Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/461 ze dne 16. března 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány pro účely navrhovaného nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 461/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 72/57
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/461
   ze dne 16. března 2017,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány pro účely navrhovaného nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 22 odst. 9 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Je vhodné stanovit společné postupy, formuláře a šablony, jež příslušným orgánům umožní přesně posoudit oznámení o navrhovaném přímém či nepřímém nabytí anebo zvýšení kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích v případech, kdy navrhovaným nabyvatelem je subjekt podléhající dohledu v jiném členském státě či v jiném odvětví, mateřský podnik takového subjektu anebo fyzická či právnická osoba, která takový subjekt kontroluje. V těchto případech by měly dotčené příslušné orgány vzájemně konzultovat a poskytovat si vyžádané a další podstatné informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2013/36/EU se konzultační proces uvedený v článku 24 uvedené směrnice použije rovněž při posuzování akcionářů a společníků úvěrové instituce v případech, kdy má být takové instituci vydáno povolení k zahájení činnosti. Pomocí společných postupů, formulářů a šablon by proto měly být dotčené příslušné orgány rovněž schopny konzultovat v případech, kdy posouzení akcionářů či společníků s kvalifikovanou účastí probíhá v rámci posouzení žádosti o povolení úvěrové instituce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem zjednodušení vzájemné spolupráce a efektivní výměny informací by měly příslušné orgány určit zvláštní kontaktní místa, jež budou pro potřeby konzultačního procesu uvedeného v článku 24 směrnice 2013/36/EU vyhrazena, a měly by údaje těchto míst zveřejnit na svých internetových stránkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu efektivní spolupráce příslušných orgánů, jež probíhá v krátkých lhůtách, by měly být zavedeny postupy konzultace spojené s jednoznačnými požadavky na dodržování lhůt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tyto postupy konzultace by měly též zajišťovat, aby příslušné orgány spolupracovaly a působily k tomu, aby se tento proces zkvalitnil díky zpětné vazbě, jež bude ve vhodných případech poskytována ke kvalitě a relevanci obdržených informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví („orgán EBA“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Tímto nařízením se stanoví společné postupy, formuláře a šablony, jež se použijí při konzultačním procesu podle článku 24 směrnice 2013/36/EU mezi:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušným orgánem stávající úvěrové instituce, v níž má být podle návrhu nabyta či zvýšena kvalifikovaná účast, anebo příslušným orgánem, který odpovídá za vydání povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce („žádající orgán“);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               dotčeným příslušným orgánem navrhovaného nabyvatele, akcionáře nebo společníka, pokud tento navrhovaný nabyvatel, akcionář nebo společník spadá do některé z kategorií vyjmenovaných v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2013/36/EU (dále jen „dožádaný orgán“).
            
         
      
   
   Článek 2
   Určená kontaktní místa
   Pro účely konzultačního procesu podle článku 24 směrnice 2013/36/EU určí dotčené příslušné orgány jedinou adresu určeného útvaru či e-mailovou schránku, které budou fungovat jako kontaktní místa, jimž mají být zasílána oznámení o konzultaci a další sdělení podle tohoto nařízení, a zveřejní tato kontaktní místa na svých internetových stránkách.
   Článek 3
   Oznámení o konzultaci
   1.   Žádající orgán zašle dožádanému orgánu oznámení o konzultaci co nejdříve po doručení oznámení podle čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, nejpozději však do deseti pracovních dnů poté, co začne plynout lhůta pro posouzení podle čl. 22 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice.
   2.   Pokud posouzení podle čl. 23 odst. 1 směrnice 2013/36/EU probíhá v rámci posouzení žádosti o povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce, je žádající orgán povinen zaslat dožádanému orgánu oznámení o konzultaci co nejdříve po doručení této žádosti, nejpozději však do deseti pracovních dnů od doručení úplných údajů podle článku 15 směrnice 2013/36/EU.
   3.   Oznámení o konzultaci podle odstavců 1 a 2 zasílá žádající orgán v písemné formě poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky a adresuje je určenému kontaktnímu místu dožádaného orgánu.
   4.   Oznámení o konzultaci podle odstavců 1 a 2 zasílá žádající orgán ve vyplněné šabloně stanovené v příloze I a specifikuje v něm hlavní podrobnosti k navrhované účasti a k informacím, o něž se na dožádaný orgán v této souvislosti obrací.
   Článek 4
   Potvrzení o přijetí oznámení o konzultaci
   Do dvou pracovních dnů od doručení oznámení o konzultaci podle článku 3 zašle dožádaný orgán žádajícímu orgánu potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
   Článek 5
   Odpověď dožádaného orgánu
   1.   Odpověď na oznámení o konzultaci je odesílána v písemné formě a ve formátu stanoveném v příloze II poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky. Je adresována určenému kontaktnímu místu žádajícího orgánu podle článku 2, neurčí-li tento orgán jinak.
   2.   Co nejdříve, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů od doručení oznámení o konzultaci, poskytne dožádaný orgán žádajícímu orgánu
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               všechny relevantní informace, jež jsou v oznámení o konzultaci vyžádány, včetně případných stanovisek či výhrad vůči nabytí účasti ze strany navrhovaného nabyvatele;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               veškeré podstatné informace z vlastního podnětu.
            
         
      
   
   3.   Není-li dožádaný orgán s to dodržet lhůtu podle odstavce 2, neprodleně vyrozumí žádající orgán o obhajitelných důvodech tohoto prodlení a uvede odhadovaný termín odpovědi. Dožádaný orgán poskytuje z vlastního podnětu či na žádost žádajícího orgánu pravidelnou zpětnou vazbu o dosaženém pokroku.
   4.   Není-li dožádaný orgán v odůvodněných a nezbytných případech s to poskytnout všechny vyžádané informace ve lhůtě podle odstavce 2, je povinen
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytnout ve formátu stanoveném v příloze II informace, které jsou ve lhůtě podle odstavce 2 již k dispozici;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytnout případné chybějící informace, jakmile budou k dispozici, a způsobem, mj. ústním, který zajišťuje, aby mohly být v krátké lhůtě provedeny veškeré potřebné kroky.
            
         
      
   
   5.   Jsou-li informace poskytovány podle odst. 4 písm. b) ústně, musí být následně potvrzeny písemně postupem dle odstavce 1, nedohodnou-li se zúčastněné příslušné orgány jinak.
   Článek 6
   Postupy konzultace
   1.   Ve věcech oznámení o konzultaci a odpovědí spolu žádající a dožádaný orgán komunikují za použití prostředků, jež jsou z prostředků uvedených v čl. 3 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nejúčelnější, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího orgánu.
   2.   Informace, jež dožádaný orgán poskytne, musí být podle jeho nejlepšího vědomí úplné, přesné a aktuální.
   3.   Po doručení oznámení o konzultaci se dožádaný orgán s žádajícím orgánem v krátké lhůtě spojí, pokud v souvislosti s vyžádanými informacemi potřebuje nějaké upřesnění.
   Na všechny žádosti dožádaného orgánu o upřesnění odpovídá žádající orgán bezodkladně.
   4.   Má-li vyžádané informace k dispozici jiný orgán z téhož členského státu, z něhož je dožádaný orgán, avšak není-li tento jiný orgán příslušným orgánem pro účely článku 24 směrnice 2013/36/EU, je dožádaný orgán povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tyto informace rychle shromáždil, a předat je žádajícímu orgánu postupem dle článku 5.
   Má-li vyžádané informace k dispozici jiný orgán z jiného členského státu, anebo jiný orgán z téhož členského státu, a je-li tento jiný orgán příslušným orgánem pro účely článku 24 směrnice 2013/36/EU, je dožádaný orgán povinen o tom žádající orgán neprodleně vyrozumět.
   5.   Dožádaný a žádající orgán spolupracují s cílem vyřešit případné obtíže, jež mohou při vyřizování žádosti vyvstat.
   6.   Dožádaný a žádající orgán si vzájemně poskytnou zpětnou vazbu o výsledku posouzení, v souvislosti s nímž konzultační proces proběhl, a v náležitých případech i o užitečnosti informací a další obdržené pomoci a o případných problémech, jež se při poskytování této pomoci či informací vyskytly.
   7.   Vyplynou-li během lhůty pro posouzení nové informace anebo potřeba doplňujících informací, žádající a dožádaný orgán zajistí, aby proběhla výměna všech podstatných a relevantních informací. K tomuto účelu ve vhodných případech použijí šablony v přílohách I a II.
   8.   Během konzultačního procesu používají příslušné orgány úřední jazyk některého členského státu Unie, který je běžně používán pro mezinárodní spolupráci v oblasti dohledu, a zvolený jazyk či jazyky zveřejní na svých internetových stránkách. Příslušné orgány členských států, jež mají společný úřední jazyk nebo se vzájemně dohodnou na používání jiného úředního jazyka některého členského státu Unie, mohou používat tento jazyk.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Šablona oznámení o konzultaci
      
      
         
            (Článek 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/461)
         
      
      Datum: …
      PODAVATEL:
      Členský stát:
      Žádající orgán:
      Adresa:
      (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
      Telefon:
      E-mail:
      Číslo jednací:
      PŘÍJEMCE:
      Členský stát:
      Dožádaný orgán:
      Adresa:
      (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
      Telefon:
      E-mail:
      Vážená paní, vážený pane,
      v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/461 (1), kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU, Vám tímto zasíláme oznámení o konzultaci k dále uvedeným skutečnostem.
      Dovolujeme si Vám sdělit, že lhůta pro posouzení skončí dne [doplňte datum] (2). Uvítali bychom tedy, kdybyste nám mohli vyžádané informace spolu s dalšími podstatnými skutečnostmi a případnými stanovisky či výhradami vůči navrhované účasti sdělit ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od doručení tohoto dopisu. Nebude-li poskytnutí těchto informací v uvedené lhůtě možné, žádáme Vás o sdělení předpokládaného termínu, k němuž byste nám byli schopni vyžádanou pomoc poskytnout.
      Toto oznámení o konzultaci, Vaše odpověď a jejich zpracování spadají do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).
      
         Informace o navrhované účasti
      
      Totožnost navrhovaného nabyvatele (nabyvatelů), akcionáře (akcionářů) či společníka (společníků):
      …
      …
      …
      
         [V případě fyzických osob uveďte osobní údaje, včetně jména, data a místa narození, osobního identifikačního čísla (je-li k dispozici) a adresy. V případě právnických osob uveďte název a sídlo zapsané v rejstříku, poštovní adresu (liší-li se od adresy sídla) a vnitrostátní identifikační číslo (je-li k dispozici).]
      
      Název příslušného regulovaného subjektu (regulovaných subjektů) v členském státě dožádaného orgánu a jeho vztah k navrhovanému nabyvateli, akcionáři či společníkovi:
      …
      …
      …
      
         [Je-li navrhovaným nabyvatelem, akcionářem či společníkem regulovaný subjekt uvedený v čl. 24 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU, postačí jméno či název tohoto navrhovaného nabyvatele, akcionáře či společníka. Spadá-li navrhovaný nabyvatel, akcionář či společník do některé z kategorií vyjmenovaných v čl. 24 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2013/36/EU, je nutné rovněž objasnit vztah mezi tímto navrhovaným nabyvatelem, akcionářem či společníkem a příslušným regulovaným subjektem usazeným v členském státě dožádaného orgánu.]
      
      Totožnost cílového podniku nebo instituce, které jsou předmětem žádosti o povolení:
      …
      …
      …
      
         Uveďte název a sídlo zapsané v rejstříku, poštovní adresu (liší-li se od adresy sídla) a vnitrostátní identifikační číslo (je-li k dispozici).]
      
      Velikost stávající a zamýšlené přímé či nepřímé účasti navrhovaného nabyvatele, akcionáře či společníka v cílovém podniku či instituci, které jsou předmětem žádosti o povolení:
      …
      …
      …
      
         [Uveďte informace o akciích, jež v cílovém podniku či instituci, které jsou předmětem žádosti o povolení, vlastní anebo zamýšlí vlastnit navrhovaný nabyvatel, akcionář či společník (v relevantních případech uveďte údaje za dobu před navrhovaným nabytím a po něm), včetně: i) počtu a typu akcií (kmenové, či jiné) podniku, jež vlastní anebo zamýšlí nabýt navrhovaný nabyvatel, akcionář či společník (v relevantních případech uveďte údaje za dobu před navrhovaným nabytím a po něm), spolu s nominální hodnotou těchto akcií, ii) podílu na celkovém kapitálu podniku, který představují akcie, jež vlastní anebo zamýšlí nabýt navrhovaný nabyvatel, akcionář či společník (v relevantních případech uveďte údaje za dobu před navrhovaným nabytím a po něm), a iii) podílu na celkových hlasovacích právech v podniku, který představují akcie, jež vlastní anebo zamýšlí vlastnit navrhovaný nabyvatel, akcionář či společník (v relevantních případech uveďte údaje za dobu před navrhovaným nabytím a po něm), pokud se podíl na hlasovacích právech liší od podílu na kapitálu podniku. V případě nepřímého nabytí se tyto informace uvedou přiměřeně.]
      
      Údaje o dalších zúčastněných orgánech:
      …
      …
      …
      
         [Údaj, zda žádající orgán je či bude v souvislosti s předmětem žádosti v kontaktu s jiným orgánem v členském státě dožádaného orgánu anebo s jiným orgánem, o němž žádající orgán ví, že má na předmětu žádosti aktivní zájem]
      
      [Případné doplňující informace poskytnuté žádajícím orgánem:
      …
      …
      …
      …]
      
         Typ požadované pomoci
      
      Konkrétně požadované informace:
      …
      …
      …
      …
      
         [Podrobně uveďte, o které konkrétní informace včetně případných relevantních dokumentů žádáte. Tyto informace obsahují:
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     výsledek nejnovějšího posouzení vhodnosti (z hlediska způsobilosti a bezúhonnosti) navrhovaného nabyvatele, akcionáře či společníka anebo příslušných pracovníků příslušného regulovaného subjektu, je-li tento výsledek k dispozici;
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     výsledek nejnovějšího posouzení finančního zdraví navrhovaného nabyvatele, akcionáře či společníka anebo příslušného regulovaného subjektu spolu se souvisejícími zprávami o veřejném či externím auditu, je-li tento výsledek k dispozici;
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     výsledek dožádaným orgánem provedeného nejnovějšího posouzení kvality řídící struktury navrhovaného nabyvatele, akcionáře či společníka anebo příslušného regulovaného subjektu a jejich administrativních a účetních postupů, systémů vnitřní kontroly, správy a řízení společnosti, struktury skupiny apod., je-li tento výsledek k dispozici;
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     údaj, je-li ve spojitosti s navrhovaným nabytím či účastí dáno důvodné podezření z praní peněz či financování terorismu anebo z pokusu o ně;
                  
               
            
         
      
      
         další konkrétní informace, o něž žádající orgán žádá.]
      
      
         S pozdravem
         
            [podpis]
         
      
      
      
         (1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/461 ze dne 16. března 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány pro účely navrhovaného nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2017, s. 57).
      
         (2)  V souladu s čl. 22 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2013/36/EU, resp. s článkem 15 uvedené směrnice.
      
         (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Šablona odpovědi dožádaného orgánu
      
      
         
            (Článek 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/461)
         
      
      Datum: …
      
         Obecné informace
      
      PODAVATEL:
      Členský stát:
      Dožádaný orgán:
      Adresa:
      (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
      Telefon:
      E-mail:
      Číslo jednací dožádaného orgánu:
      PŘÍJEMCE:
      Členský stát:
      Žádající orgán:
      Adresa:
      (Kontaktní údaje určeného kontaktního místa)
      Telefon:
      E-mail:
      Číslo jednací žádajícího orgánu:
      Vážená paní, vážený pane,
      v souladu s článkem 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/461 (1) jsme zpracovali Vaše oznámení o konzultaci ze dne [dd.mm.rrrr] s výše uvedeným číslem jednacím.
      Předkládaná odpověď spadá do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
      Uveďte své případné pochybnosti o konkrétních informacích, jež byly vyžádány, či o některém dalším aspektu tohoto posouzení:
      …
      …
      …
      Sem uveďte přímo vyžádané informace anebo odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují:
      …
      …
      …
      Chce-li dožádaný orgán uvést další podstatné či jiné informace, doplňte je sem, anebo uveďte, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují:
      …
      …
      …
      
         [Sem uveďte případné další podstatné informace, například strukturu skupiny či nejnovější posouzení finančního zdraví navrhovaného nabyvatele anebo příslušného regulovaného subjektu.]
      
      Sem uveďte případná stanoviska či výhrady vůči navrhovanému nabytí:
      …
      …
      …
      Pokud některá z požadovaných informací nebyla při zpracování této odpovědi k dispozici a pokud by v důsledku čekání na tuto informaci byla překročena požadovaná lhůta k předložení odpovědi, uveďte, o jakou informaci se jedná, a upřesněte, kdy očekáváte její předložení:
      …
      …
      …
      
         S pozdravem,
         
            [podpis]
         
      
      
      
         (1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/461 ze dne 16. března 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o společné postupy, formuláře a šablony sloužící konzultačnímu procesu mezi dotčenými příslušnými orgány podle článku 24 směrnice 2013/36/EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2017, s. 57).
      
         (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.