Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 ze dne 15. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 472/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 73/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/472
   ze dne 15. března 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 (3) zahájilo prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení. Stanovilo dvě dílčí nabídková řízení za měsíc, s výjimkou srpna a prosince.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Zkušenosti s dosud uskutečněnými dílčími nabídkovými řízeními ukazují, že za stávajících podmínek na trhu je zájem o nabídkové řízení jen omezený. Je proto vhodné snížit počet lhůt, kdy lze nabídky podávat, na jednu za měsíc. Z analýzy nákladů a přínosů vyplynulo, že poskytnutí takové lhůty pro měsíc srpen již není odůvodněné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/2080 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V prováděcím nařízení (EU) 2016/2080 se v článku 2 nahrazuje odstavec 2 tímto:
   
      „2.   Lhůty pro podání nabídek pro následující dílčí nabídková řízení začínají prvním pracovním dnem, který následuje po uplynutí předešlé lhůty. Končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. Lhůta, která začíná v červenci, však končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v září a v srpnu žádná lhůta nezačíná. V prosinci končí lhůta druhé úterý v 11.00 hodin (bruselského času). Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. března 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.