Nařízení Rady (EU) 2017/488 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 488/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/488
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44 (1), kterým bylo v zájmu jasnosti konsolidováno nařízení Rady (EU) č. 204/2011 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 16 nařízení (EU) č. 204/2011 svěřoval Radě pravomoc měnit přílohu VI uvedeného nařízení v návaznosti na rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo Výboru pro sankce Organizace spojených národů. V nařízení (EU) 2016/44 však žádné takové svěření pravomocí obsaženo nebylo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Článek 21 nařízení (EU) 2016/44 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 21
      1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, zařadí Rada uvedenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy II nebo VI.
      2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 6 odst. 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu III.
      3.   Rada sdělí své rozhodnutí včetně důvodů zařazení na seznam fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.
      4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.
      5.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce rozhodnou vyřadit osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo změnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu II nebo VI.
      6.   Seznam uvedený v příloze III se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za 12 měsíců.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.