Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/407 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky jodosulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 407/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 63/87
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/407
      ze dne 8. března 2017,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky jodosulfuronu a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Platnost schválení účinné látky jodosulfuronu, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 31. října 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení jodosulfuronu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 29. dubna 2015 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Dne 6. dubna 2016 (4) oznámil úřad Komisi svůj závěr o tom, zda lze očekávat, že látka jodosulfuron (považovaná za variantu jodosulfuron-methyl-natria) splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 11. července 2016 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení jodosulfuronu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Proto je vhodné schválení jodosulfuronu obnovit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Posouzení rizik pro účely obnovení schválení jodosulfuronu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující jodosulfuron povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako herbicid.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky a omezení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/950 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení látky jodosulfuron do 31. října 2017, aby bylo možno postup pro obnovení schválení této látky dokončit před uplynutím platnosti jejího schválení. Avšak vzhledem k tomu, že před uvedeným skončením platnosti bylo přijato rozhodnutí o obnovení schválení, použije se toto nařízení ode dne 1. dubna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Obnovení schválení účinné látky
      Schválení účinné látky jodosulfuron, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. dubna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
      
         (4)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iodosulfuron-methyl-sodium (approved as iodosulfuron). EFSA Journal 2016; 14(4):4453. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Konec platnosti schválení
                  
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
               
               
                  
                     Jodosulfuron
                     CAS 185119-76-0 (výchozí látka)
                     CAS 144550-36-7 (jodosulfuron-methyl-natrium)
                     CIPAC 634 (výchozí látka)
                     CIPAC 634.501 (jodosulfuron-methyl-natrium)
                  
                  
                     4-jod-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoylsulfamoyl]benzoová kyselina
                     (jodosulfuron)
                     natrium-({[5-jod-2-(methoxykarbonyl) fenyl]sulfonyl}karbamoyl) (4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanid
                     (jodosulfuron-methyl-natrium)
                  
                  
                     ≥ 910 g/kg (vyjádřeno jodosulfuron-methyl-natrium)
                  
                  
                     1. dubna 2017
                  
                  
                     31. března 2032
                  
                  
                     Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání jodosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                     Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 riziku pro spotřebitele;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 riziku pro necílové suchozemské rostliny;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 riziku pro vodní rostliny.
                              
                           
                        
                     
                     Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                     Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1)
                              
                              
                                 potenciál genotoxicity metabolitu triazin-amin (IN-A4098) s cílem potvrdit, že tento metabolit není genotoxický a relevantní pro posouzení rizik;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2)
                              
                              
                                 účinky procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v pitné vodě.
                              
                           
                        
                     
                     Žadatel předloží informace vyžadované v bodě 1) do 1. října 2017 a informace vyžadované v bodě 2 do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     v části A se zrušuje položka 66 pro jodosulfuron;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     v části B se doplňuje nová položka, která zní:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číslo
                              
                              
                                 Obecný název, identifikační čísla
                              
                              
                                 Název podle IUPAC
                              
                              
                                 Čistota (*1)
                                 
                              
                              
                                 Datum schválení
                              
                              
                                 Konec platnosti schválení
                              
                              
                                 Zvláštní ustanovení
                              
                           
                           
                              
                                 „107
                              
                              
                                 Jodosulfuron
                                 CAS 185119-76-0 (výchozí látka)
                                 CAS 144550-36-7 (jodosulfuron-methyl-natrium)
                                 CIPAC 634 (výchozí látka)
                                 CIPAC 634.501 (jodosulfuron-methyl-natrium)
                              
                              
                                 4-jod-2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoylsulfamoyl]benzoová kyselina
                                 (jodosulfuron)
                                 natrium-({[5-jod-2-(methoxykarbonyl) fenyl]sulfonyl}karbamoyl) (4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)azanid
                                 (jodosulfuron-methyl-natrium)
                              
                              
                                 ≥ 910 g/kg (vyjádřeno jako jodosulfuron-methyl-natrium)
                              
                              
                                 1. dubna 2017
                              
                              
                                 31. března 2032
                              
                              
                                 Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání jodosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.
                                 Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             riziku pro spotřebitele;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             riziku pro necílové suchozemské rostliny;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             riziku pro necílové suchozemské rostliny.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                                 Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             1)
                                          
                                          
                                             potenciál genotoxicity metabolitu triazin-amin (IN-A4098) s cílem potvrdit, že tento metabolit není genotoxický a relevantní pro posouzení rizik.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2)
                                          
                                          
                                             účinky procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v pitné vodě.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Žadatel předloží informace požadované v bodě 1) do 1. října 2017 a informace požadované podle bodu 2) do dvou let od přijetí pokynů k hodnocení účinků procesů čištění odpadních vod na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemích vodách.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.