Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/410 ze dne 8. března 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2007 a (EU) č. 104/2010, pokud jde o jméno držitele povolení pro hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 410/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/98
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/410
   ze dne 8. března 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2007 a (EU) č. 104/2010, pokud jde o jméno držitele povolení pro hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Společnost BASF SE předložila žádost podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 s návrhem na změnu jména držitele povolení uvedeného v nařízeních Komise (ES) č. 184/2007 (2) a (EU) č. 104/2010 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žadatel tvrdí, že společnost ADDCON nabyla od společnosti BASF práva pro uvádění doplňkové látky hydrogenmravenčanu draselného (kyselý mravenčan draselný) na trh s účinkem od 15. listopadu 2016. Žadatel předložil odpovídající údaje, které podporují jeho žádost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Navrhovaná změna držitele povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové hodnocení dotčených doplňkových látek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby mohla společnost ADDCON uplatňovat svá práva pro uvádění na trh, je nutné změnit podmínky pro uvedená povolení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 184/2007 a (EU) č. 104/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité uplatňování změn stanovených tímto nařízením, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož lze spotřebovat stávající zásoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 184/2007
   Ve sloupci 2 přílohy nařízení (ES) č. 184/2007 se jméno držitele povolení „BASF SE“ nahrazuje jménem „ADDCON“.
   Článek 2
   Změna nařízení (EU) č. 104/2010
   Ve sloupci 2 přílohy nařízení (EU) č. 104/2010 se jméno držitele povolení „BASF SE“ nahrazuje jménem „ADDCON“.
   Článek 3
   Přechodná opatření
   Stávající zásoby dotčené doplňkové látky a premixů a krmných směsí obsahujících dotčenou doplňkovou látku, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do jejich vyčerpání.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 184/2007 ze dne 20. února 2007 o povolení kyselého mravenčanu draselného (Formi LHS) jako doplňkové látky (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 104/2010 ze dne 5. února 2010 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselý mravenčan draselný) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení BASF SE) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (Úř. věst. L 35, 6.2.2010, s. 4).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.