v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37).
                                                (13) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „XIII“, který označuje úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí. V souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE se období sezónně prosté katarální horečky ovcí považuje za okamžitě ukončené, pokud aktuální klimatické údaje nebo údaje z programu dozoru naznačují, že dospělí jedinci rodu Culicoides obnovili svoji aktivitu časněji.
                                                Úřední veterinární lékař
                                                Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                                                Datum: Podpis:
                                                Razítko:
                                             “
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             vzor veterinárního osvědčení OVI-X se nahrazuje tímto:
                                             „Vzor OVI-X
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ:
                                                Veterinární osvědčení do EU
                                                Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                                I.1. Odesílatel
                                                Název
                                                Adresa
                                                Tel.
                                                I.2. Číslo jednací osvědčení
                                                I.2.a
                                                I.3. Příslušný ústřední orgán
                                                I.4. Příslušný místní orgán
                                                I.5. Příjemce
                                                Název
                                                Adresa
                                                PSČ
                                                Tel.
                                                I.6.
                                                I.7. Země původu
                                                Kód ISO
                                                I.8. Region původu
                                                Kód
                                                I.9. Země určení
                                                Kód ISO
                                                I.10. Region určení
                                                Kód
                                                I.11. Místo původu
                                                Název Číslo schválení
                                                Adresa
                                                I.12.
                                                I.13. Místo nakládky
                                                Adresa Číslo schválení
                                                I.14. Datum odjezdu
                                                I.15. Dopravní prostředek
                                                Letadlo Plavidlo Vagon
                                                Silniční vozidlo Ostatní
                                                Identifikace
                                                Odkaz na dokument
                                                I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                                I.17.
                                                I.18. Popis zboží
                                                I.19. Kód zboží (kód HS)
                                                I.20. Množství
                                                I.21.
                                                I.22. Počet balení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                                I.24.
                                                I.25. Zboží osvědčené pro:
                                                Chov Výkrm
                                                I.26.
                                                I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                                I.28. Identifikace zboží
                                                Druh (vědecký název)
                                                Plemeno
                                                Identifikační systém
                                                Identifikační číslo
                                                Stáří
                                                Pohlaví
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:
                                                II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;
                                                II.1.2. nepřijala:
                                                — stilben ani tyreostatické látky,
                                                — estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);
                                                II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto požadavky:
                                                II.2.1. pocházejí z území s kódem: (1), pro něž platí, že ke dni vydání tohoto osvědčení:
                                                (2) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky;]
                                                (2) nebo [a) bylo považováno za prosté slintavky a kulhavky od (dd/mm/rrrr), bez případů/ohnisek nákazy po tomto datu, a je schváleno pro vývoz těchto zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) …/… ze dne (dd/mm/rrrr);]
                                                b) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy;
                                                c) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti nákazám uvedeným v písmenech a) a b) a není na něm povolen dovoz domácích sudokopytníků očkovaných proti těmto nákazám;]
                                                (2) buď [d) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí;]
                                                (2) (7) nebo [d) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata negativně reagovala na sérologické vyšetření za účelem detekce protilátky proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění, které bylo provedeno dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a nejméně o 28 dnů později, dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr), přičemž druhý odběr musí být proveden během 10 dnů před vývozem;]
                                                (2) nebo [d) nebylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 60 dnů před odesláním do Unie očkována inaktivovanou očkovací látkou proti všem sérotypům viru katarální horečky ovcí … (vložit sérotyp či sérotypy) přítomným ve zdrojové populaci, jak je prokázáno v programu pro dozor (9), v okolí hospodářství původu popsaného (popsaných) v kolonce I.11 s poloměrem 150 km a zvířata se stále nacházejí v období imunity, které zaručují specifikace očkovací látky;]
                                                (2) (10) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla od narození nebo nejméně 60 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy;]
                                                (2) (10) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 28 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na sérologické vyšetření podle příručky OIE za účelem detekce protilátek proti katarální horečce ovcí, provedené nejméně 28 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                (2) (10) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 14 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na PCR test na virus katarální horečky ovcí podle příručky OIE, provedený nejméně 14 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                II.2.2. pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo nejméně posledních šest měsíců před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nepřišla do styku s dovezenými sudokopytníky;
                                                Část II: Osvědčení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.2.3. pobývala od narození nebo nejméně 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) popsaném (popsaných) v kolonce I.11:
                                                a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během předcházejících 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko epizootického hemoragického onemocnění a
                                                b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během předchozích 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky, moru skotu, horečky Údolí Rift, katarální horečky ovcí, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a vezikulární stomatitidy;
                                                II.2.4. pokud je mi známo a podle písemného prohlášení majitele, zvířata:
                                                a) nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty pocházejícími z hospodářství, v němž byly klinicky zjištěny tyto nákazy:
                                                i) nakažlivá agalakcie ovcí a koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „velká kolonie“) v průběhu posledních šesti měsíců;
                                                ii) paratuberkulóza a kaseózní lymfadenitida v průběhu posledních 12 měsíců;
                                                iii) plicní adenomatóza v průběhu posledních tří let; a
                                                iv) Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz:
                                                (2) buď [během posledních tří let;]
                                                (2) nebo [během posledních 12 měsíců, přičemž všechna nakažená zvířata byla poražena a ostatní zvířata následně vykázala negativní výsledky u dvou vyšetření provedených v rozmezí nejméně šesti měsíců;]
                                                b) jsou zahrnuta do úředního systému oznamování těchto nákaz a
                                                c) neměla žádné klinické nebo jiné příznaky tuberkulózy a brucelózy během tří let předcházejících vývozu;
                                                II.2.5. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1 písm. a) a b);
                                                II.2.6 pocházejí:
                                                (2) (3) buď [z území popsaného v kolonce I.8, které bylo uznáno za úředně prosté brucelózy;]
                                                (2) nebo [z hospodářství popsaného (popsaných) v kolonce I.11, kde, pokud jde o brucelózu (Brucella melitensis):
                                                a) žádná vnímavá zvířata nevykazovala v posledních 12 měsících klinické ani žádné jiné příznaky této nákazy,
                                                b) je reprezentativní počet domácích ovcí a koz starších než šest měsíců každoročně podrobován sérologickému vyšetření (4);]
                                                (2) (5) buď [c) žádné domácí ovce nebo kozy nebyly očkovány proti této nákaze, s výjimkou ovcí nebo koz očkovaných očkovací látkou Rev. 1 před více než dvěma lety;
                                                d) poslední dvě vyšetření (6) provedená s odstupem nejméně šesti měsíců dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr) u všech domácích ovcí a koz starších šesti měsíců byla negativní; a]
                                                (2) nebo [c) domácí ovce nebo kozy mladší sedmi měsíců jsou proti této nákaze očkovány očkovací látkou Rev. 1;
                                                d) poslední dvě vyšetření (6) provedená s odstupem nejméně šesti měsíců:
                                                dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr) u všech neočkovaných domácích ovcí a koz starších šesti měsíců, a dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr) u všech očkovaných domácích ovcí a koz starších 18 měsíců byla negativní; a]
                                                e) jedná se pouze o domácí ovce a kozy, které splňují výše uvedené podmínky a požadavky;]
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (2) [II.2.7. nekastrovaní berani byli během posledních 60 dnů nepřetržitě chováni v hospodářství, ve kterém v posledních 12 měsících nebyl zjištěn žádný případ infekční epididymitidy (Brucella ovis), a tito berani byli v posledních 30 dnech vyšetřeni testem reakce vazby komplementu na infekční epididymitidu s výsledkem nižším než 50 IU/ml;]
                                                II.2.8. byla od narození nepřetržitě chována v zemi, která splňuje tyto podmínky:
                                                a) případy klasické klusavky jsou povinné hlášením;
                                                b) funguje systém osvěty, sledování a dohledu, pokud jde o klasickou klusavku;
                                                c) ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
                                                d) krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi nejméně po dobu posledních sedmi let; a
                                                (2) buď [II.2.8.1 jedná se o zvířata určená k produkci, která jsou určena pro členský stát jiný než stát se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky schváleným v souladu s bodem 2.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 nebo pro státy jiné než státy uvedené v bodě 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako státy se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky;]
                                                (2) nebo [II.2.8.1 jedná se o zvířata určená k chovu, která jsou určena pro členský stát jiný než stát se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky schváleným v souladu s bodem 2.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 nebo pro státy jiné než státy uvedené v bodě 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako státy se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky, a:
                                                (2) buď [pocházejí z hospodářství splňujícího nebo splňujících požadavky stanovené v bodě 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001;]
                                                (2) nebo [jedná se o ovce s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR pocházející z hospodářství, pro které po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky;]]
                                                (2) nebo [II.2.8.1 jsou určena pro členský stát se statusem zanedbatelného rizika klasické klusavky schváleným v souladu s bodem 2.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 nebo pro členský stát uvedený v bodě 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jako stát se schváleným vnitrostátním programem na tlumení klusavky, a:
                                                (2) buď [pocházejí z hospodářství splňujícího nebo splňujících požadavky stanovené v bodě 1.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001;]
                                                (2) nebo [jedná se o ovce s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR pocházející z hospodářství, pro které po dobu posledních dvou let neplatí žádné úřední omezení pohybu z důvodu výskytu BSE nebo klasické klusavky;]]
                                                II.2.9. jsou/byla odeslána (2) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:
                                                (2) buď [přímo do Unie,]
                                                (2) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13, které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1;]
                                                a až do odeslání do Unie:
                                                a) nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, kteří nevyhovují stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení; a
                                                b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během předcházejících 30 dnů vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;
                                                II.2.10. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;
                                                II.2.11. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;
                                                II.2.12. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne (dd/mm/rrrr) (8) do dopravního prostředku popsaného v kolonce I.15, který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.3. Potvrzení o přepravě zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.
                                                Poznámky
                                                Toto osvědčení platí pro živé domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu nebo produkci.
                                                Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo toto hospodářství, vyjma případu přímého odeslání na jatka.
                                                Část I:
                                                — Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.13: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.
                                                — Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 01.04.10 nebo 01.04.20.
                                                — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).
                                                — Kolonka I.28: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:
                                                individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,
                                                ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.
                                                Druh: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
                                                Stáří: (měsíce/měsíců).
                                                Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                                                Část II:
                                                (1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (2) Uveďte podle situace.
                                                (3) Pouze pro území s údajem „V“ v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (4) V každém hospodářství se reprezentativní počet zvířat, která mají být podrobena vyšetření na brucelózu, skládá ze/z:
                                                všech nevykastrovaných samců starších šesti měsíců, kteří nebyli očkováni proti brucelóze,
                                                všech nevykastrovaných samců starších 18 měsíců, kteří byli očkováni proti brucelóze,
                                                všech zvířat dodaných do hospodářství od předchozích vyšetření a
                                                25 % pohlavně zralých samic, avšak nejméně 50 samic.
                                                (5) Musí být vyplněno, pokud je místem určení členský stát nebo část členského státu, uvedený (uvedená) v jedné z příloh rozhodnutí 93/52/EHS.
                                                (6) V souladu s přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                Jedná-li se o více než jedno hospodářství původu, musí být jasně uvedeno datum posledního vyšetření v každém hospodářství.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-X
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (7) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (8) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.
                                                (9) Program pro dozor, jak je stanoven v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37).
                                                (10) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „XIII“, který označuje úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí. V souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE se období sezónně prosté katarální horečky ovcí považuje za okamžitě ukončené, pokud aktuální klimatické údaje nebo údaje z programu dozoru naznačují, že dospělí jedinci rodu Culicoides obnovili svoji aktivitu časněji.
                                                Úřední veterinární lékař
                                                Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                                                Datum: Podpis:
                                                Razítko:
                                             “
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             vzor veterinárního osvědčení OVI-Y se nahrazuje tímto:
                                             „Vzor OVI-Y
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ:
                                                Veterinární osvědčení do EU
                                                Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                                I.1. Odesílatel
                                                Název
                                                Adresa
                                                Tel.
                                                I.2. Číslo jednací osvědčení
                                                I.2.a
                                                I.3. Příslušný ústřední orgán
                                                I.4. Příslušný místní orgán
                                                I.5. Příjemce
                                                Název
                                                Adresa
                                                PSČ
                                                Tel.
                                                I.6.
                                                I.7. Země původu
                                                Kód ISO
                                                I.8. Region původu
                                                Kód
                                                I.9. Země určení
                                                Kód ISO
                                                I.10. Region určení
                                                Kód
                                                I.11. Místo původu
                                                Název Číslo schválení
                                                Adresa
                                                I.12.
                                                I.13. Místo nakládky
                                                Adresa Číslo schválení
                                                I.14. Datum odjezdu
                                                I.15. Dopravní prostředek
                                                Letadlo Plavidlo Vagon
                                                Silniční vozidlo Ostatní
                                                Identifikace
                                                Odkaz na dokument
                                                I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                                I.17.
                                                I.18. Popis zboží
                                                I.19. Kód zboží (kód HS)
                                                I.20. Množství
                                                I.21.
                                                I.22. Počet balení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                                I.24.
                                                I.25. Zboží osvědčené pro:
                                                Porážku
                                                I.26.
                                                I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                                I.28. Identifikace zboží
                                                Druh (vědecký název)
                                                Plemeno
                                                Identifikační systém
                                                Identifikační číslo
                                                Stáří
                                                Pohlaví
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-Y
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:
                                                II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterých se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;
                                                II.1.2. nepřijala:
                                                — stilben ani tyreostatické látky,
                                                — estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);
                                                II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto požadavky:
                                                II.2.1. pocházejí z území s kódem: (1), pro něž platí, že ke dni vydání tohoto osvědčení:
                                                (2) buď [a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky;]
                                                (2) nebo [a) bylo považováno za prosté slintavky a kulhavky od (dd/mm/rrrr), bez případů/ohnisek nákazy po tomto datu, a je schváleno pro vývoz těchto zvířat prováděcím nařízením Komise (EU) …/… ze dne (dd/mm/rrrr);]
                                                b) bylo po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, horečky Údolí Rift, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců vezikulární stomatitidy;
                                                c) nebylo na něm v posledních 12 měsících provedeno žádné očkování proti nákazám uvedeným v písmenech a) a b) a není na něm povolen dovoz domácích sudokopytníků očkovaných proti těmto nákazám;
                                                (2) buď [d) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí;]
                                                (2) nebo [d) nebylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 60 dnů před odesláním do Unie očkována inaktivovanou očkovací látkou proti všem sérotypům viru katarální horečky ovcí … (vložit sérotyp či sérotypy) přítomným ve zdrojové populaci, jak je prokázáno v programu pro dozor (5), v okolí hospodářství původu popsaného (popsaných) v kolonce I.11 s poloměrem 150 km a zvířata se stále nacházejí v období imunity, které zaručují specifikace očkovací látky;]
                                                (2) (3) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla od narození nebo nejméně 60 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy;]
                                                (2) (3) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 28 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na sérologické vyšetření podle příručky OIE za účelem detekce protilátek proti katarální horečce ovcí, provedené nejméně 28 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                (2) (3) nebo [d) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 14 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na PCR test na virus katarální horečky ovcí podle příručky OIE, provedený nejméně 14 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                II.2.2. pobývala na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před odesláním do Unie a během posledních 30 dnů nebyla ve styku s dovezenými sudokopytníky;
                                                II.2.3. pobývala od narození nebo nejméně 40 dnů před odesláním v hospodářství (hospodářstvích) popsaném (popsaných) v kolonce I.11:
                                                a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během předcházejících 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko epizootického hemoragického onemocnění a
                                                b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během předchozích 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko slintavky a kulhavky, moru skotu, horečky Údolí Rift, katarální horečky ovcí, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a vezikulární stomatitidy;
                                                Část II: Osvědčení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-Y
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.2.4. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti nákazám uvedeným v bodě II.2.1 písm. a) a b);
                                                II.2.5. jsou/byla odeslána (2) z hospodářství původu, aniž prošla jakýmkoliv trhem:
                                                (2) buď [přímo do Unie,]
                                                (2) nebo [do úředně schváleného sběrného střediska uvedeného v kolonce I.13, které se nachází na území popsaném v bodě II.2.1;]
                                                a až do odeslání do Unie:
                                                a) nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, kteří nevyhovují stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení; a
                                                b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během posledních 30 dnů vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;
                                                II.2.6. byla od narození nepřetržitě chována v zemi, která splňuje tyto podmínky:
                                                a) případy klasické klusavky jsou povinné hlášením;
                                                b) funguje systém osvěty, sledování a dohledu, pokud jde o klasickou klusavku;
                                                c) ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;
                                                d) krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi nejméně po dobu posledních sedmi let;
                                                II.2.7. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;
                                                II.2.8. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;
                                                II.2.9. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne (dd/mm/rrrr) (4) do dopravního prostředku popsaného v kolonce I.15, který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.
                                                II.3. Potvrzení o přepravě zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.
                                                Poznámky
                                                Toto osvědčení platí pro živé domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu.
                                                Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena na jatka určení za účelem porážky do pěti pracovních dnů.
                                                Část I:
                                                — Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.13: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.
                                                — Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 01.04.10 nebo 01.04.20.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor OVI-Y
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).
                                                — Kolonka I.28: Identifikační systém: Zvířata musí být označena:
                                                individuálním číslem, které umožňuje vysledování místa jejich původu. Uveďte identifikační systém (např. visačka, tetování, cejch, čip, transpondér) a část těla zvířete, na níž je umístěn,
                                                ušní značkou, na níž je uveden kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.
                                                Druh: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
                                                Stáří: měsíce/měsíců.
                                                Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                                                Část II:
                                                (1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (2) Uveďte podle situace.
                                                (3) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „XIII“, který označuje úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí. V souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE se období sezónně prosté katarální horečky ovcí považuje za okamžitě ukončené, pokud aktuální klimatické údaje nebo údaje z programu dozoru naznačují, že dospělí jedinci rodu Culicoides obnovili svoji aktivitu časněji.
                                                (4) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.
                                                (5) Program pro dozor, jak je stanoven v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.).
                                                Úřední veterinární lékař
                                                Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                                                Datum: Podpis:
                                                Razítko:
                                             “
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             v)
                                          
                                          
                                             vzor veterinárního osvědčení RUM se nahrazuje tímto:
                                             „Vzor RUM
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ:
                                                Veterinární osvědčení do EU
                                                Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                                I.1. Odesílatel
                                                Název
                                                Adresa
                                                Tel.
                                                I.2. Číslo jednací osvědčení
                                                I.2.a
                                                I.3. Příslušný ústřední orgán
                                                I.4. Příslušný místní orgán
                                                I.5. Příjemce
                                                Název
                                                Adresa
                                                PSČ
                                                Tel.
                                                I.6.
                                                I.7. Země původu
                                                Kód ISO
                                                I.8. Region původu
                                                Kód
                                                I.9. Země určení
                                                Kód ISO
                                                I.10. Region určení
                                                Kód
                                                I.11. Místo původu
                                                Název Číslo schválení
                                                Adresa
                                                I.12.
                                                I.13. Místo nakládky
                                                Adresa Číslo schválení
                                                I.14. Datum odjezdu
                                                I.15. Dopravní prostředek
                                                Letadlo Plavidlo Vagon
                                                Silniční vozidlo Ostatní
                                                Identifikace
                                                Odkaz na dokument
                                                I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                                I.17. Číslo (čísla) CITES
                                                I.18. Popis zboží
                                                I.19. Kód zboží (kód HS)
                                                I.20. Množství
                                                I.21.
                                                I.22. Počet balení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                                I.24.
                                                I.25. Zboží osvědčené pro:
                                                Chov Výkrm Porážku
                                                I.26.
                                                I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                                I.28. Identifikace zboží
                                                Druh (vědecký název)
                                                Identifikační systém
                                                Identifikační číslo
                                                Stáří
                                                Pohlaví
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor RUM
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířata popsaná v tomto osvědčení:
                                                II.1.1. pocházejí z hospodářství, kterého se netýkají žádné úřední zákazy ze zdravotních důvodů v posledních 42 dnech v případě brucelózy a tuberkulózy, v posledních 30 dnech v případě sněti slezinné a v posledních šesti měsících v případě vztekliny, a že nebyla ve styku se zvířaty z hospodářství, která nesplňují tyto podmínky;
                                                II.1.2. nepřijala:
                                                — stilben ani tyreostatické látky,
                                                — estrogenní, androgenní nebo gestagenní látky ani betamimetika pro účely jiné, než je léčebné nebo zootechnické ošetření (jak je definováno ve směrnici 96/22/ES);
                                                II.2. Potvrzení o zdraví zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsaná zvířata splňují tyto požadavky:
                                                II.2.1. pocházejí z území s kódem: (1), pro něž platí, že ke dni vydání tohoto osvědčení:
                                                a) bylo po dobu 24 měsíců prosté slintavky a kulhavky, po dobu 12 měsíců prosté moru skotu, horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu, nodulární dermatitidy skotu, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonie koz a epizootického hemoragického onemocnění a po dobu šesti měsíců prosté vezikulární stomatitidy;
                                                b) během posledních 12 měsíců zde neproběhlo očkování proti slintavce a kulhavce, moru skotu, horečce Údolí Rift, plicní nákaze skotu, nodulární dermatitidě skotu, moru malých přežvýkavců, neštovic ovcí a neštovic koz, nakažlivé pleuropneumonii koz a epizootickému hemoragickému onemocnění a během posledních 24 měsíců zde neproběhlo očkování proti katarální horečce ovcí a není na něm povolen dovoz sudokopytníků očkovaných proti těmto nákazám;
                                                (2) buď [c) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí;]
                                                (2) (6) nebo [c) bylo po dobu 24 měsíců prosté katarální horečky ovcí a zvířata negativně reagovala na sérologické vyšetření za účelem detekce protilátky proti katarální horečce ovcí a epizootickému hemoragickému onemocnění, které bylo provedeno dvakrát na vzorcích krve odebraných na začátku doby izolace/karantény a nejméně o 28 dnů později, dne (dd/mm/rrrr) a dne (dd/mm/rrrr), přičemž druhý odběr musí být proveden během 10 dnů před vývozem;]
                                                (2) (9) nebo [c) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla od narození nebo nejméně 60 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy;]
                                                (2) (9) nebo [c) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 28 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na sérologické vyšetření podle příručky OIE za účelem detekce protilátek proti katarální horečce ovcí, provedené nejméně 28 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                (2) (9) nebo [c) je sezónně prosté katarální horečky ovcí a zvířata byla nejméně 14 dnů před odesláním držena během období sezónně prostého této nákazy na území sezónně prostém této nákazy a negativně reagovala na PCR test na virus katarální horečky ovcí podle příručky OIE, provedený nejméně 14 dnů po začátku doby pobytu;]
                                                II.2.2. pobývala
                                                (2) buď [na území popsaném v bodě II.2.1 od narození nebo nejméně posledních šest měsíců před odesláním do Unie a nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, dovezenými na toto území před méně než šesti měsíci;]
                                                Část II: Osvědčení
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor RUM
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (2) nebo [v zemi odeslání nejméně 60 dnů od vstupu, pokud jde o zvířata druhů uvedených v příloze I části 7 nařízení (EU) č. 206/2010 a pokud byla dovezena přímo za podmínek uvedených pro každý druh v příloze I části 7 nařízení (EU) č. 206/2010 ze třetí země v období kratším než šest měsíců před nakládkou k odeslání do Unie a v každém případě byla po propuštění v zemi vývozu a před vývozem do Unie (3) oddělena od zvířat, která nemají stejný nákazový status;]
                                                II.2.3. pobývala od narození nebo nejméně 40 dnů před odesláním v hospodářství/zařízení(2) uvedeném v kolonkách I.11 a I.13:
                                                a) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 150 km se během posledních 60 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko katarální horečky ovcí ani epizootického hemoragického onemocnění a
                                                b) v nichž a v jejichž okolí s poloměrem 10 km se během předcházejících 40 dnů nevyskytl žádný případ/neobjevilo žádné ohnisko ostatních nákaz uvedených v bodě II.2.1;
                                                II.2.4. nejde o zvířata, která mají být utracena podle vnitrostátního programu eradikace nákaz, ani o zvířata očkovaná proti některé z nákaz uvedených v bodě II.2.1, a:
                                                (2) (4) buď [pocházejí ze stáda, které je uznáno za úředně prosté tuberkulózy; a]
                                                (2) (5) nebo [byla v posledních 30 dnech podrobena intradermální tuberkulinaci s negativními výsledky a]
                                                nebyla očkována proti brucelóze a:
                                                (2) (4) buď [pocházejí ze stáda, které je uznáno za úředně prosté brucelózy;]
                                                (2) (5) nebo [byla v posledních 30 dnech podrobena séroaglutinačnímu testu, který prokázal titr protilátky proti brucelám nižší než 30 IU aglutinace na ml;]
                                                (2) nebo [jedná se o kastrované samce libovolného věku;]
                                                II.2.5. pokud je mi známo a podle písemného prohlášení majitele, zvířata:
                                                a) nepocházejí z hospodářství/zařízení (2), ve kterých byly klinicky zjištěny níže uvedené nákazy, ani nebyla v kontaktu se zvířaty z takového hospodářství/zařízení:
                                                i) nakažlivá agalakcie ovcí a koz (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides „velká kolonie“) v průběhu posledních šesti měsíců;
                                                ii) paratuberkulóza a kaseózní lymfadenitida v průběhu posledních 12 měsíců;
                                                iii) plicní adenomatóza v průběhu posledních tří let; a
                                                iv) Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz;
                                                (2) buď [během posledních tří let;]
                                                (2) nebo [během posledních 12 měsíců, přičemž všechna nakažená zvířata byla poražena a ostatní zvířata následně vykázala negativní výsledky u dvou vyšetření provedených v rozmezí nejméně šesti měsíců;]
                                                b) jsou zahrnuta do úředního systému oznamování těchto nákaz a
                                                c) neměla žádné klinické nebo jiné příznaky tuberkulózy a brucelózy během tří let předcházejících vývozu;
                                                II.2.6. jsou odeslána z hospodářství/zařízení popsaného v kolonkách I.11. a I.13. přímo do Unie a až do odeslání do Unie:
                                                a) nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, kteří nevyhovují stejným veterinárním podmínkám, jaké jsou popsány v tomto osvědčení; a
                                                b) nepobývala na žádném místě, na němž nebo v jehož okolí s poloměrem 10 km se během předcházejících 30 dnů vyskytl případ/objevilo ohnisko kterékoli z nákaz uvedených v bodě II.2.1;
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor RUM
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                II.2.7. všechny dopravní prostředky nebo kontejnery, do nichž byla naložena, byly před naložením vyčištěny a dezinfikovány úředně schváleným dezinfekčním prostředkem;
                                                II.2.8. byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před naložením a nejevila žádné klinické příznaky nákazy;
                                                II.2.9. byla naložena za účelem odeslání do Unie dne (dd/mm/rrrr) (7) do dopravního prostředku popsaného v kolonce I.15, který byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován úředně schváleným dezinfekčním prostředkem a je konstruován tak, aby během přepravy nemohly z dopravního prostředku nebo kontejneru vytékat nebo vypadávat výkaly, moč, stelivo nebo píce.
                                                II.3. Potvrzení o přepravě zvířat
                                                Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že s výše popsanými zvířaty se před naložením a v průběhu nakládání zacházelo v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2005, zejména co se týče napájení a krmení, a že jsou schopna zamýšlené přepravy.
                                                (2) (8) [II.4. Zvláštní požadavky
                                                II.4.1. Podle úředních informací nebyl v hospodářství/zařízení původu (2) uvedeném v kolonkách I.11 a I.13 během posledních 12 měsíců zaznamenán žádný klinický nebo patologický důkaz infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR);
                                                II.4.2 zvířata uvedená v kolonce I.28:
                                                a) byla po dobu alespoň 30 dnů bezprostředně před odesláním na vývoz izolována v ustájovacích prostorech schválených příslušným orgánem; a
                                                b) se podrobila s negativními výsledky sérologickému vyšetření na IBR ze séra odebraného nejméně 21 dnů po vstupu do izolace a negativních výsledků v tomto vyšetření dosáhla rovněž všechna zvířata v izolaci;
                                                c) nebyla očkována proti IBR;
                                                (2) [II.4.3. (další požadavky a/nebo testy) ]]
                                                Poznámky
                                                Toto osvědčení platí pro zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců), druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae). Pro každý druh použijte jedno osvědčení.
                                                Po dovozu musí být zvířata neprodleně dopravena do hospodářství určení, kde setrvají po dobu nejméně 30 dnů před dalším přesunem mimo toto hospodářství, vyjma případu přímého odeslání na jatka.
                                                Část I:
                                                — Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.13: Sběrné středisko, pokud existuje, musí splňovat podmínky pro schválení, jak jsou stanoveny v příloze I části 5 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                — Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.
                                                — Kolonka I.19: Použijte příslušný kód HS: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 nebo 01.06.19.
                                                — Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden by mělo být uvedeno číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor RUM
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                — Kolonka I.28: Identifikační systém: Uveďte identifikační systém (např. značka, tetování, cejch, čip, transpondér). Ušní značka obsahuje kód ISO vyvážející země. Individuální číslo musí umožňovat vysledování místa jejich původu.
                                                Stáří: měsíce/měsíců.
                                                Pohlaví: (M = samec, F = samice, C = kastrát).
                                                Druh: Vyberte odpovídající druh ze seznamu pro jednotlivé čeledi:
                                                Antilocapridae: Antilocapra spp.;
                                                Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (kromě Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (včetně Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (včetně Nemorhaedus a Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (kromě Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (včetně Boocerus).
                                                Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.;
                                                Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.
                                                Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp.
                                                Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.;
                                                Moschidae: Moschus spp.
                                                Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.
                                                Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.;
                                                Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp.
                                                Část II:
                                                (1) Kód území, jak je uveden v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                (2) Uveďte podle situace.
                                                (3) V tomto případě musí být k veterinárnímu osvědčení přiložen úřední dokument o podmínkách karantény a vyšetření stanovených v příloze I části 2 nařízení (EU) č. 206/2010 (vzor „CAM“).
                                                (4) Oblasti nebo stáda úředně prostá tuberkulózy/brucelózy uznaná jako rovnocenná podmínkám stanoveným v příloze A směrnice 64/432/EHS, pro něž je v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 uveden údaj „VII“, pokud jde o tuberkulózu, a údaj „VIII“, pokud jde o brucelózu.
                                                (5) Vyšetření provedená podle protokolů odpovídajících uvedené nákaze, které jsou popsány v příloze I části 6 nařízení (EU) č. 206/2010. Pokud se však v případě tuberkulinace zjistí zvýšení tloušťky kožní řasy o 2 mm nebo více, nebo klinické příznaky jako edém, výpotek, nekróza, bolestivost a/nebo zánět, považuje se výsledek vyšetření za pozitivní.
                                                (6) Doplňkové záruky, které je třeba poskytnout, pokud je to vyžádáno uvedením údaje „A“ v příloze I části 1 sloupci 5 „SG“ nařízení (EU) č. 206/2010. Vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění v souladu přílohou I částí 6 nařízení (EU) č. 206/2010.
                                             
                                             
                                             Text obrazu
                                             
                                                ZEMĚ
                                                Vzor RUM
                                                II. Zdravotní informace
                                                II.a. Číslo jednací osvědčení
                                                II.b.
                                                (7) Datum nakládky. Dovoz těchto zvířat není povolen, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vývozu do Unie ze třetí země, území nebo jejich části uvedených v kolonkách I.7 a I.8, nebo během období, kdy Unie přijala restriktivní opatření proti dovozu těchto zvířat z této třetí země, území nebo jejich části.
                                                (8) Požaduje-li to členský stát určení.
                                                (9) Pouze pro území, u něhož se v příloze I části 1 sloupci 6 nařízení (EU) č. 206/2010 objevuje údaj „XIII“, který označuje úřední status území sezónně prostého katarální horečky ovcí. V souladu s Kodexem zdraví suchozemských živočichů OIE se období sezónně prosté katarální horečky ovcí považuje za okamžitě ukončené, pokud aktuální klimatické údaje nebo údaje z programu dozoru naznačují, že dospělí jedinci rodu Culicoides obnovili svoji aktivitu časněji.
                                                Úřední veterinární lékař
                                                Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:
                                                Datum: Podpis:
                                                Razítko
                                             “
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část 1 přílohy II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka týkající se Bosny a Hercegoviny se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „BA – Bosna a Hercegovina (8)
                                          
                                          
                                             BA-0
                                          
                                          
                                             Celá země
                                          
                                          
                                             BOV“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 vkládá se nová poznámka pod čarou, která zní:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „(8)
                                          
                                          
                                             Pouze pro tranzit zásilek čerstvého masa domácího skotu přes Bulharsko do Turecka.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)
                                          
                                          
                                             MK-0
                                          
                                          
                                             Celá země
                                          
                                          
                                             BOV, OVI, EQU“
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.