Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/419 ze dne 9. března 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Urtica spp. a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 419/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 64/4
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/419
      ze dne 9. března 2017,
      kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka Urtica spp. a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 18. srpna 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l'Agriculture Biologique, ITAB) žádost o schválení látky Urtica spp. jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení. Komise dále dne 5. ledna 2016 obdržela žádost od společnosti Myosotis o schválení kopřivy jako základní látky. Vzhledem k tomu, že se tato žádost rovněž týká látky Urtica spp., ovšem s odlišným navrhovaným použitím, Komise posouzení obou žádostí sloučila.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Dne 28. července 2016 předložil úřad Komisi technickou zprávu o dotčené látce (2). Komise předložila dne 7. prosince 2016 zprávu o přezkoumání (3) a předlohu tohoto nařízení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 24. ledna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že látka Urtica spp. splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Kromě toho jejím hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, lze ji ale použít pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by měla být považována za základní látku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že Urtica spp. bude obecně splňovat požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné látku Urtica spp. schválit jako základní látku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné zahrnout určité podmínky schválení, které jsou podrobně uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Schválení základní látky
      Látka Urtica spp., specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
      Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016. Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance applications for Urtica spp. for use in plant protection as insecticide, acaricide and fungicide. EFSA supporting publication 2016:EN-1075, 72 s.
      
         (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
               
               
                  
                     
                        Urtica spp.
                     CAS 84012-40-8 (výtažek z Urtica dioica)
                     CAS 90131-83-2 (výtažek z Urtica urens)
                  
                  
                     
                        Urtica spp.
                  
                  
                     Evropský lékopis
                  
                  
                     30. března 2017
                  
                  
                     Látka Urtica spp. musí být používána v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání látky Urtica spp. (SANTE/11809/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
         
            
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo
                     
                     
                        Obecný název, identifikační čísla
                     
                     
                        Název podle IUPAC
                     
                     
                        Čistota (*1)
                        
                     
                     
                        Datum schválení
                     
                     
                        Zvláštní ustanovení
                     
                  
                  
                     
                        „14
                     
                     
                        
                           Urtica spp.
                        CAS 84012-40-8 (výtažek z Urtica dioica)
                        CAS 90131-83-2 (výtažek z Urtica urens)
                     
                     
                        
                           Urtica spp.
                     
                     
                        Evropský lékopis
                     
                     
                        30. března 2017
                     
                     
                        Látka Urtica spp. musí být používána v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání látky Urtica spp. (SANTE/11809/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.