Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/393 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 393/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 65/116
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/393
      ze dne 11. listopadu 2016,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle nařízení (EU) č. 909/2014 internalizátoři vypořádání a příslušné orgány podávají zprávy a předávají informace o internalizovaném vypořádání za použití standardních formulářů, vzorů a postupů. Standardní formuláře, vzory a postupy je třeba použít také v případě, kdy příslušné orgány informují Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) o případných rizicích souvisejících s vypořádáním.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  S cílem usnadnit provádění postupů a procedur souvisejících s požadavky na podávání zpráv o internalizovaném vypořádání mezi účastníky trhu a za účelem minimalizace souvisejících nákladů by příslušné informace měly být poskytovány za použití kódů vymezených v normách vydaných Mezinárodní organizací pro normalizaci, pokud takové kódy existují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  S cílem usnadnit konzistentní a účelné zpracovávání velkého objemu údajů by zprávy měly být předávány ve strojově čitelném formátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pro splnění požadavků na podávání zpráv stanovených v tomto nařízení může být nutné, aby dotčené subjekty provedly podstatné změny systému IT, testování trhu a úpravy právního uspořádání. Je proto potřeba poskytnout těmto subjektům dostatek času, aby se mohly na uplatňování zmíněných požadavků připravit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Orgán ESMA uspořádal otevřenou veřejnou konzultaci o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      1.   Internalizátoři vypořádání použijí pro podávání zpráv příslušnému orgánu podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení. Příslušná zpráva musí být podána do deseti pracovních dnů od konce každého čtvrtletí kalendářního roku.
      První zpráva podle prvního pododstavce musí být podána do deseti pracovních dnů od konce prvního čtvrtletí po 10. března 2019.
      2.   Příslušné orgány použijí pro předávání informací získaných podle čl. 9 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) vzor uvedený v příloze I tohoto nařízení. Tyto informace musí být předány do pěti pracovních dnů ode dne obdržení každé zprávy podle odstavce 1 tohoto článku.
      3.   Vzor uvedený v příloze I musí být vyplněn v souladu s pokyny uvedenými v příloze II.
      4.   Příslušný orgán použije pro informování orgánu ESMA o případných rizicích souvisejících s internalizovaným vypořádáním vzor uvedený v příloze III. Informace o případných rizicích souvisejících s internalizovaným vypořádáním musí být sděleny do 30 pracovních dnů od konce každého čtvrtletí kalendářního roku. Příslušný orgán vyplní uvedený vzor v souladu s pokyny uvedenými v příloze IV.
      5.   Informace podle odstavců 1, 2 a 4 musí být poskytnuty ve strojově čitelném formátu.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. března 2019.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Vzor pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Internalizované vypořádání
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Informace o internalizátorovi vypořádání
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        C0010
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Kód země
                     
                  
                  
                     
                        R0010
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Časové razítko podání zprávy
                     
                  
                  
                     
                        R0020
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Vykazované období
                     
                  
                  
                     
                        R0030
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Identifikační kód právnické osoby
                     
                  
                  
                     
                        R0040
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Jméno odpovědné osoby
                     
                  
                  
                     
                        R0050
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Funkce odpovědné osoby
                     
                  
                  
                     
                        R0060
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Telefonní číslo
                     
                  
                  
                     
                        R0070
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        E-mailová adresa
                     
                  
                  
                     
                        R0080
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Souhrn
                     
                  
                  
                     
                        Poměr
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Vypořádané
                     
                  
                  
                     
                        Neúspěšné
                     
                  
                  
                     
                        Celkem
                     
                  
                  
                     
                        Neúspěšné
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem %
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota %
                     
                  
               
               
                  
                     
                        C0020
                     
                  
                  
                     
                        C0030
                     
                  
                  
                     
                        C0040
                     
                  
                  
                     
                        C0050
                     
                  
                  
                     
                        C0060
                     
                  
                  
                     
                        C0070
                     
                  
                  
                     
                        C0080
                     
                  
                  
                     
                        C0090
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Celkem
                     
                  
                  
                     
                        R0090
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Finanční nástroje
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1)
                     
                  
                  
                     
                        R0100
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0110
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0120
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0130
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0140
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     
                        R0150
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0160
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     
                        R0170
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     
                        R0180
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh obchodů
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nákup nebo prodej cenných papírů
                  
                  
                     
                        R0190
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     
                        R0200
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     
                        R0210
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     
                        R0220
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     
                        R0230
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh zákazníka
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0240
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0250
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Převody peněžních prostředků
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     
                        R0260
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Informace o každém centrálním depozitáři emitenta
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        C0100
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Identifikátor centrálního depozitáře emitenta
                     
                  
                  
                     
                        R0270
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Kód země centrálního depozitáře emitenta
                     
                  
                  
                     
                        R0280
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        Souhrn
                     
                  
                  
                     
                        Poměr
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Vypořádané
                     
                  
                  
                     
                        Neúspěšné
                     
                  
                  
                     
                        Celkem
                     
                  
                  
                     
                        Neúspěšné
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota (EUR)
                     
                  
                  
                     
                        Objem %
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota %
                     
                  
               
               
                  
                     
                        C0110
                     
                  
                  
                     
                        C0120
                     
                  
                  
                     
                        C0130
                     
                  
                  
                     
                        C0140
                     
                  
                  
                     
                        C0150
                     
                  
                  
                     
                        C0160
                     
                  
                  
                     
                        C0170
                     
                  
                  
                     
                        C0180
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Celkem
                     
                  
                  
                     
                        R0290
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Finanční nástroje
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0300
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0310
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0320
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0330
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0340
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     
                        R0350
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0360
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     
                        R0370
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     
                        R0380
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh obchodů
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nákup nebo prodej cenných papírů
                  
                  
                     
                        R0390
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     
                        R0400
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     
                        R0410
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     
                        R0420
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     
                        R0430
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Druh zákazníka
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0440
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     
                        R0450
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Převody peněžních prostředků
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Převody peněžních prostředků celkem
                  
                  
                     
                        R0460
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Pokyny k vyplnění vzoru pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání
         
         Sloupec „označení kolonky“ v níže uvedené tabulce označuje položky, o kterých se podává zpráva, určením sloupců a řádků, jak jsou uvedeny ve vzoru v příloze I. Informace ve sloupcích C0100–C0180, stejně jako v řádcích R0270–R0460, se vykazují pro každého centrálního depozitáře emitenta.
         Informace ve sloupcích C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 a C0150 týkající se souhrnných objemů se vykazují jako celé číslo vyjádřené s použitím maximálně 20 číselných znaků bez desetinných míst.
         Údaje ve sloupcích C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 a C0160 týkající se souhrnných hodnot se vykazují jako hodnota vyjádřená s použitím maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst. Desetinná čárka se nezapočítává jako číselný znak a musí být zaplněn alespoň jeden znak před a dva znaky po desetinné čárce. Namísto desetinné čárky se použije tečka.
         Informace ve sloupcích C0080, C0090, C00170 a C00180 týkající se poměru se vykazují jako procentuální hodnoty s přesností na nejvýše dvě desetinná místa.
         Pokud se nevykazuje žádná činnost, uvede se ve sloupcích C0020–C0090 a C0110–C0180 nulová hodnota.
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Označení kolonky
                  
                  
                     Položka
                  
                  
                     Pokyn
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     C0010, R0010
                  
                  
                     Kód země
                  
                  
                     Uveďte dvoumístný kód ISO 3166 místa usazení internalizátora vypořádání.
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     C0010, R0020
                  
                  
                     Časové razítko podání zprávy
                  
                  
                     Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) dne, kdy byla zpráva internalizátora vypořádání pro příslušný orgán vypracována.
                     Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) dne, kdy byla zpráva příslušného orgánu pro orgán ESMA vypracována.
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     C0010, R0030
                  
                  
                     Vykazované období
                  
                  
                     Uveďte kód ISO 8601 (RRRR-MM-DD) dne, který určuje poslední den období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     C0010, R0040
                  
                  
                     Identifikátor internalizátora vypořádání
                  
                  
                     Vložte identifikační kód internalizátora vypořádání za použití identifikačního kódu právnické osoby.
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     C0010, R0050
                  
                  
                     Jméno odpovědné osoby
                  
                  
                     Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte jméno osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.
                     Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte jméno kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     C0010, R0060
                  
                  
                     Funkce odpovědné osoby
                  
                  
                     Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte funkci osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.
                     Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte funkci kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     C0010, R0070
                  
                  
                     Telefonní číslo
                  
                  
                     Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte telefonní číslo osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.
                     Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte telefonní číslo kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     C0010, R0080
                  
                  
                     E-mailová adresa
                  
                  
                     Při podávání zprávy internalizátora vypořádání příslušnému orgánu uveďte e-mailovou adresu osoby odpovědné za podání zprávy v rámci internalizátora vypořádání.
                     Při podávání zprávy příslušného orgánu orgánu ESMA uveďte e-mailovou adresu kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu.
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     C0100, R0270
                  
                  
                     Identifikátor centrálního depozitáře
                  
                  
                     Vložte identifikační kód centrálního depozitáře s použitím identifikačního kódu právnické osoby.
                     Pokud není informace o centrálním depozitáři emitenta k dispozici, použijí se první dva znaky kódů ISIN.
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     C0100, R0280
                  
                  
                     Kód země centrálního depozitáře emitenta
                  
                  
                     Uveďte dvoumístný kód ISO 3166 místa usazení centrálního depozitáře emitenta.
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     C0020, R0090
                     C0110, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     C0030, R0090
                     C0120, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     C0040, R0090
                     C0130, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     C0050, R0090
                     C0140, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     C0060, R0090
                     C0150, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     C0070, R0090
                     C0160, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     17
                  
                  
                     C0080, R0090
                     C0170, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     18
                  
                  
                     C0090, R0090
                     C0180, R0290
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     19
                  
                  
                     C0020, R0100
                     C0110, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     20
                  
                  
                     C0030, R0100
                     C0120, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     21
                  
                  
                     C0040, R0100
                     C0130, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     22
                  
                  
                     C0050, R0100
                     C0140, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     23
                  
                  
                     C0060, R0100
                     C0150, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     24
                  
                  
                     C0070, R0100
                     C0160, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     25
                  
                  
                     C0080, R0100
                     C0170, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     26
                  
                  
                     C0090, R0100
                     C0180, R0300
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     27
                  
                  
                     C0020, R0110
                     C0110, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     28
                  
                  
                     C0030, R0110
                     C0120, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     29
                  
                  
                     C0040, R0110
                     C0130, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     C0050, R0110
                     C0140, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     31
                  
                  
                     C0060, R0110
                     C0150, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     32
                  
                  
                     C0070, R0110
                     C0160, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     33
                  
                  
                     C0080, R0110
                     C0170, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     34
                  
                  
                     C0090, R0110
                     C0180, R0310
                  
                  
                     Veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve veřejnoprávních dluhopisech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     35
                  
                  
                     C0020, R0120
                     C0110, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     36
                  
                  
                     C0030, R0120
                     C0120, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     37
                  
                  
                     C0040, R0120
                     C0130, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     38
                  
                  
                     C0050, R0120
                     C0140, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     39
                  
                  
                     C0060, R0120
                     C0150, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     40
                  
                  
                     C0070, R0120
                     C0160, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     41
                  
                  
                     C0080, R0120
                     C0170, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     42
                  
                  
                     C0090, R0120
                     C0180, R0320
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, pro převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU jiné než veřejné dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU.
                  
               
               
                  
                     43
                  
                  
                     C0020, R0130
                     C0110, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     44
                  
                  
                     C0030, R0130
                     C0120, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     45
                  
                  
                     C0040, R0130
                     C0130, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     46
                  
                  
                     C0050, R0130
                     C0140, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     47
                  
                  
                     C0060, R0130
                     C0150, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     48
                  
                  
                     C0070, R0130
                     C0160, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     49
                  
                  
                     C0080, R0130
                     C0170, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     50
                  
                  
                     C0090, R0130
                     C0180, R0330
                  
                  
                     Převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v převoditelných cenných papírech uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     51
                  
                  
                     C0020, R0140
                     C0110, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     52
                  
                  
                     C0030, R0140
                     C0120, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     53
                  
                  
                     C0040, R0140
                     C0130, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     54
                  
                  
                     C0050, R0140
                     C0140, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     55
                  
                  
                     C0060, R0140
                     C0150, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     56
                  
                  
                     C0070, R0140
                     C0160, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     57
                  
                  
                     C0080, R0140
                     C0170, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     58
                  
                  
                     C0090, R0140
                     C0180, R0340
                  
                  
                     Fondy obchodované v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání ve fondech obchodovaných v obchodním systému (ETF), jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     59
                  
                  
                     C0020, R0150
                     C0110, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných za podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     60
                  
                  
                     C0030, R0150
                     C0120, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných za podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     61
                  
                  
                     C0040, R0150
                     C0130, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     62
                  
                  
                     C0050, R0150
                     C0140, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     63
                  
                  
                     C0060, R0150
                     C0150, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     64
                  
                  
                     C0070, R0150
                     C0160, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     65
                  
                  
                     C0080, R0150
                     C0170, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF) během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     66
                  
                  
                     C0090, R0150
                     C0180, R0350
                  
                  
                     Podílové jednotky subjektů kolektivního investování jiné než fondy obchodované v obchodním systému (ETF)
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v podílových jednotkách subjektů kolektivního investování jiných než fondy obchodované v obchodním systému (ETF), během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     67
                  
                  
                     C0020, R0160
                     C0110, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     68
                  
                  
                     C0030, R0160
                     C0120, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     69
                  
                  
                     C0040, R0160
                     C0130, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     70
                  
                  
                     C0050, R0160
                     C0140, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     71
                  
                  
                     C0060, R0160
                     C0150, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     72
                  
                  
                     C0070, R0160
                     C0160, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     73
                  
                  
                     C0080, R0160
                     C0170, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     74
                  
                  
                     C0090, R0160
                     C0180, R0360
                  
                  
                     Nástroje peněžního trhu jiné než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v nástrojích peněžního trhu jiných než veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     75
                  
                  
                     C0020, R0170
                     C0110, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v povolenkách na emise internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     76
                  
                  
                     C0030, R0170
                     C0120, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v povolenkách na emise internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     77
                  
                  
                     C0040, R0170
                     C0130, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     78
                  
                  
                     C0050, R0170
                     C0140, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     79
                  
                  
                     C0060, R0170
                     C0150, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     80
                  
                  
                     C0070, R0170
                     C0160, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     81
                  
                  
                     C0080, R0170
                     C0170, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     82
                  
                  
                     C0090, R0170
                     C0180, R0370
                  
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v povolenkách na emise, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     83
                  
                  
                     C0020, R0180
                     C0110, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v jiných finančních nástrojích internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     84
                  
                  
                     C0030, R0180
                     C0120, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných v jiných finančních nástrojích internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     85
                  
                  
                     C0040, R0180
                     C0130, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     86
                  
                  
                     C0050, R0180
                     C0140, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     87
                  
                  
                     C0060, R0180
                     C0150, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     88
                  
                  
                     C0070, R0180
                     C0160, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     89
                  
                  
                     C0080, R0180
                     C0170, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     90
                  
                  
                     C0090, R0180
                     C0180, R0380
                  
                  
                     Jiné finanční nástroje
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání v jiných finančních nástrojích, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     91
                  
                  
                     C0020, R0190
                     C0110, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných nákupem či prodejem cenných papírů internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     92
                  
                  
                     C0030, R0190
                     C0120, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     93
                  
                  
                     C0040, R0190
                     C0130, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     94
                  
                  
                     C0050, R0190
                     C0140, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     95
                  
                  
                     C0060, R0190
                     C0150, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     96
                  
                  
                     C0070, R0190
                     C0160, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     97
                  
                  
                     C0080, R0190
                     C0170, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     98
                  
                  
                     C0090, R0190
                     C0180, R0390
                  
                  
                     Nákup či prodej cenných papírů
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání nákupem či prodejem cenných papírů, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     99
                  
                  
                     C0020, R0200
                     C0110, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných operacemi správy zajištění internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     100
                  
                  
                     C0030, R0200
                     C0120, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     101
                  
                  
                     C0040, R0200
                     C0130, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     102
                  
                  
                     C0050, R0200
                     C0140, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     103
                  
                  
                     C0060, R0200
                     C0150, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     104
                  
                  
                     C0070, R0200
                     C0160, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnot příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     105
                  
                  
                     C0080, R0200
                     C0170, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     106
                  
                  
                     C0090, R0200
                     C0180, R0400
                  
                  
                     Operace správy zajištění
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání operacemi správy zajištění, během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Operace správy zajištění jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 příchozí zajištění: COLI;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 odchozí zajištění: COLO;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zajištění operace centrální banky: CNCB.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     107
                  
                  
                     C0020, R0210
                     C0110, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných půjčkami a výpůjčkami cenných papírů internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     108
                  
                  
                     C0030, R0210
                     C0120, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     109
                  
                  
                     C0040, R0210
                     C0130, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje
                  
               
               
                  
                     110
                  
                  
                     C0050, R0210
                     C0140, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje
                  
               
               
                  
                     111
                  
                  
                     C0060, R0210
                     C0150, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     112
                  
                  
                     C0070, R0210
                     C0160, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     113
                  
                  
                     C0080, R0210
                     C0170, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     114
                  
                  
                     C0090, R0210
                     C0180, R0410
                  
                  
                     Zápůjčky a výpůjčky cenných papírů
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání půjčkami a výpůjčkami cenných papírů, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     115
                  
                  
                     C0020, R0220
                     C0110, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných repo obchody internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     116
                  
                  
                     C0030, R0220
                     C0120, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     117
                  
                  
                     C0040, R0220
                     C0130, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     118
                  
                  
                     C0050, R0220
                     C0140, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     119
                  
                  
                     C0060, R0220
                     C0150, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     120
                  
                  
                     C0070, R0220
                     C0160, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     121
                  
                  
                     C0080, R0220
                     C0170, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     122
                  
                  
                     C0090, R0220
                     C0180, R0420
                  
                  
                     Repo obchody
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání repo obchody, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                     Repo obchody jsou definovány jako:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o repo obchodu: REPU
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dohody o reverzním repo obchodu: RVPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o repo obchodu: TRPO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 trojstranné dohody o reverzním repo obchodu: TRVO
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 koupě se současným sjednáním zpětného prodeje: BSBK
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 prodeje se současným sjednáním zpětné koupě: SBBK
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     123
                  
                  
                     C0020, R0230
                     C0110, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných jinými obchody s cennými papíry internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     124
                  
                  
                     C0030, R0230
                     C0120, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     125
                  
                  
                     C0040, R0230
                     C0130, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     126
                  
                  
                     C0050, R0230
                     C0140, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     127
                  
                  
                     C0060, R0230
                     C0150, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     128
                  
                  
                     C0070, R0230
                     C0160, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     129
                  
                  
                     C0080, R0230
                     C0170, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     130
                  
                  
                     C0090, R0230
                     C0180, R0430
                  
                  
                     Jiné obchody s cennými papíry
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání, vyjádřené v eurech, a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání jinými obchody s cennými papíry, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     131
                  
                  
                     C0020, R0240
                     C0110, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     132
                  
                  
                     C0030, R0240
                     C0120, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     133
                  
                  
                     C0040, R0240
                     C0130, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     134
                  
                  
                     C0050, R0240
                     C0140, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     135
                  
                  
                     C0060, R0240
                     C0150, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     136
                  
                  
                     C0070, R0240
                     C0160, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     137
                  
                  
                     C0080, R0240
                     C0170, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     138
                  
                  
                     C0090, R0240
                     C0180, R0440
                  
                  
                     Profesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro profesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     139
                  
                  
                     C0020, R0250
                     C0110, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     140
                  
                  
                     C0030, R0250
                     C0120, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     141
                  
                  
                     C0040, R0250
                     C0130, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     142
                  
                  
                     C0050, R0250
                     C0140, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     143
                  
                  
                     C0060, R0250
                     C0150, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     144
                  
                  
                     C0070, R0250
                     C0160, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     145
                  
                  
                     C0080, R0250
                     C0170, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     146
                  
                  
                     C0090, R0250
                     C0180, R0450
                  
                  
                     Neprofesionální zákazníci, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání pro neprofesionální zákazníky, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice 2014/65/EU, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     147
                  
                  
                     C0020, R0260
                     C0110, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnný objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných peněžními převody internalizátorem vypořádání během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     148
                  
                  
                     C0030, R0260
                     C0120, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnná hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     149
                  
                  
                     C0040, R0260
                     C0130, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnný objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     150
                  
                  
                     C0050, R0260
                     C0140, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnná hodnota neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     151
                  
                  
                     C0060, R0260
                     C0150, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnný celkový objem příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a objem neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     152
                  
                  
                     C0070, R0260
                     C0160, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Souhrnná celková hodnota příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje, vyjádřená v eurech.
                  
               
               
                  
                     153
                  
                  
                     C0080, R0260
                     C0170, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnnému součtu objemu příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     154
                  
                  
                     C0090, R0260
                     C0180, R0460
                  
                  
                     Celkové převody peněžních prostředků
                  
                  
                     Poměr neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání k souhrnné hodnotě příkazů k internalizovanému vypořádání vypořádaných internalizátorem vypořádání a neúspěšných příkazů k internalizovanému vypořádání peněžními převody, vyjádřené v eurech, během období, na které se zpráva vztahuje.
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Vzor pro informování o možných rizicích
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Možná rizika
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Identifikace příslušného orgánu podávajícího zprávu
                     
                  
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     C0010
                  
               
               
                  
                     Název příslušného orgánu
                  
                  
                     R0010
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Časové razítko podání zprávy
                  
                  
                     R0020
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Vykazované období
                  
                  
                     R0030
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jméno hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     R0040
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Funkce hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     R0050
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     R0060
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     R0070
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce
                     
                  
               
               
               
                  
                     Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce
                  
                  
                     R0080
                  
                  
                      
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Pokyny k vyplnění vzoru pro informování o možných rizicích
         
         Sloupec „označení kolonky“ v níže uvedené tabulce označuje položky, o kterých se podává zpráva, určením sloupců a řádků, jak je vidět ve vzoru v příloze III.
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Označení kolonky
                  
                  
                     Položka
                  
                  
                     Pokyn
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     C0010, R0010
                  
                  
                     Název příslušného orgánu
                  
                  
                     Celý název příslušného orgánu.
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     C0010, R0020
                  
                  
                     Časové razítko podání zprávy
                  
                  
                     Uveďte kód ISO 8601 ve formátu koordinovaného světového času UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) data, kdy byla zpráva příslušného orgánu vypracována.
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     C0010, R0030
                  
                  
                     Vykazované období
                  
                  
                     Uveďte kód ISO 8601 (RRRR-MM-DD) dne, který určuje poslední den období, na který se zpráva vztahuje.
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     C0010, R0040
                  
                  
                     Jméno hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     Hlavní kontaktní osoba v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     C0010, R0050
                  
                  
                     Funkce hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     Funkce hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     C0010, R0060
                  
                  
                     Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     Telefonní číslo hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     C0010, R0070
                  
                  
                     E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby
                  
                  
                     E-mailová adresa hlavní kontaktní osoby v rámci příslušného orgánu, která je odpovědná za vyplnění vzoru týkající se možných rizik.
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     C0010, R0080
                  
                  
                     Uvedení veškerých možných rizik vyplývajících z činnosti související s internalizovaným vypořádáním v rámci jurisdikce
                  
                  
                     Volný text.
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.