Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/403 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 403/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/403
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 3. května 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 377/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012) aktualizoval informace týkající se jedenácti osob, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 377/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 377/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (EU) č. 377/2012 se položky týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito položkami:
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu/číslo průkazu totožnosti apod.)
               
               
                  Důvody zařazení na seznam
               
               
                  Datum označení
               
            
            
               
                  1.
               
               
                  António INJAI
                  (také znám jako „António INDJAI“)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 20.1.1955
                  místo nar.: Encheia, sektor Bissorá, oblast Oio, Guinea-Bissau
                  rodiče: Wasna Injai (jméno otce) a Quiritche Cofte (jméno matky)
                  funkce: a) generálporučík b) náčelník generálního štábu ozbrojených sil
                  pas: diplomatický pas č. AAID00435
                  datum vydání: 18.2.2010
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 18.2.2013
                  datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445
               
               
                  António Injai se osobně podílel na plánování a vedení vzpoury, k níž došlo dne 1. dubna 2010 a která vyvrcholila nezákonným zatčením předsedy vlády Carla Gomese Júniora a tehdejšího náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Josého Zamory Induty. Během volebního období v roce 2012 Antonio Injai z pozice náčelníka generálního štábu ozbrojených sil činil výhružná prohlášení o svém záměru svrhnout zvolené orgány a zmařit volební proces. Antonio Injai byl zapojen do operačního plánování státního převratu, k němuž došlo dne 12. dubna 2012. V době bezprostředně po převratu vydal první komuniké „vojenského velení“ generální štáb ozbrojených sil, v jehož čele generál Injai stojí.
               
               
                  3.5.2012
               
            
            
               
                  2.
               
               
                  Mamadu TURE (také znám jako „N'Krumah“)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 26.4.1947
                  funkce: a) generálmajor b) zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil
                  diplomatický pas č. DA0002186
                  datum vydání: 30.3.2007
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 26.8.2013
                  datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.
               
               
                  3.5.2012
               
            
            
               
                  3.
               
               
                  Estêvão NA MENA
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 7.3.1956
                  funkce: generální inspektor ozbrojených sil
                  datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.
               
               
                  3.5.2012
               
            
            
               
                  4.
               
               
                  Ibraima CAMARÁ
                  (také znám jako „Papa Camará“)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 11.5.1964
                  rodiče: Suareba Camará (jméno otce) a Sale Queita (jméno matky)
                  funkce: a) brigádní generál b) náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil
                  diplomatický pas č. AAID00437
                  datum vydání: 18.2.2010
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 18.2.2013
                  datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.
               
               
                  3.5.2012
               
            
            
               
                  5.
               
               
                  Daba NAUALNA
                  (také znám jako „Daba Na Walna“)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 6.6.1966
                  rodiče: Samba Naualna (jméno otce) a In-Uasne Nanfafe (jméno matky)
                  funkce: a) podplukovník b) mluvčí „vojenského velení“
                  pas č. SA 0000417
                  datum vydání: 29.10.2003
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 10.3.2013
                  datum označení ze strany OSN: 18.5.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452
               
               
                  Mluvčí „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.
               
               
                  3.5.2012
               
            
            
               
                  9.
               
               
                  Cranha DANFÁ
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 5.3.1957
                  funkce: a) plukovník b) velitel operací společného štábu ozbrojených sil
                  pas: AAIN29392
                  datum vydání: 29.9.2011
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 29.9.2016
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782442
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.
               
               
                  1.6.2012
               
            
            
               
                  11.
               
               
                  Sanha CLUSSÉ
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 28.9.1965
                  rodiče: Clusse Mutcha (jméno otce) a Dalu Imbungue (jméno matky)
                  funkce: a) kapitán (námořnictva) b) zastupující náčelník generálního štábu námořních ozbrojených sil
                  pas: SA 0000515
                  datum vydání: 8.12.2003
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 29.8.2013
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782435
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Úzký vztah s Antóniem Injaim. Sanha Clussé integroval delegaci „vojenského velení“, která se dne 26. dubna 2012 v Abidžanu setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS).
               
               
                  1.6.2012
               
            
            
               
                  12.
               
               
                  Júlio NHATE
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 28.9.1965
                  funkce: a) podplukovník b) velitel výsadkářského pluku
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Jako loajální spojenec Antónia Injaiho nese podplukovník Júlio Nhate faktickou odpovědnost za převrat ze dne 12. dubna 2012, neboť řídil vojenskou operaci.
               
               
                  1.6.2012
               
            
            
               
                  13.
               
               
                  Tchipa NA BIDON
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 28.5.1954
                  rodiče: „Nabidom“
                  funkce: a) podplukovník b) velitel zpravodajské služby
                  pas: diplomatický pas DA0001564
                  datum vydání: 30.11.2005
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 15.5.2011
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.
               
               
                  1.6.2012
               
            
            
               
                  14.
               
               
                  Tcham NA MAN (také znám jako Namam)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 27.2.1953
                  rodiče: Biute Naman (jméno otce) a Ndjade Na Noa (jméno matky)
                  funkce: a) podplukovník b) ředitel vojenské nemocnice ozbrojených sil
                  pas: SA0002264
                  datum vydání: 24.7.2006
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 23.7.2009
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782448
               
               
                  Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Rovněž člen vysokého vojenského velení (nejvyšší úroveň hierarchie ozbrojených složek Guineje-Bissau)
               
               
                  1.6.2012
               
            
            
               
                  16.
               
               
                  Idrissa DJALÓ (také znám jako: Idriça Djaló)
               
               
                  státní příslušnost: Guinea-Bissau
                  dat. nar.: 18.12.1954
                  funkce: a) major b) protokolární poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil c) plukovník d) vedoucí protokolu velitelství ozbrojených sil (postupně zastávané funkce)
                  pas: AAISO40158
                  datum vydání: 12.10.2012
                  místo vydání: Guinea-Bissau
                  platnost do: 2.10.2015
                  datum označení ze strany OSN: 18.7.2012 (podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012))
                  odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443
               
               
                  Styčná osoba pro „vojenské velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012, a jeden z jeho nejaktivnějších členů. Byl jedním z prvních důstojníků, který se veřejně přihlásil ke členství ve „vojenském velení“ tím, že podepsal jedno z jeho prvních komuniké (č. 5 ze dne 13. dubna). Major Djaló rovněž slouží ve vojenském zpravodajství.
               
               
                  18.7.2012
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.