Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/391 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 391/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 65/44
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/391
   ze dne 11. listopadu 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy dále upřesňující obsah zpráv o internalizovaném vypořádání
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) vzal na vědomí „Zprávu o výsledku výzvy Evropského výboru orgánů bankovního dohledu k předložení důkazů týkajících se internalizace vypořádání uschovatelskými bankami a činností podobných činnostem ústředních protistran“ ze dne 17. dubna 2009, která poukazuje na značné rozdíly, pokud jde o pravidla a kontrolní postupy na úrovni internalizátorů vypořádání napříč členskými státy i pokud jde o chápání pojmu internalizovaného vypořádání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 909/2014 mají internalizátoři vypořádání podávat zprávy o vypořádáních, která internalizují. Za účelem poskytnutí dobrého přehledu o rozsahu a míře internalizovaných vypořádání je nutné obsah těchto zpráv dále upřesnit. Zprávy o internalizovaném vypořádání by měly poskytovat podrobné informace o souhrnném objemu a hodnotě příkazů k vypořádání vypořádaných internalizátory vypořádání mimo vypořádací systémy, přičemž by měly upřesňovat druh aktiva, druh obchodu s cennými papíry, druh zákazníka a centrálního depozitáře emitenta (dále jen „centrální depozitář“).
               Internalizátor vypořádání by měl podávat zprávy pouze o internalizovaných vypořádáních, kde provedl příkaz k vypořádání zákazníka na vlastní účet. Internalizátor vypořádání by neměl podávat zprávy o následném dorovnávání zápisu pozic do příslušné evidence tak, aby odrážely vypořádání příkazů jinými subjekty v rámci řetězce držitelů cenných papírů, jelikož tato se nepovažují za internalizovaná vypořádání. Obdobně by internalizátor vypořádání neměl podávat zprávy o obchodech provedených v obchodním systému a převedených obchodním systémem ústřední protistraně ke clearingu nebo centrálnímu depozitáři k vypořádání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby se usnadnilo porovnávání údajů mezi jednotlivými internalizátory vypořádání, měly by být výpočty související s hodnotou příkazů k internalizovanému vypořádání podle tohoto nařízení založeny na objektivních a spolehlivých údajích a metodikách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Požadavky na podávání zpráv stanovené tímto nařízením mohou vyžadovat podstatné změny informačních systémů, testování trhu a úpravy právního uspořádání dotčených institucí. Je proto nezbytné poskytnout těmto institucím dostatek času na to, aby se připravily na uplatňování těchto požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené na základě článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 vypracoval orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, v úzké spolupráci s členy Evropského systému centrálních bank.
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „Příkazem k internalizovanému vypořádání“ se rozumí příkaz zákazníka internalizátora vypořádání dát příjemci k dispozici peněžní částku nebo převést vlastnické právo k cennému papíru či cenným papírům nebo nárok na ně, a to zápisem do příslušného rejstříku nebo jiným způsobem, který je vypořádán internalizátorem vypořádání na jeho vlastní účet, a nikoli prostřednictvím vypořádacího systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „Neúspěšným příkazem k internalizovanému vypořádání“ se rozumí situace, kdy nedojde k vypořádání nebo dojde pouze k částečnému vypořádání obchodu s cennými papíry v den dohodnutý dotčenými stranami kvůli nedostatku cenných papírů či hotovosti, a to bez ohledu na prvotní příčinu.
            
         
      
   
   Článek 2
   1.   Zprávy podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 zahrnují tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               kód země místa usazení internalizátora vypořádání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               časové razítko podání zprávy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               období, na které se zpráva vztahuje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               identifikátor internalizátora vypořádání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               kontaktní údaje internalizátora vypořádání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech, pro každý z těchto druhů finančních nástrojů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než uvedené v písm. g) bodě ii) tohoto pododstavce;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vi)
                        
                        
                           podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vii)
                        
                        
                           nástroje peněžního trhu jiné než uvedené v bodě ii);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           viii)
                        
                        
                           povolenky na emise;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ix)
                        
                        
                           jiné finanční nástroje.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               souhrnný objem veškerých příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech, pro každý z těchto druhů obchodů s cennými papíry:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           nákup či prodej cenných papírů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           operace správy zajištění;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           zápůjčky a výpůjčky cenných papírů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           repo obchody;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           jiné obchody s cennými papíry.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               souhrnný objem veškerých příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech, pro tyto druhy zákazníků:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               souhrnný objem veškerých příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, jež se týkají peněžních převodů, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               souhrnný objem veškerých příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech, pro každého centrálního depozitáře, který poskytuje základní službu uvedenou v bodě 1 nebo 2 oddílu A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 ve vztahu k podkladovým aktivům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               souhrnný objem veškerých příkazů k internalizovanému vypořádání uvedených v písmenech g) až j) pro každého centrálního depozitáře, který poskytuje základní službu uvedenou v bodě 1 nebo 2 oddílu A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 ve vztahu k podkladovým aktivům, a jejich souhrnnou hodnotu, vyjádřenou v eurech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               souhrnný objem veškerých neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání uvedených v písmenech f) až l), které nebyly úspěšně vypořádány během období, na které se zpráva vztahuje, a jejich hodnotu, vyjádřenou v eurech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               poměr příkazů k internalizovanému vypořádání uvedených v písmenech f) až l), které nebyly úspěšně vypořádány, v porovnání se:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           souhrnnou hodnotou příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání, vyjádřenou v eurech;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           souhrnným objemem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Pokud nejsou k dispozici informace o centrálním depozitáři, který poskytuje základní službu uvedenou v bodě 1 nebo 2 oddílu A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 ve vztahu k podkladovým aktivům, použije se pro účely prvního pododstavce písm. k) a l) zástupně mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (dále jen „ISIN“), a to rozdělením údajů podle prvních dvou znaků čísla ISIN.
   2.   Kde je to možné, použije se pro přepočet ostatních měn na eura směnný kurz Evropské centrální banky platný v poslední den období, na které se zprávy vztahují.
   3.   Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání uvedených v odstavci 1 se vypočítá takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v případě příkazů k internalizovanému vypořádání za úplatu se jedná o částku peněžního vypořádání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v případě příkazů k internalizovanému vypořádání bez placení se jedná o tržní hodnotu příslušných cenných papírů, nebo, pokud není k dispozici, o nominální hodnotu příslušných cenných papírů.
            
         
      
   
   Tržní hodnota uvedená v prvním pododstavci písm. b) se vypočítá takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               u finančních nástrojů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (4) přijatých k obchodování v obchodním systému v Unii se jedná o hodnotu stanovenou na základě uzavírací ceny nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedeného v čl. 4 odst. 6 písm. b) zmíněného nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u finančních nástrojů přijatých k obchodování v obchodním systému v Unii jiných než uvedených v písmenu a) se jedná o hodnotu stanovenou na základě uzavírací ceny obchodního systému, který v Unii dosahuje nejvyššího obratu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               u finančních nástrojů jiných než uvedených v písmenech a) a b) se jedná o hodnotu stanovenou na základě ceny vypočítané za použití předem stanovené metodiky, schválené příslušným orgánem, která odkazuje na kritéria vycházející z tržních údajů, jako jsou tržní ceny dostupné v obchodních systémech nebo investičních podnicích.
            
         
      
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od 10. března 2019.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.