Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/420 ze dne 9. března 2017 o povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 420/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 64/7
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/420
      ze dne 9. března 2017
      o povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Uvedená žádost se týká povolení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů ptactva se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 4. prosince 2015 (2) dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemá přípravek z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že přípravek má potenciál zlepšovat užitkovost u výkrmu kuřat. Podle úřadu lze tento závěr rozšířit na odchov kuřat a kuřice a extrapolovat na veškerý výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Posouzení přípravku z tymiánového oleje, syntetického badyánového oleje a mydlokorového prášku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  EFSA Journal 2016;14(7):4351.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Identifikační číslo doplňkové látky
                  
                  
                     Jméno držitele povolení
                  
                  
                     Doplňková látka
                  
                  
                     Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                  
                  
                     Druh nebo kategorie zvířat
                  
                  
                     Maximální stáří
                  
                  
                     Minimální obsah
                  
                  
                     Maximální obsah
                  
                  
                     Jiná ustanovení
                  
                  
                     Konec platnosti povolení
                  
               
               
                  
                     mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
                  
               
               
                  
                     
                        Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení parametrů užitkovosti)
                     
                  
               
               
               
                  
                     4d15
                  
                  
                     Delacon Biotechnik GmbH
                  
                  
                     Tymiánový olej, syntetický olej z badyánu a prášek mydlokoru tupolistého
                  
                  
                     
                        Složení doplňkové látky
                     
                     Přípravek z esenciálních olejů v mikrokapslích z tymiánu (Thymus vulgaris L.) (1) a syntetického badyánu (2): ≥ 74 mg/g
                     Prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g
                     Saponins ≤ 23 mg/g
                     Pevná forma
                     
                        Charakteristika účinných látek
                     
                     Olej z tymiánu obecného: thymol 2–4 mg/g
                     Olej z badyánu (získaný chemickou syntézou): (trans a cis)-anethol 40–50 mg/g
                     Prášek z kůry mydlokoru tupolistého (Quillaja saponaria) ≥ 200 mg/g
                     
                        Analytické metody
                         (3)
                     
                     Kvantifikace thymolu v doplňkové látce, premixech a krmivech: plynová chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
                  
                  
                     Výkrm kuřat
                     Odchov kuřat a kuřice
                     Výkrm a kuřice menšinových druhů ptactva
                  
                  
                     —
                  
                  
                     150
                  
                  
                     150
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 1.
                              
                              
                                 V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     30. března 2027
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Podle definice v Evropském lékopisu Rady Evropy (PhEur, 2005).
         
            (2)  Směs čistých sloučenin napodobující profil přírodního esenciálního oleje z badyánu (bez estragolu).
         
            (3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.