Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 394/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 65/145
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/394
      ze dne 11. listopadu 2016,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (1), a zejména na čl. 17 odst. 10, čl. 22 odst. 11, čl. 24 odst. 8, čl. 29 odst. 4, čl. 33 odst. 6, čl. 49 odst. 6, čl. 52 odst. 4, čl. 53 odst. 5 a čl. 55 odst. 8 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Ustanovení tohoto nařízení jsou těsně provázána, neboť se všechna zabývají požadavky týkajícími se dohledu nad centrálními depozitáři cenných papírů. Aby se zajistilo, že jsou uvedená ustanovení soudržná, a aby se osobám, na něž se zmíněné povinnosti vztahují, usnadnil komplexní pohled na uvedená ustanovení a kompaktní přístup k nim, je žádoucí začlenit všechny prováděcí technické normy požadované čl. 17 odst. 10, čl. 22 odst. 11, čl. 24 odst. 8, čl. 29 odst. 4, čl. 33 odst. 6, čl. 49 odst. 6, čl. 52 odst. 4, čl. 53 odst. 5 a čl. 55 odst. 8 nařízení (EU) č. 909/2014 do jediného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Veškeré informace, které se předkládají příslušnému orgánu v žádosti centrálního depozitáře cenných papírů o povolení, jakož i pro účely prověření a vyhodnocení, by měly být poskytovány na trvalém nosiči dat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby se usnadnila rychlá identifikace informací, které centrální depozitář předkládá, veškeré dokumenty poskytované příslušnému orgánu včetně těch, které se poskytují společně s žádostí o povolení, by měly mít jedinečné referenční číslo. Informace, které se poskytují v rámci prověřování a vyhodnocování činností centrálních depozitářů, by měly obsahovat přesné údaje o změnách v dokumentech, které byly během tohoto procesu předloženy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Aby se usnadnila spolupráce orgánů v případech, kdy centrální depozitáři provozují přeshraniční činnosti nebo zřizují pobočky, je nutné pro takovou spolupráci stanovit harmonizované normy, formuláře a postupy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby mohly účinně a důsledně plnit své povinnosti, měly by být orgánům, jimž byl v souladu s nařízením (EU) č. 909/2014 povolen přístup k evidencím centrálních depozitářů, poskytovány údaje, které jsou pro všechny centrální depozitáře cenných papírů srovnatelné. Kromě toho by užívání společných formátů v rámci různých subjektů infrastruktury finančního trhu mělo usnadnit rozsáhlejší využití těchto formátů nejrůznějšími účastníky trhu, čímž se podpoří standardizace. Standardizované postupy a formáty údajů pro centrální depozitáře by rovněž měly snížit náklady účastníků trhu a měly by usnadnit úkoly orgánů dohledu a regulačních orgánů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Aby se zaručilo jednotné vedení evidence, měly by být všechny právní subjekty, které využívají služeb centrálního depozitáře, identifikovány pomocí jedinečného kódu za využití identifikačního kódu právnických osob („kód LEI“). Použití kódu LEI vyžaduje již prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (2) a tento kód by měl být požadován pro účely vedení evidence centrálními depozitáři. Využívání chráněných formátů centrálními depozitáři by mělo být omezeno na vnitřní procesy, ale pro účely podávání zpráv a poskytování informací příslušným orgánům by měl být každý vnitřní kód odpovídajícím způsobem převeden na globálně přijímanou normu, např. kód LEI. Držitelům účtů, kteří nejsou účastníky systémů vypořádání obchodů s cennými papíry („vypořádacích systémů“) provozovaných centrálními depozitáři, např. v případě systémů přímého držení cenných papírů, a zákazníkům účastníků vypořádacích systémů provozovaných centrálními depozitáři by mělo být umožněno, aby byli nadále identifikováni pomocí vnitrostátních identifikačních kódů, jsou-li takové kódy k dispozici.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby se zaručil harmonizovaný přístup ke zpracování stížností týkajících se přístupu účastníků k centrálním depozitářům, přístupu emitentů k centrálním depozitářům, přístupu mezi centrálními depozitáři a přístupu mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury, měly by se používat standardní formuláře a vzory, které upřesňují identifikovaná rizika a obsahují posouzení těchto rizik se zdůvodněním, proč byl přístup zamítnut.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Aby se předtím, než je uděleno či zamítnuto povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, usnadnila konzultace příslušného orgánu centrálního depozitáře s ostatními zúčastněnými orgány, které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 909/2014, je nutné vymezit účinný a strukturovaný proces konzultace. Aby se usnadnila včasná spolupráce dotčených orgánů a aby mohl každý z nich předložit odůvodněné stanovisko k žádosti, měly by být dokumenty a údaje přiložené k žádosti uspořádány podle společných vzorů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Aby se zaručila právní jasnost a důsledné uplatňování práva, měly by se určité požadavky stanovené tímto nařízením, které se týkají opatření k zajištění disciplíny při vypořádání, začít uplatňovat od data vstupu uvedených opatření v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V souladu s nařízením (EU) č. 909/2014 orgán ESMA při vývoji návrhu prováděcích technických norem, z nichž vychází toto nařízení, úzce spolupracoval s členy Evropského systému centrálních bank (ESCB). Než orgán ESMA předložil návrh prováděcích technických norem, z nichž vychází toto nařízení, Komisi, vedl v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3) otevřené veřejné konzultace a provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a rovněž si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         POVOLENÍ CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE
      
      (čl. 17 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014)
      Článek 1
      Standardní formuláře, vzory a postupy pro podání žádosti
      1.   Centrální depozitář cenných papírů, který žádá o povolení v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 909/2014 („žádající centrální depozitář“), předkládá žádost na trvalém nosiči dat definovaném v čl. 1 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 (4), přičemž vyplní standardní formulář a vzory stanovené v příloze I.
      2.   Žádající centrální depozitář předloží příslušnému orgánu seznam všech dokumentů, které jsou součástí jeho žádosti o povolení, a uvede v něm tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jedinečné referenční číslo každého dokumentu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  název každého dokumentu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  kapitolu, oddíl nebo stránku každého dokumentu, kde jsou uvedeny relevantní informace.
               
            
         
      
      3.   Veškeré informace se poskytují v jazyce určeném příslušným orgánem. Příslušný orgán může centrálního depozitáře požádat, aby tyto informace poskytl v jazyce, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
      4.   Žádající centrální depozitář, který se nachází v některém ze vztahů uvedených v čl. 17 odst. 6 nařízení (EU) č. 909/2014, poskytne příslušnému orgánu seznam příslušných orgánů, které mají být konzultovány, včetně kontaktních osob v těchto orgánech.
      KAPITOLA II
      
         PROVĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ
      
      (čl. 22 odst. 11 nařízení (EU) č. 909/2014)
      Článek 2
      Standardní formuláře a vzory pro poskytování informací
      1.   Centrální depozitář poskytuje informace uvedené v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 na trvalém nosiči dat.
      2.   Informace, které centrální depozitář poskytuje, se předkládají ve standardním formuláři a ve vzorech stanovených v příloze II a, je-li to vhodné, ve vzoru v tabulce 2 přílohy I. Je-li použit vzor stanovený v tabulce 2 přílohy I, musí obsahovat dodatečný sloupec, v němž jsou uvedeny kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, v nichž byly během prověřovaného období provedeny změny, a další dodatečný sloupec pro vysvětlení změn, které byly během prověřovaného období provedeny.
      Článek 3
      Poskytování informací
      1.   Příslušný orgán sdělí centrálnímu depozitáři tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  četnost a hloubku prověření a vyhodnocení podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  data zahájení a ukončení prověřovaného období uvedená v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  jazyk, v němž mají být veškeré informace poskytnuty. Příslušný orgán může centrálního depozitáře požádat, aby tyto informace poskytl v jazyce, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
               
            
         
      
      Příslušný orgán sdělí centrálnímu depozitáři bez zbytečného prodlení veškeré změny v informacích uvedených v prvním pododstavci včetně žádosti o to, aby specifické informace byly poskytovány častěji.
      2.   Centrální depozitář poskytne informace uvedené v čl. 40 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 do dvou měsíců poté, co skončí prověřované období.
      Článek 4
      Poskytování informací orgánům uvedeným v čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014
      1.   Po dokončení prověřování a vyhodnocování sdělí příslušný orgán do tří pracovních dnů orgánům uvedeným v čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014 jejich výsledky, jak stanoví článek 44 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.
      2.   Je-li prověření a vyhodnocení podnětem k nápravnému opatření či sankci, příslušný orgán o tom informuje orgány uvedené v odstavci 1 do tří pracovních dnů poté, co bylo dané opatření přijato.
      3.   Orgány uvedené v odstavci 1 se dohodnou na pracovním jazyce pro výměnu informací, a pokud taková dohoda neexistuje, je pracovním jazykem jazyk, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
      Článek 5
      Výměna informací mezi příslušnými orgány
      1.   V případě dohledu nad centrálním depozitářem, který se nachází v některém ze vztahů uvedených v čl. 17 odst. 6 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán před každým prověřením a vyhodnocením aktualizuje seznam uvedený v čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení, pokud jde o další příslušné orgány, které se mají na prověření a vyhodnocení podílet, včetně kontaktních osob v těchto orgánech, a postoupí tento seznam všem těmto orgánům.
      2.   Příslušný orgán poskytuje informace uvedené v čl. 45 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 příslušným orgánům, které jsou uvedeny v seznamu zmíněném v odstavci 1, do 30 pracovních dnů od data, kdy jsou tyto informace dostupné.
      3.   Do 30 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 příslušné orgány, které jsou uvedeny v seznamu zmíněném v odstavci 1, zašlou příslušnému orgánu, který poskytl informace, své posouzení těchto informací.
      4.   Do 3 pracovních dnů po dokončení prověření a vyhodnocení uvedených v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, o nichž příslušný orgán uvědomil příslušné orgány uvedené v seznamu zmíněném v odstavci 1, sdělí příslušný orgán příslušným orgánům uvedeným v seznamu zmíněném v odstavci 1 výsledky prověření a vyhodnocení v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392.
      5.   Orgány uvedené v odstavcích 1 až 4 se dohodnou na pracovním jazyce pro výměnu informací, a pokud taková dohoda neexistuje, je pracovním jazykem jazyk, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
      KAPITOLA III
      
         UJEDNÁNÍ O SPOLUPRÁCI
      
      (čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 909/2014)
      Článek 6
      Obecné požadavky na ujednání o spolupráci
      1.   Příslušný orgán domovského členského státu a příslušný orgán hostitelského členského státu se dohodnou na pracovním jazyce, který budou používat při činnostech v rámci spolupráce, a pokud se nedohodnou, pracovním jazykem bude jazyk, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
      2.   Každý příslušný orgán určí kontaktní údaje jedné hlavní a jedné zastupující kontaktní osoby a sdělí tyto údaje včetně veškerých změn těchto údajů ostatním příslušným orgánům.
      Článek 7
      Dohled nad pobočkou
      1.   Pokud centrální depozitář povolený v jednom členském státě zřídil pobočku v jiném členském státě, příslušný orgán domovského členského státu a příslušný orgán hostitelského členského státu použijí k výměně informací formulář a vzor stanovené v tabulce 1 přílohy III.
      2.   Pokud příslušný orgán žádá jiný příslušný orgán o doplňující informace, informuje tento druhý příslušný orgán o tom, jaké činnosti centrálního depozitáře takovou žádost zdůvodňují.
      Článek 8
      Kontroly na místě v pobočce
      1.   Před provedením kontrol na místě podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 dosáhnou příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu společného porozumění v otázce podmínek a rozsahu kontrol na místě včetně:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  příslušných úloh a odpovědností;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  důvodů ke kontrole na místě.
               
            
         
      
      2.   Příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu se navzájem informují o kontrole na místě v pobočce centrálního depozitáře v hostitelském členském státě v souladu s odstavcem 1 za použití vzoru stanoveného v tabulce 2 přílohy III.
      Článek 9
      Výměna informací o činnostech centrálního depozitáře v hostitelském členském státě
      1.   Žádost o informace uvedená v čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 se dopisem či elektronickou poštou zašle příslušnému orgánu domovského členského státu a obsahuje vysvětlení, proč jsou uvedené informace důležité pro činnosti daného centrálního depozitáře v hostitelském členském státě.
      2.   Příslušný orgán domovského členského státu za použití vzoru v tabulce 3 přílohy III sdělí dopisem či elektronickou poštou bez zbytečného prodlení informace uvedené v čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014.
      Článek 10
      Porušení povinností centrálního depozitáře
      1.   Pro účely čl. 24 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 příslušný orgán hostitelského členského státu předá svá zjištění ohledně porušení povinností centrálním depozitářem příslušnému orgánu domovského členského státu a orgánu ESMA, a to za použití vzoru stanoveného v tabulce 4 přílohy III.
      2.   Příslušný orgán domovského členského státu přezkoumá zjištění, která mu předložil příslušný orgán hostitelského členského státu, a informuje tento orgán o opatřeních, která hodlá přijmout, aby identifikovaná porušení vyřešil.
      3.   Je-li záležitost v souladu s čl. 24 odst. 5 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014 předána orgánu ESMA, předávající příslušný orgán poskytne orgánu ESMA všechny relevantní informace.
      KAPITOLA IV
      
         EVIDENCE
      
      (čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014)
      Článek 11
      Formát evidence
      1.   Centrální depozitář vede evidenci uvedenou v článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 u všech obchodů, příkazů k vypořádání a příkazů týkajících se omezení vypořádání, které zpracovává, a to ve formátu stanoveném v tabulce 1 v příloze IV tohoto nařízení.
      2.   Centrální depozitář vede evidenci uvedenou v článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 u všech pozic odpovídajících všem účtům cenných papírů, které vede, a to ve formátu stanoveném v tabulce 2 v příloze IV.
      3.   Centrální depozitář vede evidenci uvedenou v čl. 56 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 u všech doplňkových služeb, které poskytuje, a to ve formátu stanoveném v tabulce 3 v příloze IV.
      4.   Centrální depozitář vede evidenci uvedenou v článku 57 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 u všech činností týkajících se jeho podnikatelské činnosti a interní organizace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 4 v příloze IV.
      5.   Pro účely podávání zpráv orgánům používá centrální depozitář identifikační kód právnických osob, aby ve své evidenci identifikoval:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  centrálního depozitáře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  účastníky centrálního depozitáře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vypořádací banky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  emitenty, jimž centrální depozitář poskytuje základní služby uvedené v bodech 1 nebo 2 oddílu A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014.
               
            
         
      
      6.   Centrální depozitář používá identifikační kód právnických osob (LEI) nebo identifikační kód banky (BIC) nebo jiný dostupný způsob identifikace právnických osob, aby ve své evidenci identifikoval zákazníky účastníků, jsou-li centrálnímu depozitáři známi.
      7.   Centrální depozitář může k tomu, aby ve své evidenci identifikoval zákazníky účastníků, kteří jsou mu známi, použít jiný dostupný identifikační kód, který umožňuje jedinečnou identifikaci fyzických osob na vnitrostátní úrovni.
      8.   V evidenci, kterou vede, centrální depozitář používá kódy ISO uvedené v příloze IV.
      9.   Centrální depozitář může použít chráněný formát pouze v případě, že lze tento formát na základě mezinárodních postupů otevřené komunikace a standardů pro zpracování zpráv a referenčních údajů okamžitě převést na otevřený formát pro účely poskytnutí evidence orgánům v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014.
      10.   Centrální depozitář na žádost poskytne příslušnému orgánu informace uvedené v článcích 54 a 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 prostřednictvím přímého přístupu k údajům. Centrálnímu depozitáři je poskytnut dostatek času na to, aby provedl opatření nezbytná k reakci na takovou žádost.
      KAPITOLA V
      
         PŘÍSTUP
      
      (čl. 33 odst. 6, čl. 49 odst. 6, čl. 52 odst. 4 a čl. 53 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014)
      Článek 12
      Standardní formuláře a vzory pro přístup
      1.   Při předkládání žádosti o přístup podle čl. 52 odst. 1 nebo čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 žádající centrální depozitář nebo kterákoli jiná žádající strana využijí vzor stanovený v tabulce 1 přílohy V tohoto nařízení.
      2.   Při udělování přístupu na základě žádosti o přístup podle čl. 52 odst. 1 nebo čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 hostitelský centrální depozitář nebo kterákoli jiná hostitelská strana využijí vzor stanovený v tabulce 2 přílohy V tohoto nařízení.
      3.   Při odepření přístupu podle čl. 33 odst. 3, čl. 49 odst. 4, čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 centrální depozitář využije vzor stanovený v tabulce 3 přílohy V tohoto nařízení.
      4.   Při odepření přístupu podle čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 ústřední protistrana nebo obchodní systém využijí vzor stanovený v tabulce 4 přílohy V tohoto nařízení.
      5.   Při podávání stížnosti k příslušnému orgánu centrálního depozitáře, který jí odepřel přístup podle čl. 33 odst. 3, čl. 49 odst. 4, čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014, žádající strana využije vzor stanovený v tabulce 5 přílohy V tohoto nařízení.
      6.   Při podávání stížnosti k příslušnému orgánu ústřední protistrany nebo obchodního systému, které mu odepřely přístup podle čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014, centrální depozitář využije vzor stanovený v tabulce 6 přílohy V tohoto nařízení.
      7.   Při konzultování různých orgánů ohledně jejich posouzení stížnosti použijí příslušné orgány uvedené v odstavcích 5 a 6 vzor v tabulce 7 přílohy V, přičemž konzultují tyto orgány podle toho, který z nich je vhodný:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  příslušný orgán místa usazení žádajícího účastníka v souladu s čl. 33 odst. 3 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  příslušný orgán místa usazení žádajícího emitenta v souladu s čl. 49 odst. 4 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  příslušný orgán žádajícího centrálního depozitáře a dotčený orgán žádajícího centrálního depozitáře uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 909/2014 v souladu s čl. 52 odst. 2 pátým pododstavcem uvedeného nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  příslušný orgán žádající ústřední protistrany nebo žádajícího obchodního systému v souladu s čl. 53 odst. 3 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014.
               
            
         
      
      Orgány uvedené v písmenech a) až d) používají při reakcích na konzultace zmíněné v tomto odstavci vzor uvedený v tabulce 8 přílohy V.
      8.   Orgány uvedené v odst. 7 písm. a) až d) používají vzor uvedený v tabulce 8 přílohy V tohoto nařízení, pokud se kterýkoli z nich rozhodne předat v souladu s čl. 33 odst. 3 čtvrtým pododstavcem, čl. 49 odst. 4 čtvrtým pododstavcem, čl. 52 odst. 2 pátým pododstavcem nebo čl. 53 odst. 3 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014 záležitost orgánu ESMA.
      9.   Příslušné orgány uvedené v odstavcích 5 a 6 poskytnou žádající straně odůvodněnou odpověď ve formátu stanoveném v tabulce 9 přílohy V.
      10.   Orgány uvedené v odstavcích 7 a 8 a orgán ESMA pro účely odstavce 9 se dohodnou na pracovním jazyce pro komunikaci zmíněnou v odstavcích 7, 8 a 9. Pokud taková dohoda neexistuje, je pracovním jazykem jazyk, který je běžný v oblasti mezinárodních financí.
      KAPITOLA VI
      
         POSTUP UDĚLENÍ POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
      
      Článek 13
      Seznam orgánů
      Po obdržení žádosti o povolení uvedené v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 příslušný orgán určí orgány uvedené v čl. 55 odst. 4 uvedeného nařízení a sestaví jejich seznam.
      Článek 14
      Předávání informací a žádost o odůvodněné stanovisko
      1.   Příslušný orgán předá žádost o odůvodněné stanovisko uvedené v čl. 55 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014 orgánům uvedeným v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) uvedeného nařízení za použití vzoru v oddíle 1 přílohy VI tohoto nařízení.
      2.   U každého předání informací podle čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014 a každé žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku každý z orgánů uvedených v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014 bezprostředně po obdržení potvrdí elektronickou poštou příslušnému orgánu, že příslušné informace obdržel.
      3.   Pokud příslušný orgán žádné potvrzení o přijetí podle odstavce 2 tohoto článku neobdrží, sám se obrátí na orgány uvedené v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014, aby se ujistil, že tyto orgány obdržely informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
      Článek 15
      Odůvodněné stanovisko a odůvodněné rozhodnutí
      1.   Orgány uvedené v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014 vydají příslušnému orgánu odůvodněné stanovisko za použití vzoru stanoveného v oddíle 2 přílohy VI tohoto nařízení.
      2.   Pokud alespoň jeden z orgánů uvedených v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014 vydá záporné odůvodněné stanovisko a příslušný orgán, který má v úmyslu povolení udělit, poskytne těmto orgánům odůvodněné rozhodnutí uvedené v čl. 55 odst. 5 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 909/2014, použije příslušný orgán vzor stanovený v oddíle 3 přílohy VI tohoto nařízení.
      Článek 16
      Povolení bez ohledu na záporné odůvodněné stanovisko
      1.   Pokud se kterýkoli z orgánů uvedených v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014 rozhodne předat orgánu ESMA odůvodněné rozhodnutí příslušného orgánu, který má v úmyslu udělit povolení v souladu s čl. 55 odst. 5 třetím pododstavcem uvedeného nařízení, použije předávající orgán vzor stanovený v oddíle 4 přílohy VI tohoto nařízení.
      2.   Předávající orgán poskytne orgánu ESMA veškeré informace, které mu poskytl příslušný orgán v souladu s čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014, odůvodněná stanoviska poskytnutá orgány v souladu s čl. 55 odst. 5 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014 a odůvodněné rozhodnutí vydané příslušným orgánem v souladu s čl. 55 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 909/2014.
      3.   Předávající orgán poskytne bez zbytečného prodlení kopii všech informací uvedených v odstavci 2 tohoto článku orgánům uvedeným v čl. 55 odst. 4 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 909/2014.
      Článek 17
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Ustanovení čl. 11 odst. 1 se použije ode dne, kdy vstoupí v platnost akty v přenesené pravomoci přijaté Komisí podle čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 nařízení (EU) č. 909/2014, podle toho, které datum nastane později.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy v oblasti povolování, dohledu a provozních požadavků kladených na centrální depozitáře cenných papírů (viz strana 48 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formuláře a šablony žádosti centrálního depozitáře o povolení
         
         (čl. 17 odst. 10 nařízení (EU) č. 909/2014)
         
            Tabulka č. 1
         
         
            Obecné informace
         
         
            
            
            
               
                  
                     Druh informací
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     Datum podání žádosti
                  
                  
                     Formát data RRRR-MM-DD podle ISO 8601
                  
               
               
                  
                     Obchodní firma žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Identifikace žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442
                  
               
               
                  
                     Sídlo žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Systémy pro vypořádání obchodů s cennými papíry, které žádající centrální depozitář provozuje nebo zamýšlí provozovat
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Kontaktní údaje osob, které jsou v rámci centrálního depozitáře odpovědné za výkon funkce vnitřní kontroly a compliance (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Seznam všech dokumentů, které žádající centrální depozitář předkládá, opatřených jedinečným referenčním číslem
                  
                  
                     Volný text
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 2
         
         
            Označení dokumentů
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Rozsah informací, které mají být předloženy v souladu s příslušnými ustanoveními aktu v přenesené pravomoci v souvislosti s regulačními technickými normami, které stanovují požadavky na žádosti o povolení centrálních depozitářů, přijatými v souladu s čl. 17 odst. 9 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Jedinečné referenční číslo dokumentu
                  
                  
                     Název dokumentu
                  
                  
                     Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde se informace nachází, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty
                  
               
               
                  
                     A.   Obecné informace o žádajícím centrálním depozitáři (články 4–7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Identifikace a právní forma centrálního depozitáře (článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     V žádosti o povolení podané v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 909/2014 je jasně identifikován subjekt, který žádost podává, a aktivity a činnosti, které zamýšlí provozovat či poskytovat.
                  
               
               
                  
                     Obchodní firma žádajícího centrálního depozitáře, jeho identifikační kód právnické osoby (LEI) a adresa sídla v Unii
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Zakladatelská smlouva a stanovy a jiná ustavující a zákonem předepsaná dokumentace
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jiná úředně ověřená forma dokladu o sídle a předmětu podnikání žádajícího centrálního depozitáře, platný k datu žádosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Určení systémů pro vypořádání obchodů s cennými papíry, které žádající centrální depozitář provozuje nebo zamýšlí provozovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Kopie rozhodnutí vedoucího orgánu o žádosti o povolení a zápis z jednání, na kterém vedoucí orgán schválil podobu žádosti o povolení a její podání
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Diagram zobrazující vlastnické vztahy mezi mateřským podnikem, dceřinými podniky a dalšími přidruženými subjekty a pobočkami, kde je každý subjekt uveden pod úplnou obchodní firmou, s uvedením právní formy, adresy sídla, daňového identifikačního čísla nebo identifikačního čísla společnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis podnikatelských činností dceřiných podniků žádajícího centrálního depozitáře a dalších právnických osob, v nichž tento žádající centrální depozitář drží účast, včetně informace o výši jeho účasti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam obsahující:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 jména všech osob či subjektů, které přímo či nepřímo drží nejméně 5 % kapitálu žádajícího centrálního depozitáře nebo hlasovacích práv v něm,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 jména všech osob či subjektů, které by mohly uplatňovat významný vliv na řízení žádajícího centrálního depozitáře v důsledku svého podílu na kapitálu tohoto žádajícího centrálního depozitáře
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam obsahující:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 jména všech subjektů, v nichž žádající centrální depozitář drží nejméně 5 % kapitálu a hlasovacích práv,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 jména všech subjektů, na jejichž řízení žádající centrální depozitář uplatňuje významný vliv v důsledku skutečnosti, že drží podíl na kapitálu daného subjektu
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam základních služeb uvedených v oddíle A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, které žádající centrální depozitář poskytuje nebo zamýšlí poskytovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam doplňkových služeb výslovně uvedených v oddíle B přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, které žádající centrální depozitář poskytuje nebo zamýšlí poskytovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam všech dalších doplňkových služeb, které jsou podle oddílu B přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 povoleny, avšak nejsou v něm výslovně uvedeny, a které žádající centrální depozitář poskytuje nebo zamýšlí poskytovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam investičních služeb a činností podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1), které nejsou výslovně uvedeny v oddíle B přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 a které žádající centrální depozitář poskytuje nebo zamýšlí poskytovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam služeb, které si žádající centrální depozitář nechává nebo zamýšlí nechávat zajišťovat externě třetí stranou v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Měna či měny, které žádající centrální depozitář používá nebo zamýšlí používat v souvislosti se službami, které poskytuje, bez ohledu na to, zda je hotovost vypořádávána na účtu centrální banky, účtu centrálního depozitáře či na účtu určené úvěrové instituce
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace o všech probíhajících či ukončených soudních, občanskoprávních, správních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž účastníkem žádající centrální depozitář je a které mohou vést ke vzniku finančních či jiných nákladů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Jestliže žádající centrální depozitář zamýšlí poskytovat základní služby nebo založit pobočku v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, žádost o udělení povolení musí obsahovat také následující informace:
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát nebo členské státy, v nichž žádající centrální depozitář hodlá působit
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podnikatelský plán, v němž jsou uvedeny především služby, které žádající centrální depozitář v hostitelském členském státě poskytuje nebo zamýšlí poskytovat
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Měna či měny, které žádající centrální depozitář používá nebo zamýšlí používat v procesu vypořádání v hostitelském členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Budou-li služby poskytovány prostřednictvím pobočky, informace o organizační struktuře pobočky a jména osob odpovědných za její řízení
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     V relevantních případech posouzení opatření, která žádající centrální depozitář zamýšlí přijmout, aby svým uživatelům umožnil zajistit soulad s vnitrostátními právními předpisy uvedenými v čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     V relevantních případech popis služeb a činností, které si žádající centrální depozitář nechává zajišťovat externě třetí stranou v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Strategie a postupy pro zajištění compliance (článek 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Pracovní zařazení osob odpovědných za schvalování a aktualizaci strategií a postupů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis opatření pro zajištění a sledování souladu se strategiemi a postupy
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis postupů, které žádající centrální depozitář zavedl na základě mechanismu zavedeného v souladu s článkem 65 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Služby a činnosti centrálního depozitáře (článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Podrobný popis služeb, činností a postupů, které se uplatní při poskytování služeb a činností ze strany žádajícího centrálního depozitáře:
                  
               
               
                  
                     Základní služby uvedené v oddíle A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Doplňkové služby výslovně uvedené v oddíle B přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Případné další doplňkové služby, které jsou podle oddílu B přílohy nařízení (EU) č. 909/2014 povoleny, avšak nejsou v něm výslovně uvedeny
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Investiční služby a činnosti uvedené v předchozím bodě, na něž se vztahuje směrnice 2014/65/EU
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Informace o skupinách (článek 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Strategie a postupy uvedené v čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace o složení vrcholného vedení a vedoucího orgánu a o vlastnické struktuře mateřského podniku a ostatních podniků dané skupiny
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Služby a klíčové osoby jiné než osoby ve vrcholném vedení, které má žádající centrální depozitář společné s ostatními podniky ve skupině
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Má-li žádající centrální depozitář mateřský podnik, žádost o povolení obsahuje následující informace:
                  
               
               
                  
                     Adresu sídla mateřského podniku
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informaci, zda je mateřský podnik subjektem povoleným či registrovaným a podléhajícím dohledu v působnosti Unie nebo třetí země
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Případná registrační čísla a názvy příslušných orgánů odpovědných za výkon dohledu nad mateřským podnikem
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis a kopie případné dohody, kterou centrální depozitář uzavřel s některým podnikem ve skupině a jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami poskytovanými centrálním depozitářem
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     B.   Finanční zdroje na poskytování služeb žádajícího centrálního depozitáře (článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Finanční zprávy, podnikatelský záměr a ozdravný plán (článek 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Finanční zprávy, včetně kompletní sady účetních závěrek za tři předchozí roky a zprávy o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (2) za tři předchozí roky
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jméno a národní registrační číslo externího auditora
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podnikatelský záměr, včetně finančního plánu a odhadovaného rozpočtu, který předpokládá různé podnikatelské scénáře ve vztahu ke službám žádajícího centrálního depozitáře za referenční období nejméně tří let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Případné plány na zřízení poboček nebo dceřiných podniků a jejich umístění
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis podnikatelských činností, které žádající centrální depozitář zamýšlí provádět, včetně činností poboček a dceřiných podniků žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Pokud nejsou výše uvedené finanční údaje z minulosti k dispozici, žádost o povolení obsahuje následující informace o žádajícím centrálním depozitáři:
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Doklady prokazující dostatečné finanční zdroje na období šesti měsíců po udělení povolení
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Mezitímní finanční zpráva, pokud účetní závěrky za požadované období dosud nejsou k dispozici
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Výkaz o finanční situaci žádajícího centrálního depozitáře, např. rozvaha, výsledovka, změny ve vlastním kapitálu a peněžních tocích a souhrn účetních pravidel a další relevantní vysvětlivky
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     V použitelných případech auditované roční účetní závěrky mateřských podniků za tři účetní období předcházející datu žádosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis odpovídajícího ozdravného plánu, a to včetně:
                  
               
               
                  
                     přehledu o ozdravném plánu a jeho provedení
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     určení nejdůležitějších operací žádajícího centrálního depozitáře, stresových scénářů a událostí, které spouštějí ozdravný plán, a věcný popis nástrojů, které žádající centrální depozitář využije při realizaci ozdravného plánu
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     informací o zhodnocení všech dopadů, které může ozdravný plán mít na ty zúčastněné strany, které pravděpodobně budou jeho prováděním dotčeny
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     posouzení právní vymahatelnosti ozdravného plánu vypracovaného centrálním depozitářem, a to s přihlédnutím ke všem právním omezením vycházejícím z právních předpisů Unie, vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů třetích zemí
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     C.   Organizační požadavky (články 9–17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Organizační schéma (článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Identita a úkoly osob odpovědných za následující pozice:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 vrcholné vedení,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 vedoucí pracovníci odpovědní za operační funkce,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 vedoucí pracovníci odpovědní za činnosti případných poboček žádajícího centrálního depozitáře,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iv)
                              
                              
                                 ostatní zásadní role související s operacemi žádajícího centrálního depozitáře.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Počet zaměstnanců v každé divizi a operačním útvaru
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Personální politika a postupy (článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis zásad odměňování, včetně informací o fixní a variabilní složce odměny členů vrcholného vedení, vedoucího orgánu a zaměstnanců činných ve funkcích řízení rizik, compliance a vnitřní kontroly, technologií a interního auditu žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Opatření, která žádající centrální depozitář přijal za účelem zmírnění rizika plynoucího z přílišného spoléhání na odpovědnost svěřenou jakémukoliv jedinci
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Nástroje sledování rizik a systémy řízení a správy (článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis složek, z nichž se skládají systémy řízení a správy žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Strategie, postupy a systémy identifikace, měření, sledování a řízení rizik, kterým žádající centrální depozitář může být vystaven, a rizik, které centrální depozitář představuje pro ostatní subjekty, jakož i strategie, postupy a systémy k podávání zpráv o těchto rizicích;
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis složení, úlohy a odpovědností členů vedoucího orgánu, vrcholného vedení a případných výborů ustavených v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis postupů při výběru, jmenování, hodnocení a odvolávání členů vrcholného vedení a vedoucího orgánu
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis postupu, jakým žádající centrální depozitář zpřístupňuje veřejnosti své systémy řízení a správy
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Jestliže žádající centrální depozitář dodržuje uznávaný kodex řízení a správy podniku:
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Identifikace příslušného kodexu chování (kopie kodexu)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Vysvětlení eventuálních případů, kdy se žádající centrální depozitář od kodexu odchyluje
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Funkce compliance, vnitřní kontroly a interního auditu (článek 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis postupů pro interní hlášení o případech porušení nařízení (EU) č. 909/2014 dle čl. 26 odst. 5 uvedeného nařízení
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Informace o strategiích a postupech interního auditu, včetně následujících informací:
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis nástrojů pro sledování a hodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů vnitřní kontroly žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis kontrolních nástrojů pro potřeby systémů pro zpracování dat žádajícího centrálního depozitáře a souvisejících ochranných opatření
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis tvorby a uplatnění metodiky interního auditu žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Pracovní plán na období tří let od data žádosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis úloh a kvalifikací každého jednotlivce, který je odpovědný za výkon interního auditu
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Žádost o povolení obsahuje následující informace o funkci compliance a vnitřní kontroly žádajícího centrálního depozitáře:
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis úloh a kvalifikací jednotlivců, kteří jsou odpovědní za funkci compliance a vnitřní kontroly, a všech ostatních zaměstnanců podílejících se na hodnocení compliance, včetně popisu prostředků pro zajištění nezávislosti funkce compliance a vnitřní kontroly na zbývajících provozních útvarech
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Strategie a postupy funkce compliance a vnitřní kontroly, včetně popisu úlohy vedoucího orgánu a vrcholného vedení při zajišťování compliance
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nejnovější dostupná vnitřní zpráva, kterou vypracovaly osoby odpovědné za funkci compliance a vnitřní kontroly nebo jiní zaměstnanci zapojení do činnosti compliance v rámci žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Vrcholné vedení, vedoucí orgán a akcionáři (článek 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     O každém členovi vrcholného vedení a vedoucího orgánu uveďte následující informace:
                  
               
               
                  
                     Kopie životopisu s uvedením zkušeností a znalostí každého člena
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podrobnosti týkající se trestních a správních sankcí uložených některému členovi v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zneužitím finančních prostředků, a to ve formě úředního potvrzení, je-li v daném členském státě vystavováno
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Čestné prohlášení o vlastní bezúhonnosti v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb, včetně všech prohlášení uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Informace o vedoucím orgánu žádajícího centrálního depozitáře
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Doklad o zajištění souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis úloh a odpovědností vedoucího orgánu
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Informace o vlastnické struktuře a akcionářích žádajícího centrálního depozitáře
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis vlastnické struktury žádajícího centrálního depozitáře, včetně popisu druhu a rozsahu zájmů subjektů nacházejících se v pozici, v níž mohou vykonávat kontrolu nad činností žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam akcionářů a osob, které se nacházejí v pozici, v níž mohou vykonávat přímou či nepřímou kontrolu nad řízením žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Řešení střetů zájmů (článek 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Strategie a postupy, které žádající centrální depozitář zavedl za účelem identifikace a řešení případných střetů zájmů:
                  
               
               
                  
                     Popis strategií a postupů týkajících se identifikace a řešení případných střetů zájmů a informování příslušného orgánu o těchto střetech zájmů a postupy pro zajištění informovanosti zaměstnanců žádajícího centrálního depozitáře o těchto strategiích a postupech
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis kontrolních a jiných opatření, jejichž účelem je zajistit splnění požadavků týkajících se řešení střetů zájmů uvedených v čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 úloh a odpovědností klíčových zaměstnanců, zejména těch, kteří nesou odpovědnost i v jiných subjektech,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 opatření, která zajišťují, aby jednotlivci, kteří jsou v permanentním střetu zájmů, byli vyloučeni z rozhodovacího procesu a aby jim nebyly poskytovány žádné relevantní informace týkající se záležitostí dotčených jejich permanentním střetem zájmů,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 aktuální rejstřík střetů zájmů v době podání žádosti a popis postupu řešení těchto střetů zájmů.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Je-li žádající centrální depozitář součástí skupiny, rejstřík uvedený v čl. 14 odst. 1 písm. c) bodě iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 zahrnuje popis:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 střetů zájmů, které ve vztahu s jinými podniky ve skupině plynou ze služeb poskytovaných žádajícím centrálním depozitářem, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 opatření zavedených za účelem řešení těchto střetů zájmů.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Ochrana důvěrných informací (článek 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Strategie a postupy zavedené za účelem prevence neoprávněného použití nebo zveřejnění důvěrných informací ve smyslu článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace o přístupu zaměstnanců k informacím v držení žádajícího centrálního depozitáře:
                  
               
               
                  
                     Interní postupy, jež se týkají povolování přístupu k informacím a zajišťují zabezpečený přístup k údajům
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis případných omezení pro využití údajů z důvodu jejich důvěrnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Výbor uživatelů (článek 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Dokumenty a informace týkající se každého výboru uživatelů:
                  
               
               
                  
                     Mandát výboru uživatelů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Systémy řízení a správy výboru uživatelů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Pracovní postupy výboru uživatelů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podmínky volitelnosti a způsob volby členů výboru uživatelů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Seznam navržených členů výboru uživatelů a uvedení zájmů, které zastupují
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Evidence (článek 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis systémů, strategií a postupů vedení evidence centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace uvedené v čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392 předtím, než se stane použitelným článek 54 nařízení (EU) 2017/392
                  
               
               
                  
                     Analýza, do jaké míry jsou stávající systémy, strategie a postupy žádajícího centrálního depozitáře, jež slouží vedení evidence, v souladu s požadavky článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Prováděcí plán s podrobným vymezením způsobu, jimž žádající centrální depozitář zajistí do předepsaného termínu soulad s požadavky článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     D.   Pravidla pro výkon činnosti (články 18–22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Cíle (článek 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis cílů žádajícího centrálního depozitáře.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Vyřizování stížností (článek 19 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o postupech, které žádající centrální depozitář zavedl pro účely vyřizování stížností
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Požadavky na účast (článek 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o účasti ve vypořádacích systémech provozovaných žádajícím centrálním depozitářem:
                  
               
               
                  
                     Kritéria pro účast, která umožňují spravedlivý a otevřený přístup všem právnickým osobám, které zamýšlejí stát se účastníky vypořádacích systémů, jež žádající centrální depozitář provozuje
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Postupy pro uplatňování kárných opatření proti účastníkům, kteří neplní kritéria pro účast
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Transparentnost (článek 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o cenové politice žádajícího centrálního depozitáře, včetně cen a poplatků za každou základní službu, kterou žádající centrální depozitář poskytuje, a případných slev a rabatů, jakož i včetně podmínek pro takové snížení ceny
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Popis způsobů uveřejňování relevantních informací zákazníkům a potenciálním zákazníkům v souladu s čl. 34 odst. 1 až 5 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace, které příslušnému orgánu umožní posoudit způsob, kterým žádající centrální depozitář zamýšlí zajistit soulad s požadavky na oddělené vedení účtů nákladů a výnosů v souladu s čl. 34 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Postupy komunikace s účastníky a jinými subjekty tržní infrastruktury (článek 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Relevantní informace o tom, jak žádající centrální depozitář využívá mezinárodní postupy otevřené komunikace a standardy pro zpracování zpráv a referenčních údajů ve svých postupech komunikace s účastníky a jinými subjekty tržní infrastruktury
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     E.   Požadavky na služby poskytované centrálními depozitáři (články 23–30 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Forma zápisu do příslušné evidence cenných papírů (článek 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o procesu, který zajišťuje soulad žádajícího centrálního depozitáře s článkem 3 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Určené dny vypořádání a opatření k prevenci a řešení selhání vypořádání (článek 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Pravidla a postupy týkající se opatření k prevenci selhání vypořádání
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Podrobnosti o opatřeních k řešení selhání vypořádání
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Jestliže je žádost o povolení předložena předtím, než vstoupí v platnost akty v přenesené pravomoci přijaté Komisí na základě regulačních technických norem uvedených v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 nařízení (EU) č. 909/2014
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Analýza toho, do jaké míry jsou stávající pravidla, postupy, mechanismy a opatření žádajícího centrálního depozitáře v souladu s požadavky aktů v přenesené pravomoci přijatými Komisí na základě regulačních technických norem uvedených v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Prováděcí plán s podrobným vymezením způsobu, jímž žádající centrální depozitář zajistí soulad s požadavky stanovenými v aktech v přenesené pravomoci přijatými Komisí na základě regulačních technických norem uvedených v čl. 6 odst. 5 a 7 odst. 15 nařízení (EU) č. 909/2014, a to do dne, kdy tyto akty vstoupí v platnost
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Celistvost emise (článek 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o pravidlech a postupech, které žádající centrální depozitář zavedl za účelem zajištění celistvosti emisí
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Ochrana cenných papírů účastníků a jejich zákazníků (článek 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o opatřeních, která žádající centrální depozitář přijal na ochranu cenných papírů svých účastníků a jejich zákazníků, včetně:
                  
               
               
                  
                     pravidel a postupů k omezení a řízení rizik spojených s úschovou cenných papírů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     podrobného popisu různých úrovní oddělení, které žádající centrální depozitář nabízí, včetně popisu nákladů spojených s jednotlivými úrovněmi, komerčních podmínek, za kterých jsou nabízeny, jejich hlavních právních důsledků a určení použitelného insolvenčního práva
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     pravidel a postupů pro získání souhlasu podle čl. 38 odst. 7 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Neodvolatelnost vypořádání (článek 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o pravidlech, jež upravují neodvolatelnost vypořádání
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Peněžní vypořádání (článek 28 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Postupy pro vypořádání peněžních plateb ve vztahu ke každému vypořádacímu systému, který žádající centrální depozitář provozuje
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace o tom, zda je vypořádání peněžních plateb prováděno v souladu s čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Případně vysvětlení, proč není vypořádání v souladu s čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014 vhodné a možné
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Pravidla a postupy při selhání účastníka (článek 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Pravidla a postupy zavedené za účelem řešení selhání účastníka
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Převod aktiv účastníků a zákazníků v případě odnětí povolení (článek 30 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace o postupech, které žádající centrální depozitář zavedl, aby v případě, že mu bude odňato povolení, zajistil včasné a řádné vypořádání a převod aktiv zákazníků a účastníků na jiného centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     F.   Obezřetnostní požadavky (články 31–35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Právní rizika (článek 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace, které příslušnému orgánu umožní posoudit, zda jsou pravidla, postupy a smlouvy žádajícího centrálního depozitáře jasné, srozumitelné a vymahatelné ve všech příslušných právních systémech v souladu s čl. 43 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Jestliže žádající centrální depozitář zamýšlí vyvíjet činnost v různých právních systémech, informace o opatřeních, která zavedl za účelem identifikace a zmírnění rizik souvisejících s případnou kolizí norem jednotlivých právních systémů v souladu s čl. 43 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014, včetně případných právních posouzení, na nichž se tato opatření zakládají.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Obecné podnikatelské riziko (článek 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis systémů řízení a kontroly rizik, jakož i nástrojů informačních technologií, které žádající centrální depozitář zavedl za účelem řízení podnikatelského rizika
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Případně rating rizika od třetí strany, včetně příslušných informací, z nichž tento rating vychází
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Operační rizika (článek 33 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Doklady prokazující, že žádající centrální depozitář splňuje požadavky na řízení operačních rizik v souladu s článkem 45 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Informace o službách nebo činnostech, které si žádající centrální depozitář nechává externě zajišťovat třetí stranou v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 909/2014, včetně:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 kopií dohod o externím zajištění služeb nebo činností centrálního depozitáře
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 metod používaných pro sledování úrovně služeb a činností zajišťovaných externě
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Investiční politika (článek 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Doklady prokazující, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 žádající centrální depozitář drží svá finanční aktiva v souladu s čl. 46 odst. 1, 2 a 5 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 investice žádajícího centrálního depozitáře jsou v souladu s čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Kapitálové požadavky (článek 35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Informace prokazující, že kapitál žádajícího centrálního depozitáře, včetně jeho nerozděleného zisku a rezervních fondů, je v souladu s požadavky článku 47 nařízení (EU) č. 909/2014 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Plán uvedený v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a případné aktualizace tohoto plánu, jakož i doklad o schválení tohoto plánu vedoucím orgánem nebo příslušným výborem vedoucího orgánu žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Propojení centrálních depozitářů (článek 36 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis propojení centrálních depozitářů doplněný o hodnocení žádajícího centrálního depozitáře, jehož předmětem je dané propojení
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Očekávaný či skutečný objem vypořádání a hodnoty vypořádání prováděného prostřednictvím propojení centrálních depozitářů
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Postupy týkající se identifikace, vyhodnocování, sledování a řízení všech případných zdrojů rizik, které žádajícímu centrálnímu depozitáři a jeho účastníkům plynou z propojení, a vhodná opatření k jejich zmírnění
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Zhodnocení použitelnosti insolvenčních zákonů, které se uplatní na fungování propojení centrálních depozitářů, a zhodnocení jejich dopadů na žádajícího centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Další relevantní informace nezbytné pro posouzení souladu propojení centrálních depozitářů s požadavky článku 48 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitole XII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     G.   Přístup k centrálním depozitářům (článek 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Pravidla přístupu (článek 37 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Popis postupů při vyřizování žádostí o přístup:
                  
               
               
                  
                     ze strany právnických osob, které se chtějí stát účastníky v souladu s článkem 33 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     ze strany emitentů v souladu s článkem 49 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     ze strany jiných centrálních depozitářů v souladu s článkem 52 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     ze strany jiných subjektů tržní infrastruktury v souladu s článkem 53 nařízení (EU) č. 909/2014 a kapitolou XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     H.   Doplňující informace (článek 38 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Doplňující informace (článek 38 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392)
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Doplňující informace nezbytné k posouzení toho, zda žádající centrální depozitář v době udělení povolení splňuje požadavky nařízení (EU) č. 909/2014 a příslušných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
         
            (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Vzory podání informací pro účely prověření a vyhodnocení
         
         (čl. 22 odst. 11 nařízení (EU) č. 909/2014)
         
            Tabulka č. 1
         
         
            Všeobecné informace, jež centrální depozitář předkládá
         
         
            
            
            
               
                  
                     Druh informace
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     Datum předložení informací
                  
                  
                     Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
                  
               
               
                  
                     Datum posledního prověření a vyhodnocení
                  
                  
                     Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
                  
               
               
                  
                     Obchodní firma centrálního depozitáře
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Identifikace centrálního depozitáře
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442
                  
               
               
                  
                     Adresa sídla centrálního depozitáře
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Vypořádací systémy provozované centrálním depozitářem
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Kontaktní údaje osoby odpovědné za proces prověření a vyhodnocení (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Kontaktní údaje osob, které jsou v rámci centrálního depozitáře odpovědné za výkon funkcí vnitřní kontroly a compliance (jméno, funkce, telefonní číslo, e-mail)
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Seznam všech dokumentů, které centrální depozitář předkládá, opatřených jedinečným referenčním číslem
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     Zpráva o činnostech centrálního depozitáře a zásadních změnách učiněných v průběhu prověřovaného období, včetně prohlášení o celkovém souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 909/2014 a příslušnými regulačními technickými normami podle nařízení (EU) č. 909/2014, a to i ve vztahu ke každé podstatné změně
                  
                  
                     Samostatný dokument
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 2
         
         
            Informace týkající se pravidelných událostí
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Druh informace
                  
                  
                     Jedinečné referenční číslo dokumentu, který dané informace obsahuje
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Kompletní sada poslední auditované účetní závěrky centrálního depozitáře, včetně účetní závěrky konsolidované na úrovni skupiny
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Zkrácená verze nejnovější mezitímní účetní závěrky centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Případná rozhodnutí vedoucího orgánu učiněná na základě doporučení výboru uživatelů, jakož i rozhodnutí vedoucího orgánu neřídit se doporučeními výboru uživatelů
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Informace o probíhajících občanskoprávních, správních či jiných soudních či mimosoudních řízeních, jichž se centrální depozitář účastní, zejména ve vztahu k daňovým záležitostem a insolvenci, popřípadě záležitostem, které mohou centrálnímu depozitáři přinést finanční náklady či poškodit pověst, a případná konečná rozhodnutí vydaná v těchto řízeních
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Informace o probíhajících občanskoprávních, správních či jiných soudních či mimosoudních řízeních, jichž se účastní člen vedoucího orgánu nebo vrcholného vedení a která mohou mít negativní vliv na centrálního depozitáře, a případná konečná rozhodnutí vydaná v těchto řízeních
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Kopie výsledků zátěžového testu zajištění kontinuity provozu nebo jiných podobných úkonů provedených v průběhu prověřovaného období
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Zpráva o nežádoucích provozních incidentech, k nimž v průběhu prověřovaného období došlo a které ovlivnily hladké poskytování základních služeb, a o opatřeních přijatých k řešení těchto incidentů a jejich důsledků
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Zpráva o výkonnosti systému, včetně hodnocení jeho dostupnosti v průběhu prověřovaného období; tato dostupnost se měří denně jako procento času, po který je systém dostupný pro účely vypořádání
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     Přehled typů manuálních zákroků, které centrální depozitář provedl
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Informace týkající se identifikace nejdůležitějších operací centrálního depozitáře, jakýchkoliv podstatných změn ozdravného plánu, výsledků stresových scénářů, spouštěčů ozdravného plánu a ozdravných nástrojů centrálního depozitáře
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Informace o formálních stížnostech, které centrální depozitář obdržel v průběhu prověřovaného období, včetně informací o:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 povaze stížnosti,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 způsobu vyřízení stížnosti, včetně informace o tom, k čemu stížnost vedla, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 data ukončení vyřizování stížnosti.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Informace týkající se případů, kdy centrální depozitář odepřel přístup ke svým službám stávajícímu nebo potenciálnímu účastníkovi, emitentovi, jinému centrálnímu depozitáři či jinému subjektu tržní infrastruktury
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     Zpráva o změnách, které mají vliv na propojení vytvořená centrálními depozitáři, včetně změn mechanismů a postupů používaných pro vypořádání v těchto propojeních
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     Informace týkající se všech případů identifikovaných střetů zájmů, které se projevily v průběhu prověřovaného období, včetně popisu jejich řešení
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     Informace týkající se vnitřních kontrol a auditů provedených centrálním depozitářem v průběhu prověřovaného období
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     Informace o případném porušení nařízení (EU) č. 909/2014, včetně porušení identifikovaných prostřednictvím zvláštního komunikačního kanálu ve smyslu čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     17
                  
                  
                     Podrobné informace o případných kárných opatřeních přijatých ze strany centrálního depozitáře, včetně případů pozastavení účasti účastníka v souladu s čl. 7 odst. 9 nařízení (EU) č. 909/2014, a to s uvedením délky trvání a důvodu tohoto pozastavení
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     18
                  
                  
                     Obecná podnikatelská strategie centrálního depozitáře pokrývající období nejméně tří let od posledního prověření a vyhodnocení a podrobný podnikatelský záměr, jehož předmětem jsou služby poskytované centrálním depozitářem a který pokrývá období nejméně jednoho roku od posledního prověření a vyhodnocení
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 3
         
         
            Statistické údaje
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Druh údajů
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Seznam účastníků každého vypořádacího systému, který centrální depozitář provozuje, a to s uvedením jejich země registrace
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442 (každého účastníka)
                     + ISO 3166 kód země o dvou znacích
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Seznam emitentů a seznam emisí cenných papírů vedených centrálním depozitářem, včetně informace o zemi registrace a identifikace emitentů, s vyznačením, kterým emitentům centrální depozitář poskytuje služby uvedené v oddíle A bodě 1 nebo 2 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442 (každého emitenta)
                     Kód země o dvou znacích podle ISO 3166
                     Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích (každé emise cenných papírů) podle ISO 6166
                     + registrace: A/N
                     + centrální evidence: A/N
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Celková tržní hodnota a nominální hodnota cenných papírů zachycených na účtech cenných papírů vedených centrálně či necentrálně v každém vypořádacím systému, který centrální depozitář provozuje
                  
                  
                     Nominální hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                     Tržní hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Nominální a tržní hodnota cenných papírů uvedených v bodě 3, konkrétně podle:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 typů finančních nástrojů, konkrétně:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 61 směrnice 2014/65/EU;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU, které nejsou cennými papíry uvedenými v písmeni b);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             fondy obchodované v obchodním systému (ETF) uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 46 směrnice 2014/65/EU;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jiných než ETF;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             nástroje peněžního trhu, jiné než uvedené v písmeni b);
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             h)
                                          
                                          
                                             povolenky na emise;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             jiné finanční nástroje,
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 podle země registrace účastníka, a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 podle země registrace emitenta.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Pro každý typ finančních nástrojů:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 SHRS (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 SOVR (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – veřejnoprávní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 61 směrnice 2014/65/EU;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 DEBT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU, které nejsou cennými papíry uvedenými v písmeni b);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 SECU (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – převoditelné cenné papíry uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 ETFS (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – fondy obchodované v obchodním systému (ETF);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 UCIT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – podílové jednotky v subjektech kolektivního investování, jiných než ETF;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 MMKT (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – nástroje peněžního trhu, jiné než uvedené v písmeni b);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 h)
                              
                              
                                 EMAL (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – povolenky na emise;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 OTHR (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – ostatní
                              
                           
                        
                     
                     podle země registrace účastníka (kód o dvou znacích podle ISO 3166)/země registrace emitenta (kód o dvou znacích podle ISO 3166):
                     Nominální hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                     Tržní hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Nominální a tržní hodnota cenných papírů původně zaúčtovaných v každém z vypořádacích systémů, které centrální depozitář provozuje
                  
                  
                     Nominální hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                     Tržní hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Nominální a tržní hodnota cenných papírů uvedených v bodě 5 výše, konkrétně podle:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 typů finančních nástrojů,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 země registrace účastníka,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 země registrace emitenta.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Pro každý typ finančních nástrojů (uvedených v bodě 4)/zemi registrace účastníka (kód o dvou znacích podle ISO 3166)/zemi registrace emitenta (kód o dvou znacích podle ISO 3166):
                     Nominální hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                     Tržní hodnota cenných papírů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Celkový počet a hodnota příkazů k vypořádání proti zaplacení plus celkový počet a tržní hodnota bezplatných (free of payment) příkazů k vypořádání (případně nominální hodnota bezplatných příkazů k vypořádání, není-li jejich tržní hodnota k dispozici), jež byly v každém vypořádacím systému, který centrální depozitář provozuje, vypořádány
                  
                  
                     Počet příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem:
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                     Hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Celkový počet a hodnota příkazů k vypořádání uvedených v bodě 7, roztříděných podle:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 typů finančních nástrojů uvedených v bodě 4,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 země registrace účastníka,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 země registrace emitenta,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iv)
                              
                              
                                 měny vypořádání,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 v)
                              
                              
                                 typu příkazu k vypořádání, konkrétně:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             bezplatné příkazy k vypořádání, které tvoří příkazy k vypořádání s bezplatným dodáním a příkazy k vypořádání s bezplatným přijetím;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             příkazy k vypořádání s dodáním proti zaplacení a příkazy k vypořádání s přijetím proti zaplacení;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             příkazy k vypořádání s dodáním se zaplacením a příkazy k vypořádání s přijetím se zaplacením;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             příkazy k vypořádání se zaplacením bez dodání,
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 vi)
                              
                              
                                 v případě příkazů k vypořádání s peněžní složkou podle toho, zda je peněžní vypořádání realizováno v souladu s čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, nebo v souladu s čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Pro každý typ finančních nástrojů (uvedených v bodě 4)/zemi registrace účastníka (kód o dvou znacích podle ISO 3166)/zemi registrace emitenta (kód o dvou znacích podle ISO 3166)/měnu vypořádání (kód měny o třech znacích podle ISO 4217)/typ příkazu k vypořádání (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/vypořádání v penězích centrální banky (CBM)/v penězích obchodní banky (COM):
                     Počet příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem:
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                     Hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných v každém z vypořádacích systémů provozovaných centrálním depozitářem:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     Počet a hodnota transakcí náhradní koupě uvedených v čl. 7 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Počet transakcí náhradní koupě:
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                     Hodnota transakcí náhradní koupě:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Počet a hodnota sankcí uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 podle jednotlivých účastníků centrálního depozitáře
                  
                  
                     Pro každého účastníka centrálního depozitáře:
                     Počet sankcí:
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                     Výše sankcí:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Celková hodnota zápůjčních a výpůjčních operací s cennými papíry, které centrální depozitář zpracoval jako zúčtovatel či na vlastní účet, v členění dle jednotlivých typů finančních nástrojů uvedených v bodě 4
                  
                  
                     Pro každý typ finančních nástrojů (uvedených v bodě 4) se uvede hodnota zápůjčních a výpůjčních operací, které zpracoval:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 centrální depozitář jako zúčtovatel:
                                 Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 centrální depozitář jednající na vlastní účet:
                                 Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Celková hodnota příkazů k vypořádání vypořádaných prostřednictvím každého propojení centrálních depozitářů z pohledu centrálního depozitáře v pozici:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 žádajícího centrálního depozitáře;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 hostitelského centrálního depozitáře.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Pro každé identifikované propojení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 z hlediska žádajícího centrálního depozitáře:
                                 Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 z hlediska hostitelského centrálního depozitáře:
                                 Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     Hodnota záruk a závazků souvisejících s operacemi spočívajícími v zapůjčení a vypůjčení cenných papírů
                  
                  
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     Hodnota korporátních činností s devizami a převoditelnými cennými papíry souvisejících s řízením dlouhodobých zůstatků účastníků, včetně uvedení kategorií institucí, jejichž dlouhodobý zůstatek centrální depozitář řídí
                  
                  
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     Počet problémů se sesouhlasením, souvisejících s neoprávněným vytvořením nebo odstraněním cenných papírů v emisi vedené centrálním depozitářem, které splňují podmínky čl. 65 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     Průměr, medián a modus času potřebného ke zjednání nápravy chyby identifikované v souladu s čl. 65 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/392
                  
                  
                     Průměr: Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s upřesněním, zda je časový údaj uveden v minutách/hodinách/dnech).
                     Medián: Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s upřesněním, zda je časový údaj uveden v minutách/hodinách/dnech).
                     Modus: Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst (s upřesněním, zda je časový údaj uveden v minutách/hodinách/dnech).
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Formuláře a vzory pro účely spolupráce mezi orgány domovského a hostitelského členského státu
         
         (čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 909/2014)
         
            Tabulka č. 1
         
         
            Vzor pro výměnu informací mezi příslušným orgánem domovského členského státu a příslušným orgánem hostitelského členského státu, ve kterém centrální depozitář zřídil pobočku
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Obsah
                  
                  
                     Periodicita
                  
               
               
                  
                     
                        Podrobnosti o prověření a vyhodnocení centrálního depozitáře uvedeném v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        
                           Informace poskytované příslušným orgánem domovského členského státu
                        
                     
                  
               
               
               
                  
                     Obchodní firma centrálního depozitáře
                  
                  
                     název
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Adresa sídla centrálního depozitáře
                  
                  
                     adresa
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje v souladu s přílohou nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     seznam
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Struktura a vlastnická struktura skupiny, k níž centrální depozitář náleží
                  
                  
                     schéma
                  
                  
                     v případě zásadních změn
                  
               
               
                  
                     Úroveň kapitálu centrálního depozitáře (případně kapitál tier 1 a celkový kapitál)
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     v případě zásadních změn
                  
               
               
                  
                     Organizace, vedoucí orgán a vrcholné vedení centrálního depozitáře (včetně životopisů)
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Procesy a systémy řízení a správy
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     v případě, že změny zásadně ovlivní řízení a správu centrálního depozitáře
                  
               
               
                  
                     Podrobnosti o orgánech zapojených do výkonu dohledu nad centrálním depozitářem
                  
                  
                     název/funkce
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Informace o významném ohrožení schopnosti centrálního depozitáře dodržovat nařízení (EU) č. 909/2012 a příslušná nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně bez zbytečného odkladu
                  
               
               
                  
                     Sankce a výjimečná opatření dohledu, která mohou mít vliv na činnost pobočky centrálního depozitáře
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně bez zbytečného odkladu
                  
               
               
                  
                     Zpráva o hlavních problémech spojených s výkonností a případně o nežádoucích incidentech a přijatých nápravných opatřeních, která mohou mít vliv na činnost pobočky
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     dojde-li k nim
                  
               
               
                  
                     Potíže, se kterými se centrální depozitář při výkonu svých operací potýká a které mohou mít významné vedlejší účinky na pobočku
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Faktory, které naznačují potenciálně vysoké riziko přenosu nákazy z operací centrálního depozitáře na pobočku
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Rozšíření služeb nebo odnětí povolení
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Statistiky počtu zaměstnanců
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     ročně
                  
               
               
                  
                     Finanční údaje, jako je rozvaha a výkaz zisků a ztrát
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     ročně
                  
               
               
                  
                     Objem operací (aktiva v úschově, příjmy)
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     ročně
                  
               
               
                  
                     Politika řízení rizik
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     v případě, že změny zásadně ovlivní řízení a správu centrálního depozitáře či jeho řízení rizik
                  
               
               
                  
                     Je-li to pro pobočku relevantní, dohody o externím zajištění služeb nebo činností týkající se služeb poskytovaných pobočkou
                  
                  
                     schéma
                  
                  
                     v případě, že změny zásadně ovlivní řízení a správu centrálního depozitáře či jeho řízení rizik
                  
               
               
                  
                     Další informace za účelem plnění mandátu
                  
                  
                      
                  
                  
                     na žádost příslušného orgánu hostitelského členského státu
                  
               
               
                  
                     
                        
                           Informace poskytované příslušným orgánem hostitelského členského státu
                        
                     
                  
               
               
               
                  
                     Obchodní firma pobočky
                  
                  
                     název
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Adresa sídla pobočky
                  
                  
                     adresa
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Seznam služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím pobočky v souladu s přílohou nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     seznam
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Organizace, vrcholné vedení pobočky
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     v případě změny
                  
               
               
                  
                     Procesy a systémy specifické pro řízení a správu pobočky
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     v případě, že změny zásadně ovlivní řízení a správu centrálního depozitáře či jeho řízení rizik
                  
               
               
                  
                     Podrobnosti o orgánech zapojených do výkonu dohledu nad pobočkou
                  
                  
                     název/funkce
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Informace o významném ohrožení schopnosti pobočky centrálního depozitáře dodržovat nařízení (EU) č. 909/2014 a příslušná nařízení v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případě jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Sankce a mimořádná opatření dohledu uvalená na pobočku
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     oznámení předem, je-li to možné, případně jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Zprávy o hlavních problémech nebo nežádoucích incidentech a o přijatých nápravných opatřeních
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     dojde-li k nim
                  
               
               
                  
                     Potíže, se kterými se pobočka při výkonu svých operací potýká a které mohou mít významné vedlejší účinky na centrálního depozitáře
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Faktory, které naznačují potenciálně vysoké riziko přenosu nákazy z operací pobočky na centrálního depozitáře
                  
                  
                     popis
                  
                  
                     jakmile je to možné
                  
               
               
                  
                     Statistika počtu zaměstnanců pobočky
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     ročně
                  
               
               
                  
                     Finanční údaje, jako je rozvaha a výkaz zisků a ztrát, týkající se pobočky
                  
                  
                     tabulka
                  
                  
                     ročně
                  
               
               
                  
                     Další informace za účelem plnění mandátu
                  
                  
                      
                  
                  
                     na žádost příslušného orgánu domovského členského státu
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 2
         
         
            Vzor, který použije příslušný orgán, který v pobočce centrálního depozitáře provádí kontrolu na místě
         
         
            
            
            
               
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Obsah
                  
               
               
                  
                     Název příslušného orgánu, který si provedení kontroly na místě vyžádal
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Hlavní a zastupující kontaktní osoba v rámci příslušného orgánu, který si provedení kontroly na místě vyžádal
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Název pobočky centrálního depozitáře, v níž kontrola na místě proběhne
                  
                  
                     název a adresa
                  
               
               
                  
                     Název centrálního depozitáře, který pobočku zřídil
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Kontaktní osoba, která je v rámci centrálního depozitáře nebo jeho pobočky odpovědná za kontrolu na místě, je-li to relevantní
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Název druhého příslušného orgánu
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Hlavní a zastupující kontaktní osoba v rámci druhého příslušného orgánu
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Plánované datum kontroly na místě
                  
                  
                     RRRR/MM/DD – RRRR/MM/DD
                  
               
               
                  
                     Důvod pro provedení kontroly na místě
                  
                  
                     text
                  
               
               
                  
                     Podkladové dokumenty, které mají být v rámci kontroly na místě využity
                  
                  
                     seznam dokumentů
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 3
         
         
            Vzor, který použije příslušný orgán domovského členského státu v návaznosti na žádost příslušného orgánu hostitelského členského státu o informace
         
         
            
            
            
               
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Obsah
                  
               
               
                  
                     Obchodní firma centrálního depozitáře
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Adresa sídla centrálního depozitáře
                  
                  
                     adresa
                  
               
               
                  
                     Seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje v souladu s přílohou nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Obchodní firmy účastníků centrálního depozitáře – právnických osob
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Domovský stát účastníků centrálního depozitáře (kód země o dvou znacích podle ISO)
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Identifikační kódy právnické osoby (LEI) emitentů, jejichž emise cenných papírů jsou zachyceny na účtech cenných papírů vedených centrálně či necentrálně centrálním depozitářem
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Domovský stát emitentů (kód země o dvou znacích podle ISO)
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Kód ISIN emitovaných cenných papírů, které se řídí právem hostitelského členského státu a které byly původně zaznamenány v centrálním depozitáři v domovském členském státě
                  
                  
                     seznam
                  
               
               
                  
                     Tržní hodnota (případně nominální hodnota, není-li tržní hodnota k dispozici) cenných papírů emitovaných emitenty z hostitelského členského státu, kterým centrální depozitář z domovského členského státu poskytuje základní služby uvedené v oddíle A bodech 1 nebo 2 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     číslo
                  
               
               
                  
                     Tržní hodnota (případně nominální hodnota, není-li tržní hodnota k dispozici) cenných papírů zachycených na účtech cenných papírů, které centrální depozitář z domovského členského státu vede necentrálně pro účastníky a jiné majitele účtů cenných papírů z hostitelského členského státu
                  
                  
                     číslo
                  
               
               
                  
                     Hodnota příkazů k vypořádání proti zaplacení plus tržní hodnota bezplatných příkazů k vypořádání (případně nominální hodnota bezplatných příkazů k vypořádání, jestliže jejich tržní hodnota není k dispozici), které centrální depozitář z domovského členského státu vypořádal v souvislosti s obchody s cennými papíry, které emitovali emitenti z hostitelského členského státu
                  
                  
                     číslo
                  
               
               
                  
                     Hodnota příkazů k vypořádání proti zaplacení plus tržní hodnota bezplatných příkazů k vypořádání (případně nominální hodnota bezplatných příkazů k vypořádání, jestliže jejich tržní hodnota není k dispozici), které vypořádal centrální depozitář z domovského členského státu a které podali účastníci a jiní majitelé účtů cenných papírů z hostitelského členského státu
                  
                  
                     číslo
                  
               
               
                  
                     Další informace za účelem plnění mandátu
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 4
         
         
            Vzor, který použije příslušný orgán hostitelského členského státu, který má jasné a prokazatelné důvody k domněnce, že centrální depozitář, který na jeho území poskytuje služby v souladu s článkem 23 nařízení (EU) č. 909/2014, porušuje povinnosti plynoucí z ustanovení nařízení (EU) č. 909/2014
         
         
            
            
            
               
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Obsah
                  
               
               
                  
                     Název příslušného orgánu hostitelského členského státu
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Hlavní a zastupující kontaktní osoba v rámci příslušného orgánu hostitelského členského státu
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Název centrálního depozitáře, který v hostitelském členském státě poskytuje služby, při jejichž poskytování dle příslušného orgánu porušuje své povinnosti
                  
                  
                     název a adresa
                  
               
               
                  
                     Kontaktní osoba v rámci centrálního depozitáře, který v hostitelském členském státě poskytuje služby, při jejichž poskytování dle příslušného orgánu porušuje své povinnosti
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Název příslušného orgánu domovského členského státu
                  
                  
                     název
                  
               
               
                  
                     Hlavní a zastupující kontaktní osoba v rámci příslušného orgánu domovského členského státu
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Hlavní a zastupující kontaktní osoba v rámci orgánu ESMA, je-li to relevantní
                  
                  
                     jméno, telefonní číslo, e-mail, funkce
                  
               
               
                  
                     Popis důvodů, pro které se příslušný orgán domnívá, že centrální depozitář usazený v domovském členském státě a poskytující služby na území hostitelského členského státu v souladu s článkem 23 nařízení (EU) č. 909/2014 porušuje povinnosti plynoucí z ustanovení nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     text
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Formát evidence centrálního depozitáře
         
         (čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014)
         
            Tabulka č. 1
         
         
            Záznamy obchodů/příkazů k vypořádání (toků)
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Druh příkazu k vypořádání
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 DFP – příkaz k vypořádání s bezplatným dodáním;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 RFP – příkaz k vypořádání s bezplatným přijetím;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 DVP – příkaz k vypořádání s dodáním proti zaplacení a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 RVP – příkaz k vypořádání s přijetím proti zaplacení;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 DWP – příkaz k vypořádání s dodáním se zaplacením;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 RWP – příkaz k vypořádání s přijetím se zaplacením;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 PFOD – příkazy k vypořádání se zaplacením bez dodání.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Druh obchodu
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 TRAD – nákup nebo prodej cenných papírů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 COLI/COLO/CNCB – operace správy zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 SECL/SECB – operace zápůjček a výpůjček cenných papírů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – repo obchody;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 OTHR (případně podrobněji členěné kódy přidělené centrálním depozitářem) – ostatní.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Jedinečné označení příkazu účastníka
                  
                  
                     Specifický odkaz na příkaz účastníka v souladu s pravidly centrálního depozitáře
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Den obchodu
                  
                  
                     Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Určený den vypořádání
                  
                  
                     Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Časové razítko vypořádání
                  
                  
                     Datum ve formátu ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Časové razítko okamžiku, kdy je příkaz k vypořádání vložen do vypořádacího systému
                  
                  
                     Datum ve formátu ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Časové razítko okamžiku neodvolatelnosti příkazu k vypořádání
                  
                  
                     Datum ve formátu ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     V relevantních případech časové razítko spárování
                  
                  
                     Datum ve formátu ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Identifikátor účtu cenných papírů
                  
                  
                     Jedinečný identifikátor účtu cenných papírů poskytnutý centrálním depozitářem
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Identifikátor peněžního účtu
                  
                  
                     Jedinečný identifikátor peněžního účtu poskytnutý centrální bankou nebo centrálním depozitářem povoleným v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 909/2014, případně určenou úvěrovou institucí podle čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 909/2014
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Identifikátor vypořádací banky
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     Identifikátor účastníka, který dává příkaz
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     Identifikátor protistrany účastníka, který dává příkaz
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC) (přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     Identifikátor zákazníka účastníka, který dává příkaz, pokud je centrálnímu depozitáři znám
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC) či jiná forma identifikace právnické osoby
                     Národní identifikátor fyzických osob (50 alfanumerických znaků), který umožňuje jedinečnou identifikaci fyzické osoby na vnitrostátní úrovni, je-li k dispozici
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     Identifikátor zákazníka protistrany účastníka, který dává příkaz, pokud je centrálnímu depozitáři znám
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC) či jiná forma identifikace právnické osoby
                     Národní identifikátor fyzických osob (50 alfanumerických znaků), který umožňuje jedinečnou identifikaci fyzické osoby na vnitrostátní úrovni, je-li k dispozici
                  
               
               
                  
                     17
                  
                  
                     Identifikátory cenných papírů
                  
                  
                     Kód ISIN podle ISO 6166 o dvanácti alfanumerických znacích
                  
               
               
                  
                     18
                  
                  
                     Vypořádací měna
                  
                  
                     Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích
                  
               
               
                  
                     19
                  
                  
                     Výše peněžního vypořádání
                  
                  
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá.
                  
               
               
                  
                     20
                  
                  
                     Množství nebo nominální hodnota cenných papírů
                  
                  
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                  
               
               
                  
                     21
                  
                  
                     Stav příkazů k vypořádání
                  
                  
                     PEND – dosud neprovedený příkaz (vypořádání k určenému dni vypořádání je stále možné)
                     PENF – příkaz, který selhal (vypořádání k určenému dni vypořádání již není možné)
                     SETT – plně vypořádaný příkaz
                     PAIN – částečně vypořádaný příkaz
                     CANS – příkaz zrušený systémem
                     CANI – příkaz zrušený účastníkem
                     
                        Část cenných papírů, která dosud má být vypořádána (příkaz ve stavu PAIN)
                        
                     
                     Informace o XXX částce cenných papírů oproti YYY hotovosti, které dosud mají být poskytnuty
                     
                        Stav z hlediska párování
                     
                     MACH v případě, že je příkaz spárován, nebo
                     NMAT v případě, že příkaz není spárován
                     
                        Pozdržení příkazu
                     
                     Možné hodnoty:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 PREA [Váš příkaz je pozdržen]
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 CSDH [Příkaz pozdržen centrálním depozitářem]
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 CVAL [Příkaz validován centrálním depozitářem]
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 CDLR [Podmíněné dodání, čeká se na uvolnění]
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 BLANK, pokud příkaz není pozdržen
                              
                           
                        
                     
                     
                        Možnost neprovádět částečné vypořádání
                     
                     Možné hodnoty:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 NPAR, pokud je možno neprovést částečné vypořádání
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 BLANK, pokud je částečné vypořádání povoleno
                              
                           
                        
                     
                     
                        Kódy důvodů pro nevypořádání příkazů (příkaz ve stavu PEND nebo PENF)
                     
                     BLOC – účet je zablokován
                     CDLR – podmíněné dodání, čeká se na uvolnění
                     CLAC – nedostatek cenných papírů na účtu protistrany
                     CMON – nedostatek peněz na účtu protistrany
                     CSDH – příkaz pozdržel centrální depozitář
                     CVAL – příkaz je validován centrálním depozitářem
                     FUTU – čeká se na určené datum vypořádání
                     INBC – neúplný počet příkazů
                     LACK – nedostatek cenných papírů na Vašem účtu
                     LATE – příkaz byl doručen po termínu
                     LINK – dosud nebyl vypořádán propojený příkaz
                     MONY – nedostatek peněz na Vašem účtu
                     OTHR – jiné
                     PART – obchod bude vypořádán po částech
                     PRCY – příkaz protistrany je pozdržen
                     PREA – Váš příkaz je pozdržen
                     SBLO – cenné papíry jsou blokovány
                     CONF – čeká se na potvrzení protistranou
                     CDAC – podmíněné dodání nebylo provedeno, čeká se na zrušení alespoň jednou další stranou
                  
               
               
                  
                     22
                  
                  
                     Místo obchodování
                  
                  
                     Jestliže příkaz vychází z obchodu uzavřeného prostřednictvím obchodního systému, uveďte identifikační kód trhu (ISO 10383), a ponechte prázdné v případě mimoburzovních obchodů
                  
               
               
                  
                     23
                  
                  
                     Místo clearingu, je-li to relevantní
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442 označující ústřední protistranu, která provádí clearing obchodu, případně identifikační kód banky (BIC) ústřední protistrany (přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     24
                  
                  
                     V případě zahájení náhradní koupě v souvislosti s obchodem následující podrobnosti týkající se:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 konečného výsledku postupu náhradní koupě (včetně počtu a hodnoty zakoupených finančních nástrojů v případě úspěšné náhradní koupě);
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 platba peněžité náhrady (včetně výše náhrady), je-li to relevantní;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 zrušení původního příkazu k vypořádání, je-li to relevantní.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Proces náhradní koupě zahájen: A/N
                     Proces náhradní koupě byl úspěšný: A/N
                     Počet zakoupených finančních nástrojů:
                     Maximálně 20 numerických znaků, uvedených jako celé číslo, bez desetinných míst.
                     Hodnota zakoupených finančních nástrojů:
                     Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá
                     Platba peněžité náhrady: A/N
                     Výše peněžité náhrady: Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá
                     Původní příkaz k vypořádání zrušen: A/N
                  
               
               
                  
                     25
                  
                  
                     Výše sankcí uvedených v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014 ve vztahu ke každému příkazu k vypořádání, jehož vypořádání k určenému datu vypořádání selže
                  
                  
                     Výše sankcí: Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst. Číslo musí obsahovat alespoň jeden znak před desetinnou čárkou a jeden znak za desetinnou čárkou. Desetinná čárka se za numerický znak nepočítá. Znaménko mínus, je-li použito, se za numerický znak nepočítá
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 2
         
         
            Evidence pozic (stavu)
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Kolonka
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Identifikátory emitentů, kterým centrální depozitář poskytuje základní službu uvedenou v oddíle A bodu 1 nebo 2 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC) (přičemž pro účely hlášení právnických osob příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby)
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Identifikátor každé emise, u které centrální depozitář poskytuje základní službu uvedenou v oddíle A bodu 1 nebo 2 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Identifikátor každé emise cenných papírů zaznamenané na účtech cenných papírů, které centrální depozitář vede necentrálně
                  
                  
                     Kód ISIN o dvanácti alfanumerických znacích podle ISO 6166
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Identifikátor centrálního depozitáře emitenta nebo příslušného subjektu ze třetí země plnícího podobné funkce jako centrální depozitář emitenta, pro každou emisi cenných papírů uvedenou v bodě 3
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Právní řád, jímž se cenné papíry evidované centrálním depozitářem řídí, a to ve vztahu ke každé emisi cenných papírů uvedené v bodech 2 a 3
                  
                  
                     Kód země o dvou znacích podle ISO 3166
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Země registrace emitenta každé emise cenných papírů uvedené v bodech 2 a 3
                  
                  
                     Kód země o dvou znacích podle ISO 3166
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Identifikátory účtů cenných papírů emitentů v případě centrálních depozitářů emitentů
                  
                  
                     Jedinečný identifikátor účtu cenných papírů poskytnutý centrálním depozitářem emitenta
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Identifikátory peněžních účtů emitentů v případě centrálních depozitářů emitentů
                  
                  
                     Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN)
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     Identifikátory vypořádacích bank využívaných jednotlivými emitenty v případě centrálních depozitářů emitentů
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Identifikátory účastníků
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Země registrace účastníků
                  
                  
                     Kód země o dvou znacích podle ISO 3166
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Identifikátory účtů cenných papírů účastníků
                  
                  
                     Jedinečný identifikátor účtu cenných papírů poskytnutý centrálním depozitářem
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     Identifikátory peněžních účtů účastníků
                  
                  
                     Jedinečný identifikátor peněžního účtu poskytnutý centrální bankou
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     Identifikátory vypořádacích bank využívaných jednotlivými účastníky
                  
                  
                     Identifikační kód právnické osoby (LEI) o dvaceti alfanumerických znacích podle ISO 17442, případně identifikační kód banky (BIC), přičemž pro účely hlášení příslušným orgánům platí povinnost převést jej na identifikační kód právnické osoby
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     Země registrace vypořádacích bank využívaných jednotlivými účastníky
                  
                  
                     Kód země o dvou znacích podle ISO 3166
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     Druhy účtů cenných papírů:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 vlastní účet účastníka centrálního depozitáře,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 individuální účet zákazníka účastníka centrálního depozitáře,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 souhrnný účet zákazníků účastníka centrálního depozitáře.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     OW – vlastní účet
                     IS – individuální oddělený účet
                     OM – souhrnný účet
                  
               
               
                  
                     17
                  
                  
                     Denní konečný zůstatek na účtech cenných papírů za každý ISIN
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     18
                  
                  
                     Počet cenných papírů, na něž se vztahují omezení vypořádání, druh těchto omezení a v relevantních případech totožnost osoby, v jejíž prospěch jsou tato omezení stanovena, a to dle stavu na konci dne a za každý účet cenných papírů a ISIN
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     19
                  
                  
                     Evidence případů selhání vypořádání a opatření, která centrální depozitář a jeho účastníci přijali za účelem zlepšení účinnosti vypořádání, a to v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými Komisí na základě regulačních technických norem uvedených v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 15 nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka č. 3
         
         
            Evidence doplňkových služeb
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Číslo
                  
                  
                     Doplňkové služby podle nařízení (EU) č. 909/2014
                  
                  
                     Druh záznamů
                  
                  
                     Formát
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Organizování mechanismu pro půjčování cenných papírů jako prostředník mezi účastníky vypořádacího systému
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace dodávající/přijímající strany;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci zápůjčky a výpůjčky cenných papírů, včetně objemu a hodnoty zapůjčených nebo vypůjčených cenných papírů, ISIN;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 účel každé operace zápůjčky a výpůjčky cenných papírů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 druh zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 ocenění zajištění.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Poskytování služeb správy zajištění pro účastníky vypořádacího systému jako prostředník
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace dodávající/přijímající strany;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně objemu a hodnoty cenných papírů, ISIN;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 druh použitého zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 účel použití zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 ocenění zajištění.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Párování příkazů k vypořádání, směrování pokynů, potvrzování obchodů, ověřování obchodů
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy operací;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně objemu a hodnoty cenných papírů, které jsou předmětem služby, ISIN.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Služby týkající se seznamů akcionářů/podílníků
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně objemu a hodnoty cenných papírů, které jsou předmětem služby, ISIN.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Podpora při zpracování úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech, včetně služeb v oblasti daní, valných hromad a poskytování informací
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně informace o objemu a hodnotě cenných papírů/hotovosti, které jsou předmětem služby, o osobě, v jejíž prospěch byla daná operace provedena, a ISIN.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Služby pro nové emise včetně přidělování kódů ISIN a podobných kódů a jejich správy
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně ISIN.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Směrování a zpracování pokynů, výběr a zpracování poplatků a související podávání zpráv
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně informace o objemu a hodnotě cenných papírů/hotovosti, které jsou předmětem služby, o osobě, v jejíž prospěch byla daná operace provedena, ISIN a účelu dané operace.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Zřizování propojení centrálních depozitářů a poskytování, vedení nebo provozování účtů cenných papírů v souvislosti s vypořádáním, správou zajištění a jinými doplňkovými službami
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Podrobnosti o daném propojení centrálních depozitářů, včetně identifikace centrálních depozitářů;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     Poskytování všeobecných služeb správy zajištění jako prostředník
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace dodávající/přijímající strany;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 podrobnosti o každé operaci, včetně objemu a hodnoty cenných papírů, které jsou předmětem služby, ISIN;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 druhy zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 účel použití zajištění;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 ocenění zajištění.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Zajišťování výkaznictví pro účely regulace
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje služby pro účely výkaznictví;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o poskytnutých údajích, včetně právního základu a účelu.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Poskytování informací, údajů a statistik institucím pro průzkum trhu/statistickým úřadům či jiným vládním nebo mezivládním subjektům
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Identifikace subjektů, kterým centrální depozitář poskytuje své služby;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 druhy služeb;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 podrobnosti o poskytnutých údajích, včetně právního základu a účelu.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     soubory, dokumenty
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Poskytování služeb informačních technologií
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                        &n