Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/481 ze dne 20. března 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 481/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 75/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/481
   ze dne 20. března 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Spojené státy americké jsou uvedeny na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které není dovoz komodit do Unie a tranzit přes území Unie omezen z důvodu výskytu HPAI.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (dále jen „dohoda“) (4), jež byla schválena rozhodnutím Rady 1998/258/ES (5), stanoví urychlené vzájemné uznávání regionalizačních opatření v případě ohniska nákazy v Unii nebo ve Spojených státech amerických.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 4. března 2017 Spojené státy americké potvrdily výskyt HPAI podtypu H7N9 v jednom hospodářství s chovem drůbeže v okrese Lincoln ve státě Tennessee. Celé území této třetí země proto již nemůže být považováno za prosté uvedené nákazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Veterinární orgány Spojených států amerických vymezily ochranné pásmo kolem postiženého hospodářství v okruhu 10 km, které zahrnuje části okresů Lincoln, Franklin a Moore ve státě Tennessee a Madison a Jackson ve státě Alabama. Veterinární orgány Spojených států amerických neprodleně pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky komodit určených na vývoz do Unie z těchto okresů a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit HPAI a omezit její šíření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Spojené státy americké předložily informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI, která Komise nyní vyhodnotila. Na základě tohoto vyhodnocení, jakož i závazků stanovených v dohodě a záruk poskytnutých Spojenými státy je za účelem ochrany Unie před veterinárními riziky spojenými s dovozem komodit ze Spojených států do Unie vhodné omezit dovoz komodit z okresů ve státech Tennesse a Alabama, kde se vyskytuje HPAI, do Unie. Položka týkající se Spojených států amerických v seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna tak, aby zohlednila regionalizaci této třetí země vzhledem k současnému ohnisku HPAI.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (4)  Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 3.
   
      (5)  Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se vkládají tyto položky pro Spojené státy americké, a to v odpovídajícím číselném pořadí:
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Kód ISO a název třetí země nebo území
               
               
                  Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky
               
               
                  Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky
               
               
                  Veterinární osvědčení
               
               
                  Zvláštní podmínky
               
               
                  Zvláštní podmínky
               
               
                  Status dozoru nad influenzou ptáků
               
               
                  Status očkování proti influenze ptáků
               
               
                  Status tlumení salmonel (6)
               
            
            
               
                  Vzor/vzory
               
               
                  Doplňkové záruky
               
               
                  Datum ukončení (1)
               
               
                  Datum zahájení (2)
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
               
                  6 A
               
               
                  6B
               
               
                  7
               
               
                  8
               
               
                  9
               
            
            
               
                  „US – Spojené státy americké
               
               
                  US-2.23
               
               
                  Stát Tennessee:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Lincoln County
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Franklin County
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Moore County
                           
                        
                     
                  
               
               
                  WGM
               
               
                  VIII
               
               
                  P2
               
               
                  4.3.2017
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  POU, RAT
               
               
                   
               
               
                  N
                  P2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20
               
               
                   
               
               
                  A
               
               
                   
               
               
                  S3, ST1
               
            
            
               
                  US-2.24
               
               
                  Stát Alabama:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Madison County
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jackson County
                           
                        
                     
                  
               
               
                  WGM
               
               
                  VIII
               
               
                  P2
               
               
                  4.3.2017
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  POU, RAT
               
               
                   
               
               
                  N
                  P2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20
               
               
                   
               
               
                  A
               
               
                   
               
               
                  S3, ST1“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.