Nařízení Rady (EU) 2017/400 ze dne 7. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 400/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/400
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Rady (EU) č. 224/2014 (2) se uvádějí v účinnost některá opatření stanovená rozhodnutím 2013/798/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2013/798/SZBP stanoví zbrojní embargo vůči Středoafrické republice a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů určitých osob, které jsou zapojené do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytují podporu pro tyto činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala dne 27. ledna 2017 rezoluci č. 2339 (2017), kterou se mění určovací kritéria pro zmrazení majetku. Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2017/412 (3), kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP za účelem provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2339 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy, a k jeho provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 224/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „c)
                        
                        
                           spojených s dodávkami nesmrtícího vybavení a poskytováním pomoci, včetně operačního a neoperačního výcviku, bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních institucí pro vymáhání občanského práva, určenými výlučně k podpoře nebo použití v rámci procesu reformy bezpečnostního sektoru Středoafrické republiky, v koordinaci s misí MINUSCA, pokud byly předem oznámeny Výboru pro sankce.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
               „3.   V příloze I je uveden seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, u nichž Výbor pro sankce shledal, že:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           jsou zapojeny do činností, jež ohrožují mír, stabilitu nebo bezpečnost Středoafrické republiky, či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo tomuto procesu brání nebo které podněcují násilí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           porušují zbrojní embargo stanovené v bodě 54 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013), nebo přímo či nepřímo prodaly, dodaly nebo převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli související materiál, nebo jakékoli technické poradenství, odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve Středoafrické republice;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování, řízení či páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů a nuceného vysídlení;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           jsou ve Středoafrické republice zapojeny do plánování, řízení či páchání činů zahrnujících sexuální a genderově podmíněné násilí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné mezinárodní právo;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           poskytují podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených, nebo prostřednictvím nezákonného obchodování s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické republiky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpečnostní síly, včetně mise MINUSCA, misí Unie a francouzských operací, které je podporují;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených Výborem pro sankce nebo poskytují podporu osobě, subjektu nebo orgánu určenému Výborem pro sankce nebo subjektu vlastněnému či řízenému určenou osobou, subjektem nebo orgánem, jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1)
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/412 ze dne 7. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (viz strana 102 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.