Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/489 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 489/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/489
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ve dnech 11. listopadu 2016 a 6. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) informace týkající se patnácti osob a dvou subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Přílohy II a VI nařízení (EU) 2016/44 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy II a VI nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V příloze II nařízení (EU) 2016/44 se položky týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito položkami:
                  
                     PŘÍLOHA II
                     
                        SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 1
                     
                     A.   Osoby
                     6.   Jméno: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA (ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: a) ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost, b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození:4. dubna 1944. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 27. června 2014, 1. dubna 2016). Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451
                     7.   Jméno: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR (ABÚ BAKR JÚNIS DŽÁBIR)
                     
                        Titul: generálmajor. Funkce: ministr obrany. Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775
                     8.   Jméno: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: není (MA'TÚK MUHAMMAD MA'TÚK)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: tajemník pro veřejné služby. Datum narození: 1956. Místo narození: Choms, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795
                     9.   Jméno: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo libyjského pasu: 215215). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: Libye 428720. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 11. listopadu 2016, 26. září 2014, 21. března 2013, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815
                     10.   Jméno: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: není (HANNIBAL MUAMMAR KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození:20. září 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: Libye B/002210. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libanon (ve vazbě). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 11. listopadu 2016, 26. září 2014, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835
                     11.   Jméno: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: není (CHÁMIS MUAMMAR KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 26. září 2014, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855
                     12.   Jméno: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: není (MUHAMMAD MUAMMAR KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Sultanát Omán (předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 26. září 2014, 4. září 2013, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875
                     13.   Jméno: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Datum narození: 1942. Místo narození: Syrta, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 4. září 2013, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895
                     14.   Jméno: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: není 4: není (MUTASSÍM KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: poradce pro národní bezpečnost. Datum narození: a) 1976; b) 5. února 1974. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: Libye B/001897. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 1. dubna 2016, 26. září 2014, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel. Zemřel údajně v Syrtě (Libye) 20. října 2011. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915
                     15.   Jméno: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: není 4: není (SÁDÍ KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: velitel zvláštních sil. Datum narození: a)27. května 1973, b)1. ledna 1975. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: a) 014797, b) 524521. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (ve vazbě). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 26. března 2015, 2. dubna 2012, 14. března 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935
                     16.   Jméno: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: není 4: není (SAJF AL-ARAB KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955
                     17.   Jméno: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: není 4: není (SAJF AL-ISLÁM KADDÁFÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: ředitel Kaddáfího nadace. Datum narození:25. června 1972. Místo narození: Tripolis, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: Libye B014995. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (předpokládaný status/místo pobytu: omezená svoboda pohybu v Zintánu, Libye). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 11. listopadu 2016, 26. září 2014, 2. dubna 2012) Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975
                     18.   Jméno: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: není 4: není (ABDULLÁH AL-SÁNÚSÍ)
                     
                        Titul: plukovník. Funkce: ředitel vojenského zpravodajství. Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán. Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Datum narození: 1948. Místo narození: Anefif (Kidal), Mali; Datum vydání: 10. ledna 2012; Místo vydání: Bamako, Mali; Konec platnosti: 10. ledna 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (číslo identifikačního dokumentu Mali 073/SPICRE; Místo narození: Anefif, Mali; Datum vydání: 6. prosince 2011; Místo vydání: Essouck, Mali). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi) Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 27. června 2014, 21. března 2013). Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (2011) (zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995
                     19.   Jméno: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: není (SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: není k dispozici. Datum narození: přibližně 1952. Místo narození: Al-Bajda, Libye. Dostatečně spolehlivá přezdívka: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narozena 1. ledna 1953 (číslo ománského pasu 03825239, datum vydání: 4. května 2014, konec platnosti: 3. května 2024). Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: 03825239. Národní identifikační číslo: 98606491 Adresa: a) Sultanát Omán; b) (předpokládané místo pobytu: Egypt) Datum zařazení na seznam:24. června 2011 (změna 1. dubna 2016, 26. března 2015, 26. září 2014, 4. září 2013, 2. dubna 2012, 13. února 2012) Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015
                     20.   Jméno: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: není 4: není (ABDELHAZÍZ ZLITNI)
                     
                        Titul: není k dispozici. Funkce: a) ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího; b) tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování, c) dočasný guvernér libyjské centrální banky. Datum narození: 1935. Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: není k dispozici. Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye. Datum zařazení na seznam:24. června 2011 (změna 11. listopadu 2016, 26. září 2014) Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V příloze VI nařízení (EU) 2016/44 se položky týkající se níže uvedených subjektů nahrazují těmito položkami:
                  
                     PŘÍLOHA VI
                     
                        SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 5 ODST. 4
                     
                     1.   Název: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Libyjská investiční agentura)
                     
                        Také známa jako: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Dříve známa jako: není k dispozici. Adresa:1 Fateh Tower Office, No 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103, Libye. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazena podle bodu 17 rezoluce 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září podle bodu 15 rezoluce 2009 (2011). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075
                     2.   Název: LIBYA AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Libyjské africké investiční portfolio)
                     
                        Také známa jako: není k dispozici. Dříve známa jako: není k dispozici. Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libye. Datum zařazení na seznam:17. března 2011. Další informace: na seznam zařazeno podle bodu 17 rezoluce 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září podle bodu 15 rezoluce 2009 (2011). Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.