Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/409 ze dne 8. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka peroxid vodíku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 409/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 63/95
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/409
      ze dne 8. března 2017,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka peroxid vodíku a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 9. prosince 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l'Agriculture Biologique, ITAB) žádost o schválení peroxidu vodíku jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad předložil Komisi technickou zprávu týkající se dotčené látky dne 13. září 2016 (2). Komise předložila dne 6. prosince 2016 zprávu o přezkoumání (3) a předlohu tohoto nařízení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 24. ledna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že peroxid vodíku byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1730 (4) schválen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích osobní hygieny. Nepoužívá se převážně pro účely ochrany rostlin, avšak lze jej používat pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by měl být považován za základní látku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že peroxid vodíku bude obecně splňovat požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné peroxid vodíku schválit jako základní látku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné zahrnout určité podmínky schválení, které jsou podrobně uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Schválení základní látky
      Látka peroxid vodíku, specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for hydrogen peroxide for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting cutting tools. EFSA supporting publication 2016:EN-1091. 39 s.
      
         (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=CS.
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1730 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje peroxid vodíku jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 27).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
               
               
                  
                     Peroxid vodíku
                     CAS 7722-84-1
                  
                  
                     Peroxid vodíku
                  
                  
                     Roztok ve vodě (< 5 %)
                     Peroxid vodíku používaný k výrobě roztoku musí mít čistotu podle specifikací FAO JECFA.
                  
                  
                     29. března 2017
                  
                  
                     Peroxid vodíku se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání peroxidu vodíku (SANTE/11900/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
         
            
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Obecný název, identifikační čísla
                     
                     
                        Název podle IUPAC
                     
                     
                        Čistota (*1)
                        
                     
                     
                        Datum schválení
                     
                     
                        Zvláštní ustanovení
                     
                  
                  
                     
                        „15
                     
                     
                        Peroxid vodíku
                        CAS 7722-84-1
                     
                     
                        Peroxid vodíku
                     
                     
                        Roztok ve vodě (< 5 %)
                        Peroxid vodíku používaný k výrobě roztoku musí mít čistotu podle specifikací FAO JECFA.
                     
                     
                        29. března 2017
                     
                     
                        Peroxid vodíku se musí používat v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání peroxidu vodíku (SANTE/11900/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.